PUMTSEUJK NIEUWS Fyftich jier lyn SoleX Workumer Krant de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- Advertentieblad en voor Friesland Zuidwesthoek en van Auto-verhuur ^^angszij L BMW 1600 Fa. Gebr. Romkema Wasautomaten Radio HINGST ta Visser Ar Zn. RAPj SIEMONSMA WORKUM TEL85151-232 FA. WESTERHUIS RADIO EN TELEVISIE -12 i- Q HAYEVANDERWERF ÏJEME DE ROER 1 I verzorgen Merk 2728 Telefoon 358 Verschijnt éénmaal per ween Uitgave: FRISO Adres redaktie: DONDERDAG 21 SEPT. 1967 90ste JAARGANG NO. 38 KERKDIENSTEN van LAAT en LANDSCHAP F. al- te van a.s. J.P.J.K. Abonnementsprijs f 1.50 per kwart, per post 4.25 per halfjaar HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 Gezellige mensen blijven konen bij: BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 12 tot en met 18 septem ber 1967 GEBOORTEN: BENOEMING WORKUM Benoemd als administra tieve hulpkracht aan de chr. Lagere Technische school te Koudum de heer D Boschma. het nog .uit de het te M" TANDARTSEN: Zaterdag en zondag 10 tot 10.30 uur H. S. SCHAAP Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres KLACHTENDIENST GASBEDRIJF zaterdag en zondag Tel. 05157-2861 geen ONDERTROUWD: Marintfs Wiebe Kaldewaij 22 jaar wonende te Bergum en Aaltje van Beek 22 jaar wonende te Workum GEHUWD: met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS DE SPECIAALZAAK VOOR Zondagmiddag UW C.C.L.B. 50 JAAR WORKUM Vorige week donderdag was het vijftig jaar geleden, dat de Coöp. Centrale Landbouwboekhou ding haar werkzaamheden begon ten dienste van de agrarische be volking en vele anderen. Het aan tal leden - boeren - bestond 1 mei 1919 uit 148 leden en is nu gegroeid tot ruim 4000. Het hoofdkantoor dat gevestigd is te Leeuwarden heeft bijkantoren te Wolvega, Oosterwol- de, Dokkum en eveneens te Wor kum. Dit laatste kantoor is geves tigd, zoals men weet, aan de Alde- wei boven de Raiffeisenbank. Doordat de C.C.L.B. haar werk zaamheden steeds uitbreidde op het gebied van boekhoudingen en het verzorgen van belastingzaken is ’t een der grootste boekhoudbureaux in Nederland geworden. Er worden bovendien nog voor 2600 niet leden werkzaamheden verricht. Voor 2300 DIERENARTSEN van zaterdagmiddag 1 uur tot zondagnacht 12 uur: L. van der ZEE Het personeel op de verschillen de kantoren had gehoopt, dat deze dag enigszins feestelijk herdacht zou worden. Maar het hoofdbestuur achtte het beter dat de herdenking van dit jubileum zal worden uitge steld tot de dag waarop het nieuwe hoofdgebouw zal worden geopend. le Wijnhandelaar - SLIJTER AAN ONZE ABONNEES! In verband met Keuringsdag, zal de Friso de, volgende week EEN DAG LATER VERSCHIJNEN WINKELSLUITING WORKUM. In verband met Keu ringsdag mogen de winkels te Wor kum op woensdag 27 september ge opend blijven tot 12 uur ’s avonds. ONGEVAL WORKUM. Mevrouw Veldstra, wo nende in de Pothüswyk, had vori ge week vrijdag het ongeluk in haar woning van de trap te vallen Ze werd opgenomen met onder meer een ernstige vleeswond aan haar been. Ze werd voor verdere behandeling direkt naar het zieken huis te Sneek vervoerd. particulieren worden er belasting aangiften verzorgd en verder ad ministratieve werkzaamheden voor 300 bedrijven van uit allerlei sec toren, verenigingen en instellingen op velerlei gebied, zoals scholen en meer dergelijke. Binnenkort zul len nog nieuwe bijkantoren geopend worden in Sneek en Drachten. Door de steeds toenemende werk zaamheden is de ruimte op hoofdkantoor te Leeuwarden klein geworden, er zal binnenkort dan ook begonnen worden met de bouw van een nieuw ruim gebouw dat aan de hoogste eisen zal vol doen. BEROEPEN PARREGA. Ds B J Riemersma, Ned. Herv. predikant te Parrega en Hieslum ontving een beroep naar Gieterveen. Ncard 69 Workum Tciefoon 306 - b.g.g. 437 MOND OP MOND BEADEMING WORKUM Tegenwoordig wordt bij het weer tot bewustzijn brengen van drenkelingen vaak gebruik ge maakt van een nieuwe methode ni. de mond op mond beademing. En dat vaak met zeer goede resultaten Het is ook uiterst belangrijk deze methode te leren kennen en toe passen. Iedere EHBO’er heeft dan ook wel een cursus hierin gevolgd. Dat het belangrijk is deze mond op mond beademing te kunnen toe passen bleek voor veertien dagen toen, zoals men weet het kindje van de familie Veneman uit net water werd gehaald. De schilder ae heer J Veldman, die juist ter plaat se was, wist de mond op mond be ademing toe te passen en mocht 't genoegen smaken, het bewustzijn van de kleine drenkelinge weer terug te zien keren. De heer J Veldman, die deze methode niet ge leerd, maar deze wel eens op de te levisie had gezien, gelukte het dus zonder hierin een cursus te heb ben gevolgd. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen vóór 10 uur WEEKOVERZICHT STAVEREN. Aanvoer visafslag van de afgelopen boekweek: 2395 pond lijnaal 1.75 tot 2.10 431 pond snoekbaars 80 tot 1.01 1925 pond baars 53 tot 59 Advertentietarief: 10 ct. per m.m. Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief geen OVERLEDEN: Jan Veldman 68 jaar echtgenoot van Katharina Maria Elisabeth Broersma WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN: van vrijdagavond zes uur tot maandagmorgen zeven uur: Dr Stoel, telefoon 234 zich zonder den winkel binnen te gaan vrij zal kunnen bewegen. Daar achter is een etalagekast en links en rechts nog een. De ver koopruimte kan men door 2 deu ren binnen gaan en is men binnen getreden dan is de indruk van de hal werkelijk grootsch. De kolosa- le winkel, die 1400 vierk. Meter op pervlakte heeft, is in alle deelen zoo practisch en prachtig ingericht dat het voor de koopsters aange naam is aldaar iets te passen. We kunnen geen bijzonderheden ver melden; ieder bezichtige zelf monumentale gebouw, alleen dit: de mozaïkvloer bestaat 600.000 tegeltjes, die alle met hand zijn ingelegd en de indruk geven dat overal gekleurde tapijten gelegd zijn.’ Sa, Ljouwert hie dus in mode paleis krige. Dat wurd paleis’ skynt men yn dy tiid graech brükt to Jiawwen, hwant sa hie Snits doe in ,drankpaleis’. Dat stie oan de Geeuwkade en is nou - sa ’t ik sjoen ha - in kantoar. Dus gjin pa leis mear. Workum. Bij Kon. Besluit is aan den vroegeren stads-omroeper B. J. Gaastra alhier een pensioen van 25.per jaar verleend. Workum. De najaarspaarden- markt jl. Maandag - dat wie op 10 sept. - was vrij levendig. Een 60-tal paarden was aangevoerd en vele vreemde kooplieden waren aanwezig. Over ’t geheel werden goede prijzen gemaakt. .Hoe hoog in Duitschland de prij zen blijven die voor een paard moe ten worden betaald, blijkt uit een bericht uit Frankfort. Er was daar zeer veel vraag naar werkpaarden Voor de middelsoort kwaliteiten werden prijzen besteed van 2500 a 4000 mark. Eerste klasse werk paarden k’ostten 60001 mark meer.’ ,Twee dér groote stoomponten van den veerdienst Enkhuizen-Sta- voren, die gebruikt worden voor het overbrengen van goederentrei nen, zullen wegens gebrek aan steenkolen worden stil gelegd. De manschappen zijn heden met 8 da gen opzegging, werkeloos gewor den.’ Ik vind het altijd weer boeiend in het landschap van nu het verle den te herkennen, van vroegere tijden sporen te ontdekken. In het polderlandschap zijn de oevers van voormalige meren zicht baar, boven de weilanden verheft zich een vroeger veerhuis. Een bocht in de dijk rond een stil wiel herinnert aan de ramp van een dijkdoorbraak. Een opzettelijk rechte wal van kreupelhout vei- bergt een verlaten trambaan In Nederland is bijna geen natuur meer te vinden, die sinds eeuwen ongeschonden, ongerept is gebleven overal is de ordende, cultiverende hand van de mens werkzaam ge weest. Elk landschap legt getuigenis af van de voortdurende zorg en werk zaamheid van haar bewoners. Op een overeenkomstige wijze kunnen wij ook spreken en denken van en over het landschap van ons leven. Ook daar: geen leven is ongerept Elk verleden heeft zijn sboren ge trokken, teleurstelling geleverd, plannen een halt toegeroepen. Ver houdingen van vriendschap en liefde zijn verlaten, verbroken. Maar laten wij niet vergeten, dat er óók een andere zienswijze is: elk leven kent immers ook de ver nieuwing, verheldering van inzicht, juist vaak door harde omstandig heden heen. Het kost inspanning, het levenslandschap bewoonbaar te maken of te houden. Leven is: blijven bouwen aan dat landschap van je eigen leven én aan dat van adderen. BENOEMING WORKUM De heer A Elgersma, le raar aan de Chr. ULO school hier ontving een benoeming als le raar aan de Chr. ULO school Wolvega. GESLAAGD WORKUM Geslaagd te Sneek aan de Chr. Kweekschool voor de akte onderwijzeres volledige bevoegd heid mej IJ. Graafsma en voor on derwijzer volledige bevoegdheid de heer E. Valk. Workum. Zondagmiddag om streeks zes uur (2 sept.) werden vele hier opgeschrikt door een bui tengewoon hevige donderslag, on- derwijl scheen de zon. ’t Vermoe den dat door het hemelvuur iets in de onmiddellijke nabijheid ge troffen zou zijn, werd dan ook be vestigd, gelukkig niet door het ge lui van de brandklok. Zonder onge lukken te veroorzaken, was de leiding van de Kaas en Roomboter fabriek der N.V. voorheen Tj eb bes en Co. getroffen. In het kaas- lokaal waren eenige personen werk zaam veroorzaakte het geval veel consternatie en onderVond een der werklieden aan een zijner armen de uitwerking van den krachtigen schok. .De zangvereeniging Jacob Kwast’ (de Wognumers) is ontbonden. In het geschiedenisboek van Neder land’s muziek zullen de Wognu mers blijven leven als een mooie, onvergankelijke herinnering, zegt het Hbl. naar aanleiding van dit bericht.’ ,Te Loosduinen zijn dertien va ten petroleum op verschillende plaatsen verborgen, door de amb tenaren van de distributie opge spoord. Men zoekt nog verder, want de autoriteiten in Den Haag meenen te weten dat er nog twaalf vaten ergens in de buurt verstopt moe ten zijn.’ ,Nu krijgt Leeuwarden evenals de grootste plaatsen van ons land ook een modepaleis, wel niet zoo reusachtig als te Amsterdam, maar toch een zoodanige dat het de aandacht van het groote pu bliek ten volle waard is. De firma C. en A. Brenninkmey- er zal Zaterdagavond a.s. op de Nieuwestari hare nieuwe winkel openen en wel in het huis van wij len de heer Mr. W. J. van Welde- ren baron Rengers. Bij nadere be schouwing blijkt dit prachtige ver koophuis naar de hoogste eischen des tijds ingericht. De vier etalage kasten, die de koopsters in grooten getale naar binnen zullen lokken zijn uiterst ruim en keurig gestof feerd door sierlijk gerangschikte artikelen, de middelste der drie voorste is een volkomen los staan de kast, waaromheen het publiek zondag 24 september 1967 WORKUM (RK) zaterdag nam 7 uur mis; zondag voorm 7.30 uur Vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds J G F Ankersmit van Koudum; nam 7 30 uur ds J C Plaat van Well en Am- merzoden Voorm 9.30 uur zondagsschool (Doopsgez) geen dienst (Geref) voorm 9 uur en nam 7.30 uur de heer Romkes van Urk (Bapt) voorm 9.30 uur ds F G J Hofhuis; voorm 11.15 uur zondags school HEIDENSCHAP (Herv) voorm 9.30 uur ds M van der Leun, heilig avondmaal en dankzegging (Geref) voorm 9 uur ds W Hor- lings; nam 1.30 uur leesdienst GAAST (Herv) voorm 9 uur ds B Jager FERWOUDE (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur ds W A de Pree; nam 7.30 uur ds de Wit van Wijckel, jeugddienst met de gere formeerden (Doopsgez) geen dienst KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur eerw heer H Kooistra; nam 7.30 uur ds J G F Ankersmit MOLKWERUM (Herv) voorm 9.30 uur eerw heei R de Wit van Wolvega; nam 7.30 uur eerw heer H Kooistra WARNS (Herv) voorm 9.30 uur de heer L Koopmans van Nijega (Sm.); nam 2 uur ds L Jansen Schoonhoven STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur ds L Jan sen Schoonhoven; nam 7.30 uur de heer Kuperus van Leeuwarden KINDER- EN VOLKSFEEST OER DE DOLTE WORKUM. Bij de vorige week ge houden optocht van de buurtvereni ging Oer de Dolte werd de eerste prijs gewonnen door Eta en Anne- mieke Smidt in plaats van Jan Bokma en Annemieke Smidt.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1