PLAATSEUJK NIEUWS S0LEX Fyftich jier lyn Workumer Krant Advertentieblad Nieuws- voor en Zuidwesthoek en Engelse pressie op E.E.G.-ianden angszij Auto-ver huur Fa. Gebr. Bomkema BMW 1600 Radio HINGST Wasautomaten de gemeenten Workum, Hindeloopen Friesland van ia Visser Zn. IJEME DE BOER SIEMONSMA WORKUM TtL:l5151-232 RADIO EN TELEVISIE FA WESTERHUIS HAVE VANDER WERF bmi I ju -V m i ■■iih cmiii nara»? u ju I I Telefoon 358 n Teiefoon 306 - b.g.g. 437 I VERKOOPDAG >1 - iP lllllll ImP WWw MMHL. gHEk Teef. adm. 05151166, G..10 86 .569!) i Verschijnt éénmaal per week Uitgave: C DONDERDAG 2 NOV. 1967 90ste JAARGANG NO. 44 I BUITENLANDS OVERZICHT Egypte echter deelde j Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Workum Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 4.25 per halfjaar HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM Ncard 69 naar HUNIA’S DRUKKERIJ ZAKEN- DRUKWERK Franse alles Lord de zich als Israël bepaalde bezette Arabische landen niet geven. Maandenlang is de positie van ’t leger in Communistisch China on duidelijk geweest met betrekking tot de strijd tussen voor- en tegen standers van Mao en zijn Culture le Revolutie. VOOR UW DRUKWERK NAAR HUNIA’S DRUKKERIJ geallieerde is in van 24 tot en met 30 oktober 1967 GEBOREN: Eelkje dochter van Gerardus Ja cobus Haitsma en Pietje Tuma Johannes Jelmer zoon van Peeke Jan Huisman en Feikje Kramer ONDERTROUWD: Adres redaktie: LAAT UW VERZORGEN DE SPECIAALZAAK VOOR en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS NIEUWE EIGENAAR IN HOTEL DE WIJNBERG WORKUM Zaterdag 21 oktober jl heeft de nieuwe eigenaar van het hotel De Wijnberg zijn nieuwe wo ning betrokken. De heer Andela is nu verhuisd naar De Burd. Het ligt in de bedoeling van de heer J W Oudshoorn eerst nog eni ge verbeteringen in het hotel aan te brengen, waarna de officiële ope nmg zal plaats vinden. borgd. Dit laatste houdt in, delen van zal terug- WORKUM De vorige week woens dag gehouden verkoopmiddag en -vond van de Geref. Vrouwenvereni Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen vóór 10 uur geen GEHUWD: Johannes Hendrik Clara Jansen en Maaike Johanna Maria Eiling beiden 22 jaar en wonende te Wor kum Johannes Roeland Jaspers 27 jr. wonende te St. Nicolaasga en Aga tha Cecilia de Jong 23 jaar wonen de te Workum OVERLEDEN: Hermanus Nicolaas Kooistra 89 jaar, ev. Wijtske Hijlkes van der Veen, eerder gehuwd geweest met Emke Piersma Gezellige mensen blijven konen bij: ie Wijnhandelaar - SLIJTER feit dat Duitsland er in gekend wenst te worden, wanneer er ooit in de toekomst door de omstandig heden genoodzaakt, atoombommen zouden moeten gaan vallen op Duitse doelen, waarbij de regering in Bonn het recht van een eventu eel veto wenst te hebben. Advertentietarief: 10 ct. per m.m. Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Het wordt langzamerhand wel duidelijk dat er van een vreedzame regeling in het Midden Oosten wei nig terecht kan komen. De stand punten van Israël en Egypte Eg gen daarvoor te ver uiteen. Isra el is bij monde van zijn premlei Levi Esjkol van mening, dat Israël buiten de Verenigde Naties om de kwestie rechtstreeks met zijn Ara bische buren dient te regelen en tevens, dat Israël het recht heeft, gezien de recente gebeurtenissen, zijn grenzen vast te stellen en wel zodanig dat de veiligheid van het land in de toekomst is gewaar- dat ,Gij zijt het zout der aarde’. Mattheus 5 vers 13. Een bekend gezegde van Jezus tot zijn leerlingen is: Gij zijt het zout van de oven. De oude Semie ten stookten geen houtblokken of ging heeft opgebracht 3302.62. kolen, die waren er moeilijk of he lemaal niet te krijgen, maar ge droogde mest van kamelen en muil ezels. De nomaden doen dat nu nog. De bodem van de oven werd be dekt met een dikke laag zout, om de felheid van de hitte op te drij ven. Als de bakker nu en dan zijn bakvloer .vernieuwde’ werd het versteende, krachteloos geworden, verschraalde zout naar buiten ge smeten. Het kon nergens meer voor Merk 27 28 dienen, zelfs niet voor de mest hoop, want op de akker, samen met de mesthoop uitgestrooid, zou het vergif en dood gaan brengen aan nieuw jong ontspruitend leven met ,Gij christenen’ zegt Jezus ,zijt zout’: een dikke laag zout, die er voor dient, om het vuur in de we reld levendig te houden. ,Ik ben een vuur komen brengen in de we reld’ zegt de Heer ,en wat wil Ik anders dan dat het brande’. Wij zijn er niet voor ons zelf. Wij staan in dienst van de oven. Wij zijn er, om onszelf te geven: opdat het vuur zou branden, waarmee brood gebakken wordt voor heel de be woonde aarde. Pastoor J. H. Janning BEROERING IN BONN EN PARIJS DE GAULLE DOET WAT HIJ WIL ISRAEL EN EGYPTE BLIJVEN ONVERZOENLIJK LEGER GRIJPT MACHT IN CHINA Recente berichten vermelden echter, dat de Chinese legerleiding de toestand in het land momen teel dermate chaotisch vindt, dat zij zich genoodzaakt heeft gezien in te grijpen. Het leger heeft de macht overgenomen en diverse ra- diouitzendingen uit China leggen momenteel de nadruk op de nieuwe rol van het leger bij de handhaving van de orde en de bevordering van de nationale eenheid en zelfs bij ’t zuiver plaatselijk beleid, zoals de treinenloop, het beheer van fabrie ken en het leiden van landbouwbe drijven. Het ziet er naar uit, dat de ontwikkeling in China in een nieuwe fase is gekomen. Het is echter nog niet geheel duidelijk of het leger zich tegen Mao of tegen zijn tegenstanders keert. Sommigen zijn van mening dat het leger een middenweg bewandelt en zal sa menwerken met de gematigde po litici zoals Tsjoe En-lai. In de naaste toekomst zal de situatie ho pelijk iets duidelijker worden. Te Rotterdam moeten tegenwooi dig de koperen naamborden het ontgelden. Het gele koper doet im mers een rijksdaalder en het roode 4.- a 5.Dat er op een en kelen dag een klacht of tien over gemoerde bordjes inkomen bij de politie is geen zeldzaamheid. Vei- scheidene groote kantoren hebbel» dan ook hun koperen borden bin nengehaald en< ze vervangen door witgeschilderde houten. De ironie van het noodlot heeft thans gewild dat bij een architect en timmerman, die van tal van zijn klanten opdrachten had voor de heeren dieven waardevolle borden door andere te vervangen, het ei gen naambordje gestolen is. Wijl hij vlak naast het politie bu reau woonde, had hij ’t er maar op gewaagd het zijne te laten zitten. De gevaarlijke nabijheid heeft de kooerdieven echter niet weerhou den van de gelegenheid te profitee- len, wat de schaarsche straatver lichting hun vergemakkelijkte. Grassoep. Men neme een hoe veelheid (bijv, een halve emmer) zoo mogelijk jong, versch gras vrnscht het en zet het met ruim wa- ~.r op het vuur en laat dit ongs- veer een half uur koken, totdat het water groen ziet, ten bewijze dat de sappen aan het gras onttrokken zijn. Dan verwijdere men het gras door paardeharen zeef of vergiet. Het vocht wordt, gelijk bloemkool- saus, met bloem en boter bereid. Verhouding: op 1 liter vocht 3t gram tarwebloem en 40 gram plan tenboter. Men smelt de boter, roert de bloem er door en brengt dit roerende aan de kook,, giet het vocht, telkens bij scheutjes er bij totdat alles verbruikt ;s. Dan laa. men de soep roerende even doorko ken nadat men er zout en een scheutje soya aan toegevoegd heeft Men kan er een geklopt ei door roe ren, doch noodig is dit niet. As men nou mar in greate bleek bie koe men alle dagen Jekker’ sop ite. Ir. de Staatscourant van eergis teren zijn opgenomen de voorwaar- bij monde van president Nasser mede, dat het slechts tot oplossing van het con flict wenst te komen via bemidde ling van de UNO. Voorts wenst Egypte Israël niet te erkennen en het ook het recht tot vrije door vaart door het Suezkanaal te ont zeggen. Bovendien eist Nasser de volledige terugtrekking van de Is raëlische troepen uit de bezette Arabische gebieden. Wanneer er geen verandering in deze houdingen komt moet men verwachten dat het binnen afzien bare tijd tot een treffen in het Mid den Oosten zal komen. den waarop men rekeninghouder ij het instellen van een postche- ov.e en girodienst wordt, en de ta rieven van dezen dienst. Neffens dit biricht bistiet dezze isjinst dan nou fyftich jier. Zooals men weet zullen hier ten ,ande weldra 16000 Duitsche en Engelsche krijgsgevangenen onder gebracht worden. De N.R.C. meldt dat de verwachting is, dat er een 1600 burgelijke Duitsche gevange nen en voor de rest militaire ge vangenen zullen komen, in totaal ongeveer 8500 Duitschers tegen 7500 Engelschen. Al deze menschen worden vanwege hun regeeringen gehuisvest, gekleed en gevoed. De burgelijke gevangenen ook, zij krij gen bovendien een zakgeld uitbe taald, oudat zij niet ten achter zou den staan bij de militairen die sol dij genieten. Wat er voor de weder zijdse gevangenen noodig is, zal, dank zij de tegemoetkomendheid van onze regeering, vrij van invoer -, echt over de grens kunnen worden gebracht. Voor de Duitschers, ko men er in de aanstaande week reeds enkel.? duizenden ste en L. ti. uniformen, enz te Rot oam aan. En om in het tekort aan ogiesgelegenheid te voorzien, wordt er te Hattum een barakkenkamp gezet voor de burgerlijke, te Wolf- rezen een voor de krijgsgevange- i en. Die barakken komen kant en klaar uit Duitschland en kunnen iederen dag verwacht worden. Zoo wel in genoemde plaatsen als te Rotterdam zal men degenen, wier toestand zulks toelaat, zooveel mo- gelijk aan het werk zetten. Onder de krijgsgevangenen zijn er gewon den, die in hun gevangenschap be zwaarlijk herstellen, en tenslotte die groote groep van verminkten, die zich in het gewone leven nau welijks weer zullen kunnen redden laat staan aan de krijgsbedrijven deelnemen. En lyk as ik in jiermanich for- lyn alris skreaun haw, wie zelf moord’ yn dit soarte fan kam i en dan ek hast oan oarde fan ‘e dei. F. 'Hoe weinig de Fransen zich in wezen van de Duitsers aantrekken blijkt wel uit het feit, dat zij ver leden week uitgebreide luchtmacht oefeningen hebben gehouden boven het gebied van de Bondsrepubliek, zonder dat de regering in Bom» hiervan vooraf op de hoogte was gesteld. Evenmin hadden de Fran sen de moeite genomen vooraf ovei leg te plegen met de staven in West Duitsland. Het begrijpelijk dat de regering Bonn verschrikkelijk boos is over deze gang van zaken. Dit temeer daar het hier ging om een oefening in het bombarderen van Duitse doe len met Franse atoombommen. Dit brengt weer de delicate kwestie naar voren met betrekking tot het HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM f JKJLiOU c Engeland heeft deze week wel bijzonder in de aandacht gestaan. De stakingen bij de Britse spoor wegen en in de Engelse havens heb ben de Britse economie ernstig ge schaad. Uiteraard is de regering Wilson krachtig gaan optreden te gen wat de Engelse premier noemt, de communistische samenzwering om de economie van het land te sa boteren. Overigens heeft deze gang van zaken president De Gaulle in de politieke kaart gespeeld, want de Franse president greep deze gele genheid dadelijk aan om door zijn minister van Buitenlandse Zaken te laten verklaren,, dat uit een en ander duidelijk blijkt, dat de Brit se economie niet gezond is en het daarom verstandiger zou zijn En geland voorlopig niet tot de EEG toe te laten. In wezen komt dit op een verkapt veto neer. Deze ontwikkeling heeft de Brn se regering enigszins boos gemaakt en Engelands onderhandelaar, Lord Chalfont, heeft prompt als zijn persoonlijke mening te kennen ge geven, dat een niet toelaten van Engeland tot de EEG wel eens zou kunnen leiden tot een grondige hei ziening van de Engelse politiek. Dit zou kunnen inhouden, dat Enge land op diverse punten met Europa zou gaan breken. Hij dacht daar bij aan vermindering van de Engel se strijdkrachten op het continent, terugtrekking uit Be-lijn en de NAVO en een erkenning van Oost- Duitsland om maar enkele voor- bee'den te noemen. Begrijpelijk heeft deze uitlating van Lord Chalfont in diverse hoofdsteden van West Europa be roering veroorzaakt en wel speci aal in Bonn en Parijs, want West Duitsland en Frankrijk zouden dooi dergelijke maa’rege’en van Enge land het zwaarst worden getrof fen De Engelse regering heeft zie e<’hter dadelijk gedistantiëerd van de uitlatingen van de Britse ord^-r- bande’nar en er op ge .rezen dat dh de persoonlijke mening van ChaHont is en niet die van Britse regering. Men vraagt «chter af, of een diplomaat Lord Chalfront zo zijn mond voor bij zou praten, het ligt meer vooi de hand, dat hij zijn .persoonlijke mening’ heeft gegeven na overleg met zijn regering. Misschien bereikt Engeland via deze diplomatieke zet zijn doel en wordt Bonn iets actiever in het pleiten voor Engelse toetreding tot de EEG tegenover Parijs. En mis schien bindt ook De Gaulle wat in, doch dit laatste mag men nauwe lijks verwachten van het staatshoofd die gewend is naar zijn hand te zetten.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1