PLAATSELIJK NIEUWS Fyftich jier lyn i^angszij Workumer Krant Advertentieblad Nieuws- voor en en Fa. Gebr. Romkema A ut o-vei* li ii in* de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland BMW 1600 Wasautomaten Radio HINGST ta Visser Zn. SIEMONSMA WORKUM TEH5151-232 FA. WESTERHUIS RADIO EN TELEVISIE HAYEVAHDERWÏRF UEME DE DOER DONDERDAG 7 SEPT. 1967 4 Ook voor Sier en Frisdranken (Herv) voorm 9.30 uur ds L Jan sen Schoonhoven; nam 2 uur ds J Schoneveld WARKUMS ERFSKIP FRISO Adres redaktie: 90ste JAARGANG NO. 36 van a.s. geen LAAT 1 2 KERKDIENSTEN B&W inzake de ds en op zou HUNIA'S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 Al hervorm ik de gehele kerk al schrijf ik in kerkbodes prachtige artikelen over de liefde als ik de liefde niet heb, ben ik een kletskous Al spreek ik 60 talen en perfect Nederlands: als ik de liefde niet heb, ben ik een radio die kraakt piept. De liefde is geduldig De liefde windt zich niet de liefde benijdt niet Zij is niet pretentieus Zij doet niets wat niet passen Zij wil dienen Zij wordt niet bitter als zij op haar kop krijgt. BENOEMING WORKUM De heer Sj Vrij werd dezer dagen benoemd als onder wijzer aan de Chr. School te Hee- renveen. Schulden, niet meer te betalen, En ruïnes bij de vleet Oproer, plunderingsschandalen En hoe meer dat fraais nog heet Uitingen van macht en woede Van geweld en brute kracht, - Dat is al wat de beschaving’ Ons nu drie jaar heeft gebracht. H G Gezellige mensen blijven konen bij: uur zen- XPOTHEEK: s avonds na 6 uur gesloten (spoed-recepten uitgezonderd) her Wor de ver. Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres KLACHTENDIENST GASBEDRIJF zaterdag en zondag Tel. 05157-2861 TANDARTSEN: Zaterdag en zondag 10 tot 10.30 uur Fr. Haanstra, Bolsward met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS het on- DE SPECIAALZAAK VOOR UW VERZORGEN Verschijnt éénmaal per week Uitgave: DIERENARTSEN van zaterdagmiddag 1 uur tot zondagnacht 12 uur: S. PIERSMA tje 109 van S H Dijkstra en reser ve kampioen Jacoba 32 van R Jonk man. De prijs voor het best voorge brachte en mooist getoiietteerde kalf werd gewonnen door A. J. Loot sma. De nabespreking werd besloten met woorden van hartelijke dank aan jury en gemeentebestuur en verder voor allen die op enige wijze de keuring gesteund en mogelijk gemaakt hadden. WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN: van vrijdagavond zes uur tot maandagmorgen zeven uur: Dr Stoel, telefoon 234 van D Hijlkema van L Hijlkema. Rubriek 4: le prijs Moriaantje 67 van L Hijlkema, 2 Dirkje 6 van D Hijlkema en Clazina 94 van Hijlkema, 3 Dieuwke 80 van Stellingwerf. Hierna volgde de kampioenskeu- ring. Er kwamen zeven kalveren in de ring, waarvan tenslotte de IA winnaars van Rubriek 2 en 3 over bleven. Kampioen werd dus Leen- Zuinigheid met gas en eten Met de turf en met de kool - Opgfepast, niets weggesmeten!’ Dat is nu voor elk ’t parool ’s Avonds met de kippen slapen ’s Morgens met de zon uit bed In een kamer wonen, koken, Dat wordt onze winterpret. BEROEPEN WORKUM Bij de Ned. Herv. Ge meente alhier is beroepen ds J C Plaat te Well en Ammerzoden. Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: 10 ct. per m.m. Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen vóór 10 uur Voor deze keer eens het bekende bijbelse lied van de liefde in mo derne zetting. Het luidt zo: Merk 27 28 Telefoon 358 ie Wijnhandelaar - SLIJTER BURGERLIJKE STAND GEMEENTE HINDELOOPEN Opgave burgerlijke stand over de maand augustus. GEBOORTEN: Fedde dochter van Eise Amster dam en Maria Hermina Sophia Nostheide. HUWELIJKEN: geen OVERLIJDENgeen Ut de Friso fan 1 sept. 1917: TIJDZANG. Nu Germanje en Brittanie Doof zijn voor der rede stem, Raaki het volk van Oranje Daaglijks erger in de klem Grooter wordt in ’d oorlogslanden ’t Menschelijk wee, gebrek en rouw, En bij ons lijkt ’t voor den winter Erg naar voedselnood en kou. ULCO MOEST TE DRACHTEN GENOEGEN NEMEN MET DE TWEEDE PRIJS WORKUM Op het zaterdag te Drachten gehouden concours hip- pique werd Ulco van KI Postma te Workum geklopt door Marrian. neke1 van Tj Zijlstra te Langweer en zo moest Ulco deze maal genoe gen nemen met de tweede prijs. Bij het concours voor tweespan nen Fries ras was de derde prijs voor Ulco van KI Postma te Wor kum en Foukje van Tj Zijlstra te Heeg. en medede- Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 FOKKLUB DE TAKOMST WORKUM Op woensdag 30 augus tus jl. hield de kalverfokklub haar jaarlijkse keuring. Dank zij ae medewerking van vele instellingen fabrieken en zaken en begunstigd door mooi, weer is het weer een goed geslaagde dag geworden. De jury bestond uit de heren S. Kiestra, L Veltman en S Jansma. Het eerste werden de hokkelin- gen gekeurd, de uitslag was: kam pioen Bontje 4 van A Bouma, 1B Clazina 84 van L Hijlkema, - IC Dieuwke 70 van G Stellingwerf, 2e prijs Clazina 83 van H Hijlkema en Margaretha 40 van D Hijlkema. Hierna kwamen de kalveren voor de jury. Rubriek 2 bestond uit kalveren geboren vanaf 1-10-1966 tot 20-12- 1966. De uitslag was: IA Leentje 10g van S H Dijkstra, 1B Aukje BI van A van Dijk, 1 Jitske 24 van A J Lootsma en Piet 342 van J E Dijkstra, 2 Sietske 3 van F van Dijk en Piet 341 van S H Dijkstra. 3 Tjerkje 7 van S Bokma en Gees- ke van A Bauma. Rubriek 3: A Jacoba 32 van R Jonkman, IB Bontje 6 van A Bou ma, 2 Jeltje 2 van Th Galama, Lies- ke 20 van W T Castelein en Dieuw ke 79 van G Stellingwerf, 3 Gerlof- ke 128 van F van Dijk, Clazina 90 en Margaretha 42 Op 29 augustus 1917 hongen der yn Warkum in bulte flaggen üt. Net allinne stie der in flagge op ’e toer, mar ek it stêdshüs wie yn ’e pronk. En dat wie neat gjin wón der hwant hwant op dy dei hald- de .De Bond van Hoofden van den Technischen Dienst van Gemeente werken in Friesland, zijn algemee- ne vergadering.’ De .Bouwmeesters’ of sa ’t jimm’ wolle de .Gemeente.architecten’ waerden op it stedhüs wolkom hjit- ten troch de loco burgem. fan War kum. .Met aanbieding van een kop koffie en enkele nummers muziek moet van gemeentewege worden volstaan' sei de wethalder. Ja, ja wol in biwiis dat it doe yn War kum ek al net sa rom soppe. Mai- foar in hiele bulte wie in kop kof fie al in traktaesje. Doch de hea- ren gyngen net mei de lege mage nei hüs ta. Hwant fanwege de Bond wie der de middeis in fiks miel op tafel set yn Hotel Kete laar. ,Ook aan tafel wordt, gelijk den heelen dag, het nuttige met het aangename vereenigd, en naast een van humor tintelende speech, het woord van den degelijken vakman gehoord en naast het persoonlijk, ook het belang der gemeenschap .gediend. Tegen 5 uur keert ieder naar de plaats zijner inwoning te rug, met de aangenaamste herin neringen aan de vergadering te Workum.’ En it wie de hear Bog- stra, dy ’t nei 36 jier .bouwmees ter’ yn Warkum west to hawwen - en nou pensioen krige hie - syn taspraek bislüte mei: Workum, oude, goede veste Stedeke van eeuwen heer, Gij weerstondt de macht des waters, En de roofzucht van weleer; Waar de tijd uw naam bleef sparen Kronen wij die naam met eer Wenschen dat uw nijv’re burgers, Brengen de oude welvaart .weer! F. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 30 augustus tot en met 4 september 1967 GEBOORTEN: geen ONDERTROUWD: Anne Hoekstra 24 jaar wonende te Wytgaard en Mèa Siemonsma 23 jaar uonende te Workum GEHUWD: P'eter van der Valk 21 jaar wo nende te Parrega en Pietje Po- ma 21 jaar wonende te Workum OVERLEDEN: van zondag 10 september 1967 WORKUM (RK) zaterdag nam 7 uur mis; zondag voorm 7.30 uur Vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds J H Eg- gink uit Bolsward; nam 7.30 uui ds A Griffioen uit Heeg Voorm. 9.30 uur zondagsschool MARIENACKER voorm 9 uur ds M van der Leun, Heilig Avondmaal WYMERTSHOF Voorm 10 uur ds M van der Leun, Heilig Avondmaal ST. GERTRUDIS Voorm 11 uur ds M van der Leun, Heilig Avondmaal (Doopsgez) voorm 10.45 uur J P J Knipscheer (Geref) voorm 9 uur en nam 2 ds H A Wiersinga uit Baarn, dingszondag (Bapt) voorm 9.30 uur ds F G J Hofhuis; voorm 11.15 uur zondags school GAAST (Herv) voorm 9 uur ds B Jager FERWOUDE (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager, Heilige Doop HEIDENSCHAP (Herv) nam 1.30 uur ds L C Vo gelaar uit Oudega H.O. (Geref) voorm 9 uur leesdlenst; nam 1.30 uur ds W Horlings HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur ds W A de Pree; nam 7.30 uur ds L Jansen Schoonhoven (Doopsgez) voorm 9.30 uur ds J P J Knipscheer KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur ds J G F Ankersmit; nam 7.30 uur eerw hr H Kooistra MOLKWERUM (Herv) voorm 9.30 uur eerw heer H Kooistra; nam 2 uur ds J G F Ankersmit, Heilige Doop, eerw hr Kooistra dooppreek en voorberei ding Heilig Avondmaal WARNS STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur ds J Scho neveld; nam 7.30 uur ds W A de Pree Zij is niet gelukkig over het ongeluk van een ander Zij bedekt de boosheid van de men sen met de mantel van Gods liefde Kortom: zij is zo heel anders dan wij. Voorstel van B&W inzake wij ziging van de .salaris-verordening voor ambtenaren en werklieden in dienst van de gemeente Workum’ 8 Voorstel van B&W tot verhuur van een strookje grond aan de Coöp. Zuivelindustrie ,De Goede Verwachting’ 9 Voorstel van B&W tot aankoop van een botenhuis in het uitbrei dingsplan Bascohof 10 Voorstel van B&W tot aanvul ling van de .Verordening op kamperen in de gemeente kum’ Al heb ik 70 kilo spieren aan mijn lijf waarmee ik alles kan platslaan als ik de liefde niet heb ben ik niet beter dan een voorhistorisch monster OORZAKEN VAN AARDBEVIN GEN EEN DUISTER GEHEIM De kennis van de ruimte buiten onze aarde neemt in snel tempo toe maar van sommige aardse ver sehijnselen weet men thans nog bijna evenveel (of weinig) als een paar eeuwen geleden. Opnieuw bre ken thans geleerden zich het hoi fd over de vraag, hoe aardbe- vio< er. ontstaan en welk verband er bestaat tussen de serie aard- si hokken die thans eerst in Tur kije, vervolgens in Columbia en Venezuela en tenslotte in de Py reneeën binnen een tijdsverloop van enige weken optrad. Of reeks afgesloten is met de woestingen in Zuid-Frankrijk en Noord Spanje is ook volledig on voorspelbaar: niemand die zeggen kan. Jaarlijks worden geveer een miljoen aardschokken geregistreerd, maar verreweg de meeste zijn van geen enkele be tekenis voor het dagelijks leven en houden alleen de geleerden bezig. De wetmatigheid van .gekoppelde’ tectonische bevingen heeft belang rijke gegevens opgeleverd voor wat betreft de structuur van onze aarde. AGENDA voor de raadsvergadering der gemeente Workum welke ge houden zal worden op maan dag 11 september a.s. 's avonds om half acht. Notulen van de vergadering van 28 juni 1967 Ingekomen stukken lingen 3 Voorstel van B&W tot vaststel ling van de in artikel 55ter, le lid, der Lager-onderwijswet 1920, be doelde uitgaven over 1966 voor de openbare lagere school 4 Voorstel van B&W tot vaststel ling van het bedrag der exploitatie vergoeding over het jaar 1966 voor de bijzondere lagere scholen 5 Voorstel van B&W tot vaststel ling van de vergoedingen voor het bijzonder kleuteronderwijs over 1966 6 Voorstel van bezoldiging van het gemeenteper- sjoeel 7

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1