PLAATSELIJK NIEUWS jier lyn 1 Fyftich a1 «IK. j Workumer Krant Nieuws- voor en en Auto-verhuur Fa. Gebr. Romkema angszij m RAP Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland BMW 1600 Wasautomaten Radio HINGST ta Visser Zn. SIEMONSMA WORKUM TELJ5151-232 F^. WESTERHUtf RADIO EN TELEVISIE HAYEVANDERWERF Ook voor Sier en Frisdranken XXXXXXXXXXXX5 IJEME DE BOER 4 4 j te i i !t ir e e !- s r i j fr s x d Merk 27—28 Telefoon 358 X: n FRISO tarief DONDERDAG 31 AUG. 1967 NO. 35 90ste JAARGANG 1 1 der 1 van a.s. F. M 3 r Gezellige mensen blijven konen bij: AUTO VERMIST WORKUM. In de nacht van vrijdag op zaterdag ontvreemdden enkele jongelui, een auto die op de Merk alhier geparkeerd stond, en voor en op APOTHEEK: ’s avonds na 6 uur gesloten (spoed-recepten uitgezonderd) Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 TANDARTSEN: Zaterdag en zondag 10 tot 10.30 uur 1 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS DIERENARTSEN van zaterdagmiddag 1 uur tot zondagnacht 12 uur: B. OOSTERHOUT Verschijnt éénmaal per week DE SPECIAALZAAK VOOR LAAT UW VERZORGEN Mevr. A. R. Borggreve-Keizer, Bolsward Abonnementsprijs 1.50 per kwari per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: 10 ct. per m.m K «ntract- n volgens alg reg line. WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN: van vrijdagavond zes uur tot maandagmorgen zeven uur: Dr Mudde, telefoon 535 ARRESTATIE WORKUM. Verdacht van diefstal van twee auto’s, waarvan één te Grouw en één te Heerenveen wer den door de Heerenveense politie gearresteerd de 20 jarige J. S. uit Heerenveen en de 24 jarige K. M. uit Workum. Ze werden vorige week vrijdag voor de officier van. justitie geleid. reparatie bij garage Speerstra thuis hoorde. Toen zij met de wagen op de Trekweg arriveerden sloeg de motor af en moesten de heren naar Workum teruglopen. Op het Dwars noard aangekomen ontdekten zij de' wagen van de heer A Vogelzang, waarop zij hun reis richting Bols ward met deze auto voortzetten. De heer Vogelzang, die zaterdag morgen aangifte deed van de ver missing, kreeg tot zijn vreugde de zelfde dag nog bericht dat zijn wa gen in Sneek was opgespoord. Zoals men ons meedeelde zijn ook de daders reeds bekend. ONGEVAL WORKUM Mevrouw A., wonende aan de Lange Leane, reed vrijaag ter hoogte van de woning van de heer Watzema, op de fiets tegen een daar geparkeerd staande trekker met aanhang. Mevrouw A. viel achterover van de fiets en liep ’n hevig bloedende hoofdwond op. Nadat deze wond behandeld was en van de kleren het ergste bloed was verwijderd kon zij weer huis waarts keren. 1e Wijnhandelaar - SLIJTER (Herv) voorm 9.30 uur ds M van der Leun, Heilige Doop; nam 7.30 uur ds J Schoneveld van Stave ren (Doopsgez) voorm 9.30 uur ds J P J Knipscheer (Geref) voorm 9 uur ds D Middel koop, bevestiging ambtsdragers; nam. 2 uur ds D Middelkoop (Bapt) voorm 9.30 uur ds F G J Hofhuis; voorm 11.15 uur zondags school HEIDENSCHAP (Herv) nam 1.30 ds M van Leun, Heilige Doop (Geref) voorm 9 uur ds W Horlings nam 1.30 uur leesdienst NIJHUIZUM: (Herv) voorm 9 uur ds J W Bruin sma, kollekte kerkvoogdij GAAST (Herv) nam 1.30 uur ds L Jansen Schoonhoven van Warns FERWOUDE (Herv) voorm 9 uur ds B Jager HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur en nam 7.30 uur ds W A de Pree (Doopsgez) geen dienst KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur ds J G F Ankersmit; nam 7.30 uur eerw hr. H Kooistra MOLKWERUM (Herv) voorm 9.30 uur eerw heer H Kooistra; nam 2 uur ds J G F Ankersmit WARNS (Herv) voorm 9.30 uur ds' L Jansen Schoonhoven; nam 2 uur ds B Ja ger van Gaast, Jeugddienst STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur ds J Scho neveld; nam 7.30 uur’ leesdienst BEVESTIGING EN INTREDE DS G. VAN ZEBEN TE APELDOORN APELDOORN. Zondag 27 augustus jl. werd ds G van Zeben afkomstig uit Workum bevestigd in de Pau- lusk'erk van Apeldoorn. De beves tiging vond plaats door de wijkpre dikant van de wijk waarover ds O van Zeben de zorg zal krijgen, ds J P Steenbergen. ’s Avonds deed ds van Zeben zijn intrede in de Grote Kerk van Apel doorn. Zijn eerw. had tot tekst ge kozen Markus 6 vers 34: ,En Jezus met ontferming bewogen over hen omdat zij waren als schapen, die geen herder hebben’. Na de dienst was er in het ge bouw Irene gelegenheid kennis te maken met de nieuwe predikant. Daar werd ds van Zeben toegespro ken door verschillende vertegen woordigers van het kerkelijke en burgerlijke leven. Er was voor beide diensten een flinke belangstelling. Ook waren verscheidene vroegere gemeentele den uit Workum aanwezig. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 23 tot en met 29 augustus 1967 GEBOORTEN: Broer Linze zoon van Linze Ade- ma en Pietertje Zijlstra Johan Jan zoon van Fokke Durk Heida en Antonia Engelina In de Betouw Roelof je dochter van Jan Hoek stra en Antje Walstra Gatze Wybe zóón van Pier Buma en Aaltje Schakel ONDERTROUWD: Nicolaas Rients Jellesma 21 jaar wonende te Workum en Catharina Regina Feenstra 20 jaar wonende te Parrega Pieter van der Meer en Julia Hendrika Voets, beiden 18 jaar en wonende te Workum GEHUWD: geen OVERLEDEN: geen KERKDIENSTEN van zondag 3 september 1967 WORKUM (RK) zaterdag nam 7 uur mis; zondag voorm 7.30 uur Vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof CONCOURS HIPPIQUE EN RINRIJDERIJ TE BLAUWHUIS WORKUM. Bij de vorige week Blauwhuis gehouden ringrijderij wist de heer H Dijkstra te Workum de eerste prijs te behalen met 34 punten en de heer KI Postma te Workum de vierde prijs met 29 punten. Bij het concours hippique behaal de Ulco van de heer KI Postma met Foukje van de combinatie Hoer nagel-Zijlstra van Heeg de eerste prijs. hoofd omloopt van allerlei kleine grieven der burgerij, terwijl zij hun volle aandacht noodig hebben om den wagen In het spoor te houden. Dat die wagen langzaam en met horten en stooten loopt, buiten de schuld der regeering - dat schijnt Jan Publiek maar niet te kunnen begrijpen. Wil de burgerij geduren de den komenden herfst en winter relletjes en opstootjes voor komen, dan behoort zij zich thans reeds van alle ongemotiveerde critiek te onthouden. Méér nog: Overal waar zij hier toe in de gelegenheid is, moet zij onjuiste praatjes kalm en bedaard rechtzetten. In trams en treinen, in vergaderlokalen en op straat doet zich voortdurend de gelegen heid voor om onjuiste beoordeelin- gen en venijnige critiek op regee- riingsdaden te toetsen aan de wa re toedracht der feiten.’ Dat oangeande is der yn de fyf- tich jier dat it boppesteande skreaun waerd, noch net safolle for oare. Ek nou noch steane de bés te stjurlju op ’e wal. ,Te Amsterdam is een 23 jarige vrouw aangehouden, die een zeke re L. van L. voor 10.000.aan schoenen heeft opgelicht’. ,Op militair terrein te Bussum zijn 23 berkeboomen afgezaagd en meegenomen. Van de daders geen spoor.’ Dat léste sprekt hast wol fansels Hwant men kin dochs net for- wachtsje dat de dieders namme en adres achter litte soene. .Het controle personeel bij de ver schillende spoorwegen hier te lan de krijgt voortaan een extra pre mie voor het aanhouden van een reiziger, die bedriegelijk voorgeeft, abonné te zijn; bij het opmaken van een proces-verbaal wegens rooit verbod-overtreding wordt 50 cents premie uitgekeerd. Straffe rookers weest voorzichtig! MOOI SUCCES WORKUM. Vorige week behaalde onze plaatsgenote mej Seike Mul der- bij de amateur-wedstrijd voor zang en muziek te Blauwhuis, een tweede prijs met 228 punten. DE ZUSTER VAN DE VAKSCHOOL 25 JAAR IN WORKUM WORKUM. In 1942 werd zuster Scholastia benoemd tot leerkracht aan de r.k. vakschool in Workum. Vijf en twintig jaar geleden dus, een feit dat thans met dankbaar- T Ut de Friso fan 25 augustus 1917 ,Te Sneek is opgericht de N.V. ,Spoorweg_Maatschappij Zuidwest hoek’. Het kapitaal der Maatschap pij is 100.000.waarvan 64000 is geplaatst. De vennootschap be oogt het tot stand brengen van ’n locaalspoorweg door Gaasterland, gaande van Stavoren over Koudum Rijs, Balk, Woudsend, Heeg en Ijlst naar Sneek. De kosten dezer iijn zijn geraamd op f 1800.000. waarvan f 495.000.als subsidie door betrokken gemeenten is toe gezegd. Aan den Staat en aan de provincie Friesland is een renteloos voorschot voor den aanleg der lijn gevraagd’. Ja, it like allegearre tige moai. En de forwachting wie dan ek, dat dy spoarlijn der komme soe sa gau de oarloch foarbij- wie. Dat dy lijn der net kommen is, sil wol west hawwe om ’t doe ’t yn 1918 de fre- de kaem der hiel oare fraechstik- ken en bilangen oan oarde wiene. ,De Maasbode wijst er op, dat in dien de teekenen ons niet bedrie gen, wij een winter tegemoet gaan zoo verschrikkelijk als ons volk sinds tientallen van jaren niet meer gekend heeft. De oorzaak van de zen toestand, waar zullen wij die e'ders zoeken, vraagt het blad, dan in den tyrannieken wereldoorlog? Het acht het gewenscht hierop nog eens den nadruk te vestigen, want vooral de man van de straat, Jan Publiek, die niet denkt en niet redeneert, werpt zoo gaarne de schuld van alles op de regeering. Het is een slechte tijd, om mi nister of burgemeester te zijn. Wordt het broodrantsoen ver minderd - het is de schuld van den minister. Zijn de aardappelen slecht - het is de schuld van den burge meester. Wordt de lichttoevoer ver minderd - het is de schuld van den burgemeester. En zoo gaat het verder met al lerlei ongerechtvaardigde klachten over de regeeringspersonen, wier Onlangs zei iemand tegen me: .Dat mag wel in de krant, ik heb me verslapen’. Welnu: het staat in de krant. Als die persoon net leest zullen de kleuren wel aan alle kan ten uitschieten. Maar wie ziet cut? Of dit verslapen nare gevolgen heeft gehad? Dat weet ik niet. Maar het kan wel! Je tijd verslapen heeft onwillekeurig invloed. Je kunt niet doen wat je je had voorgeno men. Of je moet zo hard lopen en werken, dat je de schade inhaalt. Kom je door je te verslapen te laat op het werk, dan geeft dat wellicht loonderving. Dit is min der plezierig. Maar ook nog wel over te komen, door bijvoorbeeld iets langer te werken. In het Spreukenboek staat: Sla perigheid doet lompen dragen.’ Zou dit alleen slaan op het ma teriële? Ik datht v.an niet. Wie zich regelmatig op de zondag ver slaapt - en daardoor de kerkdien sten mist - zal geestelijk honger moeten lijden. Het gaat heel lang zaam, evenals met het moeten dra gen van lompen - maar het komt! Even verder staat in hetzelfde boek van de Spreuken: Wanneer zal ik wakker worden?’ Mij herinneren, dat een mens niet alleen leeft voor het stoffelij ke, maar ook voor de eeuwigheid? D M LM.-advertenties dubbel it Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Ncard 69 Workum Telefoon 306 - b.g.g. 437 NACHTELIJK SPEL WORKUM In de nacht van zon dag op maandag waren een paar verwoede ,Skotsje pikkers’ een wedstrijd aan het spelen, als gold het een training voor de wereld kampioenschappen. Omstreeks half twee ’s nachts pas seerden ze de Merk richting Süd, na een half uurtje kwamen ze al spelende met een paar flinke bal- stienen terug, waarna de bewoners van de Merk hun uit het oog ver loren. Omstreeks drie uur werden ze gemeld bij de Noorderbazar. Ook toen scheen er nog geen beslissing in de wedstrijd te zijn gevallen. In ieder geval wensen wij hun nog veel succes toe. heid kan worden herdacht. Vele jaren heeft zij boven in de oude lagere school in niet al te beste huisvesting haar voortreffe lijk werk gedaan. Gelukkig is in de laatste jaren in de huisvesting fraaie verbetering gekomen. Meer dan 500 meisjes zijn door haar des kundig ingele.id in de geheimen van costumiêre, coupeuse enz. Hoewel de huisvesting aanmerke lijk is verbeterd loopt het aantal leerlingen het laatste jaar flink te rug. Naar wij hopen somt daarin spoedig verandering. Het zou bi zonder jammer zijn als deze school die in alle stilte in onze gemeente voor velen een goede opleiding heeft gegeven door gebrek aan leer lingen zou moeten sluiten. Door haar langdurig verblijf in Workum is zuster Scholastia voor velen geen onbekende meer. In al le eenvoud en met grote bereid willigheid heeft zij steeds haar taak vervuld. Degenen, die haar met dit jubile um willen gelukwensen kunnen dit doen op zondag 3 september a.s. van 11.30 uur tot 13 uur in de vak school ingang Dwarsnoard. L

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1