PLAATSEUJK NIEUWS i Fyftich jier lyn angszij ChreV □ÜLEA Workumer Krant Advertentieblad Nieuws- voor en Zuidwesthoek van en Fa. Gebr. Bomkema de gemeenten Workum, Hindeloopen Friesland BMW 1600 Wasautomaten Radio HINGST A sa t o-i er huur SIEMONSMA WORKUM TCLB5151-232 FA. WESTERN UIS RADIO EN TELEVISIE ia ‘Visser %u. HAVE VAN&ERWERF Ook voor Bier en Frisdranken IJEME DE ROER Telef. adm. 05151 460, Giro 865699 z.v.w. fl FRISO DONDERDAG 14 SEPT. 1967 90ste JAARGANG NO. 37 ,Stop Attema be- geen Aldus van zrfwi■•«a’uure nam LAAT ren ti van a.s. tussen veel Bovendien bedoeld H. HUNIA S DRUKKERIJ - WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. C5151-466 Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Frederik Maria te be- GESLAAGD WORKUM De vorige week slaagde aan de Chr. Opleidingsschool voor Gezinsverzorgsters te Leeuwarden voor het eindexamen mej. S G Dijk stra. Gezellige mensen blijven konen bij: geen OVERLEDEN: TANDARTSEN: Zaterdag en zondag 10 tot 10.30 uur Fr. Haanstra, Bolsward met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS DE SPECIAALZAAK VOOR Adres redaktie: UW VERZORGEN met neg Verschijnt éénmaal per week Uitgave: WORKUM Voor de tweede en te vens laatste wedstrijd welke zater dag in Oudega werd gehouden, lie ten zich negen deelnemers in de A klasse inschrijven en zes in de on geregistreerde klasse., Begunstigd door fraai nazomerweer en een matige noordelijke wind werden 3 routes gezeild. In de A klasse nam W Voets vanaf de start direct de leiding en stond deze niet meer af, terwijl D Venema de tweede en A Visser de derde plaats bezette. In de ongeregistreerde klasse ze gevierde E Terpstra Gaastmeer met vlak achter zich Wijnja Oudega en G Cnossen Gaastmeer. De uitslag na twee wedstrijden in de A klasse: 1 D Venema, 2 T Bouma, 3 A Visser, 4 W Voets en in de ongeregistreerde klasse 1 G Cnossen Gaastmeer, 2 E Terpstra Gaastmeer, 3 Wijnja Oudega. GESLAAGD WORKUM Onze vroegere plaatsge noot de heer G Buursma, thans hfd. van de school voor V.G.L. onder wijs te Dokkum slaagde dezer da gen voor het examen handelsken- nis L.O. Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 4.25 per halfjaar ■r Advertentietarief: 10 ct. per m.m. Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen vóór 10 uur WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN: van vrijdagavond zes uur tot maandagmorgen zeven uur: Dr Mudde, telefoon 535 DIERENARTSEN van zaterdagmiddag 1 uur tot zondagnacht 12 uur: D. van der Zee Merk 27 28 Telefoon 358 le Wijnhandelaar - SLIJTER digd door .Turfian’. Na een span nende strijd wist tenslotte De Burd beslag te leggen op de wisselbeker Een e nander werd opgeluisterd door muziek van de fa. Radio Hingst. gezet. Wegens gebrek aan grondstoffen moet de Deventer Cap sulenfabriek drie dagen per week stopzetten. Het kolengebrek te Enschedé aan de fabrieken neemt hand over hand toe en zoo zullen dan ook de fa brieken der firma van Heek Co. die duizenden arbeiders werk ver schaft, de komende week nagenoeg de geheele week stop staan, enke le afdeelingen zullen nog een perkt aantal uren werken. De firma Arntzenius Co, Goor heeft aan het personeel kend gemaakt, dat ze met ingang van 1 september haar fabriek, we gens gebrek aan grondstoffen, voor onbepaald en tijd zal moeten slui ten. Op de zinkfabriek te Budel zijn thans alle ovens gedoofd op één na. Teneinde het personeel aan het werk te houden is de directie begon nen met de ontginning van eeni- ge honderden H.A. haar toebehoo- rende heidegrond, moeras en bos- schen. De cartonage fabriek De Union te Oude Pekela, de eenige papier fabriek aldaar die nog werkte, zal deze week ook worden stopgezet. Ongeveer 80 personen worden hier door werkeloos.’ ,Workum. September 1917. .Si rius’. L.S. Volgende week worden geen wasschen in behandeling ge nomen, omdat ik gebrek aan steen kolen heb, en ’t achterstallige werk wil afmaken. De brandstoffencommissie levert mij onvoldoende kolen, en dan nog vah slechte kwaliteit, zoodat ik halve kracht moet werken. Hoogachtend, E. J. Tjeerde.’ It like oeral dus mar tige min. In bulte minsken sünder wurk, alles like djür en min to krijen. It le nigste hwer it net oan mankearre wie, dat der fan alle kanten goede ried jown waerd hoe ’t men sünich liibje koe. Sa lyk as de jirpels net skile mar skjin ófwaskje, dan sa op ’t fjür sette en as se dan gear wie- ne de skyl der óf plüzje; of: it fine stof üt ’e stienkoal yn in amer wet ter dwaen en dan der klaei troch minge en der briketten fan meit- Ncard 69 Workura Tciefoon 306 - b.g.g. 437 KINDER EN VOLKSFEEST ,OER DE DOLTE’ WORKUM Op zaterdag 9 septem ber jl. organiseerde de buurtver eniging Oer de Dolte haar jaarlijk se kinder- en volksfeest. Begun stigd door het mooie zomerse weer en met vlagvertoon gaf het geheel een feestelijke sfeer. Om elf uur werd begonnen met de kinder optocht. Deze optocht was grandioos, zodat het voor de jury, bestaande uit mevr. Breuke- laar en mevr. Vrij, geen gemak kelijke taak was om uit de 65 deel nemers de prijswinnaar te z.êken. Uitslag optocht: 1 Jan Bokma en Annemieke Smidt (dokter en ver pleegster), 2 Elly Zijlstra en Enge Doorenbos (melkmeisjes), 3 Roelof Folkertsma en Fokje Elgersma (Ti- roler meisje en jongen) Voorts kre gen het groepje Zomer en winter’ en (verpleegsters met brancard’ ’n eervolle vermelding. Uitslagen kinderspelen: kinderen van 4 en 5 jaar (vlagjesteken), 1 Otto Zijlstra, 2 Inge Doorenbos, 3 Freddy Boersma; kinderen 6 en 7 jaar (autopedraces met hindernis sen): 1 Henk Boersma, 2 Annemie ke Smidt, 3 Roelof Veenstra; kin deren 8 en 9 jaar (magneet vissen): 1 Maria Leenstra, 2 Eefje Hunia, 3 Kees Boersma; jongens 10 en 11 jaar (voetbalspel): 1 Ate van der Veen, 2 Jo Kroeze, 3 Geert Veen stra; meisjes 10 en 11 jaar (verkle den): 1 Janny van der Bijl; 2 Tolly van der Werk, 3 Coby van den Ak ker; kinderen 12, 13 en 14 jaar (ringfietsen): 1 Jelle Oosterkamp, 2 Dikky Nauta, 3 Nienke Faber. Uitslag volksspelen: (geblinddoekt partner zoeken): 1 mej. Bokma en A Sikkes, 2 mej Buma en C Hunia. Uitslag touwtrekken. De wisselbe ker moest dit jaar worden verde- - WUi '•’ifi KERKDIENSTEN van zondag 17 september 1967 WORKUM (RK) zaterdag nam 7 uur mis; zondag voorin 7.30 uur Vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds M van der Leun, Heilig Avondmaal; nam 7.30 uur ds M van der Leun, Heilig Avondmaal en dankzegging (Doopsgez) voorm 10.45 uur ds D T L Broer, Bouwfondskollekte (Geref) jeugdzondag: voorm 9 uur jeugddienst verzorgd door de jeugd nam 2 uur ds D Middelkoop (Bapt) voorm 9.30 uur ds F G J Hofhuis; voorm 11.15 uur zondags school GAAST (Herv) voorm 9 uur ds B Jager FERWOUDE (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager HEIDENSCHAP (Herv) nam 1.30 uur ds B J Rie- mersma van Parrega (Geref) voorm 9 uur ds W Hor- lings; nam 1.30 uur leesdienst HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur ds W A de Pree, Heilig Avondmaal; nam 7.30 uur ds W A de Pree, dankzegging (Doopsgez) nam 7.30 uur ds T L Broer KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur ds B W Ver maat van St. Nicolaasga; nam 7.30 uur ds J G F Ankersmit MOLKWERUM (Herv) voorm 9 uur ds J G F An kersmit, Heilig Avondmaal; 7.30 uur wika O Bult van Heeren- veen. WARNS (Herv) voorm 9.30 uur ds L Jansen Schoonhoven; nam 2 uur leesdienst STAVEREN (Herv) voorm 9.30 ds J Schoneveld Heilig Avondmaal; nam 3 uur ds S P Tabaiksblatt van Den Haag, be vestiging en ds J Schoneveld, af scheid en intrede OPTOCHT DOOR WORKUM WORKUM Zaterdagmiddag tegen twee uur werden de Workumers verrast door een optocht van Fer- woudsters. Deze hadden feest in I hun dorp en wilden de Workumers mee laten genieten van een deel van hun feestvreugde. Zo lieten ze de Workumers zien, wat ze van de optocht gemaakt hadden. Het was een lust voor het oog deze vrij lan ge optocht te bekijken. Na een ge- luidswagen met muziek volgden eerst de kinderen van de lagere school te Ferwoude,, die bijna alle op versierde fietsen en sommige lopend in fraaie kostuums aan de optocht deelnamen. Daarna kwa men vele taferelen onze aandacht boeien, waarvan vooral ,Swieber- tje’ en verder de .Negerhut’ onze aandacht bijzonder boeiden. De op tocht werd tenslotte besloten ,de boertjes van buuten’ die zorgden voor enkele vrolijke klan ken. Deze optocht, die zeer belangstelling trok ging door heel Workum en verliet via de Balkfin- ne onze woonplaats weer richting Ferwoude. HOTEL ,DE WIJNBERG’ VERKOCHT WORKUM Naar wij vernemen is hotel ,De Wijnberg’ de vorige week onderhands verkocht aan de heer J Oudshoorn, alhier, tot voor kort werkzaam bij de firma Govers en Striethorst en wonende aan De Burd. Men deelde ons mede, dat de he- Oudshoorn en Andela zullen verruilen van woning. VROUWELIJKE HULPVERLENING WORKUM Zoals u weet heeft Wor kum een comité vrouwelijke hulp verlening. Alle in Workum en Hei denschap bestaande vrouwenorga nisaties zijn hierbij aangesloten. Het belangrijkste werk van de V.H.V. is het verzorgen van uit- zendweken voor huisvrouwen en bejaarde echtparen. Het V.H.V. comité Workum heeft het plan een avond te organiseren op 19 september ’s avonds om acht uur in de kleine zaal van cle Kla- meare. De provinciale voorzitster, mevr. Vegter-van de Kieft, zal spreken over het werk van de Vrouwelijke Hulpverlening. Bovendien zullen dia’s vertoond worden -$an de uit- zendweken. Deze avond is speciaal voor de besturen van de vrouwen organisaties uit Workum en Hei denschap. Andere dames die be langstelling hebben zijn echter har telijk welkom. In verband met de gezinsweek in 1966, is door enkele mensen van het Leger des Heils in 363 gezinnen een enquête gehouden. Daarbij werd de vraag gesteld, wat naar de mening van de onder vraagden in een gelukkig gezin niet mag ontbreken. De belangrijkste antwoorden wa ren: goede inkomsten 109 goede woning 148 goede verstandhouding man en vrouw 289 geloof 140 gezondheid 196 Nog geen 40 procent van de ondervraagden vond geloof’ nood zakelijk voor het levensgeluk. De grote meerderheid denkt te kunnen leven zonder God. Zonde, genade, verlossing, zalig heid zijn begrippen, die voor hen geen inhoud hebben. Dat komt, omdat het leven voor hen een heel andere inhoud heeft, doordat dit opgaat in de materiële dingen: een baan, een aardige vrouw, sport, film, eten en drinken enz. Zou de uitroep van de Here Je. zus over Jeruzalem: ,Hoe vaak heb ik geprobeerd u bijeen te verzame len, maar gij hebt niet gewild’ ook niet in onze moderne tijd van toe passing zijn? sje. Mar it moaijste is dit wol: ,Om brood uit te sparen raadt ,Le Jour naai de Genève’ aan, om het eer ste ontbijt uit te sparen. Dat geeft geen schade voor de gezondheid. Integendeel! Het herstel van onze krachten, dat gedurende den nacht plaats vindt gaat geleidelijk door tot ongeveer 10 uur ’s morgens. Door het ontbijt is dit herstel afge broken, omdat onze krachten zich dan moeten wijden aan de digestie op die wijze verliest ons zenuw stelsel iederen dag krachten, die niet kunnen worden vervangen en die in de eerste plaats zeer no dig zijn, voor onze gezondheid. Zich te onthouden van het ontbijt is ge durende de eerste dagen tamelijk hard, maar na 14 dagen went men er aan. Spoedig vindt men er een middel in tegen alle ziekten en men bewijst niet alleen een dienst aan zijn gezondheid, maar ook aan zijn vaderland. Aldus het Geneefse blad’. Men koe se fyftich jier lyn dochs ek aerdich brün bakke tinkt my. Ut de Friso fan 8 sept. 1917. Wy geane nei Hynljippen. .Verslag van de vergadering van den Raad der gemeente Hindeloo pen. Punt VII. Aanbieding van den heer H. Nijland te ’s Gravenhage diens ,Oud Hindelooper mus- seum’ en ,Oud Hindelooper kamer’ met voorstel van B&W. De voor waarden er aan verbonden zijn: dat het rijk, vrijstelling verleend van successie; dat er nooit iets van vervreemd mag worden; dat de gemeente voor een gebouw moet zorgen; dat een en ander voor 100.000 verzekerd moet worden en dat bij eventuele vernieling door brand, voor het verzekerde bedrag een andere instelling moet worden gesticht. Er is al heel wat beleefd in Hindeloopen zegt de voorz., rijk dom en armoede hebben elkaar af; gewisseld, veel van die oudheid is verloren gegaan, maar gelukkig ook nog veel blijven bestaan, maar een aanbod als dit is uniek, het aanbod moet dan ook z.i. onver wijld worden aangenomen., En sa krige Hynljippen, fyftich jier lyn, de Hidde Nijlandstichting. F. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 5 tot en met 11 septem ber 1967 GOBOREN: Robert Jan zoon van Boersma en Wilhelmina Voets Elske dochter van Jan en Jeltje de Boer ONDERTROUWD: Johannes Roeland Jaspers 27 jr. wonende te Sint Nicolaasga en Agatha Johanna Cécilia de Jong 23 jaar wonende te Workum GETROUWD:

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1