PLAATSELIJK NIEUWS SoLEXi Fyftich jier lyn I Workumer Krant Advertentieblad Nieuws- en voor en angszij de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland BMW 1600 Wasautomaten Radio HINGST RAP, Auto-verhuur SIEMONSMA WORKUM TEL:05151-232 F4. WESTERHUIS RADIO CR TCLCVISIC HAVE VAN VERWERF hi l i sse r X 1i - IJCME DC BOCR ïrïïuite» t« dros». Fa flgbj. Romkema FRISO Adres redaktie: DONDERDAG 28 SEPT. 1967 NO. 39 90ste JAARGANG KERKDIENSTEN OFFICIËLE MEDEDELING van GEMEENTE WORKUM 2 Hl 2 WEEKENDDIENSTEN F. a.s. van HUNIA'S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 eerlijke gestolen is ket- War- to met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS TANDARTSEN: Zaterdag en zondag 10 tot 10.30 uur H. S. SCHAAP van 14 DIERENARTSEN van zaterdagmiddag 1 uur tot zondagnacht 12 uur: B. OOSTERHOUT E 2 Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen vóór lö uur DE SPECIAALZAAK VOOR AT UW VERZORGEN Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Gezellige mensen blijven konen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 4.25 per halfjaar o.m. een ting, den Advertentietarief: 10 ct. per m.m. Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Burgemeester en wethouders van Workum maken bekend, dat ter ge meentesecretarie voor belangheb benden kosteloos verkrijgbaar zijn, vouwbladen omtrent de huurlibera- lisatie. Belangrijk voor verhuurders en huurders van woningen en ande re panden, zulks i.v.m. het feit dat o.a. voor onze gemeente van 1 ok tober 1967 af geen wettelijke huur- prijsvoorschriften meer gelden. Burgemeester en wethouders van Workum, B. van Haersma Buma, burgemeester H. M. Gielink, secretaris. H.V. is het organiseren van uit- zendweken voor huisvrouwen en bejaarde echtparen. U begrijpt, dat voor dit werk zeer veel geld nodig is. Wilt u dan ook royaal aan de ze kollekte bijdragen? Daarmee helpt u dit mooie en dankbare werk mogelijk maken. Merk 27—28 Telefoon 358 HUISARTSEN: van vrijdagavond zes uur tot maandagmorgen zeven uur: Dr Mudde, telefoon 535 V.H.V. KOLLEKTE WORKUM Van 2 tot en met 7 ok tober zal de jaarlijkse kollekte van de Vrouwelijke Hulpverlening ge houden worden. De belangrijkste taak van de V. er in ons na meer gouden horloge met Ncard 69 Workum Terefoon 306 - b.g.g. 437 AFSCHAFFING HUURBEHEERSING In verband met de afschaffing van de huurbeheersing per 10 ok tober a.s. bestaat er voor de huur ders van woningen en andere pan den in de gemeenten waar de huur beheersing wordt afgeschaft, wel de mogelijkheid de huur-commis- sie desgewenst te raadplegen over een door hen in vrijheid overeen te komen huurprijs. Het Ministerie geeft een vouwblad uit, dat speci aal bestemd is voor verhuurders en huurders van woningen, die de ge volgen van de huurliberalisatie kunnen ondervinden. In dit vouw blad wordt op duidelijke wijze uit eengezet hoe men tot een nieuwe huurprijs kan komen en wat de huurder moet doen om uitstel te krijgen van een eventuele aange zegde ontruiming. Dit vouwblad is voor iedereen gratis verkrijgbaar op de gemeen tehuizen van de aangewezen ge meenten. de drie hoofdkleuren, groen, geel en blauw zoveel kleuren worden gemixt, dat de bruine danseressen uit Suriname, die op het scherm ver schenen, als levensechte figuren in een rijke kleurschakering hun dan sen op het beeldscherm uitvoerden Het was dan ook een waar genoe gen om naar deze kleuren uitzen ding te kijken. Door deze uitnodi ging, die we zeer op prijs stelden waren we een der eersten in Wor kum, die het begin van de kleuren TV in Nederland konden bewon deren. We twijfelen er niet aan, of vele anderen zullen ons volgen. C.P.B. WORKUM Op 21 septeme1’:- hield de CPB haar startavond in de land bouwschool. Na het zingen van een Psalm en een overdenking over Pred. 11 vers 1 tot 6, ging de presi dente mevrouw Bokma voor in ge bed. Mevrouw Bokma kon een groot aanta Idames welkom heten, waar onder zes gasten. Notulen en versla gen werden vlot voorgelezen door de secretaresse. Tijdens de koffie werden er briefjes met vragen uitgedeeld, wel ke in groepen werden beantwoord. Verder lieten vijf van de leden zien hoe mooi je bloemen schikken kunt er waren echt kunststukjes bij. De dames ontvingen hiervoor dan ook. een hartelijk applaus. Na een kor te storing liet mevrouw Bokma nog prachtige dia’s zien over een vakan tie in Zwitserland. De presidente gfloot deze gezellige vergadering met dankgebed. Er gaven zich vijf nieuwe leden op. VERGADERING WORKUM, 20 september. Heden had in de Klameare de halfjaarlijk se vergadering plaats van directeu ren van Bondsspaarbanken in de drie noordelijke provincies. Deze eer viel onze plaats ten deel ter gelegenheid van het a.s. 150-jarig jubileum van de Nutsspaarbank al hier wier bestuur en administra teur waren uitgenodigd ter deelne ming aan de gezamenlijke lunch. Nadat de bijeenkomst in de Kla meare beëindigd was, bracht het gezelschap, waaronder zich o.a. cte adjunctsecretaris van de Nederland se Spaarbankbond, Mr. Brust, be vond, een bezoek aan de Nutsspaar bank. Men liet zich zeer lovend DS. G. VISSER, BAPT. PRED. GAAT MET EMERITAAT WORKUM Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is aan ds G Visser, Bapt. predikant te Heerenveen met ingang van 1 ok tober a.s. emeritaat verleend. Ds G Visser werd als predikant be vestigd van de Bapt. gemeente van Erfscheidenveen op 11 oktober 1925 Daarna diende ds Visser nog van 1928 tot 1933 de Bapt. Gemeenten van Hoorn en Workum, verder nog de gemeenten in Noord-Bergum, Muntendam, Harlingen en van 1954 tot 1961 nog eens Workum en Mak- kum en vanaf 1961 die van Hee renveen. Ds Visser zal zich na zijn emeritaat vestigen te Sneek. Het ligt niet in de bedoeling om nog ergens als hulpprediker werkzaam te zijn. KLEUREN TELEVISIE WORKUM Door de fa. Hingst wa ren we uitgenodigd een kijkje te nemen in de zaak ter gelegenheid van de eerste Nederlandse uitzen ding van de kleurentelevisie. Don derdagmorgen was het ogenblik ge komen, dat de kleuren televisie in Nederland zou worden geïntrodu ceerd. Dat gebeurde tijdens de ope ning van de Firato. We zaten voor een grootbeeld T.V. van Philips te wachten op de dingen, die we zou den te zien krijgen. Toen om ruim elf uur minister de Block de hand le omdraaide naar de kleuren T.V., ontrolde zich voor onze ogen een schouwspel zo vol rijke kleurscha kering, dat het onze stoutste ver wachtingen overtrof. Het mag een technisch wonder heten, dat uit Enkele weken geleden wera te Ootmarsum een partij manufactu ren, bestemd voor frauduleuze uit voer en ter waarde van 4000.in beslag genomen. De goederen wer den in het gemeentehuis gedepo neerd en de drie vermoedelijke da ders werden in arrest gesteld. In den nacht van Zaterdag op Zondag echter werden deze manufacturen nagenoeg alle uit het gemeentehuis gestolen. Van de daders en goede ren is nog geen spoor ontdekt. Ver moedelijk zijn de goederen over de grens gesmokkeld.’ Afdeeling Workum der Fr. M.v. L. Dinsdag 18 September Keuring van Fokvee. ’s morgens 9 uur (of- ficiëele tijd) op de Markt. Aangif te voor 13 September, ’s avonds 8 uur, bij den Secretaris D. D. der Werf, die tevens Vrijdag September zitting houdt bij L. v.d. Pal, (11-1 uur) tot aanneming van aangiften. Keuring van Tuigpaarden, (heng sten uitgesloten.) ’s namiddags uur op het Noord. Eerste prijs 50.en V.Z.M. Tweede prijs 20.en V.Z.M. Der de prijs 10.Twee Cadeaux van 5.—. Aangifte tot Vrijdag 14 Septem ber bij den Heer P. Gaastra te Workum. De Friso fan in pear wike letter skriuwt oer dy dei: De jaarlijksche keuring van de Afd. Workum der Fr. M.v.L. trof Dinsdag jl. niet heel mooi weer. In den vroegen morgen regende het en dit bleef zoo den geheeien morgen, ’t Waren wel geen stort buien, doch ’t bleef voortdurend nat. Voor de keuring der tuigpaarden waarvoor 15 paarden waren inge schreven, waren, misschien ook tengevolge ’t slechte weer, slechts 10 paarden opgekomen, ’t Weer was omstreeks 12 uur opgeknapt en bleef den geheeien middag en ’s avonds bij de muziekuitvoering van .Concordia’ droog. Het Turnfeest dat ’s middags op een terrein achter de Doopsgezin de Kerk zou worden gehouden, moest wegens drassigheid van het xxxxxx ,Hij is het Hoofd en wij zijn elkanders ledematen’. (Paulus, Ephesiërs> Wanneer is er een eenheid? Als stenen op een hoop zijn gegooid, vormen ze dan een éénneld? Al leen door een plaatselijke ordening vormen ze een éénheid, maar een echte diepgaande éénheid is er niet. Onder één dak wonen, in één dorp of stad gehuisvest zijn, in één kerk samenkomen, ook dit zegt al lemaal niet veel, als er verder geen eenheidsbanden zijn. Ware eenheid vraagt om een centrum, va/i Iwaaruit we leven en waar we naar toe leven. Zo’n centrum is een feesteling op een mooi feest, oorzaak en doel van dat feest: zijn aanwezigheid bezielt het feest met één Geest. Zo’n centrum is Christus als brui degom van Zijn Kerk van zijn gemeenschap. Hij is het Hoofd van het Lichaam of de Hoeksteen, wij de andere stenen, waaruit dit bouw werk is opgetrokken. (Eph. 4, 4-6) Het is echter niet voldgende op een feest, dat allen in goede ver houding stapn tot de feesteling. Het moet ook stroken met de gas ten onderling. We moeten, niet al leen allemaal goed met Christus zijn, maar ook onderling met el kander, omdat we ledematen zijn van elkaar. Daarom gaat Paulus verder: ,Weest goed voor elkaar en harte lijk. Vergeeft elkaar, zoals God u vergeven heeft in Christus!’ Leest gerust de tweede helft van de brief aan de Ephesiërs (vanaf hoofdstuk 4) en nemen we deze vermaningen ter harte. Pastoor J. H. Janning zondag 1 oktober 1967 WORKUM (RK) zaterdag nam 7 uur mis; zondag voorm 7.30 uur Vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds Y Schaaf van Pingjum, jeugddienst; nam 7.30 uur ds W A de Pree; voorm 9.30 uur zondagsschool (Doopsgez) voorm 9.30 uur ds J P J Knipscheer (Geref) voorm 9 uur ds D Middel koop, voorbereiding heilig, avond maal; nam 7.30 uur ds L van Zuidam van Nijemirdum (Bapt) voorm 9.30 uur ds F G J Hofhuis; voorm 11.15 uur zondags school NIJHUIZUM (Herv) voorm 9 uur ds J W Bruin sma, Fryske Tsjinst, kollekte Kerk en Wereld HEIDENSCHAP (Herv) nam 1..30 uur ds Y Schaaf van Pingjum (Geref) voorm 9.30 uur leesdienst; nam 1.30 uur ds W Horlings, voor bereiding Heilig Avondmaal FERWOUDE (Herv) voorm 9 uur de heer W Postma van Heidenschap GAAST (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur ds W A de Pree; nam. geen dienst (Doopsgez) voorm 10.45 uur ds J P J Knipscheer KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur ds J G F Ankersmit; nam 7.30 uur eerw. H Kooistra MOLKWERUM (Herv) voorm 9.30 uur de heer S de Jong van Bolsward; nam uur .ds J G F Ankersmit WARNS (Herv) voorm 9.30 uur en nam uur ds L Jansen Schoonhoven STAVEREN (Herv) vporm 9.30 uur eerw heer H Kooistra; nam 2.15 uur ds J Hoo genkamp van Amsterdam Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Lil Dinsdagavond is dij den broodbakker de Boer een trom mei met inhoud uit den winkel ontvreemd. Mar it wie net aliinne yn kum hwer it ünfeilich bigoun wurden. üt oare plakken kaemen deselde klachten. Warns. 26 September. Het blijkt achterna, dat dorp voor en ccn g ,Deze perzik’ al ’n tijd gele- geplukt’ schijnt den gapper naar meer gesmaakt te hebben. En ik kin my wol sahwat yntin- ke dat de minsken yn Warns tsjin elkoar sein hawwe: ,Hwa kin soks nou dien hawwe?’ Miskien binne der nammen neamd sa yn ’e trant fan ,ik fortrou dy en dy ek net.' ’k Sil j.imme in oare kear léze litte dat de fjildwachter üt Koudum In goede fangst die. over het fraaie en moderne inte rieur van Neerlands oudste spaar bank uit. Na nog de kerk en de oudheidka mer bezichtigd te hebben, keerden de bankdirecteuren om plm. vijf uur huiswaarts. land overgaan. Inplaats daarvan werd aan de houders van toegangs kaartjes gelegenheid gegeven eeni- ge Turnoefeningen van de club Joure en eenige Rytmische oefenin gen van een 5 tal Workumer jonge dames in het lokaal .Rehoboth’ te zien. Alles te saam genomen kunnen we zeggen: de feestdag in Septem ber is niet zoo goed geslaagd als we dat gewend zijn. Gewend zijn we er ook aan op dien dag een paar vreemde veld wachters hier te zien, zeker om meerdere orde te handhaven. Dit jaar was zulks niet het geval en toch zijn ons geen wanordelijkhe- den ter oore gekomen. Integendeel hoorden we den goeden gang van zaken prijzen. Oan safier ta oer de fékeurings- dei fan 1917. Workum. De begrippen over het mijn en dijn beginnen hier in den laatsten tijd wel wat vaag te wor den. Behalve het gewone jaarlijk sche hofzingen dat bij sommigen wel wat heel erg is geweest, wor den hier door de ingezetenen ver mist brandstoffen, de oogst bruine boonen vischfuiken en 4. i 1W**.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1