PLAATSELIJK NIEUWS Fyftich jier ïyn Nieuws- Advertentieblad en voor en angszij de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland BMW 1600 Coöp. Boerenhulp verleningsdienst A u to- y erhuur Wasautomaten Radio HINGST Fa. Gebr. Romkema ta Visser «V Zn. Workumer Krant SIEMONSMA WORKUM TtL:85151-23Z FA. WFSTSKHUIS HAVIG EN TELEVISIE j m ■- HAYE VANVERWERE MEME ÖF BOEK I KOUDUM—WORKUM WERKVERDELER L m.m. FRISO DONDERDAG 5 OKT. 1967 90ste JAARGANG NO. 10 KERKDIENSTEN it van LAAT WEEKENDDIENSTEN F van a.s. dm. Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 4.25 per halfjaar FOKCLUB DE TAKOMST WORKUM Op zaterdag 30 HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9. tel. 05151-466 we net ver- TENTOONSTELLING WORKUMER FOTOKRING WORKUM Zoals men weet houdt de Workumer Fotokring nog tot 6 oktober een tentoonstelling in het APOTHEEK: ’s avonds na 6 uur gesloten (spoed-recepten uitgezonderd) 6, 7 en 8 oktober AFWEZIG Dringende gevallen melden aan de bestuursleden. De werkverdeler. TANDARTSEN: Zaterdag en zondag 10 tot 10.30 uur Fr. Haanstra, Bolsward DIERENARTSEN van zaterdagmiddag 1 uur tot zondagnacht 12 uur: L. van der Zee Gezellige mensen blijven konen bij: 23 Cor- wo- KLACHTENDIENST GASBEDRIJF zaterdag en zondag Tel. 05157-2861 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS DE SPECIAALZAAK VOOR Adres redaktie: Verschijnt éénmaal per week Uitgave: UW VERZORGEN Advertentietarief: 10 ct. per Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief DRAADOMROEP WORKUM Met ingang van 1 okto ber 1968 zal de draadomroep-aan- sluiting ook voor de gemeente Wor kum tot het verleden behoren. Even als in veel andere gemeenten zal ook hier de draadomroep worden af geschaft, omdat het bedrijfseco nomisch niet langer verantwoord is deze in stand te houden. Het dier had een lengte van M. Het spek wordt benut traan van te maken. KON. ONDERSCHEIDING WORKUM Ds G Visser, thans eme ritus predikant te Heerenveen, vroeger Bapt. predikant te Workum ontving de vorige week ter gele genheid van zijn emeritaat een ko ninklijke onderscheiding. Bij KB. werd hij benoemd tot ridder m de orde van Oranje Nassau. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 26 september tot en met 2 oktober 1967 GEBOREN: Anne Ulbe zoon van Gerard Flap per en Hotske van der Weij. ONDERTROUWD: Johannes van de Wetering jaar wonende te Achlum en neliske Antje de Boer 22 jaar nende te Workum Marinus Jacob de Bruyn 20 jaar wonende te Sneek en Trijntje Ros kam 19 jaar wonende te Workum GEHUWD: Popke van Asperen 23 jaar wo nende te Bolsward en Elisabeth An na Wuyts 23 jaar wonende te Wor kum Marinus Wiebe Kaldewaij 22 jaar wonend'e te Bergum en Aaltje van Beek 22 jaar wonende te Workum OVERLEDEN: Clara Maria Postma (ev. Simon Vallinga) 54 jaar. het ge- met de ,zet- Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres gemeentehuis van door haar leden gemaakte foto’s. We brachten de ze week even een bezoek aan deze tentoonstelling. Een 43tal foto’s wa ren aan de wanden in de hal ten toongesteld Het bleek ons bij nadere beschouwing, dat de leden hier het beste van het beste hadden gebracht. En dat in een grote verscheidenheid van on derwerpen. We zagen o.m. zeewe ring, Nijlander molen, kat en mus gratie, regen, berken, skutsjes, rijp, kwallen, wintermorgen, visdiefjes, hek, stadsgezicht, egelskop, na de veemarkt, skutsjesilen, avondstem ming, en nog veel meer. Het was voor ons een openbaring met welk groot vakmanschap ai deze foto’s gemaakt zijn. We kun nen een ieder, die deze tentoon stelling nog niet bezocht heeft aan raden als nog in deze laatste twee dagen een bezoek aan het gemeen tehuis te brengen om deze verza meling van foto’s te bewonderen. BEDANKT WORKUM Ds J C Plaat van Weh en Ammerzoden heeft bedankt voor het beroep naar de Ned. Herv. ge meente alhier. hem nog niet gekomen tot - zeins’. Onder vuurwerk verstaan gewoonlijk een onderdeel van smidsvak. Het ijzer wordt in hitte toestand bewerkt. Ook is er .ernstvuurwerk’. Dat is niet zo leuk. Want dit wordt in de oorlog gebruikt. Het .feestvuurwerk' is plezieri ger. Je kunt er bij griezelen en schrikken van de harde knallen. Maar er gebeurt niets ergs. Het is alleen maar feestelijk. Doch: wat blijft ervan over? Niets! Zo is het met veel mensen. Ze hebben veel lawaai en een uiter lijke verbinding. Maar ze zijn als holle vaten - klinken luid, doch het heeft allemaal niets te betekenen. Vul uw leven daarom met din gen, die werkelijke waarde heb ben. Met het ,vuur’ van Gods hei lige Geest. U kunt dit vinden in de Bijbel. Lees dit Boek daarom regelma tig- En met aandacht! Merk 2728 Telefoon 358 uur ds J G F Ankersmit, avondmaal en dankzegging MOLKWERUM (Herv) voorm 9.30 uur en nam 2 uur eerw. heer H Kooistra WARNS (Herv) voorm 9.30 uur ds L Jan sen Schoonhoven, heilig avondmaal nam 2 uur ds L Jansen Schoonho ven, dankzegging STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur ds W M v Sohuijlenburg van Tjerkwera; nam 2 uur ds de Roest van SneeK ie Wijnhandelaar - SLIJTER Koudum, 26 September. De ge meenteveldwachter H. Posthuma al hier gelukte het heden te Amster dam de hand te leggen op een ze kere W. H. wonende aldaar, ver dacht van de verschillende dief stallen in de afgeloopen week al hier. Warns, Gaa.stme.er, Sneek, Abbega en Oosthem gepleegd. Het blijkt dat men hier met een goe de bekende der politie te doen heeft Of it derriei hwat feiliger wur- den wie, kin ik net neigean, mar wol fyn ik yn deselde Friso in yn- stjürd stik üt Warkum. Geachte Redactie! Vergun mij eenige plaatsruimte in uw blad. In de Friso van Vrijdag jl. las ik een stukje waarin werd geschreven over verschillende klei ne diefstalletjes den laatsten tijd te dezer plaatse gepleegd. Dit toch is een verschijnsel, dat zich op vele plaatsen voordoet, en is dan ook wel degelijk een .teeken des tijds’ te noemen en na het lezen van ge noemd berichtje rees bij mij de vraag? Is er in Workum voldoende politietoezicht? Dr.ie man op de ruim 4000 zielen, en dan een uit gestrekte gemeente. Het zou m.i. aanbeveling verdienen de politie hier ter plaatse nachtdienst te laten verr'chten, vooral met het oog op de komende winter, maar dan zal het politiecorps uitgebreid moeten worden, en dat brengt financieële bezwaren mee. Het is echter te ho pen, dat de Raad hiertegen geen be zwaren maakt, daar de geheele bur gerij belang heeft bij een goed en voldoende politie-toezicht bij dag als bij nacht. U mijnheer de Redac teur dankende voor de verleende plaatsruimte verblijf ik met hoog achting Een Belastingbetalende Belang hebbende. Och ja, dizze man sil ’t grif wol goed bidoeld hawwe om mear pelys jes oan to stellen, mar wy witte üt de R.iedsforslaggen fan dy tiid, dat it al hiel hwat muoite kostje moast as de pelysjes wyks in goune meai fregen. Der moast dan earst len NED. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN WORKUM. Onze afdeling hield haar eerste vergadering in dit sei zoen, op 26 september in de Kla- meare te Workum. De presidente, mevrouw Ruyter, -Dijkstra heette ons allen welkom en in het bijzonder mej. A Veen- land. Economisch Sociaal Voorlich ster van de F. Mij. van Landbouw, die deze avond onze spreekstei was. Na het zingen van het Bondslied het voorlezen van de notulen, in gekomen stukken en mededelingen over cursussen enz. was het woord aan mej Veenland met ,Een praatje met dia’s over Amerika’. Spreek ster had zelf een reis gemaakt naar Amerika en vertelde over haar ver blijf in verschillende gezinnen in de staat Virginia. Het was een in teressante lezing. De presidente dankte mej Veenland hartelijk voor alles wat ze ons had verteld en la ten zien. Na een bespreking van het winterprogramma door de pre sidente, was de rondvraag. De pres, liet zingen ,Komt nu met zang’ en sloot hierna deze mooie avond. Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 van zondag 8 oktober 1967 HUISARTSEN: van vrijdagavond zes uur tot maandagmorgen zeven uur: Dr Stoel, telefoon 234 U hebt vorige week ook vuurwerk gezien? Een mooi zicht. Vooral het slot fout’. Even tevoren spra1' een jong.-n van zeven jaar me aan en vertel de, dat hij bang was voor vuur werk. Of ik ook bang was? Maar hij schrok altijd zo van die knal len. Ik heb geprobeerd hem gerust te stellen en te vertellen hoe dat zo ongeveer gaat. Hoe het met hem gegaan is weet ik niet. Het is met ,tot WORKUM (RK) zaterdag nam 7 uur mis; zondag voorm 7.30 uur Vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds M van der Leun; nam 7.30 uur eerw heer H Kooistra; voorm 9.30 uur zon dagsschool (Doopsgez) Broederschapsdienst te Makkum, vertrek bus 9.40 uur (Geref) voorm 9 uur ds D Middel koop, heilig avondmaal; nam 2 uur ds D Middelkoop, heilig avond maal en dankzegging (Bapt) voorm 9.30 uur ds F G J Hofhuis; voorm 11.15 uur zondags school HEIDENSCHAP (Herv) nam 1.30 uur ds M van der Leun (Geref) voorm 9.30 uur ds W Hor lings, heilig avondmaal; nam 1.30 uur ds W Horlings, dankzegging FERWOUDE (Herv) nam 1.30 uur ds W A de Pree van Hindeloopen GAAST (Herv) voorm 9 uur ds B Jager HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur en nam 7.30 uur ds W A de Pree (Doopsgez) Broederschapsdienst te Makkum, vertrek bus 9.30 uur KOUDUM (Herv) voorm 9 uur ds J G F An kersmit, heilig avondmaal; nam 2 heilig sept. werd er door de Fokclub Federatie Friesland een lustrum keuring ge houden in de Frieslandlhal te L’war den ter gelegenheid van het 15-ja- rig bestaan van deze vereniging. Totaal werden ongeveer 150 kal veren aangevoerd waarvan zes var, onze eigen fokclub. De resultaten waren: S H Dijkstra met Leentje 109 een le prijs; A Lootsma met Jitske 24; A van Dijk met Aukje BI; en A Bouma met Bontje 6 een 2e prijs. R Jonkman met Jacoba 32 en J Dijkstra met Piet 342 een 3e prijs. De kollektie van Workum kon het niet verder brengen dan een derde prijs, de concurrentie was m een beetje te zwaar. Kampioen van deze keuring werd Pietje 13 die Südhoekster Trouba dour als vader heeft, de inzender van dit kalf was S Kiestra uit Koufurderige; res. kampioen werd Fokje 1816 van J Hoekstra. Ook deze keuring kan als zeer goed geslaagd worden beschouwd. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen vóór 10 uur Opgave burgerlijke stand over de maand september 1967 GEMEENTE HINDELOOPEN GEBOORTEN: Afke dochter van Jelle Smid en Akke Hooghiemstra HUWELIJKEN: geen OVERLIJDEN: Anna Schuurmans weduwe Roelof Pieters lang en twa breed oer praet wurcte ear ’t dy goune jown waerd. En stel nouris dat er in forstel yn ’e Rie kaem om ien of twa pelysjes mear to bineamen. Né, dat hie der noait troch kommen. 'k Ha al faker skreaun, dat mei de distribüsje sa hjir en der lang net roun sa ’t to winskjen wie Sa lyk as yn Eindhoven. Een partij van 90.000 Kg. mee, is reeds zoolang te Woensel opge- siagen dat deze ligt te bederven. Ondanks brieven en telegrammen aan den minister. Ja, en neffens de Fran. Crt. fan 9 Sept, wie it der mei de distribüs- je ek lang net yn oarder, hwant: Slechte distributie. In Franekera deel zijn sinds-12 Juli jl. één enkele jongen en 19 meisjes geboren. Gaasterland, 29 Sept. Het sei zoen eindigt. Het blijkt goed ge weest te zijn voor diverse uitspan- ningsplaatsen. welke voor Gaaster- ïïand eigenlijk nauw dien naajm moge dragen, wanneer komt er eens ’n .etablissement’ Gaasterland waardig? Heeft VVV ter dezer ook taak? Aan het strand te Stavoren is de vorige week aangespoeld een z.g. zwijnvisch ook wel jager genaama 3.BU om er BENOEMD WORKUM Als onderwijzer aan de christelijke school (Begine) werd benoemd de heer J van der Schoot, thans onderwijzer aan de Christe lijke school te Bellen. De oorlogswoeker tiert in Hol land heel aardig; heusoh men be hoeft er niet voor te gaan naar een der oorlogvoerende landen. Voor beelden: Petroleum 1.25 per liter benzine 2.50 a 3.per liter: spek 1.per pond; ongemengde Am. patentbloem 110.per 100 Kg.; griesmeel 105.per 100 Kg kaarsen f 1.10 per pak. Natuurlijk is alles clandestien, maar niet zou clandistien, of men maakt u or- ferte. De nuchtere werkelijkheid is dat een groep O-W’ers alles op koopt, en straks weer verkoopt, a:s de prijzen enkele malen verdub beld zijn.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1