PLAATSEUJK NIEUWS Fyftich is jier lyn I Radio HINGST Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en voor Zuidwesthoek van en de revolutie In het teken van Auto-verb uur angszij Fa. Gebr. Romkema de gemeenten Workum, Hindeloopen Friesland BMW 1600 ta Visser A Zn. Wasautomaten .RAP 95 98 25 ame 4ee SIEMONSMA WORKUM 70:15151-232 FA. WESTERN U IS RA&IO EN TELEVISIE HAVE VANDERWERF IJEME DE ROER I e Merk 27-28 Telefoon 358 idel per m.m. DONDERDAG 9 NOV. 1967 90ste JAARGANG NO. 45 BUITENLANDS OVERZICHT de ruimte Vierde oorlogswinter voor Europese veiligheid i over In t H. P. Postiljon. 91 9; de 14 9.5 4 zj VOOR UW DRUKWERK urn NAAR HUNIA’S DRUKKERIJ Vijftigste verjaardag van de Russische revolutie Sowjet atoomwapen in 7.9' 9.5 9.5 OFFICIËLE MEDEDELING BEKENDMAKING HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 9.- 8.9 Geen kolen voor de haard Geen boter om te smeren Geen broodje zonder kaart Geen luxe meer kleeren Geen blaker met een kaars Geen rijst haast meer te krijgen Geen koffie, of slechts schaarsch Geen kamer meer ons eigen Geen band meer om de fiets Geen warmte in de woning Geen vet meer, of haast niets Geen koek meer en geen honing Geen auto meer op straat Geen zoolleer voor de schoenen Geen sneltrein meer die gaat. Geen bad om ons te boenen Geen cooks, geen anthraciet Geen meel, geen spek, geen boonen Geen thee, o groot verdriet Geen huurhuis om te wonen Geen werk meer thuis voor school Geen licht meer in de straten Maar volop apenkooi Bij ’t over vrede praten HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 GEHUWD: OVERLEDEN: Voor een goede NAAIMACHINE met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS BENOEMING HEIDENSCHAP Benoemd tot on derwijzer aan de christelijke school te Heidenschap de heer L Kampen te Makkum. ,'orst 441 5 ek 12 DE SPECIAALZAAK VOOR Adres redaktie: Ut de Friso fan 3 nov. 1917: Verschijnt éénmaal per week Uitgave: LAAT UW VERZORGEN FRISO 32: 29 251 let 13} Abonnementsprijs f 1.50 per kwart, per post f 4.25 per halfjaar GEMEENTE HINDELOOPEN BURGERLIJKE STAND Opgave burgerlijke stand de maand oktober 1967 GEBOORTEN: Ruurd Willem zoon van Eberhart Ebertus Stallmann en Ruurdje Kui pers Carel Gert zoon van Hidde Wal stra en Titia Marijke Klaasen Jan zoon van Douwe Mulder en Idskje de Boer Bart zoon van Sjerp Smid en Gel land Meines HUWELIJKEN: geen OVERLIJDEN: geen Advertentietarief: 10 ct. Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen vóór 10 uur Burgem. en weth. van Workum ma ken bekend, dat het tweede brug je aan de Doltewal - over de wijk gelegen achter het Panwurk, i.v.m. verbreding van het brugdek, voor de duur van de werkzaamheden voor alle verkeer is gestremd. Workum, 2 november 1967. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 31 oktober tot en met 6 november 1967 GEBOREN: geen ONDERTROUWD: Ids Minnema 29 jaar wonende te Holwerd en Lolkje Haanstra 24 jr wonende te Workum Nelis Dominicus Palsma 24 jaai wonende te Bolsward en Wilhelmi na Maria Siemensma 24 jaar wo nende te Workum Catherinus Flapper 23 jaar en Sie brigje Maria Jorritsma 20 jaar bel den wonende te Workum Bernard Jozeph Zwaga 22 jaar wonende te Apeldoorn en Cathari na Anna Maria Visser 21 jaar wo nende te Workum geen geen Gezellige mensen blijven konen bij: ie Wijnhandelaar - SLIJTER gelijkheid om stafofficieren uit te wisselen. De Nato landen zien in Frankrijk een steeds grotere be dreiging van hun veiligheid, want men moet niet vergeten dat Frank rijk door zijn voormalig lidmaat schap van het Atlantische Bondge nootschap op de hoogte is met alle militaire geheimen. De koers die de Fransen onder leiding van hun generate! varen onder het motto om met de Sowjet Unie tot beter begrip en een goede verstandhou ding te komen, is toch wel een bij zonder gevaarlijke koers, want de vraag blijft; wat stellen de Russen hier tegenover? Hun doel is en blijft nog altijd de wereldrevolutie. naar een goed adres Reeds een week of drie lijden we in ons land weer aan zoutschaarsch te. Van gebrek is nu niet niet on middellijk sprake, maar tal van win keliers zitten toch leelijk krap voor al op het platteland, waar men soms zout verkoopt per onsje tege lijk. In Utrecht heeft men zich met ruw zout moeten helpen, aangezien de ziederij aldaar niet werken kan Is er dan geen zout genoeg? Zeker maar vele ziederij en kunnen niet werken vanwege den kolennood en ook het vervoer van het artikel le vert moeilijkheden op. Daarbij komt, dat de zieders voor hun brandstof, die ze voor hun bedrijf Kongo kan nog steeds geen rust vinden. Reeds maandenlang zorgt een groepje blanke huurlingen on der leiding van de Belgische kapi tein Schramme voor de nodige span ning, door zich met duizend Ka- tangese gjendarmes verschanst te houden in de Kongolese stad Boeka voe. Kongo zelf omsingelde de stad met een groot leger, doch de opstandelingen hebben toch kans gezien uit te breken en een groot deel van hen is over de grens uit geweken naar Roeanda. Er mag in Kongo blijkbaar geen rust heersen, want nog juist voor dat Boekavoe door de Kongolezen werd ingenomen, trokken twee nieuwe kolonnes blanke huurlingen vanuit Portugees Angola de Kongo binnen. Aangenomen mag worden dat zij kwamen ter ontzetting van de ingeslotenen van Boekavoe, doch zij kwamen te laat voor hen. Nu dient het Kongolese leger zich te gen de nieuwe aanvallers te ver zetten. HOOIBROEI WORKUM Maandagmiddag ontdek te de veehouder H van Rijs wonen de aan de Lange Leane, dat het hooi in de schuur een temperatuur bereikt had van 95 graden. De brandweer werd gewaar schuwd en deze was spoedig ter plaatse. Nu kon begonnen worden met het uitbrengen van het hooi. Het hooi dat buiten begon vlam te vatten kon nu direkt geblust wor den. Zo kon erger worden voorko men en bleef de boerderij behou den. De schade bleef nu beperkt tot het verloren gegane hooi. Frankrijk geen gevaar Geen rust voor Kongo Versnelde onafhankelijkheid voor Zuidarabische federatie noodig hebben, als ieder hooge prij zen moeten betalen. De maximum prijs voor zout, door den minister gesteld, dekt niet meer de exploita tie. Ook de winkelier verdient niet meer aan zijn zoutverkoop. Krap, djür en net to krijen, sa wie ’t yn dy tiid. Mar, towyl fier- wei it greatste part fan üs folk yn djippe earmoede siet, gjin iten ge- nóch krige, gjin klean hie en by in kalde kachel sitte moaste, wie der in lyts part .landgenoten’ dy 't fan alles en noch hwat opkochten om dat letter tsjin ,woekerprizen' fan ’e han to dwaen. En dy woe- keraers of to wol o-wé’ers sieteii oeral en rounom. Fr. Zuidwesthoek, 31 Oct. Alhier trachten particulieren en autoritei ten de draden in handen te krijgen van een woeker^omplot. Betrokke nen mogen ’t zich voor gezegd hou den om te keeren van de dwalingen huns wéégs. Yn dyselde wike léze wy yn biricht üt Warkum: De vorige week Zaterdag zijn hier door den chef van politie P van Dijk in beslag genomen: 7 kis ten harde zeep, 4 kisten cacaobo ter. 23 kisten cacao, 2 vat cacao, 10 kisten vermicelli, 5 kisten macaro ni e en 9 zak bruine boonen. Dat wie allinne noch mar yn in lyts plakje as Warkum. Lit stean hwat der yn oare- greatere plakken wol üt ’e Wei moffele wie. Mar dat men der wol achteroan siet biwilst hwat ik jimm’ nou léze litte sil. ,Op last van den burgemeester zijn te Franeker in beslag geno men 16 vaten poederchocolade die voor rekening van iemand uit Ut recht in een pakhuis lagen opges’a- gen. Yn nije wike der mear oer. F. In de Zuidarabische federatie blijft het voortdurend onrustig. Een en ander heeft ertoe geleid, dat de Engelsen hebben besloten om deze federatie eerder dan het plan was onafhankelijkheid te geven. Dat be tekent populair gezegd, dat de Engelsen zich zo snel mogelijk uit dit broeinest van terreur en onder linge strijd willen terugtrekken, op dat de bewoners een en ander zelf kunnen regelen. Verleden week bereikten de twee elkaar bestrijdende nationalistische groeperingen een overeenkomst. Be sloten werd dat een gemengde de legatie met de Engelsen over een snelle onafhankelijkheid zou ondei handelen. Maar de eensgezindheid duurde slechts enkele dagen. Het ziet er naar uit, dat de Zula arabische federatie ook als zij on afhankelijk is nog een zeer moei lijke tijd van interne strijd tege moet zal gaan. De vijftigste verjaardag van de Russische oktober revolutie krijgt in de gehele wereld bijzonder veel aandacht: Uiteraard betekent deze herdenking voor de Sowjet Unie een periode van feesten, parades en diverse andere grootse evene menten, maar ook in andere lan den van de wereld schenken cou ranten, tijdschriften, radio en tele visie veel aandacht aan het ge beuren van vijftig jaar geleden. Voor de Sowjet Unie betekent het een enorme publiciteit. Een en ander gaat tevens ge paard met het onthullen van enke le bijzonder Russische prestaties, zoals het rendez-vous van twee on bemande ruimtecapsules, die van af de aarde werden bestuurd. Een technisch bijzonder knap stukje. Daaraan vooraf was reeds gegaan de landing van een Sowjetcapsule met meetinstrumenten op de pla neet Venus. Ook de militaire machtspositie werd niet vergeten en Leonid Brez- njev verklaarde, dat de Sowjet Unie de beste en modernste wapens ter wereld heeft, hetgeen er op neer komt, dat de Sowjet Unie geen enkel land of welke macht ook be hoeft te vrezen. Wat Breznjev onder andere be doelde werd verduidelijkt door een uitlating van de Amerikaanse mi nister van Defensie McNamara, die mededeelde, dat de Sowjet Unie bezig is met het beproeven van ’n nieuw soort wapens, die uit de ruimte kunnen wirden gelanceerd Het systeem zou bestaan uit satel lieten met atoomladingen, die van uit een baan rond de aarde in staat zouden zijn elk doel op aarde te treffen. De Verenigde Staten maken zich aldus McNamara niet bezorgd over dit nieuwe Russische wapen, aan gezien de VS beschikken over mid delen om elk voorwerp in de ruim te te vernietigen als dat nodig zou zijn. Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 Direct en indirect gaat het Sowjets politiek voor de wind. Reeds geruime tijd mogen zij er zich over verheugen, dat in vele landen van de vrije wereld de weerstand tegen de Amerikaanse politiek ten aanzien van Vietnam groeit en tot uiting komt in grote demonstraties, die soms gepaard gaan met ernstige wanordelijkhe den. Moskou ziet een en ander met tevredenheid aan. Maar het Krem lin heeft de de laatste jaren nog meer politieke winst behaald, was het eerst de anti Amerikaanse hou ding van de Gaulle, die resulteerde in een zich terugtrekken uit het Atlantische Bondgenootschap, het geen voor de Russen een breuk in het Bondgenootschap betekende een breuk in het schild dat Euro pa moet beschermen tegen com munistische agressie. Daar is het echter niet bij geble ven. Ook op het gebied van diver se internationale politieke proble men, moet de vrije wereld het zon der Frankrijk doen. Frankrijk gaat zelfs zover, dat het het hart van Europa voor de Russen opent en wel in de vorm van het bieden van de mogelijk heid aan Russische parachutisten om in Zuidwest Frankrijk aan een Franse parachutistenschool te oe fenen. Voorts worden er tussen de Franse en Russische regeringen on derhandelingen gevoerd over de mo Een goede gewoonte is om elk jaar een aparte bijeenkomst te hou den, waarin wordt herdacht wat ei in de voorafgaande periode is ge groeid op het land, in de tuin en in de boomgaard. Ook wat mocht worden gedaan in allerlei werk. Omdat de mens, en ook de chris ten, in zijn hart gewoonlijk ondank baar en ontevreden is, heeft het zijn nut om op een avond in de week samen te komen en daar op gewekt te worden tot echte dank baarheid jegens de Gever van al de ze gaven. Wie dit niet doet is te vergelijken met een hond, die om je heendraait en schooit om een koekje of iets dergelijks en als hij het gekregen heeft je de staart toedraait en de schenker helemaal vergeet. Zo honds’ wil een mens toch niet zijn. In geen geval een christen. Geen grassprietje kunnen we la ten groeien; geen regendruppeltje laten vailBen; g'een zonnestraaltje doen schijnen. Niets kan de mens. In elk opzicht afhankelijk! Wat we kregen veel of wei nig het is altijd een oprecht ge meend ,Dank U wel’ ten volle waard. Hebt u het ook gezegd? D. M.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1