PLAATSELIJK NIEUWS I 2 OLE Fyftich jier iyn Radio HINGST J- e o Workumer Krant Advertentieblad Nieuws- en voor Zuidwesthoek en van Auto-i erhuu r angszij Fa. Gebr. Romkema de gemeenten Workum, Hindeloopen Friesland ia Visser ifè: Kas. BMW 1600 Wasautomaten Nassers voorstel verworpen SIEMONSMA WORKUM ÏIH8151-232 FA, WFSTFKHUIS RADIO EN TELEVISIE HAYE VAN&ERWERF verzorgen <1 BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM jMSKemgMa* WwaapWMii> hunia’s drukkerij - workum Verschijnt éénmaal per weeK Uitgave: 10 ct. per m.m. Adres redaktie: DONDERDAG 19 OKT. 1967 90ste JAARGANG NO. 42 BUITENLANDS OVERZICHT geen J cl- be- voor- Workum haar MIMESA God om I: Weg, H. $3 ft HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9. tel. 05151-466 Merk 27--28 Telefoon 358 Ncard 69 Teiefoon 306 - b.g.g. 437 in van VOOR UW DRUKWERK NAAR HUNIA’S DRUKKERIJ geen GEHUWD: geen OVERLEDEN: W. te een de de ge- u zij- af- u DE SPECIAALZAAK VOOR T.A AT UW iit N.C.R.V. OPNAMEN WORKUM Deze week zijn er in de Ned. Herv. Kerk alhier opnamen gemaakt van het NCRV vocaal en semble onder leiding van Marinu» Voorberg. Het ligt in de bedoeling dat de NCRV de zang van dit en semble uitzendt op 20 november en op 18 december a.s. van 10 oktober tot en met 16 oktober 1967 GEBOREN: Ritske Gemme, zoon van Jacob de Boer en Gepke Kloosterman ONDERTROUWD: Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 4.25 per halfjaar WORKUM Zoals men weet is er ’n geldinzameling gehouden ten bate van de Melaatsenactie. hiervoor de met om van en De enveloppen konden worden ingeleverd bij de apotheek. Het re sultaat van deze actie is dat er 494.95 bij de apotheker werd in geleverd. Ook deze week is de kwestie van de toetreding van Engeland tot de EEG weer aan de orde geweest. Een en ander kwam ter sprake tijdens de bijeenkomst van de West europese Unie. Ook hier bleken Nederland, België, Luxemburg, Ita lië en ook de Bondsrepubliek voor het openen van besprekingen met Engeland te zijn, terwijl de Fran se afgevaardigde, zoals was te ver wachten, weer op uitstel aandrong. Uit een en ander blijkt duidelijk dat de Franse president liever niet met een rechtstreeks veto komt, aangezien een dergelijke handelwij ze misschien voor Frankrijk onaan gename konsekwenties kan hebben De Gaulle voert daarom een po litiek van vertraging, wachtend op een geschikt moment om via ande re wegen Engeland te beletten lid te worden van de EEG. Adverten t ietarief Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen vóór 10 uur Gezellige mensen blijven konen bij: de -ie Wijnhandelaaf - SLIJTER 'IV tersguod. En dan tsjin Sinteklaes, stie der in ,ecihte-neimakke’ sinte klaes, achter it rut. Al wie it dan mar in poppe, foar üs as lytse bern wie ’t in echten ien. Ut de Friso fan 20 okt. 1917. Workum. De Aartsbisschop van Utrecht heeft benoemd tot Kape laan te Workum den W.Eerw. Heer H. van den Brink te Herwen en Aerdt, en tot Kapelaan te Utrecht (Parochie H. Martinus) den Eerw. Heer F. J. Schimmel Workum. Workum. De vorige week Zater dag is hier door de chef van poli tie P van Dijk in beslag genomen een valsche gulden met de beelte nis van H. M. de Koningin en het jaartal 1915. Randschrift ontbreekt. Eenige voorzichtigheid is aanbevo len. Havas seint uit Parijs: De Fran- sche pers bevat de volgende nota: .Margaretha Geertruida Zelle, ge zegd Mata Hari, is den 24sten Ju li 1917 door den derden krijgs raad te Parijs ter dood veroordeeld wegens spionage en verstandhou ding met den vijand. De danskun- stenares, die van buitenlandscihe af komst was en in verschillende hoofdplaatsen van Europa, het langst in Parijs had gewoond, werd den 13den Februari tijdens De Australische premier Holt en zijn kabinet hebben de Japanse premier Sato gevraagd samen te werken in het organiseren van de gemeenschappelijke verdediging van hun landen na de terugtrek king van de Britse troepen uit Azië in 1970. Wanneer de Britten ,Toen de personentrein, die om streeks acht uur te Venlo moet aan komen, Zaterdagavond het station Venray zou verlaten, bleek de ma chine geen voldoende stoom te kun nen maken ten gevolge van de min derwaardige kwaliteit der steen kolen. In allerijl werd door stations en treinpersoneel dennenhout van het emplacement aangedragen, zoo- dat de machinist ten slotte weer over voldoende stookmateriaal be schikte om Venlo nog, hoewel drie kwartier vertraagd, te kunnen be reiken.’ Hwat komt men sa under it lé zen fan dy aide kranten in nam- men tsjin fan minsken, dy ’t men skoan kinnen hat. Sa giet it my nou ek al wer by it lézen fan dizzc advertinsje: Kosthuis aangeboden met gebruik van vrije kamer bij Gez. Fischer, Noord, Workum’. Och, och hwat hawwe wy faek by de susters Fischer - wie it net Dora en Süske? - op ’e stoepe stien De Engelsen zelf zien in de Fran se terughoudendheid echter een positief teken en hopen nu op kor te termijn aan de besprekingen te kunnen beginnen. hun troepen rond 1970 uit geheel Azië zullen hebben teruggetrokken zal er hier en daar ongetwijfeld 'n machtsvacuüm ontstaan en men mag dan verwachten, dat de com munisten hiervan profijt zullen trachten te trekken, om hun macht in Azië uit te breiden. Voor de niet communistische lan den vormt communistisch China het toekomstige grote probleem. Voor deze landen is het handha ven van de stabiliteit in de Paci fic van levensbelang. Naar later bleek, heeft de panse regeering zich voorzichtig in positieve zin uitgelaten. De pre mier wees er echter op, dat Japan in verband met zijn grondwet geen militaire macht heeft en dus wei nig kan inbrengen als het gaat om een gemeenschappelijke verdedi ging. met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Op drukke verkeerswegen wordt, om het afslaan mogelijk te ma ken, reeds tientallen meters voor de splitsing of kruising, door pij len op het wegdek aangegeven, op welke zijde van het weggedeelte men dient te gaan rijden. Doet dat niet, dan zult u, bij een weg gekomen, bemerken dat slaan onmogelijk is, omdat het dan niet gelukt, de rijen voertui gen naast u te doorbreken. U moet dan rechtuit, of u wilt of niet. Van richting veranderen in hei drukke verkeer van vandaag, is zonder het z.g. voorsorteren’ niet meer mogelijk. Nu is het mogelijk dat ons iets dergelijks overkomt, maar dan in veel ergere zin. Wij bevinden ons allen op de le vensweg: één lange weg met allen hetzelfde einde, nl. het einde van ons leven. Deze weg loopt de eeuwigheid in en wanneer wij deze zonder meer rechtuit blijven volgen, komen wt verkeerd uit. Er is echter een zijweg. Die weg heeft Jezus Christus door Zijn dood en opstanding gebaand. Velen die menen op de splitsing dus bij de dood, nog van richting te kunnen veranderen, vergissen Voor een goede zich NAAIMACHINE Daarom heeft God waarschu- wingspijlen op uw levensweg ge- naar een goed adres trokken! God waarschuwt ons om toch tij dig ,voor te sorteren’, d.w.z. toch, vóór het te laat is, zijn zijde te kiezen. Jezus Christus is de Waarheid en het Leven! West Duitsland is deze week cp- gesohrokken door een belangrijk spionagecomplot. In Bonn zijn eni ge Duitse echtparen gearresteerd onder verdenking reeds vele jaren voor de Sowjet-Unie te hebben ge spioneerd. Nu zijn dergelijke arre staties in de Bondsrepubliek geen bijzondere gebeurtenissen, maar de mensen waar het nu om ging bekleedden posities en waren daar door in de gelegenheid om de Rus sen zeer belangrijk materiaal te bezorgen, waardoor de veiligheid van de Bondsrepubliek, maar ook van Frankrijk en de aangesloten NAVO-landen ernstig wordt be dreigd. Uiteraard heeft dit geval weer veel stof doen opwaaien en men vraagt zich weer af, hoe een der- igelijke infiltratie op belangrijke punten mogelijk is geweest. tweede verblijf in Frankrijk sedert het begin der vijandelijkheden, ge arresteerd. De stukken, die de Fransche justitie in handen zijn ge vallen, leveren duidelijk bewijs van schuld der beklaagde en van de waarde der inlichtingen door haar aan den vijand verstrekt. Mata Ha ri, die ten tijde der oorlogsverkla ring te Berlijn in politieke militai re en politiekringen had verkeerd was in dienst van Duitscihland. Zij was onder een rangnummer inge schreven bij den Duitschen spio nage dienst, stond buiten het Fran- sdhe grondgebied in directe mon delinge verbinding met nooggeplaat ste vijandëlijke personen, bekende leiders der spionage en had sedert Mei uit Duitsöhland herhaalden.’ belangrijke sommen ontvangen als loon voor de door haar verstrekte inlichtingen. Tegenover de materieele wijzen moest zij alle feiten erken nen en daarop werd de doodstraf to sjen nei de ütstalling fan boar- met algemeene stemmen over haar uitgesproken. Maandag is Mata Hari te Parijs gefusilleerd. Naar de .Tel.’ thans meedeelt, heeft de Regeering aan de spoor wegdirecties de vereischte toestem ming verleend, om gedurende den winter de treinen niet te Verwar men. Landbouwer B. te De Lutte leg de een bunsingklem in zijn kippen hok, omdat hij geregeld eieren ver miste. Hij ving. een ingekwar- tierde soldaat, die ’s nachts met ijse lijk gekerm de aandacht op zich ves tigde. Als uw wangen bleek worden. Als gij merkt, dat uwe lichaams krachten afnemen. Als gij begint te vermageren. Als gij last hebt van duizelingen. Als hoofdpijn u nu en dan plaagt. Als gij onrustig slaapt Als gij last hebt' van hartkloppin gen. Als gij ’s .morgens vermoed wakker wordt. Als gij suizingen hebt in hoofd en ooren. Als gij pijn hebt in rug en lenden. Als de le venslust u ontbreekt. Als gij u afge mat gevoelt. Als gij zenuwachtig zijt, dan is het tijd om genezing te zoeken.’ Sa stiet it yn in adver- tinsje. In middel om fan al dy klachten óf to kommen koste mar 90 sinten. Goedkeaper koe it hast ek al net. Israël wil vrede, geen wapenstilstand In V.S. minder voor defensie Samenwerking Australië en Japan Spionagecomplot in de Bondsrepubliek Engeland en de EEG Via de Engelsman Sir Dingle Foot, heeft president Nasser van Egypte bekend gemaakt, dat hij be reid was met Israël te praten over een wapenstilstand. Reeds enige malen hadden de Arabische landen zich hiertoe be reid verklaard, doch steeds onder de voorwaarde, dat Israël eerst de bezette gebieden diende te ontrui men, Hiervoor voelden de Israëli’s niets, aangezien zij dan voor de be sprekingen hun troeven uit han den moesten geven. Bovendien wensten de Arabieren dat de Ver enigde Naties de bemiddelende rol zouden spelen. En ook voelde Israël weinig. Het wil gehele kwestie rechtstreeks de Arabische landen regelen op die manier de erkenning de staat Israël af te dwingen tot een regeling te komen, die toe komstige moeilijkheden kan komen. Bij het laatste voorstel heeft Egypte weer water in de wijn ge daan en Nasser wilde nu tot een wapenstilstand bespreking komen zonder dat Israël eerst de bezette gebieden ontruimen moet. Aanvan kelijk had men goede hoop op suc ces, maar er bleken toch voor Is raël enige kleine addertjes onder het gras te steken. Nasser eist on der meer, dat de gemengde Egyp- tisdh-Israëlische commissie onder voorzitterschap zou staan van een door de UNO aangewezen per soon en ten tweede wil Nasser niet verder gaan dan een wapenstil- stands-overeenkomst. Hij wenst geen vredesverdrag. Dat is voor Tel Aviv aanleiding om niet op het voorstel van Egyp te in te gaan. De Israëli’s willen slechts met de Arabieren spreken wanneer de mogelijkheid aanwe zig is om de gehele kwestie in hei Midden Oosten eens en voorgoed te regelen en de vrede in dit deel van de wereld te garanderen. GESLAAGD WORKUM Aan de Lagere Land bouwschool te Leeuwarden slaag den voor de cursus algemeen vor mend onderwijs voor het zuivel- onderwijs in de zuivelindustrie de heren J de Vries en W IJntema, al hier, beiden werkzaam aan de Coöp. Zuivelindustrie ,De Goede Verwachting’ Onder invloed van de economi sche toestand in het land, hebben de Verenigde Staten moeten be sluiten minder geld voor de defen sie beschikbaar te stellen. Het afgelopen jaar heeft de in flatie een groot deel van de gemid delde individuele inkomens opge slokt. De prijzen van eerste levens behoeften zijn veelal met niet min der dan 30 procent gestegen. In weerwil hiervan heeft presi dent Johnson een voorstel inge diend om de belastingen met tien procent te verhogen. Volgens de Amerikaanse economen zou dergelijke belastingverhoging Verenigde Staten nog meer in moeilijkheden brengen. Het volg hiervan is geweest, dat het Huis van Afgevaardigden eenstem mig heeft geweigerd deze belas ting verhoging goed te keuren. Deze ontwikkeling heeft er toe geleid, dat de overheidsuitgaven drastisch zullen moeten worden gesnoeid en aangezien de defensie uitgaven buitensporig zijn, zal hier bet eerst het mes in worden gezet. Voor zover opdrachten in uitvoe ring zijn, zullen deze worden vol tooid, doch vele nog in het prille stadium bevindende projecten zijn voorlopig bevroren. 4^ ft TSWl jÉI ftk voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. BEI OK Telef adm. 05151-466. Giro 865699 Jr JmOU

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1