SoleX MAATSEIIJK NIEUWS J^angszij Workumer Krant Nieuws- voor en en enige MEISJES Auto-verhuur SLV.W. agenda Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland Fa. Gebr. Romkema Wasautomaten Radio HINGST uw ta Visser Zu. Govers @n Striethorst n.v. FA. WESTERN U IS RADIO EN TELEVISIE IJEME DE BOER x 7 iiiii 02 RAP SltMONSMA WORKUM TEU5151-232 HAYE VANDERWERF Ook voor Sier en Frisdranken A Merk 27—28 Telefoon 358 DONDERDAG 24 AUG. 1967 NO. 34 90ste JAARGANG NOARD 8 SPOED zoekt met getraind. Wiersma; R WEEKOVERZICHT voor zaterdag 26 augustus a.s. een VOETBAL VARIA ATTENTIE! ATELIER VOOR BABY- EN KLEUTERKLEDING Aanmelden bij de heer Bruini-g Noard 8, Workum Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 Bij de rondvraag bleek iedereen tevreden te zijn over de gang van zaken, wel zal worden toegezien Nog enkele dagen en de compe titie begint weer nl. op 26 augustus a.s. Als laatste oefenwedstrijd speel de Workum zaterdag jl. tegen Zwa luwen uit Hoorn. Deze teleurstellende strijd ein digde ook na verlenging met 22. De winst moest komen uit het ne men van strafschoppen, Zwaluwen trok daarbij aan het langste eind ondanks de vele missers aan beide zijden. Blauw Wit (Leeuwarden)Worku n vertrek 13.15 uur Oeverzwaluwen 2Workum 2 vertrek 14.45 uur Workum 3QVC 3 aanvang 15.15 uur Workum IAQVC IA aanvang 13.30 uur ZAKEN- DRUKWERK com. de eerste met ver niet en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS het zijn Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM voorheen Ea. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres naar HUNIA’S DRUKKERIJ DE SPECIAALZAAK VOOR Verschijnt éénmaal per week Gezellige mensen blijven konen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER LAAT VERZORGEN FRISO geen OVERLEDEN: Geesje Buitendorp 75 jaar, onge huwd (overleden 14 augustus) leuke was juist, dat we in vakantie nu eens heel anders kon den doen dan we gewoon waren: wat rommelig in eten en slapen, wat uitgelaten in en en BLAUW WIT—WORKUM Het is altijd moeilijk een voor beschouwing over de komende wed strijd te schrijven. Vooral als het de eerste van de komende petitie is. Toch zien we wedstrijd van Workum trouwen tegemoet. Er is hard en stevig Verschillende proefnemingen heb ben ook hun nut gehad. Voetbal blijft toch altijd een spel vol ver rassingen. Maar als techniek, tac tiek en enthousiasme tot één ge heel kunnen worden gevormd zit er beslist een kans voor Workum in. Nu de wedstrijd vlakbij de deur wordt gespeeld, rekent het bestuur op een grote schare supporters. Met de volgende opstelling komt Workum binnen de lijnen. Doel: Sieperda Achter: J de Groot; Sj Blom; D Dijkstra Midden: Fr Boersma; T Ketelaar Voor: E de Jong; Slootjes; M Ve- nema; C van der Kooi Reserve: E Harkema STAVEREN Aanvoer visafslag af gelopen boekweek. 654 pond lijnaal 230 tot 270 41 pond snoekbaars 100 tot 104 1148 pond baars 80 tot 91 VEEKEURING WORKUM Naar wij vernemen zal de veekeuring hier dit jaar worden gehouden op woensdag 27 septem ber. Abonnementsprijs f 1.50 per kwart per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: 10 ct. per m.m Kontracicn volgens alg. regeling Ï.M.-advertenlies dubbel tarief mzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen op de orde op de tribune, die ge handhaafd moet wórden. Hierna sloot oe’voorzitter deze gezellige vergadering. voor ons gezellig bedrijf, waar naast een goede vakopleiding een uitstekend loon kan worden ver diend GESLAAGD WORKUM. Geslaagd voor het di ploma Burger- en Utiliteitsbouw onze stadgenoot de heer P. J. Dijk stra. Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 ,Weest altijd een vakantie ganger in de zin echt mens te willen zijn’. (B. de Roeck) Voor de meesten van u is de va kantie weer voorbij. We stappen het gewone leven weer binnen, het leven waarin alles keurig op zijn plaats staat: deftig, netjes, afge past en ordelijk. Het interessante en leuke was iuist. dat we in de De mooiste ontmoeting was die van Workum IA tegen een jeugd- elftal van Zwaluwen. Er werd fris en open gevoet bald, een regen van doelpunten gaf de kijker echt waar voor zijn 'geld. Met het scoren van vijf doelpun ten had de jeugd van Zwaluwen net één te weinig, Workums voor hoede vond zes ma,al het net. LEDENVERGADERING SUPP. VER. WORKUM WORKUM Op 18 augustus jl. hield de supp. vereniging haar ledenver gadering op de bovenzaal van ho tel de Wijnberg. Om kwart over acht opende de voorzitter de S A Westra de ver gadering, deze kon 21 leden letten een welkom toeroepen. Na het wel komstwoord werd koffie rondge deeld, wat goed in de smaak viel bij de aanwezigen. Hierna kreeg de secretaris het woord, die zijn notulering niet zo gunstig begon, want uit zijn ver slag bleek dat op de busreizen van het vorig seizoen een tekort van 150.was geconstateerd, maar ondanks dat tekort was er toch nog een voordelig saldo van 712. in kas. Na de notulen werd gesproken over het punt: uitwedstrijden, ie der lid die meegaat naar uitwed strijden moet zich voor vrijdag avond tien uur opgeven bij de voor zifter S. A. Westra, waar hij bij opgave ook meteen moet betalen en wel de somma van 4.75. Niet -leden welke zich ook voor vrijdag avond opgeven, moeten 2.meer betalen als de leden. Een jeugdregeling bij de uitwed strijden bleek een heel moeilijk punt te zijn, want de prijzen van de bussen zijn zo gepland, dat als de bus vol is met volwassenen, dan kan het geldelijk precies uit. Mocht er eventueel vrijdagavond zoveel animo zijn dan wordt er een gro tere bus besteld, en kunnen er even tueel nog jeugdleden mee tegen de betaling van 3. Voor de loterij werden enkele vrijwilligers gevraagd. Zes man bo den spontaan hun hulp aan. De vergadering ging akkoord met het voorstel om een bandrecor der aan te schaffen. In de kascommissie werden be- .noemd de heren Tj. Dijkstra Jzn en J. Dijkstra Pzn. Bij de bestuursverkiezing werd U D van der Meer als bestuurslid gekozen. Deze nam zijn verkiezing aan. PERSONEELSREISJE BEUKERS BOUWBEDRIJF WORKUM. De Personeelsvereni ging van de firma Beuker maakte zaterdag jl. een boottocht over de Friese meren, ’s Morgens om acht uur hadden zich ongeveer zeven tig personen ingescheept op het mooie motorschip .FrieeXand’ af komstig uit Sneek. Iedereen voel de zich direkt thuis op dit schip met een prima bemanning en goed personeel voor de bediening. Hoewel de regen bij stromen viel was de stemming toch opperbest. En ook deze dag kwam het spreek woord weer uit: Een droeve mor gen geeft een blijde dag. Want na dat in Lemmer in hotel ,De Wilde man’ was gedineerd, klaarde het weer op. De familie Poelman, Johannes Visser en A Huisman zorgden voor een gezellig stukje muziek en de meezingers kwamen goecr aan hun trekken. F. van Elselo gaf nog een solonummertje weg wat door lawaai aan boord niet tot recht kwam. Op de terugreis werd nog uurtje aangemeerd in het gezelli ge stadje Sloten. Daarna werd de terugreis aan vaard. Om zeven uur ’s avonds kwam men weer in Workum aan. Deze boottocht was zeer geslaagd en een ieder heeft hiervan ten vol le genoten. Het rustige varen van de boot gaf een ieder de mogelijk heid de Friese Zuidwesthoek eens vanaf de waterkant te bekijken. Men heeft genoten van mooie ver gezichten en van de wijde meren met tientallen zeilbootjes en vis sers. Na het afscheid keerde een ie der voldaan huiswaarts. RECTIFICATIE WORKUM In het verslag van de reünie Oud Workumers van de vorige week stond een fout, die wij willen herstellen. In het midden van dat verslag lezen we een zin als volgt: Bij de overledenen was ook de heer H. Glastra, ere-voor- zitter dei- vereniging. Dit is natuur lijk niet juist. Niet deze heer Glastra was overleden, maar de heer Sjoerd Glastra. Workum 2—Zwaluwen 2 20 Deze uitslag geeft de verhou ding goed weer, de gehele wed strijd waren onze jongens sterker. Willen de afzender(s) van het ingezonden stuk, dat wij verleden week ontvingen contact opnemen met de drukkerij. Het stuk komt wel in aanmerking om geplaatst te worden, maar dan moet de naam van de inzender bij ons bekend zijn (deze naam wordt niet in de Friso vermeld). ons zelf graten lachen, wat erg gewoon in doen laten, kortom in onze vakantie ontdekken we, dat we ook nog een gewoon mens kunnen zijn. ’t Is goed, als we nu iets van die vakantie bewaren. Ik bedoel niet allereerst het uitgerust zijn, doch het vasthouden aan iets van de fris se lucht, van de ruimte, van het onverwachte, van het rommelige en van het doodgewone mens wil len zijn. Ons leven met z’n vaste kaders met z’n saaie aaneenrijging van dag aan dag, met z’n eigen menigen waaraan we zo graag vasthouden, mag ons niet verhinderen veer krachtig te blijven, attent voor el kaar, ruimte banend voor anderen en voor God en mag ons niet dood drukken in ons mens willen zijn. Weet u: de dood en de ruïne van een mensenleven ligt in die opge slotenheid en dat zich willen ver schuilen achter een masker van gemaaktheid, van deftigheid van beleefdheid of hoe u al die dingen van onechtheid wilt noemen. In de vakantie worden wreed al die gemaaktheden afgerukt en vrij van alle concentionaliteit, open baart zich plotseling dat bijv, een dokter, een notaris, een advocaat of wie ook, doodgewone mensen zijn. Weg alle opgelegde en aange leerde manieren: de mens ver schijnt zoals hij is. Moge ieder van ons in z’n leven van alle dag een vakantieganger blijven in deze zin, dat hij als mens open blijft staan in nederigheid en attentie en ongekunsteldheid ten opzichte van z’n medemens. In die houding van nederig onopgemaakt mens zal ook z’n plaats jegens God bepaald zijn in z’n ware zin. Pastoor J. H. Janning. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 15 tot en met 22 augustus 1967 GEBOREN: Teunis Gerrit zoon von Jan Raar dij en Gerrit je Westra ONDERTROUWD: Pieter van der Valk 21 jaar wo nende te Parrega en Pietje Postma 21 jaar wonende te Workum Gerben de Boer 26 jaar wonen de te Workum en Tjimkje Leeg sma 23 jaar wonende te Zwaag- vesteinde onlangs te Sneek Rienk van der Meer 23 jaar wu r.ende te Workum en Pietje Kem penaar 22 jaar wonende te Siegers- woude Popke van Asperen 22 jaar we nende te Bolsward en Elisabeth Anna Wuyts 23 jaar wonende te Workum GEHUWD: ORIENTERINGSRIT WORKUM Voor de oriënteringsrit welke woensdag 16 augustus des avonds om zeven uur van start ging, bestond een grote belangstel ling. De startplaats was bij de Kla- meare, waar na zeven uur ’s avonds elke minuut een auto van start ging. Door de organisatoren was op kundige wijze een mooi par cours uitgezet. En na enkele uren verschenen de eerste deelnemers aan de finish. Zij hadden zo goed mogelijk zich aan de instructies ge houden, al wisten de meesten toen wel dat zij op verschillende plaat sen fouten hadden gemaakt. In de Klameare werd het wach ten op de prijsuitreiking verkort door muziek van het dansorkest ,The Frisian Band’. En na de prijs uitreiking, die door de heren A de Jager en D van der Zee werd ver richt, dacht men er nog niet aan om naar huis te gaan. De klok had al lang twaalf geslagen toen ,The Frisian Band’ de finale speelde.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1