FYFriCH ZIER LYN Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. 1306 WORKUMER KRANT TAXI? be I I 3® BLOM’S SLAGERIJ TROUWKAARTEN HUNIA’S DRUKKERIJ NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland TAXI NODIG AUTOBEDRIJF YNTEMA V/DTV ERF BLOEMEN EISMA KEMPERS Rijschool „Speerstra” F. r, i NOBA - Workum WIJN moet u bij de wijnhandel zijn! HAYE VAN DER WERF ■I ?U Workum., tel. 05151-1354 „SCHIESSER” (ONDERKLEDING BEL 05151 Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157-3636 Firma WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN MENS SPECIAL MODE Hobby- en Doe-het-zelf zaak S. VAN DER MEULEN voor de allerhoogste kwaliteit fe^OOK VOUR Dierenvervoer ‘en TROUWRIJDEN IJ kunt ook bellen 1466 of 1767 en ze worden bij u thuis gebracht - De modellenboeken liggen voor u klaar bij Gazelle Fietsen Fa. G. S. VISSER ZN. Voor RADIO HINGST RADIO EN TEl^/ISIl VERZORGEN HET adres voor uw SPORT- en SPEL- ARTIKELEN 1439 Voor al uw HAARVERZORG1NG Dameskapsalon JOHAN KEMKER Tel. 05151—1526 Wilt u Belt - Voor een fles goede AUTO I BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken BLANKSMA’S ASSURANTIEKANTOOR MAKKUM RIJLES u dan 05151—1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rijinstructeur VAMOR gediplomeerd TAXIBEDRIJF I mode trefpunt 1 I luim muizBlanr m- A SS®!*/ MM 100STE JAARGANG ','SS WEEKBLAD „FRISO” ^§^^z>^z^z^z>^>^z>zzz^z<z>'>^^ en Redaktie-adres IJSPRET OP DE DOLTE GEMEENTE HINDELOOPEN Overleden: geen Loop der bevolking over 1976 DONDERDAG 13 JANUARI 1977 NO. 2 Abonnementsprijs 5,50 per half jaar; per post 7,per halfjaar Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM Geboren Pieter, zoon van: Griek Jan en van Bakker Marijke Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Burgelijke stand maand december 1976 Aantal inwoners op 1 jan. 1976 422 mannen en 408 vrouwen Geboren in 1976 6 man. en 4 vr. Ingekomen personen in 1976 15 man. en 23 vr. Totaal 443 man. en 435 vr. Overleden in 1976 1 man en 6 vr. Vertrokken personen in 1976 19 man. en 21 vr. Inwoners op 1 januari 1977 423 man. en 408 vr. Totaal 831 Er werden in 1976 11 huwelijken gesloten 1 echtscheiding ingeschreven SLA UW SLAG VELE AANBIEDINGEN SPECIALE PRIJZEN Noard 99—107 - Workum GEMEENTE HINDELOOPEN F. voor de betere kwaliteit blijvende pasvorm Textielhuis Molenaar Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 Gezellige mensen blijven kopen bij: DE SLIJTER WIJNHANDELAAR Haye van der Werf Noord 69 - Workum Telefoon 05151—1306 RISO Noard 176 - Tel. 05151-1738 Dat er in het Rotterdamsche politiecorps onsteltenis heerscht door deze onaangename ontdekking welke een smet werpt op dit kranige corps, is belaangrijk.” Workum. Bij de hier ter plaatse gehouden controle op naleving der rijwielbelastingwet, door ambtenaren der accijnzen in samen werking met de rijks- en gemeentepolitie, zijn slechts 3 overtredingen dier wet geconstateerd geworden. „Warns. 12 Jan. Onze groote en drukke brug alhier zal voorzien worden van automatische afsluiting, zeer noodig inderdaad. De hoo rnen zullen vertikaal werken en reflectors krijgen. De WarnSer brug in de drukte van de Stavorensche sluis, die in 1927 ruim 6300 schepen schctte.” Gehuwd Boorsma Jacob oud 23 jaar en Hobma Trijntje Henderika Maria oud 20 jaar Rem Cornells en Amsterdam Greetje wonende té Zierikzee Veenstra Geert Wiebe oud 22 jaar en Penning Jannie oud 19 jaar wonende te Hindeloopen - v iitMii* - L*.' Merk Telefoon 1358 Workum - tel. 05151—1848 Laat UW BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT Voor al uw verzekeringen Financiering van uw Ds. L. Touwenlaan 32 tel. 1586-1689 IK ^9 - A* Ut de Friso fan 8 jan. 1927: „De Nieuwjaarsrede van den voorz. van de Amsterdamsche Kamer van Koophandel is altijd een gebeurtenis”. Maar de rede werd dit jaar niet uitgesproken wegens ziekte van de voorzitter, doch voor- gelezen. De heèr Heldring komt daarin tot de conclusie, dat alles te zamen genomen, men den indruk heeft, dat de stijgende lijn (van ons economisch leven) van vorige jaren onder den invloed van bijzondere omstandigheden in het afgelopen jaar horizontaal liep, doch dat zij behoudens onvoorziene omstandigheden, of nieuwe hinderpalen, haar zwak opgaande richting zal hervatten, naar mate de internationale omzetten toenemen en onze voornaamste opkooper, Duitschland aan koopkracht wint.” En dan fierder: „Een ernstige belemmering van het bedrijfsleven is de hoogte der productiekosten. Ons loonpeil staat in ongustige verhouding tot dat in België en Duitschland. In de hoofdstad zijn de loonen weer hooger dan elders in ons land. Ook achtte de heer Heldring de belastingen veel te hoog.” Hwat de bilêsting oangiet, skynt der yn fyftich jier tiid net folie foroare to wêzen. ,Hem. Oldeph. c.a. 5 Jan. Het baart verwondering, dat een locale weg hier belangrijk is verbeterd en verbreed, terwijl wegen welke in de verkeerslijn tusschen de provinciën liggen in vele opzichten reden tot klagen geven. Men meent, dat dit is de paarden verkeerd voor den wagen spannen en hoopt door publiciteit te bevorderen, dat het eerst noodige het eerst de zorg van het gemeentebestuur zal er langen. De wegen bovenbedoeld zijn de locale weg Koudum-Molkwei um en de interprovinciale schakels de weg door de Stavorensche Noorder- meer en de Hemelumer weg.” Ut de Friso fan 15 janewaerje 1927: „Groenlo zal voorloopig geen gebrek aan zout hebben. Onlangs werd er ten Noorden van Groenlo door de Mij. t.h. verrichten van Mijn bouwkundige werken, een zoutlaag van 100 meter dikte aangeboord. Thans is er ten westen een laag van meer daan driehonderd me ter aangeboord, bestaande uit helder wit zout.” „Een minder prettig geval onbetrouwbaarheid bij de politie, deed zich in Rotterdam voor. Thans betrof het een agent, en een wegens onbetrouwbaarheid ontslagen oud-agent, die zich met heling van gestolen juweelen hadden ingelaten. Ze liepen in de door de politie gespannen strik. ITrTj

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1