PLAATSEUJK NIEUWS Sm# 1 jier lyn f 3; I Mji B Fyftich iiii Workumer Krant Nieuws- voor en en A1 Fa. Gebr. Romkema ^^angszij Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland ta Visser efc ^n. Wasautomaten Radio HINGST S.V.W. agenda voor zaterdag 18 november 1967 BMW 1600 1 SIEMONSMA WORKUM TEL 15151-232 FA WESTERHUIS HAD 10 EN TELEVISIE Auto-verhoor HAVEVANDERWERE UEME BE BOEK Merk 27-28 w. lJ Telefoon 358 '1 - AFD. VOLLEYBAL: SVW RONDE VERDER HET NUTSDEPARTEMENT EN DE CULTURELE RAAD DONDERDAG 16 NOV. 1967 NO. 46 90ste JAARGANG geheel staat onder leiding ge- den Kam- 1A-Heeg IA F. AFDELING GYMNASTIEK op ■KI een de de aan MR. A. C. GAASTRA VAN DIRECTIE AMRO BANK TE HEERENVEEN OVERLEDEN VOOR ONZE ADVERTEERDERS! De Friso van volgende week zal huis aan huis worden verspreid in Workum en wijde omgeving. Het nummer van 29 november zal huis aan huis worden verspreid in Workum. Graag vroegtijdige inzending van advertenties voor deze nummers. Dinsdag 5 december zijn er geen gym. lessen. uur 3-Workum 3 vertrek 2.15 Voor een goede NAAIMACHINE be- Nim cup het. tegen DE SPECIAALZAAK VOOR T*A AT UW VERZORGEN aanvang 1 1B.-ONS 1B aanvang 3.15 Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Te van ruim Heren opgelet! Het ligt in de bedoeling om een herenafdeling op te richten, dat Is vast wat voor u. U kunt zich opge ven bij de heer G Thijssen, Inthie- masingel 18, Workum. ikels. Gjin wünder dus dat de ikels heech oan L- folykt dan Nu de is en Workum-Blauw Wit (34) aanvang 2.45 uur ONS 3-Workum 2 vertrek 12 Makkum uur Workum uur Workum uur heel ander beeld. De gasten waren nu in het geheel niet opgewassen tegen het nu veel sterker opererend SVW Met een 3-0 nederlaag konden de gasten de terugreis aanvaarden. i met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen vóór 10 uur Bildt wyt-moal kocht, tsjin ZWARE BOTSING IN DICHTE MIST WORKUM Vrijdagmorgen was de heer G Abma aan het bussenladen op zijn melkwagen aan de Nieuwe- weg te Koudum, toen de heer L van der Zee, veearts te Workum, kwam aanrijden. Deze zag door de dichte mist de geparkeerde melk wagen te laat en botste er finaal bovenop. De botsing was zo hevig, dat het voorfront van de gloednieu we volkswagen geheel in elkaar Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER naar een goed adres Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 BOERENKAPEL HEIDENSCHAP Alhier hebben eni ge leden van de muziekvereniging Studio’ een Boerenspel opge richt. Het geheel staat onder leiding van Boer Biet (Thijs de Vries). arbeidsbureau te Leeuwarden. Het werk daar lag hem niet en toen de jodenvervolging begon en dat ook consequenties had voor zijn werk hield hij er mee op. Hij werd bi bliothecaris bij de Coöp. Condens- fabriek Friesland’ in Leeuwarden een funktie, die echter geen reële inhoud had. Dit werd ontdekt eii spoedig daarna werd hij als gijze laar gearresteerd en weggevoerd naar het kamp Michielsgestel in Noord Brabant. Na ongeveer een jaar werd hij in 1943 weer vrijge laten. De contacten tussen protestanten en roomskatholieken worden steeds intensiever. Sommige mensen vin den dat ronduit naar! Zeker zo in de buurt van 31 oktober, de dag der kerkhervorming. Ze gaan van de gedachte uit dat het bestaan van protestantse kerken een doel in zichzelf is. Maar dat ligt niet In de lijn van de kerkhervormers. Ook zij wisten dat het zou blijven gaan om het herstel van de ene katholie ke apostolische kerk. Dat herstel is niet alleen zaak van theologen. Ook gewone gemeenteleden dragen daaraan ’n steentje bij. Hier in Workum ko men gemengde gespreksgroepen. Rooms katholieken en protestan ten willen samen bezig zijn rond de bijbel. Dat is verheugend. En wie het herstel van de ene kerk ter harte gaat (en bij wie is dat niet zo?) gaat daaraan natuurlijk meedoen! AUTO TE WATER WORKUM De vorige week vrijdag namiddag geraakte een chauffeur uit Koudum met zijn Wartburg van de Trekwei af in de Trekvaart Toen de auto eerst geheel onder water was wist de chauffeur zich zelf te redden. De Wartburg werd door de Ga rage Speerstra weggesleept. Abonnementsprijs 1.50 per kwart. per post 4.25 per halfjaar WORKUM In Heerenveen is over leden mr. Adriaan C Gaastra, direc teur van de Amrobank in Heeren veen. De heer Gaastra is 59 jaai geworden. Hij werd geboren in Wor kum, uit een bekend koopliedenge slacht, hij volgde het gymnasium in Sneek en studeerde daarna rech ten in Leiden. Na een korte loop baan bij de Raad van Arbeid o.a. in Leeuwarden aanvaardde hij in 1946 een funktie bij de Rotterdam- sche Bank in Leeuwarden. In 1954 werd hij directeur van het kantoor in Harlingen en vijf jaar later in Heerenveen. Na de fusie van de Amsterdamsche Bank en de Rotter damse Bank werd hij in 1963 di recteur van het kantoor van Amrobank in Heerenveen. De mensen, die mr Gaastra ge kend hebben zijn alle onder de in druk gekomen van de humaniteit die hij uitstraalde. Na een korte pe riode in de oorlog in Den Haag In de strijd om de Friese voor volleybalclubs moest Workumer zestal aantreden Haulerwijk. In de matige uitwed strijd wist SVW op het nippertje met 3-2 te winnen. Alleen de vier de set gaf een redelijk beeld van het kunnen van de ploeg. De thuiswedstrijd gaf een Advertentietarief: 10 ct. per m.m. Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Geen dag gaat voorbij, waarop men niet leest van groote gelddief stallen in Amsterdam en vooral in Rotterdam, en bijna steeds zijn het personen ,uit de provincie die be roofd worden van i waarbij steeds vrouwen in het spel zijn. Het schijnt er voor de buiten- menschen tegenwoordig danig on veilig te zijn in sommige straten. Och ja. hwat sille wy der fan siz- ze? ’t Sille foar ’t greatste part wol lju west hawwe dy ’t net wend wie ne om mei in protte jild yn ’e bü- se to rinnen en nou op ,wyld’ avon tür üt wiene. Ek doe jilde ,Zo ge wonnen, zo geronnen’. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 7 tot en met 13 nov. 1967 GEBOREN: Trijntje Elisabeth dochter van Jogchum van der Gaast en Aa’tje I Folkertsma (4 november te Sneek) ONDERTROUWD: SVW—FRISIA In de eerste wedstrijd van de nieuwe competitie is duidelijk ge bleken, dat het heren zestal dit jaar wil promoveren. Weliswaar werd met 2-1 van het gedegradeerde Fri sia verloren, maar SVW gaf formi dabel goed partij. Het zwakste punt blijft echter, dat ze niet goed op elkaar ingespeeld zijn. Mede door dit feit werd de derde en beslis sende set verloren. Hopelijk is vol gende week tegen Olympus 5 dit laatste foutje uit de ploeg verdwe nen. 500 kg cacao, 50 kisten zeep, 7 groote vaten vet, 1 klein vat vet, 1 pak zeep, 25 kisten stijfsel, 100 kisten gecondenseerde melk, 13 kis ten vermicelli, 15 zakken pinda’s, 32 kisten zeep, 200 kisten gec. melk 100 vaten mastiek, 3 vaten rum, 2 balen flanel, 102 pakken karne- melkzeep, 4 kisten zeep, 39 kisten gec. melk, 10.000 kg cacao. Al deze goederen zijn door de politie ver zekerd voor ruim 300.000. Het levensmiddelenbureau te Bussum heeft bij een firma in be slag genomen twee wagenvrachten met lucifers, zijnde 692 pakken, elk van 50 pakjes, en later bij den ma kelaar S. nog 31 pakken. Voorts werd beslag gelegd op 4 vaten ben zine, die een ingezetene in grond van een bloemist had doen verbergen. Bij een varkensslager te pen werd niet minder dan 16.000 pond spek, dat ingezouten was, door de politie in beslag genomen. Sa soene wy troch gean kinne mei it oernimmen fan dit soarte birichten, hwant süver elke V wike wie 't raek. En by dat alles kaert. dan noch it geknoei mei in hielt bulte produkten en prebearre de iene de oare to bisjacheljen. Bak kers yn Amsterdam en Haarlem hiene fan in moalhandler yn De AUTO BOTSING WORKUM Dinsdagmiddag kwam de heer D van der Zee op de Merk in botsing met een visauto van de heer Bijlsma. De visauto stond ge parkeerd op de Merk en wilde juist de Begine indraaien toen de heer van der Zee met zijn Audi uit Begine kwam rijden met het ge noemde gevolg. Enige lichte beschadigingen ’t rechter spatbord en bumper van de Audi waren het gevolg van deze werkzaam geweest te zijn, kwam botsing. hij als adjunct-directeur naar het geen GEHUWD: Elis Herremans 28 jaar wonende te De.ft en Feikje Bokmc 25 jaar wonende te Workum, onlangs te Nes (Ameland) OVERLEDEN: geen WORKUM Wanneer men boven staande aanhef leest dan komt wel licht de vraag op wat hebben de Culturele Raad en het Nutsdepar- tement met elkaar uit te staan? Het antwoord kan dan luiden: ’t zijn beide instellingen met als doel het culturele leven in onze stad en omgeving uit te dragen en te bevorderen. Indien nu min of meer hetzelfde doel wordt nagestreefd dan komt de volgende vraag nl. waarin kan men samengaan? Het is dan ook deze grondgedach te geweest welke tot resultaat heeft gehad dat dit komende winterhalf jaar het Nut en de Culturele Raad gezamenlijk een tweetal avonden te organiseren. De eerste avond is vastgesteld op zaterdag 16 december. Het folkloris tische dansensemble R. zal deze avond verzorgen. Deze dansgroep brengt oude dansen, in de originele kostuums, uit Nederland, Joegosla vië en Israël. Onlangs was dit en semble, waaraan 25 dansers en ze vental musici deelnemen, op de te levisie te zien. De tweede gezamenlijke avond is vastgesteld op 8 februari. Het Frysk Toniel zal dan een toneel stuk opvoeren. Beide avonden zul len nog nader bekend worden ge maakt door middel van adverten ties in de Friso en eventueel dooï voorverkoop van kaarten. Hoewel er dus sprake is van een samengaan blijft de zelfstandigheid van elke instelling bestaan. Het Nut houdt dus evengoed in het vervolg haajr eigen avonden voor de leden. Misschien is deze samenwerking een begin welke het culturele leven in onze stad en omgeving ten goede komt. De Culturele Raad en het Nutsdepartem/ent hopen dan ook dat de belangstelling zo groot mag worden dat het een aansporing wordt een volgend jaar op de inge slagen weg voort te gaan. werd gedrukt en de aanhangwagen van de melkwagen in tweeën de weg kwam te liggen. Bij dit ongeval liep de heer van der Zee verwondingen op, zodat hij zich onder doktersbehandeling moest stellen. niets, anders gemalen eikels, VOORDRACHTWEDSTRIJD WORKUM Deze avond werd geor ganiseerd door de Culturele Raad van Workum en werd gehouden in de Klameare. De grote zaal was bijna geheel gevuld met kinderen en enkele ouders. De voorzitter van de Culturele Raad de heer D van 1 en gaf daarna de leiding over aan de heer - deze wed opbrengsten verkocht, strijd bestond uit de dames Noor- 1 1 1 .W"D w> «~w TT'öY'I ITT CS blijkt dat in de gemeente Gaaster end dit jaar voor ruim 20.000,— aan eikels geraapt is. Tink ris ta foar tweintich tüzen goune oan ikels en dat yn in tiiu dat de goune frijhwat mear wui dich wie as nou,, fyftich jier let ter. Geen dag gaat voorbij, men i HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 Rotterdam is in pakhuizen verschillende vethandelaren 30.000 kilogram vet, verpakt in manden en kisten, in bezit nomen. Te Tiel is op ruim 100 kisten looistoffen beslag gelegd. Hetzelfde geschiedde daar met een groote partij lucifers (240.000) doosjes, ’n groot aantal vaten carbid, stijfsel, gemalen stroo en vlas. Het te Alkmaar door de politie ingestelde onderzoek naar de in de pakhuizen aldaar aanwezige voorraden is thans geëindigd en heeft het volgende resultaat opge leverd. In beslag genomen is: cir ca 23.000 kg draadnagels, circa 10.000 kg cacao, 7 vaten plantenvet 500 kg cacao, 50 kisten zeep, in bihoarlike priis. Hwant it wie - hwat wy dan neame - swarte han- nel, al wie it moal dan wyt. Mar doe ’t de bakkers it thus krigen, siet der gjin moal yn de sekken mar kryt. Och, it skynde wol dat der under ,alle lagen van de be volking’ sjachelders sleten, nou Amsterdam. Te Amsterdam wordt tegenwoor dig door ,werklooze zeevarenden’ onder strikte geheimhouding .Echte Javakoffie’ te koop aangeboden, die bij onderzoek blijkt te zijn dan vermengd met koffiestroop. Men zij gewaarschuwd, want het is niet onmogelijk, dat die .werklooze zee varenden’ een grooter afzet gebied voor hun .koffie’ zullen zoeken. Yn dizze kofje gjin kofjebeannen mar i n ’e merk stiene. Soks der Zee opende de avond i ek üt dit biricht: - eikelcampagne afgeloopen G Thijssen. De jury voor de ■denbpslDemmer, Bolkma-Veninga/ en Bouwsma-Kaspersma. Van elke klas deden twee leerlingen mee uit de 5e klas en twee uit de 6e klas. Van de vijfde klassers wer den de prijzen gewonnen door Ans- je de Boer, le prijs; Rien Mudde 2e prijs en Betsje de Jong 3e prijs. Van de zesde klas: Lyda Lantinga le prijs, Jantje van Stralen 2e pr. en Sjoekje de Jager 3e prijs. Tij dens de pauze werd nog een span nende film gedraaid door de heer G Thijssen. De heer van der Zee portefeuilles, si00t deze welgeslaagde avond.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1