wim muizeluor Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. FYFT1CH J1ER LYN 1306 WORKUMSR KRANT 1439 TAXI? bel V WW w w wwwwvww w r j v q? v ir mvwrnv BH /W IIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland U./ OFFICIËLE BEKENDMAKING GEMEENTE WORKUM FA. G. S. WISSER EN ZN. HAYE VAN DER WERF RADIO HINGST BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 STAATS LOTERIJ FA. WESTERHUIS N O B A WORKUM S. VAN DER MEULEN BLOEMEN „SCHIESSER" (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTTELHUIS MOLENAAR EISMA RIJSCHOOL SPEERSTRA KEMPERS TBXI MOBSG? AUTOBEDRIJF YNTEMA V. D. WW Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157-3636 S trefpunt jtflXIBEPRUE MENS SPECIAL t MODE mode r-, - - -K r y| i 100STE JAARGANG F RI SO Preekstoel en een gedeelte van het interieur van de fraaie Gertrudis Kerk i. Workum, 27 januari 1977. gen. B MHB B Abonnementsprijs 5,50 per half jaar; per post 7,per halfjaar Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven Op de sollicitatiebrieven, zoowel als. op de enveloppe moet het adres van den sollicitant worden vermeld. Workum, den 31 Januari 1927. Burgem. en Weth. voornoemd A. Wa- genaar. Azn. - De Secretaris. Van Bruggen.” „Workum 2 Febr. Gisteravond bemerkten de buren, dat de 71-jari- ge boerenarbeider S. de B. na zijn werkzaamheden niet thuis was ge komen. Men ging op onderzoek uit en vermoedde, dat hem een onge luk was overkomen. Hij werd dan later ook levenloos uit de vaart in de buurt van de boerderij van den heer Haagsma, waar hij werkzaam was, opgehaald. Verschillende vermoedens omtrent de oorzaak van den dood worden uitgesproken. In het adres moet warden vermeld de vroeger dooi’ den sollicitant verrichte werkzaamheden, en liefst met overlegging van getuigschrif ten. De burgemeester voornoemd, J. J. L. Pastoor NO. 4 DONDERDAG 27 JANUARI 1977 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Redaktie-adres: HUNIA’S DRUKKERI J WORKUM uw RADIO EN TELEVISIE „In vervolg op ons bericht in de vorige Friso kunnen wij thans me- dedeelen, dat dezer dagen een uitvoerig bezwaarschrift aangaande het Tillefonnepad werd ingediend met 1000 handteekeningen.” F. GAZELLE FIETSEN MERK - Telefoon 1358 Gezellige mensen blijven kopen bij DE SLIJTER WIJNHANDELAAR 05151 Laat Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON Bestelde loten afhalen op maandag 7, dinsdag 8 en woensdag 9 februari a.s. de speciaalzaak voor W ASAUTOMATEN SLA UW SLAG VELE AANBIEDINGEN SPECIALE PRIJZEN Noard 99—107 - Workum HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 Voor FRISO P'7 De burgemeester van Workum maakt bekend, dat burgemeester en wethouders voornemens zijn om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening - juncto artikel 50, lid 8 van de Woningwet, in afwijking van het thans geldende bestemmingsplan in hoofdzaak, herziening 1963, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 10 juni 1963 (punt 6), goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland d.d. 20 april 1964, nr. 233, vergunning te verlenen aan het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf in Friesland, Emmakade N.Z. 59, Leeuwarden, voor het bouwen van een regelstation aan de Spoardyk, op het terrein gelegen achter de reinwaterkelder van de Coöp. Zuivelindu-i strie „De Goede Verwachting”, alhier, kadastraal bekend, gemeente Workum, sectie A. nrs. 5168 en 5257. Belanghebbenden kunnen gedurende 14 dagen, ingaande 28 jauari 1977, bij burgemeester en wethouders van deze gemeente kenbaar maken, of zij bezwaar hebben tegen het verlenen van deze bouwvergunning. De hierop betrekking hebbende stukken zijn voor dit doel gedurende bovengenoemde termijn ter gemeentesecretarie, afd. algemene zaken, ter inzage gelegd. WEEKBLAD Workum - tel. 05151—1848 Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd verzorgen HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL Der stiet yn de earste nümers fan 1927 net folie nijs üt Warkum en omkriten. Wol greate forslaggen oer „Jaarfeesten” binammen yn „Rehoboth” en fierders oer byienkomsten fan politieke partijen, for slaggen fan winterlêzingen, en al sa mear. En de earste Riedssitting yn 1927, levert my ek net folie nijs, dat sadwaende komme wy to- rjuchte by de „Kroniek der week” mei nijs üt it hiele lan. Wy sette ütein mei de Friso fan 5 febr. 1927 „Amsterdam. 3 Febr.. Wieringen heeft weer hoog bezoek gehad. De ex-kroonprins van Duitschland, de „balling van Wieringen” was naar aanleiding van de verjaardag van den „heer van Doorn”, in Holland aangekomen. Van deze gelegenheid heeft hij gebruik gemaakt, een bezoek te brengen aan zijn oude vrinden te Wieringen, aan het kafétje waar hij zoo’n geziene gast was. Natuurlijk ging hij ook zijn ouden „baas” den hoefsmid Luijten de hand drukken. Een heele sentatie voor het plaatsje.” „De stormwind die einde van de vorige week woedde, had in de nabijheid van het station van Heerenveen een paar goederenwagons op de spoorlijn geschoven. Het gevolg was, dat de sneltrein uit L’war- den, op de wagons inliep, waardoor een triest ongeluk ontstond. De machinist van den sneltrein werd namelijk gedood. Juist op den jaar dag van zijn vrouw.” „Ter gelegenheid van Dorus Rijkers z’n 80ste verjaardag, heeft Ne derland den nationalen held nog ééns ferm gehuldigd en in de ca- deaux gezet. Niet alleeen hem werd echter in den Helder een onver- geetelijken feestavond bereid, ook zijn 100 kameraden, oud redders, mannen van de reddingsboot deelden daarin. Het huldigingscomité was daartoe in staat gesteld door talrijke giften van landgenooten in binnen- en buitenland. Zoo kreeg Dorus Rijkers een compleet Radio toestel, een fiets van de Gazelle-fabriek, een rijwielplaatje van de schoolkinderen. Een vriendelijke daad. Maar een welverdiende ook.” „De Amsterdamsche stakende taxi chauffeurs - hun beweging dreigt naar den Haag over te slaan, waar de eischen nog wat hooger ge steld worden - verliezen hoe langer hoe meer de sympathie van het publiek door hun eigenaardige stakingsmethoden. Zoo werd dezer da gen een taxi in het water geduwd en de chauffeur mishandeld. Derge lijke strijdmiddelen - hoe rechtvaardig een zaak ook kan zijn - maken op het publiek een onprettigen indruk.” „Bekendmaking. Burgemeester en Wethouders van Workum bren gen ter kennis van belanghebbenden, dat zij bericht hebben ontvan gen, dat over eenigen tijd arbeiders bij de uitvoering van de Zuider zeewerken te Zurich kunnen worden geplaatst. Zij die bij die werkzaamheden wenschen te worden geplaatst, moe ten zich schriftelijk tot de Maatschappij wenden. Adres: Maatschappij tot uitvoering van Zuiderzeewerken. Afdeeling 2. Postbus 3. Harlin- ÏFOOK V3US IIEKEM/ERVUG en TROUWRiJDEH Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 ■k /X.,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1