MAATSEUJK NIEUWS SOLEX r o jier lyn Fyftich Radio HINGST Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en voor Zuidwesthoek en van Auto-ver ti uur angszij m 1 de gemeenten Workum, Hindeloopen Friesland BMW 1600 Fa. Gebr. Romkema Wasautomaten Steeds grotere tegenstellingen ta Visser dr Zn. i i IJEME DE 80ER RAPj SIEMONSMA WORKUM TEL:B5151-232 F4. WESTERHUIS RADIO EN TELEVISIE verzorgen HAYEVANDERWERF ©1 Merk 27 —28 Telefoon 358 Verschijnt éénmaal per week Uitgave: per m.m. DONDERDAG 12 OKT. 1967 90ste JAARGANG NO. 41 BUITENLANDS OVERZICHT Dijk 87 jaar VVV. Workum re- ■Ar F. nu LAAT HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9. tel. 05151-466 Gezellige mensen blijven kopen bij: Voor een goede NAAIMACHINE paar een goed adres DE SPECIAALZAAK VOOR Adres redaktie: UW geen GEHUWD: geen OVERLEDEN: Cornelia van Dirk Volger Vietnam beïnvloed binnenlandde politiek in V.S. Jordanië in moeilijke omstandigheden De engelsen willen zekerheid met betrekking tot de EEG Groeiend verzet in Griekenland Ncard 69 Teiefoon 306 - b.g.g. 437 Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: 10 ct. Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen vóór 10 uur degenen, dte beslist petroleum voor verlichting noodig hebben, is gebleken dat in Amsterdam thans nog 12000 gezinnen wonen, die noch gas, noch petroleum voor verlich ting gebruiken. Hoe die menschen daar wonen in die krotten, want ihet zijn natuurlijk de allerslechste woningen, die hieronder vallen, laat zich denken, nu in één kamer, in de duisternis,, het geheele g)ezin moet eten, drinken, slapen enz. Dringende voorzieningen zijn zeker dringend noodig.’ Ja, ja, sa wie ’t fyftich jier lyn. Mar tink er om, dat der nou yn 1967 yn de greate stêdden noch hiel hwat minsken har libben slite moat te yn dat soarte wenningen, of bet ter sein .krotten’. manich fa|h dit soarte berichten oernimme, om sjen to litten hwat der sa hjir en der opslein wie. In pear mioanne lyn ha ’k skreaun oer de opstoatsjes yn Amtserdam. Nou foun ik der dit noch oer: De Regeering heeft een nota doen ver schijnen, betreffende, de ongere geldheden, welke zich in de laatste dagen van Juli in Amsterdam voor deden. De nota geeft een omstandig verhaal van het gebeurde, en deelt mede, dat er onder de burgerij 10 dooden zijn gevallen, 113 personen werden min of meer gewond. Het politiepersoneel telde 11 gewonden terwijl een tweetal militairen werd gekwetst. Het aantal plunderingen bedroeg 8 winkels, 5 pakhuizen, 2 wagens, 1 handkar, 3 spoorwegwa gons en 3 schuiten. Het aantal verdachten van plun dering, die zijn aangehouden, be liep 42, terwijl 27 processenveibaal werden opgemaakt ter zake van plundering en 3 wegens opruiing. Als een der nevenoorzaken, welke tot dé ongeregeldheden hebben ge leid, noemt de nota een zekere prik kel-baarheid van een belangrijk deel der bevolking.’ 1200 gezinnen zonder licht. Door het thans heerschend gebrek aan De kerken van Nederland roe pen ons volk tot bezinning op de gevaren die de vrede in de wereïa bedreigen. Zij sluiten zich daarbij aan bij de wereldraad van kerken. Die heeft vorig jaar al verklaard dat de vrede gediend wordt dooi een kernoorlog onmogelijk te ma ken. Want wederzijdse nucleaire zelfmoord kan nooit recht vestigen Alles wat men verdedigen wil wordt immers dan vernietigd. Wij zeggen nu tot alle regeringen en volken dait de kernoorlog tegen Gods wil is en het gróótste kwaad. de Wijnhandelaar - SLIJTER FRISO georiënteerden die zich op de een of andere wijze lieten horen, laten ook de voormannen van wat men in Griekenland als klassiek rechts beschouwd zich niet onbe tuigd. Ze maken duidelijk, dat ook rechts in elk geval de echte demo cratie wil handhaven en niet wil meedoen aan een dictatuur. Het zijn de uitlatingen van oud-premier Kanellopoelos en de bekende Griek se krantenuitgeefster mevrouw He len Vlachos die zich duidelijk te gen het militaire bewind hebben gekeerd en daarvoor met huisar rest werden gestraft. Ex-premier George Papandreoe van Griekenland, heeft sinds enkele dagen geen huisarrest meer, doch thet militaire bewind heeft hem duidelijk de voorwaarde gesteld, dat hij zich van nu af buiten de politiek zal moeten houden. Papan dreoe heeft zidh echter niet willen binden. Ook koning Konstantijn, tracht in stilte de militaire bewindhebbers zoveel mogelijk tegen te werken, door te weigeren zijn naam te zet ten onder diverse decreten die de militairen uitvaardigen. Het ver zet neemt duidelijk toe en daarmee de kans op terugkeer naar norma le democratische toestanden. Het is wel duidelijk dat de oor log in Vietnam steeds meer en na drukkelijker zijn stempel gaat druk ken op de Amerikaanse binnenland se politiek. De verdeeldheid in de V.S. zelf is zeer groot en het staat wel vast, dat de kwestie Vietnam een bijzonder belangrijke rol zal gaan spelen in de komende Ame rikaanse presidentsverkiezingen. In weerwil van alle tegen hem gerichte kritiek gaat president Johnson voort met zijn harde poli tiek ten opzichte van Vietnam. Hij en velen met hem wensen, dat Ha noi de eerste toenaderingspoging zal doen om tot onderhandelingen te komen. Johnson is van mening, dat de V.S. al zoveel malen heb ben getracht om tot ondehhande- lingen te komen, terwijl deze po gingen steeds door de Noordviet- namezen werden getorpedeerd, dat de blijk van goede wil nu maar eens van de tegenstander moet ko men en tot dat het zover is, blijft Washington een harde lijn hand haven. Hanoi weet echter van geen op houden en weigert naar de confe- rentietafel te gaan en hierdoor dreigt de Vietnameze oorlog uit te groeien tot een gevaarlijke, zich steeds verder uitbreidende oorlog die volgens velen uitzichtloos is. Dit heeft er toe geleid, dat gro te groepen is de V.S. en ook daar buiten verlangen, dat de V.S. we derom de eersten zullen zijn die een verzoenend gebaar maken te genover Hanoi. Zij eisen stopzet ting van de bombardementen op Noord Vietnam in de verwachting en dikwijls ook stellige overtuiging dat de Noordvietnamezen dan wel bereid zijn met de Amerikanen te gaan praten. Men moet niet denken, dat alle militairen in de V.S. voorstanders zijn van de harde lijn. Er is in de V.S. bijvoorbeeld een .vrede en vrij heid in Vietnam comité’ opgericht. Waarin naast vele andere zeer 'bekende en belangrijke personen ook mannen als oud-president, ge neraal Eisenhower en de generaals Lucius Clay en Omar Bradley zit ting hebben genomen. Ongetwijfeld zal de kwestie Viet nam in de komende maanden een steeds grotere rol in de binnenland se politiek van de V.S. gaan spe len. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 3 oktober tot en met 9 oktober 1967 GEBOREN: Ingrid dochter van Cornells Wij ker en Minke Bos ONDERTROUWD: met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS militaire bewind toe te nemen. Waren het in het begin slechts de sterk links Langzaam begint het verzet In Griekenland tegen het Wat de ontwikkelingen in het Mi'dden-Oosten betreft, de activi teiten van de afgelopen week lig gen hoofdzakelijk in Jordanië. Ko ning Hoessein die een bezoek aai. Moskou bracht, keerde naar zijn land terug, alwaar hij een nieuwe regering vormde, die ongetwijfeld om Moskou wat tegemoet te ko men, meer links is georiënteerd dan de oude regering. Dit neemt echter niet weg, dat deze regering vrijwel dezelfde politiek zal vol gen als de vorige. Tevens heeft koning Hoessein het opperbevel over de Jordaanse strijdkrachten op zich genomen. In naam had hij dit opperbevel reeds, doch zijn commando is nu ook re- eel geworden. De gehele gang van zeken Jordanië toont duidelijk aan, zondering van de percelen 4, 6 en 7 hadden er geen verhogingen plaats F.R.S. STIEREN KEURING TE LEEUWARDEN WORKUM Bij de vorige week te Leeuwarden gehouden FRS Stieren keuring wisten enige fokkers uit Workum en omgeving enige suc cessen te behalen. Bij de oudere stieren behaalde Warkumer Sjoerdtje Gerard van D Osinga, Parrega een IC prijs. Bij de enterstieren was een eerste prijs voor Tjerkje’s Anne van J M Kuipers te Heidenschap. Eveneens de eerste prijs behaalde Wendeli- nus van dr J Couperus van Frane- ker en D Hofman van Workum. WORKUM Op Bolletongersdei wis ten twee Workumers een prijs te behalen met hun kramen te Bols- ward. Het waren de heer J Bijl- sma met de viskraam 4e prijs en J Sjoers met de kraam met vogel tjes 5e prijs. WORKUM Naar wij vernemen staat burgemeester B van Haersma Buma op een drietal voor benoe ming van een burgemeester van de gemeente Maarssen bij Utrecht. Met deze staan op het drietal de heren E F van Veen., burgemees ter van Hoevelaken en T E E van Schaik te Maarssen. Maarssen is een plaats met 14000 inwoners. De burgemeesters VERKOPING WORKUM. Door de candidaat no taris F Tuinstra te Wommels, plaats vervanger van notaris P Niemants- verdriet te Workum, werd maan dagmiddag in hotel De Wijnberg publiek verkocht, voor de erfgena men van wijlen de heer J S Wes tendorp: De boerenhuizinge met weilana bestaande uit huis met schuur stal en erf, het huis plaatselijk gemerkt Sylspaed 75, en verder diverse pei celen weiland, gelegen onder Wor kum, groot 18.92.14 HA. Koper van de boerenhuizinge is geworden de heer A de Jager als mondeling gemachtigde van de hr M Geerligs, alhier voor de koop som van 56.778. Het tweede perceel weiland werd eveneens gekocht door de heer A de Jager voor de koopsom van 23.878.Het derde perceel wera gekocht door de heer J Attema al hier voor nader te noemen lastge ver, koopsom 37.888.Het vier de perceel dat verhoogd werd met 6.is gekocht door de heer R de Witte veehandelaar, alhier, voor de koopsom van 40.450.De percelen weiland 5, 6 en 7 gelegen in ’t Workumer Nieuwland werden bij samenvoeging gekocht door de veehouder A Lootsma alhier voor de koopsom van 92.960. Voor deze verkoping was weex een in dat Jordanië het het moeilijkst heeft van alle Arabische buurstaten van Israël. Door de Israëlische bezet ting van de westelijke Jordaanoe- ver, is Jordanië het economisch belangrijkste deel van het land kwijt geraakt. Dit wordt nu na benoeming enige tijd voor Jordanië duidelijk grote belangstelling. Met uit- wordt half oktober verwacht. voelbaar. De Engelsen steken niet onder stoelen of banken, dat zij sterk de indruk hebben door de EEG-landen aan het lijntje te worden gehouden Lord Chalfont zei hierover: ,Wij hopen, dat onze wachttijd nu spoe dig voorbij zal zijn. En dat ik, als leider van de Britse delegatie, de technische details in Brussel zal kunnen bespreken. Wij zijn gereed wij hopen, dat de Zes dat weldra ook zullen zijn’. Het is een beschaafde doch dui delijke aanwijzing, dat men in Lon den van mening is, dat er nu maar eens spijkers met koppen moeten worden geslagen. In opdracht van Frankrijk, dat Engeland liever niet in de EEG ziet,, hebben de zes EE G-landen de Engelsen zich in alle bochten laten kronkelen om aan vaardbare partners in de EEGte worden. Nu wensen de Britten ein delijk uitsluitsel. De mogelijkheid is groot, dat de zes de beslissing over de toetre ding van Engeland tot de EEG op zettelijk zo lang hebben uitgesteld, omdat zij weten, dat deze kwestie wel eens tot een ernstige crisis in de EEG zou kunnen leiden. Uit de voorgaande ontwikkelingen blijkt eeer duidelijk, dat alle partners, Frankrijk slechts uitgezonderd, geen bezwaar hebben tegen een Britse toetreding of er zelfs voor zijn. Het standpunt van generaal De Gaulle is echter volkomen dui delijk; hij wenst Engeland niet in de EEG! Het is dus te verwachten, dat de Franse president alle mid delen zal aanwenden om Engelands toetreding te voorkomen, hierbij zou het wel eens kunnen komen tot ernstige verschillen van mening met de overige vijf landen, het geen tot een crisis in de EEG kan leiden. Ut hwat ik forliden wike skreaun ha, blykt düdlik dat der it lést fan 1917 noch wol fan alles to krij- en wie. Men koe jin it hüs fol tóch- je litte mei fan alles en noch hwat asmen mar jild genóch bitelie En sjoch oan dat léste mankearre it fierwei de measte minsken. Dy wiene al bliid dat hja, hwat op ’e bonnen jown waerd keapje koene. ’k Wit noch wol dat wy as bern in .strutte-lietsje’ songen en dat wie: ,En heb je geld dan kun je huizen bouwen, Maar heb ’t niet, dan moet je stenen sjouwen. En heb je geld dan kun je koeien kopen, Maar heb je ’t niet, dan mag j’ er achter lopen’. Och ja, sa ’n spultsje wie ’t nou ienkear. Op it plattelan skarrele it noch wol sa ’n bytsje. Nou wie men it dér wol oer iens, der soe hwat dien wurde moatte om it hamster- jen tsjin to gean, en der waerd ek hwat dien, faek lang net sünder sukses. Sa as bygelyks yn Rotter dam. De nieuwe aan het hoofdbureau van politie te Rotterdam ingestel de dienst ^bestrijding van deh woe kerhandel’, heeft in een drie ver diepingen groot pakhuis aan den petroleum en het onderzoek naar Houttuin eergisteren voor de geering in bezit genomen: 137 balen koffie, 200 kisten zeep, 29 kisten lucifers, 9 kisten maizena, 100 ba len, kisten en pakken tabak, 100 kisten en 50 vaten vavaopoeder, een groote partij doozen Kwatta enz. De waarde er van wordt ruw weg op ongeveer honderdduizend gulden geschat. In een pakhuis in de Vijverstr. zijn in bezit genomen 39 pakken cacaopoeder, elk pak wegende van 100 tot 200 kilogram. De waarde hiervan is 10.000. In een pakhuis op de Bierthaven was men eergisteren bezig ongeveer eenzelfde hoeveelheid koopmasgoe- deren in bezit te nemen als in den Houttuin is geschied.’ ’k Sil letter noch wolris in stik-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1