luim muizelaar Wim Muizclaar bi j-de-tijds in mannenmode, WORKUMER KRANT ORI-ENTEREN ZICH IN DE TAXI? bel 05151 1306 „VROUWEN V/D WERF Noard 69 - Workum Telefoon 05151 1 KEMPERS HUNDERT JIER de gemeenten Workum, Hindeloopen BLOM’S SLAGERIJ AGENDA NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor i en Zuidwesthoek van Friesland Rijschool „Speerstra” TAXI NODIG! SZt^^^ J AUTOBEDRIJF YNTEMA wu,rdc BLANKSMA’S ASSURANTIEKANTOOR MAKKUM „FRISO” WEEKBLAD „FRISO" mode Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157 - 3636 b'f MENS SPECIAL MODE 1439 Voor al uw HAARVERZORGING Do meskapsalon JOHAN KEMKER Tel. 05151—1526 Wilt Belt u RIJLES u dan 05151—1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rijinstrueteur VAM OR gediplomeerd BEL Voor al uw verzekeringen AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken Januari: Februari: 5 Haye van der Werf NO BA - Workum ook uw adres voor „Jumbo - M.B. - Ravens- burger” SPELLEN - PUZZLES S. VAN DER MEULEN „SCHIESSER” (ONDERKLEDING Textielhuis Molenaar Firma WESTERHUIS WASAUTOMATEN HET adres voor uw SPORT- en SPEL- ARTIKELEN mode trefpunt DE VROUW ALS PARTNER DE VROUW ALS ÖP VOED STER DE VROUW ALS BURGER - 1 Verschijnt éénmaal per week If Jeugdbe nnen 10 15 F. 8 zijn: 10 Abonnementsprijs 2.75 per kwartaal; per post 7,— per halfjaar DONDERDAG 6 JANUARI 1977 NO. 1 JEUGDZAALVOETBAL- TOERNOOI 22 28 19 21 24 17 18 13 13 Feestavond zeilvereniging Workum Feestavond buurtvereniging Dwars noard KVG Excursie Elektriciteitsbe drijf Leeuwarden Redaktie-adres: HUNIA’S DRUKKERIJ -WORI UM VOOK VOUR ZIEKENVERVOER en TROUWRIJDEN 100STE JAARGANG •4t< o Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM Merk 9. tek 05151-1466 b.g.g. 1767 Giro 865699 poor Jp allerhoogste kwaliteit Worliimtel. 05151 -1354 Maandags om de twee weken klaver jassen in de Wijnberg 8 uur ’s avonds Iedere maandagavond 20.00 uur scha ken in de Klameare FR Moeilijk te vinden misschien, maar volgens het bord moet hij er toch wel zijn de „KROMME LEANE” in Workum. sa frjemd as - sa: Yn april Dwarsnoard 63 Workt|tn Telefoon 2093 xvm, inunsi de ütjower mei it ütjaen fan de kran- uc uanochsperren 1940-19- der de minsken kommen wie. Né, de Friso hat it in jier as seis sitte littei*. (loan ’t bigjin fan dizze ieu, moast Adverte ities kunnen to1- en met dins dagmiddag vóór 5 uur worden opge geven onder leiding van het stuur van Workum. Het toernooi wordt gesponserd door de volgende zaken: Skippy- Bar, Hunia’s Drukkerij, Textiel- huis Molenaar, L. van Tuinen, Kempers Sport, Bar De Dissel en Spoarsicht, De Petiele, A&O Su permarkt, Eethuis van Lewe, die aan de eerste en tweede en derde en vierde prijswinnaaars van de Welpen ieder een pannekoek aan biedt. BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT Financiering van uw Ds. L. Touwenlaan 32 tel. 1586-1689 7 Uitvoering Studio Heiden schap Dinsdag 11 januari Westergo I-ODI I Gezamenlijke vergadering CBTB - Fr. Mij. van Landbouw en ABTB Christelijke Plattelandsvrouwen jouns 8 üre yn de Klink to Kou- dum: jiergearkomste Doarpsbi- langen. Underwurp It notariaet Nut en Culturele Raad Maandag 17 januari ODI 2-Sneek 3 Ned. Bond van Plattelandvtouwen Kaart- en sjoelavond buurtvereni ging Dwarsnoard KPO Discussie-avond met ABTB Buurtfeest Bascohof Feestavond buurtvereniging Vrolijk Begijntje - Mei enoar Ten Feestavond SVW Feestavond buurtver. Sylspaed en Omstreken Zaterdag 29 januari Schaaktoernooi ODI 31 Ouderavond Openbare Kleuter- en Lagere School Brandenburgh. Lang hat dy krante net libbe, hwant yn 1918 komt deselde ütjower mei in „Nieuws en advertentieblad voor Wor kum en omstreken, tevens gewijd aan de belangen der Chr. Vereenigingen en Beginselen.” Mar ek dit krlntsje, hat nei in bistean fan goed tsien jier, bi- lies jaen moatten. Mar de „Friso” is bleaun, sij it dan miskien wol mei fallen en wer oerein- kommen. Der is lykwols mear hwer ik op wi- ze wol. Hwer net folie kranten-streek- bledden lyk as de Friso ien is - op rom- je kinne, is dat alle jiergongen (op ien nei) biwarre bleaun binne. Ja, en foar fierwei. it greatste part noch lêsber. Dermei is in stik skiednis biwarre, hwer men wiis mei - en greatsk op wêze kin. Lit men dy aide kranten SAMENLEVING dochs sunich biwarje. Ik wol graech bislüte mei in lok- winsk oan de ütjowers, oan alle mei- alle minsken dy har bést -- - eltse wike trou de Friso krije. Mei de Friso noch lang de krante bliuwe foar Warkum en Omkriten. Mar it is net allinne dizze krante dy in ieu bestiet, hwant 1977 bringt üs noch mear „JfcubJleums”. Eeptimber 1977, is it hündert jier lyn dat de Roomse tsjerke ynwijd waerd. Yn dat- selde jier bistiet it „Sint Gertrudis gesticht” (nou Huize St. Gertrudis) 90 jier en om to bislüten de „St. Ludge- rus school” bestiet den 70 jier. Mei de béste winsken oan alle mins ken, foar 1977. „Friso” verschijnt 1 burgh”. As datum stiet april 1871. Mar hoe is it dan to rimen, dat der hoppe dizze krante stiet: „100ste Jaargang. No. 1”? En hoe is men er dan ta kommen, om yn april- in jubileum nümer Gezellige mensen blijven kopen bij: DE SLIJTER WIJNHANDELAAR de bekende merken Noard 99—107 - Workum Hobby- en Doe-het-zelf zaak Noard 176 - Tel. 05151-1738 voor de betere kwaliteit en blijvende pasvorm de speciaalzaak voor 't der jiJd by moaste, winsk oan oan to fortsjinjen. Fn wurkers oan a..v „uua»cu uv lial ue5l yn de oarlochsjierren 1940-1945, moast dogge om derfoar to soargien dat wv it" WlirV nntiii WCgPHS - J persreoganisatie” hjitte dat doe/ Mar nei beide kearen is de Friso der dochs wer boppe op kommen, en kin ne wy nou mei rjucht en reden for- klearje „Hündert jier Friso”. Nou haw ik, foar jierren alris wüd- weidich skreaun oer de skiednis fan de .Boekdrukkerijen in Workum” en mei-ens ek oer de skiednis fan ’e Fri so. En in oare ald-Warkumer (J. B. Zeijlstra) yn syn jonge jierren boek- drukkersfeint op de drukkerij fan H. Brnadeburgh, en letter baes op de „Stadsdrukkerij” in Amsterdam, kaem dernei mei noch in bilangryke oanfol- Img op itjinge ik skreaun hie. Sa- dwaende hoech ik der nou net fierder oer to skriuwen. Mar hoe en hwat dan ek, 100 jier Friso is wol in feit om ef- kes by stean to bliuwen. Hwant dizze krante hat nou in ieu lang, de bilan- gen fan Warkum en Omkriten tsjinne. Nou binne der troch de jierren wol mear kranten yn Warkum printe Sa forskynde yn oktober 1873, bij Simon Brandenburgh yn Warkum, it earset numer fan it wykblêd „De Banier”. In drége konkurrint fan de Friso” Mar om 1912-1913 hinne (krekt’wit ik it net) waerd it ütjefte staakt. Doe forskynde it .Nieuws en advertentie blad” de „Workum Vooruit” bij L. Op zaterdag 8 januari 1977 wordt voor de tweede keer het zaalvoet- baltoernooi gehouden in de sport- hal De Rolpeal te Workum. Deze keer is het voor en Welp en-A Het toernooi begint om 9.30 uur en de finales zijn om ongeveer 3 30 uur. De deelnemende ploegen zijn: CVVO - Lemmer, Workum, QVC - Makkum, Oeverzwaluwen, NOK, Hielpen, Bakhuizen. Het gehele toernooi staat weer Gazelle Fietsen Fa. G. S. VISSER ZN. Merk Telefoon 1358 Voor BLOEMEN EISMA Workum - tel. 06151—1848 Yn did II (1800—1900) „Stads- en Dorpskroniek' fan Dr. G. A. Wumkes, fine wy opblds. 374: „Het weekblad Laat „Friso” verschijnt bij H. Branden- RADIO HINGST burgh As datum stiet oanjöwn 1 uw RADIO EN TEI- ISO VERZORGEN moanne 1971 mei to kommen? It liket miskien hwat nüver, doch it is allegear net s._ 1 wol tinkt. Sjuch, it sit 1871 wie it earste nümer fan dizze krante forskynd en dat hat de reden west, om krekt in ieu lettr in feest- krante üt to jaen. Mar dat woe net sizze, dat de Friso ek hündert jier >'n- In 1975 hebben de samenwerken de vrouwenorganisaties en de Fryske Kujtuerried onderzocht wel ke mogelijkheden er zijn voor het organiseren van kursussen voor vrouwen. De kursussen die vorig jaar en dit jaar gegeven zijn in verschil lende plaatsen in Friesland waren een groot succes. Nu ook in Workum is een werk groep bezig een V.O.S. kursus te organiseren. Bij voldoende deelna me zal deze kursus begin februari starten. Onder deskundige leiding wordt gesproken over onderwerpen als: En waar men verder over wil praten. Er zijn twee vaste kursusleid- sters terwijl verschillende deskun digen zullen meewerken om infor matie te geven. In de kursus komen 1520 vrou wen wekelijks 2 uur bijeen De kursus duurt 12 weken, de Ajunioren kosten bedragen 40 gulden en dit kan in termijnen worden voldaan., De kursus is bedoeld voor vrou wen met weinig opleiding. De dag en uur wordt in onderling overleg afgesproken. Eventuele peuterop- pas kan worden geregeld. Als u geïnteresseerd bent kunt u ook nog terecht voor inlichtingen jn de bibliotheek op dinsdag 11 janu ari tussen drie en vijf uur. Leden werkgroep: Mevr. L. de Vries, telefoon 1P84 Mevr. E. Hilberts, telefoon ’s avonds 2084 MeviJ. Westendorp, telefoon 1902 Mevr. S. Zandstra M. van Schelven, telefoon 1853 Mevr. Algera, telefoon 1476

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1