PLAATSELIJK NIEUWS Sole! Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en voor en van Fa. Gebr. Romkema de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland BMW 1600 Wasautomaten Radio HINGST angszij Auto-verhuur laVi^r Zn. SIEMONSMA WORKUM TEL:B5151-232 FA. WSSTFRHUIS RADIO EN TELEVISIE MAFS VANDERWERF IJEME DE 30ER JB.V.W. agenda Merk 27—28 Telefoon 358 G. FLAPPER, Herenkleding BEROEPEN STAVEREN verzorgen wwai BVB W MMSt i! aóm 05151 4G,i’ Gji(’ 0051,09 OUDERAVOND ZONDAGS SCHOOL BETHEL 90ste JAARGANG NO. 47 ZATERDAG 23 NOV. 1967 naar aan: naar een goed adres ont- W.W ACTIE Op de lijst van deelnemende win dat keliers aan de St. Nic. Actie moet nog gevoegd worden de naam van was vaak aan niet ver van Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 4.25 per halfjaar HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 het Bij- het goe- Het NOVIB KOLLEKTE WORKUM De Novib kollekte heeft te Workum opgebracht f 1672.31 en te Heidenschap 102.85 TENTOONSTELLING HINDELOOPEN Op de tentoonstel ling Vogelvaria te Leeuwarden be haalde de heer A Bakker met acht inzendingen sierduiven, te weten 4 ijsduiven, 1 lagenaar, 2 krulduiven en 1 lahord, zes eerste prijzen, 2 tweede prijzen en 4 ereprijzen. Voor een goede NAAIMACHINE met en zonder chauffeur (AH-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS DE SPECIAALZAAK VOOR LAAT UW N G voor een prijs in aanmerking kwa men. Toch slaagden zij er in om WINKELSLUITNG WORKUM De winkels in Workum mogen 29 november, 30 november 1 december, 2 december en 4 de cember tot negen uur geopend zijn Op 5 december moeten de win kels weer gewoon om zes uur ge sloten zijn. Adres redaktie: met een dankgebed ouderavond dank en Gezellige mensen blijven konen bij: le Wijnhandelaar - SLIJTER voeren silo in Westen’ in kleur en als korte ont- spanningsfilm ,Op glad ijs’ van Ab bot en Castello. Als filmoperateur trad op de heer G Thijssen, hoofd der O.L. school. Beide films wer den door de jeugd vol spanning en enthousiasme gevolgd, waarbij ook ting .D.W.A.E.N.’ Aan de hand van een praktijk voorbeeld, liet de spreker zien, op welke wijze vooral het werk in de stal door een betere organisatie ka nworden vereenvoudigd. Zondei dat dit aan een goede verzorging afbreuk doet, kan daardoor veel tijd worden bespaard. Aangaande het melken was spre ker van mening, dat het gebruik van een melkleiding wel arbeidver- lichtend is, maar zeer Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen vóór 10 uur Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 de lachspieren danig in beweging kwamen. Tussen de films zorgde de heer T Bakker van Ijlst voor het brengen van een aantal goo cheltoeren. Vol verwondering en verbazing warden de verrichtingen van de goochelaar gevolgd ondanks dat de jeugd bewust was dat ze er tussen werd genomen. In de pau ze werd de jeugd getrakteerd op een verfrissing, waarbij tevens de prijswinnaars bekend werden ge maakt aan de kleurwedstrijd. Van de vier plaatselijke scholen en die besparend. De investering hiertoe van het Heidenschap werden 440 is vrij hoog. Daarnaar gerekend Workum 3B-Bolswardia 4B, kleurtekeningen ingezonden. Men biedt eenzelfde investering in een vang 1.45 uur kon zien dat aan de tekeningen met veel animo en plezier is gewerkt. De jury bestaande uit mevrouw K Blankert-van Keulen en de heer B Feenstra te Workum en de heer M Groenhof te Heidenschap VERENIGING VOOR BEDRIJFSVOORLICHTING WORKUM EN ZITD- WONSERADEEL’ WORKUM De vereniging voor be- drijfsvoorlichcting hield haar alge mene ledenvergadering in De Wijn berg te Workum. De leiding be rustte bij de voorzitter de heer Dijk stra. Uit het jaarverslag van de secretaris bleek, dat de opzet van de bijeenkomsten zoals die de vori ge winter zijn gehouden als ge slaagd mochten worden beschouwd De onderwerpen waarin de melk productie een centrale plaats kreeg hebben veel belangstelling. Dat kon ook gezegd worden van de georga niseerde excursies naar verschillen de bedrijven. Met een batig saldo kon de penningmeester het boek jaar afsluiten. Op voorstel van de kascommissie volgde de ontheffing van de verantwoordelijkheid voor het beheer in het afgelopen jaar. De secretaris de heer G G Ke telaar werd herkozen als bestuurs lid. Bij monde van de bedrijfsvoor lichter werd het programma voor dit seizoen, zoals dat door'het be stuur was opgesteld uiteengezet en na- aan VERKOOPDAG HERV. VROUWENGROEP WORKUM De verkoopdag van de Hervormde Vrouwengroep ,Wees ’n Zegen had een totale opbrengst van 3091.69. EERSTE TREKKING SINT NICOLAAS ACTIIE WORKUM Zaterdagavond vond de eerste trekking plaats van de in Workum gehouden Sint Nicolaas actie. Deze werd gehouden in cafe De Zwaan en de trekking werd verricht door de heer E Hoekstra, postcommandant der Rijkspolitie. De uitslag was als volgt: Waardabon van 250 gulden S Joi- ritsma, Spoardyk; waardebon van 100 gulden A van Tuinen, Dolte- wal; waardebon van 80 gulden me vrouw Tj de Vries, Breeuwarsdyk; waardebon van 50 gulden A Bak- jema, Noard 50; verder werden waardebonnen van elk 10 gulden gewonnen door N Huisman, Pot- hüswyk (2 maal); J Huisman, pot- hüswyk (2 maal): B Spyksma, Breeuwarsdyk; T J Visser, Turflan; J Kramer, Noard 163; IJ de Boer, Ferwoude; M Bosma, Algerabur- ren; Mej. J IJntema, Panwurk; mej Tj. van der Tol, Süd; J Wijnja, Houtmolenstreekje, Mevrouw Sieperda-Smith, Doltewal; Haagsma, Taenderij Houtmolenstreekje; zen met een toepasselijk woord werden uitgereikt. De voorz. deelde de jeugd verder mee dat de niet- prijswinnaars maandag op de scho len een troostprijs zou worden uit gereikt hetgeen met applaus werd begroet. Bij de uitgang werd de jeugd nog een NUTS-reep in de hand gedrukt. Men kon merken dat de jeugd een gezellige mid dag had gehad en voldaan huis ging. De prijzen vielen ten deel le. klas: B IJntema o.l. school; P van der Goot, ger. school, B Wes- selius, o.l. school 2e klas: K Boersma, r.k. school; P de Zwart, ger. school; F van Dui nen, o.l. school 3e klas: E Zijlstra, herv. school; T de Jong, rk school; H Reitsma, ger. school. 4e klas: P Riemersma, ger. school T Hoekstra, o.l. school; J van der Valk, herv. school. 5e klas: M Kemker, o.l. school; P Faber, o.l. school; W Huitema, r. k. school 6e klas: T Boersma, r.k. school; A Minnema, r.k. school, U Folkert sma, chr. nat. school Heidenschap Advertentietarief: 10 ct. per m.m. Kontrakten volgens alg. regeling LM.-advertenties dubbel tarief C.P.B. WORKUM 16 November ’s avonds half acht hield de CPB haar maan delijkse vergadering in de Land bouwschool. Na het zingen en psalm lezen opende de presidente, mevr. Bokma met gebed. Na een korte inleiding, een welkomstwoord aan alle dames en in het bijzonder aan de heer Koopmans van Oosterzee, die een bakdemonstratie zou hou den, was er eerst een pauze. Na de pauze liet de heer Koop mans zien en proeven hoe je heer lijke banketletters kunt maken en borstplaat en hij gaf les in het gar neren van Oranjekoek en cakes. Mevrouw Bokma bedankte de heer Koopmans voor zijn demon stratie en sloot de avond met dank gebed. FEESTMIDDAG VOOR DE JEUGD WORKUM De viering van het 150 jarig bestalan der Nutsspaarbank te Workum werd zaterdagmiddag 11 november afgesloten met een feestmiddag voor de jeugd tot en met 15 jaar. Te 2 uur waren een 400 kinderen in het gemeenschaps huis De Klameare bijeen om dè te vertonen films te zien, waarvan als hoofdfilm Jerry in het wilde toegelicht. Deze winter zal met me aandacht besteed worden het melken. Over het onderwerp: .Verlichting e nvereenvoudiging van het werk bij de veeverzorging’ sprak de heer Atsma, medewerker bij de stich- Nu de mogelijkheid van de ruim tereizen dichterbij komt, zien we dat de groeiende bekoring van ruim tevaart wordt weerkaatst in boek en film, radio programma’s en zelfs kinderspeelgoed. De belangstelling voor de ruim te is echter niet iets nieuws. Al sinds de eerste mens met ver baasde ogen staarde naar het gro te uitspansel, hebben de mensen er naar gegist wat er buiten hun ei gen wereld ligt. Reusachtige telescopen zijn ge richt naar de hemel en ingewik kelde wetenschappelijke berekenin gen zijn gemaakt om te proberen de raadsels van het heelal te hullen. Tegen deze achtergrond is misschien verrassend dat de bel veel inlichtingen geeft over dit onbekende gebied, waar tot nu toe geen ruimteschip is geweest. Als we de gewijde schrijivers volgen op een tocht in de ruimte, leren we enige van de belangrijkste fei ten kennen. Zij vertellen ons bijv, dat dit grote stelsel van de wereldwente- ling om werelden het produkt is van Gods scheppende macht (Psalm 8 vers 4). Op een andere plaats beschrijft de Psalmist ons de pracht van de sterrenhemel en verklaart ons dat het een openbaring is van Gods heerlijkheid. (Psalm 19 vers 1). We weten niet of er leven bestaat op Venus of niet, maar we weten wel, dat waar we ook gaan in het heelal, we nergens zuilen ontko men aan Gods tegenwoordigheid. Dit moet ons aan het denken zetten. Wij hebben gezondigd tegen de ze alomtegenwoordige God en een maal, vroeg of laat, zullen wij voor Hem moeten verschijnen: niemand kan daaraan ontkomen. Maar er is nog een andere kant. Nu we God niet kunnen ontvluch ten, zijn we toch het voorwerp van Zijn liefde, want ,God is liefde’. Zijn liefde werd het best uitge drukt in het feit, dat Zijn enige Zoon kwam van een andere we reld - niet om mensen te vernieti gen, maar om ze te redden van hun zonde, door voor hen te sterven aan het kruis. En deze God is schuldige mensen. Wat moet u doen? Geloof in de Here Juzus Christus en gij zult behouden worden. H. Beroepen door d« Herv. Gemeente ds B Fokkema te Heerjansdam en Kijfhoek. KOLLEKTE WORKUM De alhier gehouden Klaprooskollekte heeft 241.50 op gebracht. GESLAAGD HEMELUM Te Arnhem slaagde voor het paedagogisch getuigschrin voor het Nijverheidsonderwijs me] Vronie Agricola afkomstig van Hemelum, thans werkzaam als le rares aan de RK Huishoudschool te Coevorden. voor zaterdag 25 november 1967 Harkemase Boys-Workum, vertrek 12.45 uur IJVC 2-Workum 3, vertrek 1.30 uur Workum 1A-ONS IA, aanvang 2.30 uur Workum 1B-Heerenveen 1B, aan vang 3 uur weinig tijd- Hielpen 1B-Workum 2B, vertrek -- 12.45 uur Uitgave: Verschijnt éénmaal per ween HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. f I113U A H P Galema, Dijkstra, Schoolstraat; D Bartsma, School straat. te de prijswinnaars bekend aan wel gras, waarbij vaak ook nog ke door de voorz. van de Nutsspaar bruik gemaakt wordt van dure bank de heer M Beetstra de prij- chines. Spreker was van mening, dat de toestand van het erf en reed vaak veel te wensen*' overliet. Dit gaar vaak ten koste van tijd en energie. Nadat nog de verstrekking van het krachtvoer, het schoonhouden van de stal en het uitmesten onder de loupe waren genomen werd nog de aandacht gevraagd voor werk bij de kalveropfok. Een de opfok moet vooropstaan, werk daarbij kan vaak wel minder omslachtig gebeuren. Te denken valt aan het opfokken in boxen naar bedrijfsgroepen. Bij een goe de inrichting kan het hooi in een ruif worden verstrekt en de biks in troggen. Eventueel ook op latere leeftijd het drinken. Bij de moder ne en betere opfokmethoden gaat men echter na een maand of drie geheel over op krachtvoerverstrek- king. Bij de discussie werden veel vra gen gesteld over het melken. Hier uit afgeleid mag worden veronder steld, dat het bestuur met haar keu ze, deze winter het melken centraal te stellen, een goede greep heeft gedaan. WORKUM Maandagavond hield de zondagsschool Bethel haar jaarlijk se ouderavond met medewerking van de leden van Zusterhulp. Ds F G J Hofhuis die de leiding had opende deze avond met een woord van welkom, samenzang, schriftlezing en gebed. Het pro gramma bevatte een groot aantal punten met vele variaties. Door en kele leden van Zusterhulp werden enkele gedichten voorgelezen. Echt leuk was het toneelstukje ,Piet helpt zijn vader’ uitgevoerd dooi leden van de zondagsschool. Span nend was de wedstrijd in breien door enkele vrouwen. Ook is er ge noten van db gezongen liederen door het meisjeskoor. Wat ook met aandacht werd beluisterd was het zingen door twee jongedames be geleid door een gitaar. Verder stond nog op het programma het verto nen van dia’s uit Appelscha, waar deze zomer een 40-tal kinderen een week hebben doorgebracht in een kampeerboerderij. Het slotstuk van de avond was een tableau, genaamd .de klok der genade’. Gezien het groot aantal kinderen dat de zon dagsschool bezoekt nog steeds gro» ter wordt werd een oproep gedaan om meer medewerkers. Het bijna half twaalf toen deze goed geslaagde woord van besloten. is vrij hoog. Daarnaar g Men biedt eenzelfde investering in een andere vorm vaak meer. Bijv, een uitmestinstallatie of enige mecha nisatie bij de kuilvoedering. Het los maken van de kuil door middel van een voorlader of een takel op de had trekker geeft een 20 procent min dan ook geen gemakkelijke taak der werktijd. Bij het voeren van om de tekeningen uit te zoeken die uit een torenhoes of silo in de schuur of van een z.g. pakje kuil is dit 3035 procent. Het moet een tot een volledige overeenstemming ter niet los gezien worden van de te komen. Mevrouw Blankert maak arbeid bij het aanbrengen van her gras, waarbij vaak ook nog ge- ma

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1