Bevestiging en intrede Ds. J. v, Woerden Vereniging voor Of Oe Sowjets wonnen in Praag Sehoolcrderwifs ding naar BUITENLANDS OVERZICHT De macht der militairen in Moskou Voorlopig zal men vermoedelijk Behalve Dubcek vervangen door Husak Duistere toekomst voor de Tsjechen BIBLIOTHEEK WORKUM Enkele nieuwe aanwin sten van de bibliotheek. terfolging Buddingh C; Wil het bezoek scheid nemen Bijlsma J J; Strip-tease, fersen Carmiggelt S; Duiven melken Charpentier P; Prisma smalfilm- boek je zelfbeschikking, dat Sowjet-supervisie mogen werd besloten aan de druk toe te geven. Ook al gaat het Tsjechische volk de nacht weer in, een zekere vorm van zelfstandig- slechts van Wor- Leun heid is in elk geval gered. Het gebeurde biedt echter De Verenigde Staten van van en oare forhalen idem; Li Fu, en oare forhalen idem; Fremde epistels, twa forhalen Kalma J J; Hwat sil üs Tryn nou sizze? King M L; Waar gaan wij heen Kipling R; De ,Mary Gioster’ Kogon E; De SS-staat Kohr D; Indianenpakken maken Luykx Th en Volmuller; Geschiede nis van Nederland en België Muller M; Zo leefde Rembrandt in de Goulen Eeuw Onck A van en van Beurden; Alles over aas en voer Oudsten B den; Bern yn Fryslan Page B c.a.; Philby, de meesterspi on de toe- en over het aanleggen van een nieuw trottoir van de Aldewei naar het Dwarsnoard. Dit staat op het ur gentieplan van de gemeente op no. 1. Maar we menen u nu een voldoen de indruk gegeven te hebben over munistische partij voortdurend al de vragen die gesteld zijn aan <jer het forum. Om kwart voor elf werd deze ver gadering gesloten door de burge meester. Doltewaardig 1 van Open een grote armada de oversteek zal wagen. VOOR UW DRUKWERK NAAR HUNIA’S DRUKKERIJ Rondvraag. De heer P Fekkes zou graag en kele rooms katholieken in een com missie vooi’ de Mavo-school hebben De voorzitter ziet hier toch nog enkele moeilijkheden in. De beoordeling op de rapporten werd nog besproken. Men had in deze discussie verschil van mening tussen de hoofden der scholen, de heren Vrij en Kruikemeyer, en en kele oudfejp. Dteze ouders graag het cijfersysteem handhaven terwijl de leraren van dit verou derde systeem afwillen en ook reeds bezig zijn het cijfersysteem af te schaffen. Tevens zal worden getracht de le raren eens per jaar een bezoek te laten brengen aan het gezin waar uit de schoolgaande kinderen ko men. De heer Vrij sloot deze avond met dankgebed. er geen sprake geweest van enig kontakt, doch nu tracht Moskou tot bundeling van de oppositie te komen ten opzichte van Peking en daarbij is ook Formosa welkom. Een en ander past overigens pre- mo- menteel in Azië voert. De grote vijand daar is communistisch Chi na en de Russen zijn tot alles be reid om Peking afbreuk te doen. De beide communistische giganten hebben het bij de grensincidenten niet op een confrontatie laten aan komen, maar op politiek terrein wordt de strijd verder gestreden. In dit kader is Moskou bereid om met iedereen in dit gebied sa men te werken, die communistisch China als vijand ziet. In Azië be staat de mogelijkheid dat de Ver enigde Staten openlijk of verkapt de steun van Moskou krijgen, zo lang een en ander afbreuk zal doen aan China. Moskou zoekt ook openlijk toena dering tot nationalistisch China willen op Formosa. Twintig jaar lang is zij onder hebben, Russische Na de preek werd het woord ge voerd namens de kerkeraad door ouderling S Smits, die de nieuwe predjikaïit met enige hartëlijke woorden verwelkomde ook mede namens de provinciale kerkvergade ring. Na deze dienst werd er in de K lameare een receptie gehouden, waar nog het woord gevoerd werd door ds J P J Knipscheer, namens het convent van Kerken. Hij merk te o.m. op dat er in Workum vijf verschillende kerken zijn. De bur gemeester die met het gemeentebe stuur aanwezig was, zei, dat er in de stad Workum ook een funktie- verlies van de kerk was, in verge lijking met vroegere jaren. Hij wen ste namens de burgerlijke gemeen te de nieuwe predikant ook harte lijk welkom in Workum. Ds Eygenraam sprak als kollega en zei dat de dominees wel eens ver geleken werden met trekpaarden voor de gemeente. Hij ambieerde deze vergelijking niet zo erg maai' in ieder geval moeten deze beide nominees nu weer een span paarden gaan worden en goede kollega’s Tenslotte sprak ds van Woerden nog enkele dankwoorden voor alle goede woorden, die tot hem gericht waren. Daarna was er gelegenheid om nog kennis te maken met het nieuwe predikanten echtpaar. op te treden, wanneer de Noord- Koreanen agressief worden. Naar verluidt zijn twee grote vliegdek schepen naar het gebied gestuurd om bijstand te verlenen aan de ver kenningsvliegtuigen. Er is in deze affaire één dat bijzonder is opgevallen en dat .s de spontane samenwerking tus sen de Verenigde Staten en de Sow Het ziet er naar uit, dat de oorlog in het Midden-Oosten Is vastgelo pen in een stellingen oorlog, die hoofdzakelijk gevoerd wordt langs de oevers van het Suezkanaal. Aan beide zijden hebben de legers zich ingegraven en het is voornamelijk de artillerie die het werk doet. Be schietingen over en -weer dienen om te trachten de tegenstander murw te beuken, In de hoop om op die manier een bres te slaan. Door de lange duur van deze toe stand en de ervaringen die men opdoet worden geschutsopstellin- gen en onderkomens steeds minder trefbaar. Het rendement van de beschietingen wordt dan ook steeds kleiner. Over het algemeen neigen insi ders steeds meer tot de gedachte, dat er voorlopig geen kans is op een plotseling fel uitslaande brand in de vorm van een nieuw offen- ook sief van een van beide partijen. een kijkje op de interne verhoudin gen in Moskou, waar naar blijkt, gedurende lange tijd eikaars krach de gematigden, zoals Kosygin mo- ten meten door een afmattende stel menteel politiek niets meer te be- lingoorlog. tekenen hebben. De mensen van de keiharde lijn hebben het roer ste vig in handen en de drie groten zijn in dit geval partijleider Leo nid Breznjev en de maarschalken, WORKUM Eén van de minister van defensie Gretsjko en de commandant van het leger maar schalk Jakoebovsky. Wat nog nooit Studie volwassenen: Aafjes B; De denker in het riet Akkerman P; Krystforhalen Alzum T; Diggels Bakker H; Timen Groen en de ef- af- zou door het stellen van een ulti matum aan president Svoboda kans hebben gezien tenslotte het doel te bereiken. Men behoeft zich niet af te vragen wat er in een dergelijke ultimatum van een maarschalk ge- Couperus J; Wy hawwe gjin goud steld zal zijn, niets meerh of min- Dotinga J; Nei oanlieding Franke D en van der Ploeg; List fan offiseële Fryske plantennam- der dan de volledige bezetting van Tsjechoslowakije en de uitschake ling van het Tsjechische .zelfbe- men stuur’. Omdat de Tsjechen bijzon- Heerkens A; Muziek met kleuters der gesteld zijn om het kleine beet- idem; Hummeltje Tjummeltje Henrard R; Menno ter Braak Ilsemann S von; Der Kaiser in Nederland Jaarsma D; It Skriuwboerd Jonkman G; De kasteleinsdochter j zyn plan zich door het optreden ujt de mouwen te steken en de kiel Noord-Korea inzake het neer- te leggen voor een F schieten van een groot Amerikaans jacht, dat straks als onderdeel verkenningsvliegtuig boven zee, te laten intimideren. President Nixon heeft aangekon- digd, dat dergelijke verkennings vluchten zullen worden voortgezet doch dat men genoodzaakt is de beamnning van dergelijke onbewa pende vliegtuigen te beschermen tegen de lafhartige aanvallen van Noordkoreaanse vliegtuigen. Daar toe zullen dergelijke verkennings vluchten geëscorteerd worden door De V.S. steunen hun verkenningsvluchten Moskout’s politik in Azië Stellingoorlog in Midden-Oosten Alexander Dubcek is verdwenen De Sowjet-Unie heeft kans ge zien om vanaf augustus 1968 heel langzaam, zonder veel gebruik van geweld, doch wel onder bedreiging met geweld, de invloed van Dub cek en zijn medestanders te onder graven. Door de Tsjechische com- on zware druk te zetten, hebben de Sowjets weten te bereiken, dat de partij de eens zo populaire en gevierde man, Dubcek, liet vallen. Onder de leiding van de nieuwe premier dr. Gustav Husak gaat het Tsjechische volk weer de donkere nacht van dictatuur, angst en ti rannie in, die Husak zelf heeft aan- gekondigd. Insiders zijn van mening, dat de ze Sowjet-overwinning in Tsjecho slowakije niet het werk is van de Russische politici, maar van s... één man, de Sowjet minister defensie, maarschalk Gretsjko. Die WORKUM Maandag 21 april werd in de Klameare de jaarvergadering van de Vereniging voor Chr. Schoolonderwijs gehouden. Er wa ren ongeveer 25 leden ter verga dering gekomen. De heer D van der Goot opende de vergadering met het lezen van enkele bijbelwoorden en gebed. Daarna wenste hij ieder welkom. In zijn openingswoord sprak de hr. van der Goot nog over het vierja rig voorzitterschap van ds van der Leun. Bij zijn afscheid van kum was aan ds van der een fotoboek van Friesland aange boden. Hierna werden de notulen gele zen door de heer G Smidt. De heer Kruikemeyer maakte op deze no tulen één kleine opmerking, ver der was alles in orde en konden de notulen getekend worden. De secretaris, de heer C Attema, had geen jaarverslag gemaakt, zo dat men met dit punt snel klaar was. Het financiëe1 overzicht werd ge lezen en toegelicht door de heer G Smidt. De heren S de Vries (Balkfinne) en Th. Nijdam hadden de boeken gekontroleerd en alles in goede orde bevonden. Wel merk te de heer de Vries nog op, dat de financiële verslagen die deze avond werden voorgelezen, niet door de kascommissie gekontroleerd wa ren. Hij zou in het vervolg graag zien dat dit financiëel verslag eer der klaar was en het voor de kas commissie gemakkelijker was om de boeken en cijfers te kontroleren. De heren C Attema en S K Bok- ma werden als bestuursleden her kozen. A’s voorzitter werd geko zen ds L A Eygenraam. De heren P Fekkes en M J Sikkema werden op voorstel van het bestuur be noemd a’s kascommissie. Zeals de zaken nu staan moet de school aan de Schoolstraat haar zes de leerkracht missen en zal dan ’n vijfmansschopl worden. Het .be stuur zal al het mogelijke doen om d;t alsnog te voorkomen. Tevens is het bestuur bezig om van de pas. torietuin van ds Eygenraam een stuk grond toe te voegen aan het terrein van de Mavo-school. De ker keraad van de hervormde gemeente sta-at hier welwillend tegenover. Men hoopt ook op medewerking cles m de polltlek dle Moskou van het gemeentebestuur. De kos ten bedragen ruim 2000.Het aantal leerlingen van de Mavo- school neemt toe en daardoor wordt het wenselijk om tijdens de ver bouwing in plaats van vijf lokalen er zes te maken. Hiervoor worden de nodige stappen ondernomen. Posthuma de Boer E; In ’t nest met straaljagers, terwijl ook langs de de rest kust met Noord-Korea de marine Reitsma J; Hersengymnastiek zal patrouilleren, daarbij paraat Richter H; Transistor-knutselboek zijnde om overal en dadelijk aktief Riemens H; België, land van con trasten Schaaf S van der; It gefal Hjerre Bij ker en oare forhalen Schönthaier I en Wille; Werken met vormtouw Vries Tjomme de; Zo leer je teke nen Aanzien, Het, van 1968 Schepenboek Skande, skande, sünde, sünde jet-Unie. Nadat het vliegtuig was Telefoongids voor Nederland deel vermist en Noord-Korea had toege 6 I-R even het 1e hebben neergeschoten kwam er een grootscheepse zoek en reddingsactie op gang, waaraan op verzoek van Washington ook werd deelgenomen door Russische maritieme eenheden. Het zijn zelfs Russische torpedobootjagers ge weest die het eerst delen van het iag’uig vonden. Ook heeft de Russische radar verklaard, dat zij geconstateerd had dat het verken ningsvliegtuig zich niet boven Nrd- Koreaans eebied of territoriale wa teren heef;, bevonden, doch zeker 65 ki’ometer buiten de kust is ge bleven. Hiehmede verklaarden de Russen Noord-Korea tot agressor. NED. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN WORKUM Op 15 april hield de af deling haar maandelijkse vergade ring in hotel de Wijnberg. De presidente ‘mevrouw Ruytelr-Dijk- stra opende de vergadering met ’n woord van welkom aan de aanwezi ge leden en gasten. In de zaal was een tentoonstelling ingericht van een keur van handwerken ver vaardigd door eigen leden. De pre sidente die deze avond ook als ,lady speaker’ optrad, kon toen een groot aantal kleine mannequins tot en met 12 jaar zowel jongens als meisjes, welkom heten, vov een te houden show van eigen gemaak te kinderkleding. Nu het was ge weldig om te zien die leuke jurk jes, pakjes, strandkleding enz. Het gulle applaus was dan ook welver diend. Inmiddels was mevrouw Ak- ke Radsma van Beetsterzwaag ge arriveerd die deze avond voor de afdeling verzorgen zou met voor drachten enz. De presidente heette mevrouw Radsma hartelijk wel kom en hoopte op een goede avond Na het zingen van het Bondslied en voorlezen notulen, gaf de presi dente het woord aan .mevrouw' Rad sma, die gedichten voordroeg van Tiny Mulder, Annie M. G. Schmidt en een drital praatjes ,Oer ’e hage’ Steeds was er een gul applaus. Na de koffiepauze vervolgde mevrouw Radsma haar programma met ge dichten en nog een drietal praatjes Een hartelijk applaus van de zaal onderstreepte het dankwoord van de presidente aan mevrouw Radsma voor het door haar gebo. dene. Het volgende punt van de agenda was een show van eigenge maakte kleding voor en door ei gen leden. Er waren veel mooie ja ponnen, pakjes, een huispyama, 'n tuinoverall enz. De presidente dank te alle medewerksters en een 7 zonder woord van dank aan dames die de tentoonstelling en zaal zo keurig verzorgd hadden sloot hierna u- - WORKUM Het was zondag een blijde dag voor de hervormde ge meente, want de vakature ds M van der Leun werd we.er vervuld door de komst van ds J van Woer den uit Enspijk. In de morgendienst werd deze bevestigd door zijn a.s. kollega ds L A Eygenraam met een preek over 1 Joh. 4 vers 7. .Gelief den laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God, en een ieder die God liefheeft is uit God geboren en kent God’. In de middagdienst deed deed ds van Woerden zijn intrede bij deze gemeente met een preek over Fs. 68 vers 27. ,In koren prijzen zij God, de Here die immers de spring ader Israëls is.’ Zijn eerwaarde merkte in zijn preek op dat als er een nieuwe predikant komt in de gemeente, dan zullen er weer nieu we dingen worden voorgesteld en andere dingen zullen weer anders aangepakt worden. God, die vroeger in ons gewerkt heeft kunnen wij ook nu nog verwachten. God wil werken in het midden der ge meente. Gods trouw moet ook weel de kerk trekken. Wij moeten tot God komen met alles wat wij hebben en met alles wat ons be nauwt, want God wil dat alles van ons overnemen. Wij kunnen wel zeggen, dat God voor ons is want dat is de bron van ons leven, want onze ziel dorst naar de Here. bij- de l dc en i deze mooie en gevari eerde avond. Er gaf zich één nieuw lid on. HEARING OVER HET GEMEENTEBELEID vervolg van vorige week WORKUM Voor het recreatieter rein is er ook een plan om daar enige bungalows te bouwen. Van de krotopruiming wordt ge zegd, dat het oude huis van de heer J Flapper op de Merk spoedig opge ruimd zal worden. Het blijkt wel dat de woningtoewijzing een zeer moeilijk probleem voor de gemeen te is. Naar aanleiding van vragen over de ontsluiting van de weg naar de camping wordt gezegd, dat daar hard aan wordt gewerkt. De Heidemij. werkt er aan om hiervoor subsidie te verkrijgen. Maar een en ander zal nog wel even duren. De gemeente heeft er geen geld voor om een rijwielpad naast de bestaan de weg aan te leggen. Ale de nieu we weg naar de camping er komt, is dit rijwielpad toch waardeloos. Het forum stemt toe, dat de bestaan de weg levensgevaarlijk is. Een maximum snelheid toepassen op wegen buiten de bebouwde kom is bijna niet mogelijk. Alles wacht hier op een nieuwe weg naar de WEDSTRIJD MODEL-ZEILBOTEN attrakties van de stadsfeesten in de periode 12-19 juli zal een wedstrijd zijn voor modelzeilboten over de Dolte. voordien in het communistische Rus Hieraan kan de jeugd van 9 tot 16 land is geschiedt is nu een feit, de jaar meedoen. Behalve voor de hoogste militaire leiders hebben winnaar van de race zullen er ook ook de hoogste politieke leiding, prijzen worden toegekend voor de Dat is in strijd met het belangrijk- meest verzorgde uitvoering, voor ste geloofsartikel van Karl Marx, originaliteit enz. Wij verwachten waarin wordt gesteld, dat het le- zowel botters van vaders klomp, als ger onder toezicht van de partij wel fraai opgetuigde fregatjes en moet staan. Het lijkt er nu meer alles wat maar onder zeil kan gaan op, dat de partij onder toezicht aan de start. Daar met het ont staat van het leger en niet alleen werpen en bouwen de nodige tijd de partij, maar de staat! gemoeid zl zijn, wordt de jeugd nu al opgewekt om reeds de denkhoof- niet den in werking te zetten, de handen camping. Op een vraag of het landbouw bedrijf op het strand voor de ge meente wel winstgevend is, wordt geantwoord, dat deze winst slechts heel miniem is. Er worden ook vra gen gesteld over het onderhoud van de woningen van Volkshuisvesting Dit is blijkens het antwoord een groot probleem. Geldgebrek is hier van de voornaamste oorzaak. Ver schillende vragenstellers vragen of er niets te doen is aan de slechte toestand van verschillende straten Sommige gedeelten zijn geheel ver nield. Antwoord: Geldgebrek en te weinig tijd is hiervan de oor zaak. De aandacht wordt voorts gevestigd op het parkeren van de auto’s op de geeltjes, deze belem meren vaak het uitzicht voor het verkeer uit verschillende zijstra ten. In verband met het grote te kort op de begroting wordt opge merkt, of het waarschijnlijk het doel van de regering is om de ge meenten maar door te laten mod deren met grote tekorten om straks verschijnende gemeenten t^ kun nen samenvoegen. Het forum ont kent niet dat er straks wel samen voegingen kunnen komen, maar voorlopig is daar geen sprake van. Wel is er samenwerking met ver schillende gemeenten in de Zuid westhoek op verschillende terrei nen. Wel zullen er straks met de ruilverkaveling in het Heidenschap wijzigingen der gemeentegrenzen noodzakelijk zijn. Er werden nog verschillende an dere vragen gesteld, zo over de openlucht uitvoeringen van Cres- cenda, over de korte raadzittingen over eventuele demping van Droge Dolte, over ergerlijke standen bij de vuilstortplaats

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1969 | | pagina 2