PLAATSEUJK NIEUWS I SF jier lyn Fyftich e Radio HINGST Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en voor Zuidwesthoek van en Opnieuw spanning in Midden Oosten Auto-ver huur Fa. Gebr. Romkema de gemeenten Workum, Hindeloopen Friesland BMW 1600 Wasautomaten angszij ta Visser Zn- IJSMC DB BOER SIEMONSMA WORKUM TH;85151-232 FA. WFSFERHUIS RADIO EN TFLEVISIF De Amerikaanse regering had ech- HAYEVANDERWERF I Verschijnt éénmaal per week Uitgave: DONDERDAG 26 OKT. 1967 9Oste JAARGANG NO. 43 BUITENLANDS OVERZICHT en to geen Workum VOOR Voor een goede ZAKEN NAAIMACHINE DRUKWERK naar een goed adres naar HUNIA’S DRUKKERIJ Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 4.25 per halfjaar BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 Ncard 69 Telefoon 306 - b.g.g. 437 mij OOK dreigt minder dan 1.70 per liter. Sa sahwat libben de minsken nou fyftich jier lyn. be was ter doeltreffende voorzorgsmaatre gelen getroffen, door grote aantal len politie en militairen rond het Pentagon samen te trekken, het ge volg was, dat de bestorming geen succes had. Voortreffelijk georganiseerd door linkse goeperingen zijn in het afge lopen weekeinde in verschillende grote steden in de gehele wereld anti-Vietnam demonstraties gehou den die mogen worden gerekend tot de grootste demonstraties die er zijn geweest. Een en ander was bedoeld als ondersteuning van de grote demonstraties in de Verenig de Staten zelf, die hun hoogtepunt vonden in een massale bestorming van het Pentagon in Washington. Franco zinspeelde er in zijn re actie op, dat een en ander zou kun nen leiden tot een verkoeling in de Spaans-Franse betrekkingen. besloten sterk op te mede van een die met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS 4 Adres redaktie: Advertentietarief: 10 ct. per m.m. Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief DE SPECIAALZAAK VOOR Mi FRISO GESLAAGD WORKUM De heren P J Dijkstra en B Wouda slaagden vorige week te Leeuwarden voor het diploma aannemers cursus. De heer T Nijdam slaagde vorige week te Den Haag voor het diplo ma arbeidsanalist. De spanning in het Midden Oos- soarte fan jubileums frijhwat ’en- ten is wederom toegenomen als ge faldiger ta as yn dizze tiid. Der waerd doe net safolle omslach en drokte fan makke. Mar de wille wie der net minder om. Een mevrouw te Nijmegen haar dienstbode, wegens te gedistribueerd. De petroleum werd voor het grootste deel direct taald. Toen de politie kwam de voorraad reeds verdeeld. T.A AT UW VERZORGEN 4 Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen vóór 10 uur Israël voorziet nieuwe oorlog Engeland lijdt onder stakingsgolf Frankrijk saboteert Engelands toetreding tot EEG Verkoeling in de Spaaris-F ranse betrekkingen na de Gaulles bezoek aan Andorra Merk 27—28 Telefoon 358 Het slot van de dag was een ge zellige avond in ’t pension Bakker’ waar de heer Kijlstra wederom eenige keurige films liet zien en hij de van ouds gunstig bekende decla mator, eenige mooie en pittige vooi drachten ten beste gaf. ’t Was voor Hindeloopen een mooie dag. Och ja, it gyng yn dy tiid mei dit DAMMEN WORKUM De damcompetitie waar in Workum dit seizoen zal spelen, ziet er als volgt uit: Hoofdklasse B 1 Marknesse, Workum, Jourt, Rauwerd, Wons en Emmeloord. De jaarlijkse damdag is voor Wor kum in dit seizoen vastgesteld op 13 januari 1968. ■- ff" L— Gezellige mensen blijven konen by: de Wijnhandelaar - SLIJTER voor hun eisen door de knieën. De stakingen vonden hoofdzakelijk plaats in de havens en bij de spoor wegen. Zelfs de vakbondsbesturen spreken over het werk van vijfde colonne’ in Engeland, tracht de economie te saboteren. van 17 tot en met 23 oktober 1967 GEBOREN: Anne Henk zoon van Lieuwe van der Zee en Bertha Johanna Schol ten Ruurd zoon van Johannes de Jong en Rigtje de Boer ONDERTROUWD: Engeland heeft de afgelopen week een moeilijke periode doorgemaakt Volgens de Engelse regering heb ben communistische elementen kans gezien door het gehele land een lawine van wilde stakingen te organiseren, waardoor de Britse economie bijzonder veel schade heeft geleden. De vakbondsbestu ren konden vaak niet tegen deze agitatoren op en gingen dikwijls DIE BESTE PETER Vorige week' wist Peter weinig te vertellen. Onze bomen en stra len en huizen leverden hem te wei nig stof tot commentaar op. Het lijkt mij, dat het vaak voor hem moeilijk is, om in Workum toestanden te vinden, waarop cri- tiek noodzakelijk is. Want Workum is een rustige en nette plaats! Het werk van Peter lijkt niet alleen moeilijk, maar gevaarlijk: want al gauw men beperkt te worden tot de op vatting, dat Workum de hele aarde zou zijn, en Hindeloopen en Nijhui- zum - en zeker Amsterdam of Viet nam op andere hemellichamen te vinden zijn. Het is gevaarlijk in deze tijd be perkt te denken: want we worden dan door de ontwikkeling in de wereld aan de kant gedrukt; de tijd gaat dan aan ons voorbij - we hb- ben er geen deel meer aan - we hebben onszelf overleefd. Welke ontwikkeling maakt Pe ter met ons mee? Die naar een grotere openheid en eerlijkheid. Men toetst een politiek op zijn gehalte en argumenten. Men erkent geen ,hoge heren’ meer, die het al leen voor het zeggen zouden heb ben. Men ziet in, aan de nood van elders mede schuldig te zijn. Men aanvaard in steeds wijdere kringen het moderne oorlogsgeweld niet meer. Lichamelijk en sexualiteit ervaart men niet meer als vies of gemeen of als onderwerp van achterbakse moppen - maar wel als een ge schenk, waarvan men tot vreugde van elkaar mag genieten. Hoe wilt u leven? Op het eiland Tabu of in een open en eerlijke wereld? In 1867 of in 1967? J.P.J.K. had Laat thuis komen, op staanden voet ont slagen. Deze ging daarop aan de politie vertellen, dat mevrouw 200 H.L. -cokes in voorraad had. De brandstof is reeds in beslag geno men. Sadwaéhde rekke mefrou sunder faem to bitten, mar ek sunder kooks foar de kachel. Een koopman te Rotterdam kocht vier vaten vet. Toen hij ze opende bleken twee ervan gedeeltelijk ge vuld metmodder. In September zijn op onze kust niet minder dan 414 mijnen aan getroffen, waarvan 359 van Engel- schen. 9 van Duitschen, 6 van Franschen en 40 van onbekenden oorsprong. In totaal zijn gedurende den oorlog nu al 2633 mijnen aan onze kust aangedreven. Te Den Haag hebben een aantal vrouwen uit de Bloemstraat, die reeds weken lang avond aan avond in het duister zitten, een inval ge daan .in een winkel en de daar aan wezige petroleum op eigen houtje zetten. De Arabieren hebben Tijdens zijn bezoek aan de dwerg staat Andorra, heeft generaal de Gaulle zich het ongenoegen van ’t Spaanse staatshoofd, generaal Fran co op de hals gehaald. Het staatje Andorra wordt in wezen door Span je en Frankrijk gezamenlijk be stuurd. Het lag voor de hand, dat de Gaulle tijdens zijn bezoek aan Andorra de Spaanse medebestuur der, de bisschop van Urgel voor ’n ontmoeting zou uitnodigen. Dit heeft de Franse president nagelaten en Franco voelt zich hierdoor ge griefd. Zonder Spanje er in te ken nen, heeft de Gaulle tevens beslo ten alle Andorrianen het kiesrecht te geven, terwijl dit voordien slechts was voorbehouden voor in woners wier familie minstens twee generaties in het land verbleven. Ut de Friso fan 6 okt. 1917: De meest bekende Friesche Belgische kaatsers hebben dezen zomer in totaal gewonnen: Jan J Reitsma te Pingjum 310.Emile Hoyvois 288.—, August van Lier- de 283.George Herphelin 20b Ids Roukema, Witmarsum 203.-, A Decastieau, Sneek 185.An ne Smidtz, Franeker 160.Bij deze geldprijzen komen nog medail les, zilveren lepels, enz. Eigenaerdich dat foar 1914, Snits geregeld keatspartijen tusken Belgen en Friezen haldden waer- den. En dat yn de oarloch 1914 18 sa foar en nei noch wolris keatst waerd tusken parturen üt Frys- lan en Belgen dy ’t hjir interneerd wiene. Mar nei 1918 lést men der neat mear oer. Hwat der de reden fan is soe ik net witte. Soe der yn Belgie jfaeks gjin bilangistelling foar de keatssport mear bistean? Ut de Friso fan 13 oktober: Workum 11 October 1917. geen GEHUWD: Marinus Jacob de Bruijn 20 jaar wonende te Sneek en Trijntje Ros kam 19 jaar wonende te Workum Johannes van de Wetering 23 jr. wonende te Achlum en Corneliske Antje de Boer 22 jaar wonende te Workum Johannes Koopen 27 jaar en Klaaske Visser 25 jaar, beiden wo nende te Workum OVERLEDEN: Door deze ontwikkeling is de Britse economie grote schade toe gebracht en het gevolg hiervan is, dat president de Gaulle van Frank rijk deze omstandigheden heeft aangegrepen om door zijn minister Cauve de Murville te laten ver klaren. dat Frankrijk in principe geen bezwaar heeft tegen een En gelse toetreding tot de EEG, maar dat Engelands huidige economische toestand verre van rooskleurig is en dat dit een verzwakking van de Gemeenschap zou betekenen, wanneer Engeland nu zou toetreden De Gaulle is daarom een voorstan der de toetreding uit te stellen. De Nederlandse minister Luns heeft hierop gereageerd door er op te wijzen, dat bij het tot stand komen van het EEG-verdrag, de Franse economische toestand ook niet zo rooskleurig was en dat dit toen voor de andere partners ook geen bezwaar was Frankrijk als lid te accepteren. Een en ander heeft ertoe geleid dat de Britse regering heeft voorlopig niet te snelle onderhandelingen aan dringen. Dit besluit vindt zijn oorzaak in het bezoek Bondskanselier Kiesinger aan Lon den. De Bondskanselier heeft daar duidelijk gesteld, d'at West-Duit- sland Engeland graag zal steunen om lid te worden van de EEG, doch dat het daarvoor geen breuk met Frankrijk wenst. Aangezien het de Britten duidelijk is, dat president de Gaulle momenteel nog geen toe treding van Engeland wen^t, willen zij zich voorlopig beperken tot al gemene besprekingen met de lid staten individueel. De heer J Wielinga alhier behaalde te Amstedam het diploma van de Cur sus voor bouquetterie en bloembin den. Hindeloopen, 8 Oct. Verleden Vrijdag vierde de heer Avenhorn van Nauta zijn 25 jarig jubileum als burgemeester van Hindeloopen. ’s Morgens werd de jubilaris met zijn familie door den Raad op het gemeentehuis ontvangen en toege sproken door den wethouder v. d. Kooij en den secretaris, waarna de heeren eenige malen werden ge fotografeerd. Ter gelegenheid van zijn zilveren feest had de burge meester den kinderen een prachtig feest bereid. De jeugd, op allerlei manieren onthaald, vermaakte zich kostelijk, vooral met de verschil lende wedstrijden, maar ’t meest in den smaak vielen zeker wel de keurige rustige films, die de heer Kijlstra van Drachten met zijn bios coop vertoonde, ’s Middags bracht de kinderstoel, met het muziek corps voorop, een serenade aan den milden jubilaris. Hem werden eeni ge liederen toegezongen. volg van het feit, dat Egypte door- middel van raketten de Israëlische torpedobootjager .Ek-t’ die kruiste voor de kust van Sinaï tot zin ken heeft gebracht. Zoals gebruikelijk geven de bei de betrokken partijen elkaar de schuld. De Egyptenaren beweren, dat de Eilat binnen de territoriale wateren van Egypte is gekomen, waardoor de Egyptenaren genood zaakt waren het schip met raketten aan te vallen, de Israëli’s stellen dat de Eilat buiten de Egyptische wateren voer en dat de aanval op dit marineschip een rechtstreekse vorm van agressie is, die niet on beantwoord kan blijven. Het gebeuren met de Eilat heeft in Israël de gemoederen tot het kookpunt gebracht. De openbare mening eist vergelding voor de dood van de 51 matrozen. De Israëlische minister van De fensie, de legendarische genieraat Mosje Da jan is van mening, dat de Arabieren en roet name Egypte door de versnelde hulpverlening van de communistische landen on der aanvoering van de Sowjet Unie momenteel wepr oyer vo'doende materiaal de beschikking hebben om de strijd tegen Israël voort te na hun nederlaag in de zomer geen vrede gewild. De wapenstilstand hebben zij slechts aanvaard om de gelegenheid te hebben zich van de Te Franeker is proces verbaal op- slagen te herstellen. Een noodzake- gemaakt tegen een persoon, die 10 lijke rustpauze om la+er weer de liter petroleum verkocht voor niet strijd voort te zetten. Momenteel voelen zij zich weer krachtig ge noeg en zoeken zij moeilijkheden, opdat de strijd kan worden voort gezet. De minister is persoonlijk van mening dat gezien deze ont wikkeling binnenkort de oorlog weer kan losbranden en volgens D:; jan, zouden dan de grote mogend heden er niet buiten kunnen blij ven, aangezien de Sowjet Unie -zich reeds met de strijd bemoeit. 1 De Russen bouwen in Syrië een gloed nieuwe onderzeebootbasis, terwijl het vermoedenbestaat, dat de ra ketten die de Eilat tot zinken brachten door Russische specialis ten werden afgevuurd.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1