xxxx □sc xxxx PLAATSEUJK NIEUWS Fyftich jier lyn Nieuws- Advertentieblad en voor en van Fa. Oebr. Romkema angszij cd RAB de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland BMW 1600 Wasautomaten Ren goede gewoonte is het uw familie, vrienden, be kenden en cliëntèle bij de wisseling alle goeds toe te Ook dit jaar kunt u dit de meest geschikte wijze doen door het plaatsen van een Workumer Krant Radio HINGST ia Visser Zn. SIEMONSMA WORKUM m;Wg!-232 Auto-verhuur M. WESTERN U IS UEME DE 30ER Nieuwjaarswens in Friso Telefoon 358 Merk 27—28 t t AANGENOMEN 90ste JAARGANG DONDERDAG 7 DEC. 1967 NO. 49 24 wv. 95 jaar, wv. tot ,Hab voor (Red.) de F. i 1 ge- g en deze basis S°LEX t t 1 i 1 t 1 Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 4.25 per halfjaar r 1 1 1 HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 5 e Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres ,De basis van de vrede is nooit aflatende liefde’. (M. L. King) Het gebeurde jaren geleden Amerika. Tijdens een Als voorbeeld wil ik een vriend van je noemen, Die zich op ’n groote oppotkunst mag beroemen, In z’n kelder heeft hij zoo ’n honderd pond boter, jaar- wensen. weer op WORKUM Ds L A Eijgenraam, ned om de i o s i X c 1 n met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Adres redaktie: DE SPECIAALZAAK VOOR i 5 f CORRESPONDENTIE Het ingezonden stukje bloot’ van een zoon van een huis moeder is minder geschikt opname. Kind’ren, in deze ernstige tijden, Waaronder we allen min of meer lijden, Waarin liefde tot den naaste hoogtij viert, En de hooikist iedere woning siert Nu men z’n zolen lapt met oude autobanden En de kachel niet voor December mag branden, Nu men fijn gemaakt riet aan de varkens voert, En door de cacao gemalen dakpannen roert, Nu velen een extra winstje maken, En de scholen drie van de zes dagen staken, Nu wil ik je nog een lesje geven, Waar je wat aan hebt in het moei’lijke leven. TENTOONSTELLING WORKUM Op de gehouden kanarie tentoonstelling A.V.E.S. te Sneek behaalde de heer A Sikkes met zijn kleurkanaries een le, 2e, twee maal 3e en een 4e prijs. SINT NICOLAAS OP BEZOEK BIJ ,OER DE DOLTE’ WORKUM Woensdag 29 novem ber jl. kwam Sint Nicolaas en Zwarte Piet op bezoek bij de kleu ters van de buurtvereniging Oer Ut de Friso fan 24 nov. 1917, oer nommen üt de ,Fran. Crt.’ G.E. Les van den schoolmeester. Je hebt zeker wel eens van .oppotten’ gehoord? Die kunst, beoefend van Zuid Noord, Bestaat hierin: zooveel mogelijk te vergaren, Opdat men iets heeft voor z’n latere jaren, Vroeger deed men dat uitsluitend met moppen Die men in ouwe kousen ging stoppen; Maar tegenwoordig wordt van alles opgepot Ter veraangenaming van het levenslot. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen vóór 10 uur GEMEENTE WORKUM BURGERLIJKE STAND van 28 november tot en met 4 december 1967 GEBOREN: Anthonia Alida Boudina dochter van Julius Kuipers en Tietje Bauk- je Mi edema ONDERTROUWD: Eeuwe Riemersma 31 jaar en En- gelien IJttje Wielinga 30 jaar, bei den wonende te Workum GEHUWD: Ids Minnema 29 jaar wonende te Holwerd en Lolkje Haanstra jaar wonende te Workum OVERLEDEN: Sjoukje Homma, 85 jaar, Anske Zeldenrust (24 november te Bolsward) Pietje Bokkema Sietze Kootje Advertentietarief: 10 ct. per m.m. Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Die, tusschen haakje, wat meer kost dan een stoter, Minstens driemaal zooveel vet En eenige kannen petroleum, - hoeveel weet ’k niet zoo net, Voorts vijftien mud piepers van prima soort, Rapen en peen, een schuit vol, op m’n woord, Tien vaten zuurkool, zes groote potten Vol boonen en tal van flesschen met augurk en sjalotten Op den zolder een berg turf en hout, Vijftig Edammers, drie kisten havermout, Een wagenpark gecondenseerde melk in bussen Met zestig pond Bensdorp en Rona er tusschen, En twee kisten vol met spek en ham, Zoodat je vraagt, hoe hij aan die rommel kwam. In de kasten: spiritus, zoo ’n dertig flesch, Rijst een honderd pond of zes, Vijftig pond suiker, wel dertig maizene, Rogmaltine zoo’n tachtig pak nota bene; Voorts sago en kaarsen en koffie en thee - Het is wel niet veel, maar hij doet het er mee. Zijn huis is voor negen jaar ge- ratsoeneerd. Volgt kind’ren hem na, en doe ’t niet verkeerd, Dan heb je weer eens wat nuttigs geleerd! OPENSTELLING POSTKANTOOR heel Europa. Hij bereisde vele lan- OP VRIJDAGAVOND den om het Evangelie te prediken o.a. de Verenigde Staten, Rusland, Uit bekendmakingen vooi Canada, Joegoslavië, Hongarije, Roe menië, Spanje, Frankrijk, België, Zwitserland, Engeland, Schotland, Ierland en Duitsland. Zeer onlangs keerde hij terug van een tournee van twee maan den in Oost-Europa. Dit ambtsjubileum zal op 16 en 17 december in intieme kring, Ko ninginneweg 204, gevierd worden en het zal die dagen zeker niet aan belangstelling ontbreken. de Dolte. Om pijn, half vijf arri veerden de Sint en zijn knecht ten huize van de familie Nauta, al waar een dertig kleuters bijeen wa ren gekomen. Nadat de kleuters de hoge gast een welkomstlied hadden toegezongen, ontving elk kind een leuke surprise van Sint Nicolaas. Ook voor de aanwezige moeders had de goed heilig man een kleine traktatie meegebracht, doch alvo rens dit in ontvangst te mogen ne men, verzocht Sint Nicolaas de dames ook maar eens een liedje voor hem ten gehore te brengen. Aan dit verzoek werd natuurlijk voldaan. Nadat de Sint en Piel door een der aanwezige bestuurs leden dank was gebracht voor zijn bezoek, vervolgde hij zijn grote reis. in campagne voor het presidentschap ontmoette Lincoln een zekere meneer Stan ton. Stanton was er voortdurend op uit, om Lincoln te vernederen en zwart te maken in de ogen van het publiek. Desondanks werd Lin coin toch gekozen tot president. Toen moest de president iemand benoemen voor een zeer belang rijke post nl. die van het ministe rie van oorlog. Hebt u een vermoe den, wie Lincoln voor deze funk- tie als minister van oorlog uitkoos? Stanton en niemand anders. De ene raadsman na de ander hoorde men toen zeggen: mijnheer de president hoe kon u dat toch doen? U maakt een grote vergis sing. Is het u bekend dat hij alles wat lelijk is en verfoeilijk over u heeft rondgeslingerd. Hij is uw grootste vijand. Het antwoord van Lincoln was: Maak ik dan mijn vijanden niet on schadelijk, wanneer ik ze tot mijn vrienden maak? ’t Is in zekere zin de opvolging van wat Christus ons zegt: bemint uw vijanden en doet wel aan die u haten. Of wat Paulus zegt: Stapel gloeiende kolen op het hoofd van uw tegenstander, dat wil zeggen stapel zoveel goedheid op de ander dat het hem inbrandt en dat hij door de knieën gaat door al die on verwachte hartelijkheid. Hoe vaak bijv, is het niet beurd, dat een kind, dat slecht op paste, door de blijvende bewijzen van de goedheid ber ouders tot in keer kwam. En hoeveel mensen zullen in dankbare herinnering kun nen getuigen, dat ze terug zijn ge komen door vriendelijkheid mildheid. Nu wij ons jaar dienst, Am sterdam, en werd vier jaar gele den directeur van de Europees- Christelijke Zending, een 63 jaar oud interkerkelijk zendingsgenoot schap met 126 zendelingen in ge- Uitgave: Verschijnt éénmaal per weer. HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef' adm' 05151466’ Gjr° 865699 f JKloU Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 NED. BIJBELGENOOTSCHAP AFD. WORKUM WORKUM Het Nederlands Bijbel genootschap afdeling Workum kwam vrijdagavond in vergadering bijeen. Deze vergadering werd ge zamenlijk gehouden met de afde ling Hindeloopen. De voorzitter, de heer W Mundt opende de vergadering en heette allen welkom in het bijzonder de heer Ruiter uit Veendam, die hier ter vergadering gekomen was te spreken over de komst van bijbelauto en de bijbel tentoonstel ling. De heer Ruiter deelde mede, dat het in de bedoeling ligt, dat de bijbelauto te Workum komt in de eerste helft van oktober 1968. De auto komt drie dagen in Wor kum en één dag in Hindeloopen. Ter ondersteuning van deze ac tie komt het bijbelgenootschap ook nog met een bijbeltentoonstelling, die gehouden wordt in een groot schip, dat men voor dit doel in Sneek' gehuurd heeft. Verschillen de kwesties over deze auto en over de tentoonstelling worden nu uit voerig besproken. Wat het finan ciële aangaat wordt vastgesteld dat de afdeling Workum ongeveer 200 moet bijdragen. Voor Hindeloopen is dit bedrag 75. Toen de Hindeloopers en de heer Ruiter vertrokken waren had de afdeling Workum nog een aparte vergadering. De voorzitter, de heer W Mundt zei dat hij om gezond heidsredenen deze funktie niet lan ger kon waarnemen. Hij sprak een enkel woord van afscheid tot de vergadering. Tot voorzitter van de ze afdeling werd de heer P Fekkes gekozen. Deze sprak nu enkele woorden tot de scheidende voorzit ter en bracht hem hartelijk dank voor al het werk door deze ver richt. HEROPENING HOTEL De pennjngmeester, de heer IJ. DE WTJNBERG van der Heide, meende te moeten WORKUM Velen gaven jl vrijdag bedanken als^ penningmeester. De blijk van hun belangstelling bij de heropening van hotel De Wijnberg. Talrijke bloemstukken sierden de benedenzaal. Deze zaal had in een paar weken tijds een grondige ver andering ondergaan. Er is een parketvloer ingekomen, de wanden en het plafond waren van een nieuwe verf voorzien. De meest op vallende verbetering was nieuwe bar, die zijn oude plaats wel heeft behouden, maar ’n veel ruimere opzet heeft gekregen met ’n zeer passende verlichting, ook zijn er in tegenstelling met voor heen, barkrukjes geplaatst, ’t Pla fond boven de bar, dat gemaakt is van gebrand hout, geeft mede daar door aan dit gedeelte van de zaal een zeer aparte sfeer. Talrijke personen kwamen de heer en mevrouw Oudshoorn met deze heropening gelukwensen. Wij merkten hier o.a. op: burgemeester B. van Haersma Buma, wethouder Westendorp, vertegenwoordigers van VVV, Plaatselijk Belang, IJij- club, SVW, Bestuur Klameare en vele anderen. DS. J. A. VISSER 25 JAAR PREDIKANT WORKUM Op 16 december a.s. hoopt ds J. A. Visser te Amsterdam zijn 25-jarig ambtsjubileum te vie ren. Het vorige jaar kwam hij op bij zondere wijze in het nieuws door dat een aantal Russische bijbels en z’n auto in Rusland in beslag wer den genomen. Ds Visser was ruim een werkzaam in algemene stond vervolgens 20 jaar in heer J van Dijk bedankte wegens gevorderde leeftijd. De nieuwe vooi zttier meende dat de funkties van penningmeester en secretaris zul len worden verdeeld over de nog nieuw te benoemen leden. Hiermede kwam het einde van deze vergadering, waardoor de af deling een verjongingskuur heeft wel de ondergaan. van' oudsher HET gezinsblad voor Workum en omgeving. Ook bereikt u met zo’n nieuw jaarswens diegenen, voor wie in de vreemde ons weekblad Friso’ me de nog een band vormt, die hen met ,it Heitelan’ verbindt. De kosten zijn slechts 2.bij normale grootte en gaarne direkt bij opgaaf te voldoen. De speciale rubriek voor zaken, bedrijven of verenigingen over dubbele kolom- 4.voor gewoon formaat en overigens berekening naar plaats ruimte. Tot uiterlijk zaterdag 23 decem ber kan de advertentie nog in de juiste volgorde worden geplaatst. Uitg. Friso de radio en in de dagbladen, zal het bekend zijn, dat een groot aantal postkantoren vanaf 1 december a.s. op de plaatselijke koopavond of op vrijdagavond worden opengesteld van 19.00 tot 20.30 uur. Voor het kantoor te Workum zal een eenzelfde regeling worden toe gepast, aangezien ter plajatse reeds lang 'op vrijdag een koop avond werd ingesteld. Het kantoor zal derhalve met in gang van 1 dec. op vrijdagav. wor den opengesteld van 19.00 tot 20.30 uur. Gedurende deze openstelling herv. predikant te Hallum heeti kunnen alle soorten postzaken wor- het beroep naar de Herv. Gemeente den afgedaan. alhier aangenomen. LAAT UW voorbereiden op het RADIO EN TELEVISIE kerstfeest, wijst de komst van Chris vrovonr™ tus, de Mens geworden Goedheid Gods,, ons op onze ware mensen en christenplicht van vergeving en Gezellige mensen blijven kopen volhardende liefde. Alleen zo zal de bij: vrede op aarde z’n vaste basis de Wijnhandelaar - SLIJTER ‘“Sti h. HAVEVANDERWERF

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1