PLAATSELIJK NIEUWS SoleX I Fyftich jier lyn Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en voor Zuidwesthoek van en angszij Fa. Gebr. Bomkema taViss^r Zn. BMW 1600 Aiito-verhimr met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Wasautomaten de gemeenten Workum, Hindeloopen Friesland Radio HINGST KADIO EN TELEVISIE Si HAYEVANDERWERF IJEME DE BOES! Ste I l SP1 SIEMONSMA WORKUM TEI:I5151-232 F4. WESTE1&UIS Telefoon 358 3 (5 Sa» J W 1 z.v.w. per m.m. DONDERDAG 21 DEC. 1967 AOste JAARGANG NO 51 KERKDIENSTEN A af- ds J P 9.30 uur ds D Mid- ds F G J Hof 1.30 uur de heer H 9.30 uur ds B Ja- 7.30 v heer 10 uur eerw o 9.30 uur ds L Jan- H. 9.30 uur leesdienst; 1.30 uur ds W Horlings de van zo TANDARTSEN: 23, 24, 25 26 december: Th. J. Men ger, Bolsward APOTHEEK: ’s avonds na 6 uur gesloten (spoed-recepten uitgezonderd) Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres kerstfeest voor MOLKWERUM (Herv) voorin H Kooistra WARNS (Herv) voorm J (Geref) voorm delkoop (Bapt) voorm 9 uur huis HEIDENSCHAP (Herv) nam Kooistra (Geref) voorm nam GAAST (Herv) geen dienst FERWOUDE (Herv) voorm ger TWEEDE KERSTDAG dinsdag 26 december 1967 WORKUM voorm 8 uur en 10 uur Adres: redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Uitgave: Verschijnt éénmaal per week HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 in- er DE SPECIAALZAAK VOOR FRISO FIETSERS HEBBEN AANRIJDING WORKUM Dat niet alleen auto’s een aanrijding kunnen veroorzaken maar ook fietsers bleek vorige week woensdag. De heren D. IJ. en C. v.d. A. zouden ’s morgens om zeven uur naar hun werk fietsen. De eerstgenoemde kwam vanaf het Noard en de laatste vanaf de School Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post f 4.25 per halfjaar WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN: Vanaf vrijdag 22 december nam. 6 uur tot woensdag 27 december voorm. 7 uur: dr. Stoel Advertentietarief: 10 ct. Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief ZONDAG 24 DECEMBER ’s Avonds 11 uur kerstnachtdienst in de Ned. Herv. kerk LAAT UW VERZORGEN Mis (Herv) Voorm 9.30 uur vicaris G straat. Ze fietsten beide op het paadje langs de achtererven aan ’t Noard langs de Pothüswyk. Ze ont moetten elkaar ter hoogte van de 1 Geref. pastorie en ze fietsten par- does tegen elkaar op. De heer D. IJ 1 kwam er i 1 slechts een enkele wond aan het gezicht. De heer C. v.d. A. liep bij deze botsing een hersenschudding op. Gezellige mensen blijven kopen bij: 1e Wijnhandelaar - SLIJTER 10 uur ds J G F Ankersmit, doop; nam 7.30 uur de oudere kinderen KERSTFEEST VIERINGEN van de zondagsscholen in Workum Herv. zondagsschool: Eerste kerst dag 15.00 uur en 19.30 uur in de Klameare; Westhill zondagsschool: Eerste kerstdag nam 15.00 uur; Bapt zondagsschool: Eerste kerst dag 14.30 uur en 19.30 uur Noard 69 Workum Telefoon 306 - b.g.g. 437 HEIDENSCHAP (Herv) nam 1.30 uur ds M van der Leun (Geref) voorm 9.30 uur ds W Hor lings; nam 1.30 uur leesdienst GAAST (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager FERWOUDE (Herv) voorm 9.30 uur ds B Jager HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 ds W A de Pree nam 7.30 uur interkekelijke kerst- wijding KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur eerw heer H Kooistra; nam 22.30 ds J G F An kersmit, kerstnachtdienst MOLKWERUM (Herv) voorm 10 uur eerw heer G W Marchal; nam 8 uur Krystjoun STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur ds C A de Groot van Leeuwarden; nam 2.15 uur ds W A de Pree WARNS (Herv) voorm 9.30 uur eerw heer W Postma van Heidenschap; nam 11 uur kerstnachtdienst Ja, it skynt mei dy bran allegear re hwat raer yn syn wurk gien to wêzen. Sa hie men ek forgetten en warskógje de stedsomropper. Sa- dwaende wie dy man dus net mei tromme de stêd lans west, en dat wie yn de eagen fan in bulte min- sken gled forkeard. Hwant by sa’n gelegenheit moast as: len, de bran- klok lieden wurde. Twa, in man mei de brünhóarn de stêd troch gean, en as trije, de omropper de hiele stêd troch tromje. Sa hearde it nou ienkear. Mar de greatste fout wie wol, dat de branspuiten - de greate en de lytse spuit - totael üt 'e tiid wiene. Ear it goed en wol oan ’t pompjen ta wie, gyng der fiersto folie tiid forlern, om mar to swijen oer it .great tal nijsgjirrigen dat de spuitgasten’ yn e wei roeun F. EERSTE KERSTDAG maandag 25 december 1967 WORKUM (RK) voorm 6 uur nachtmis; voorm 10 uur H Mis; nam 7.30 uur kerst- oefening (Herv) voorm 9.30 uur ds M van der Leun (Doopsgez) voorm 9.30 uur Knipscheer, kollekte zending Marchal van Koudum (Doopsgez) geen dienst (Geref) voorm 10 uur kerstzang- dienst met groot koor en kinder koor (Bapt) geen dienst HEIDENSCHAP (Herv) voorm 9.30 uur ds M. van der Leun (Geref) geen dienst GAAST (Herv) voorm 9.30 uur zangdienst met de gereformeerden FERWOUDE (Herv) voorm 9.30 uur zangdienst met de gereformeerden HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur ds W de Pree, dienst met de gereformeer den (Doopsgez) geen dienst KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur eerw heer H Kooistra MOLKWERUM (Herv) voorm 10 uur ds J G F An kersmit; nam 5 uur kerstfeest van de zondagsschool WARNS (Herv) voorm 9.30 uur ds L Jansen Schoonhoven; nam 5 uur kerstfeest van de zondagsschool STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur interkerke lijke dienst; nam 5 uur kerstfeest van de zondagsschool GEMEENTE REINIGING Belanghebbenden worden er op gewezen, dat in de week van: 24 tot en met 30 december de as en vuilnis in plaats van op 26 decem ber worden opgehaald op woens dag 27 december d.a.v.; de MORGENROUTE van dinsdag 2 januari 1968 wordt gereden op woensdagMORGEN 3 januari d.a.v. dinsdag ’s MIDDAGS: 2 januari ’68 wordt dus wel huisvuil opgehaald; VERWISSELEN VAN PRIVAAT- TONNEN zal plaats vinden op ZATERDAG 23 december 1967 in plaats van op maandag 25 december; en op ZATERDAG 30 december ’67 in plaats van op maandag 1 janua ri 1968. GEMEENTE WORKUM BURGERLIJKE STAND van 12 tot en met 18 december 1967 GEBORENgeen ONDERTROUWD: Tjitze van der Velde 21 jaar wo nende te Koudum en Corneliske Jonkman 19 jaar wonende te Wor kum Dirk Spin 23 jaar wonende te Steenwijk en Margaretha Juliana Maria Dijkstra 20 jaar wonende te Workum GEHUWD: Freerk Boschma 26 jaar wonende te Ijlst en Beeuw Hendriksma 23 jaar wonende te Workum OVERLEDEN: Douwe IJntema 78 jaar ev. Sip- kje Theodora Vellinga, eerder ge huwd geweest met Geertje Hobma 9.30 uur eerw heer G Kuperus van Leeuwarden STAVEREN (Herv) voorm sen Schoonhoven Peter schreef een paar keer keurend over de veelheid van kerst feesten. En dat is terecht! Maar steeds luider moeten protesten worden over de wijze 1 kerstfeestvieren. Er zit immers langzamerhand wel een enorm stuk huichelarij in. Straks zingen we immers weer vroom: Vrede op aar de. De president van Amerika doet dat. De Vietcong ook. En er een .kerstpauze’ in de strijd. Maar na de vredesboodschappen van kerst beginnen de bombardementen weer rustig. Wij eten ons rond en dik. Zo ge ven we uitdrukking aan het feeste lijke van Jezus komst. Maar ons bekommeren over de miljoenen hon gerlijders doen we nauwelijks. En zo zou er nog meer te noemen zijn. Daarom zou oprechter en eer lij ker zijn als de wereld zich wat soberder gedroeg in het vieren van het kerstfeest en zich wat royaler gedroeg in het tonen van kerst-da- den. Ut it Riedsforslach yn de Fnso fan 1 des. 1917: Bij de gewone rondvraag vraagt de heer Brand sma of het hem geoorloofd is, in verband met den brand bij den heer Repko, enkele vragen te stel len, wijl het kalme weer z.i. de oor zaak is geweest dat grooter onhei len zijn verhoed. De burgerij is al gemeen van oordeel, dat er veel aan de regeling der brandweer ha pert en te dien opzichte alle reden tot ongerustheid bestaat. Na toe stemming van den voorz. vraagt de heer Brandsma: 1. Is door U een onderzoek inge steld naar de slechte organisatie, waardoor het geheele pand is uit gebrand, terwijl bij doelmatig, vlug en deskundig optreden, misschien de brand tot het achterste deel zou kunnen zijn beperkt en het voorste deel behouden zijn gebleven? 2. Achten B. en W. het niet wen selijk, dat bekwame bouwkundigen als brandmeesters dienen te wor de naangesteld, vakmenschen, die gewoon zijn de ladders op te klim men? 3. Heeft U ook een onderzoek gesteld naar de praatjes, dat dien nacht bij den heer Bonnema op ergerlijke wijze zou zijn gedron ken? De Voorz. deelt in antwoord op de vragen van den heer Brandsma mede, dat door de brandmeesters een rapport aan B. en W. van de brand is uitgebracht en dat hij wel genegen is, dit aan den Raad te overleggen. Naar alle gebleken mis standen, zal een serieus onderzoek worden ingesteld. De onvoldoende organisatie is ook aan brandmees ters opgevallen, maar daarvoor moet niet een te groot verwijt tot dat college worden gericht, maar veel op rekening moet worden ge steld van de handkracht die moet worden gebruikt, en thans de wen- schelijkheid van een motorspuit ten zeerste is gebleken. Brandmeesters is ook zullen de aangevoerde grieven ze ker wel onder de ogen zien. Van het drinken bij Bonnema heeft de voorzitter wel bij ge ruchten gehoord en zal een nader onderzoek worden ingesteld. Overigens heeft aan het maken van alarm wel wat ontbroken, want zelfs de Bouwmeester is niet ge wekt. Brandmeesters moeten ver der alleen de leiding hebben, be hoeven zelf niet in de goten te klimmen. Meent de heer Brand sma echter dat door den Raad moet worden ingegrepen, dan is het mogelijk door wijziging van re glement of het stellen van een motie, dan zouden B. en W. daar over het college van brandmeesters kunnen hooren. Op een vraag van den heer Brand sma of de gemeente architect ook recht van advies heeft, antwoordt de Voorz. toestemmend, wijl hij ook van het onderscheidingsteeken van brandmeesters is voorzien en ook bij voorkomenden brand moet worden gewekt. De heer de Vries meent ook te mogen constateeren dat de organisatie niet is zooals zij moet zijn, en geeft in overweging een Raadscommissie te benoemen, om in overleg met brandmeesters een reorganisatie uit te werken, want een feit is het, dat thans vaak vele kommandeurs er totaal niets van weten en niet voor hun taak berekend zijn. De Voorz. zegt, van de gevoerde besprekingen nota te zullen nemen, B. en W. de instel ling van een commissie zullen over wegen, tenzij de leden daartoe zelf het initiatief willen nemen. van zondag 24 december 1967 WORKUM (RK) zaterdag nam 7 uur mis; zondag voorm 7.30 uur Vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds J G F Ankersmit; voorm 9.30 uur zondags school (Doopsgez) geen dienst; voorm 11 uur Westhill (Geref) voorm 9.30 uur en nam 2 uur ds D Middelkoop (Bapt) voorm 9.30 uur ds F G J Hofhuis voorm 11.15 uur zondagsschool Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen vóór 10 uur WORKUM Op de vergadering wei- ke donderdagavond in hotel De Wijnberg werd gehouden heette de voorzitter de leden welkom en verheugde zich over de goede op komst van de leden. Na de notulen en ingekomen stukken wordt het voorstel tot contributieverhoging door de leden goedgekeurd. Deze zal nu voor donateurs vier gulden en voor leden booteigenaars vijf gulden bedragen. Door periodiek ai treden van de heer R van Wieren die de kas beheerde en zich niet herkiesbaar stelde, wordt de heei R van der Veen in het bestuur ge kozen als penningmeester, die deze benoeming aanvaardt. De voorzit ter brengt de heer van Wieren dank voor het vele werk dat hij twintig jaar lang als bestuurslid voor de vereniging heeft gedaan. Voor de komende feestavond in januari 1968 wordt medegedeeld dat er contact is gelegd met een muziek- en een toneelgezelschap. Na een geanimeer de rondvraag sluit de voorzitter de- Merk 2728 ze nuttige vergadering. nog het beste af, hij haa HINDeLOOPEN aan het (jjerv) v00rm 9.30 uur ds W A de Pree; nam 7.30 uur kerstfeest zon dagsschool (Doopsgez) voorm 10.45 uur ds J P J Knipscheer, kollekte voor de zending KOUDUM (Herv)) voorm

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1