KRANT Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. FYFTICH JIER LYN 1306 Dagelijks opvorderbaar 5% Termijngelden 2jr. vast 8% HYPOTHEKEN BESCHIKBAAR 1439 WORKÜMER TAXI? bel TROUWKAARTEN HUNIA’S DRUKKERIJ a WERF NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland N.V. FRIESCHE ONDERLINGE BELEGGINGS-EN VOORSCHOTBANK RENTEVERGOEDING SPAARGELDEN BLANKSMA'S BLOM'S SLAGERIJ voör de allerhoogste KWALITEIT N O B A S. VAN DER MEULEN FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN FA. G. S. VISSER EN ZN. BLOEMEN KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA V. D. EISMA RADIO HINGST „SCHIESSER" RIJSCHOOL SPEERSTRA I s Appelmarkt 16, Bolsward,Telefoon 05157-3636 3 mode trefpunt fer OOK VOOR ZAKENVERVOER en TROUWHEIDEN 05151 De modellenboeken liggen voor u klaar bij MENS SPECIAL MODE l J Me/aUl mode I uuim muizelaar J - ^4; WWW v SS 100STE JAARGANG 5 Redaktie-adres en DONDERDAG 20 JANUARI 1977 NO. 2 Abonnementsprijs 5,50 per half jaar; per post 7,per halfjaar Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uui' worden opgegeven HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM Het zal hier straks rustiger zitten zijn in de leugenbank als het jachtige recreatieverkeer dé nieuwe strandweg zal gebruiken. Maar door de schuiven in de achterkant van de leugenbank kan toch het verkeer op de strandweg worden geobserveerd. Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9. tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 uw RADIO EN TELEVISIE Gezellige mensen blijven kopen bij DE SLIJTER WIJNHANDELAAR HAYE VAN DER WERF KOUDUM Nieuweweg 4 Postrek. 836296 Tel. 05142—1313 KANTOOR GEOPEND: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag van 9—12 uur en van 24 uur. Bovendien op vrijdagavond van 7.309.00 uur. (dinsdags gesloten) BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken ASSURANTIEKANTOOR M A K K U M fls. L. Touwenlaan 32 Telefoon 1586—1689 Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 051511526 WORKUM SLA UW SLAG VELE AANBIEDINGEN SPECIALE PRIJZEN Noard 99—107 - Workum HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 GAZELLE FIETSEN MERK - Telefoon 1358 Voor verzorgen HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL FRISO Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 Workum - tel. 05151—1848 Laat 1 - 1 -<• ■- stakingsleider de betrokken garages voortdurend opgebeld, om de lijnen te blokkeeren, of gefingeerde auto bestellingen te doen.” Ja, en dan doar men noch sizze, dat it eartiids sa réstich wie! By Bervoets yn Snits waerd ütforkeap halden. Soks blykt üt in ad- vertinsje dy iv hjir oernim sa ’t dy yn de Friso stiet: „Bervoets Uitverkoop heeft voor iedereen een koopje. Ook voor U. Ulsters vanaf 3,75. Winterjassen v.a. 5,90. Colbert costumes v.a. 4,90. Kinderpakjes v.a. 1,90. Kinder Ulsters v.a. 1,90. Pantalons 0,90. Motorjekkers v.a. 5,50. Mode artikelen duizenden spot- (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR v.a. koopjes. Op kleeding naar maat 15% korting.” En yn Gielstra’s winkel yn de Begine, „Prima Bruine boonen 20 ct. per kop, per 5 kop 90 cent.” By A. Visser. Azn.: „restant vorige oogst, Grauwe erwten 25, ct. Bruine boonen 22 ct. per liter. Verscheidene kipeieren 7% cent.” „Nieuwe Stoven a 75 ct. verkrijgbaaar bij J. Nauta. Meubelmaker.” F. WEEKBLAD F RI SO •te** Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd „Hindeloopen. Op 31 December 1925 bedroeg het aantal inwoners dezer gemeente: 1024, te weten 517 mannen en 507 vrouwen. Op 31 december 1926, was dit aantal 999, te weten 511 m. en 488 vr.” Workum. Loop der bevolking over 1926 in de gemeente Workum. Op 1 januari 1926 aantal inwoners 4064 t.w. 2020 M. en 2044 Vr. Geboorten 52 m. 51 vr. Ingekomen 156 m. 163 vr. Overleden 17 m. 22 vr. Vertrokken 188 m. 191 vr. Bevolking op 1 Jan. 1927: 2023 m. 2045 vr. Totaal 4068.” „De afschaffing van de speelkaarten belasting. Blijkens de in Stsbl. 414 afgekondigde wet van de 27en Dec. 1926, tot afschaffing van de speelkaarten-belasting, treedt deze wet met ingang van 1 April e.k. inwerking”. Friso 22 janewaris 1927: Stavoren, 19 Jan. Onze Rijksveldwach- ter is op ernstige wijze gemolesteerd. Terwijl hij iemand voor contro le deed afstappen, werd hij aangegrepen en in de sloot geduwd. De onbekende fietser verdween daarop in het avondduister.” „Gaasterland. Onze strandjagers hebben tot heden weinig succes. De winterlooze winter houdt de wilde zwanen ver van onze kusten, hun soortgenooten de wilde ganzen, komen ook niet veelvuldig voor en dan nog eerst op de boezemlanden. De strandjacht werd hier altijd met bijzondere animo beoefend. Sedert er vele belemmerende voorschriften kwamen, gaat ze vrij hard naar beneden in de gunst van de visschers en schippers.” „Volledigheidshalve dienen enige frappante misdaden vermeld. Te Amsterdam stak een man tijdens een twist een 26-jarige buffet juffrouw (die hem wilde verlaten) met een broodmes. De vrouw werd gedood. In Den Haag heeft een tot nog toe onopgespoorde dader te vrouw van een manufacturier Wijk aan het Bezuidenhout, in de voormiddag uren vermoord en vervolgens een bedrag van eenige honderden gul dens (dat gereed lag voor een betaling) medegenomen. De minister van Justitie loofde 1000,— uit voor de opsporing.” „De stakers bij de niet stationneerende taxi-bedrijven hebben een belangrijk deel van de sympathie van het publiek ingeboet, door de inferieure strijdmiddelen waartoe zij hun toevlucht te Amsterdam na men. De met nieuw aangenomen personeel uitrijdende wagens werden dezer dagen belaagd door kopspijkertjes, die de stakers in massa’s voor de betrokken garages hadden gestrooid. Verder werden door de stakers en hun vrienden (waaronder nota bene een Amsterdamsch gemeentraadslid de heer Overst, tevens z r «M ■1 W*

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1