uuim muizelaar Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. TAXI? bei FYFTIC» HER LYN 1306 1439 WORKUMER KRANT f fe, NIEUWS" en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland V.D. WEKT FA. G. S. VISSER EN ZN. RADIO HINGST BLANKSMA'S ASSURANTIEKANTOOR M A K K U M BLOMS SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT STAATS LOTERIJ TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA BLOEMEN TROUWKAARTEN HUNIA’S DRUKKERIJ „SCHIESSER" EISMA RIJSCHOOL SPEERSTRA N O B A WORKUM S. VAN DER MEULEN FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor in Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157 - 3636 I WIJN moet u bij de wijnhandel HAYE VAN DER WERF trefpunt .XIBERRIJF ÏFOOK VUUR ZJEKEMERVOER en TROUWRIJDEN 0515! MENS SPECIAL MODE De modellenboeken liggen voor it klaar bij U kunt ook bellen 1466 of 1767 en ze worden hij u thuis gebracht t- zijn! Voor een fles goede mode 100STE JAARGANG „FRISO” >©©©©©©©©©©©©©©-&V^©^^->'>©$©-? ?©©©©©©©©©©©©©f>-'X.'$©©©©©©^ GAZELLE FIETSEN ieuwe Rondweg de z.g. Kettingbrug 759 In eene Algemeene vergadering PROGRAMMA VOLLEYBAL voor 4 februari 1977 -1 Abonnementsprijs 5,50 per half jaar; pel- post 7,per halfjaar Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven Redaktie-adres: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM DONDERDAG 3 FEBRUARI 1977 NO. 5 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 uw RADIO EN TELEVISIE 19 30 uur District Dames' SVW 1-Bilgaard 21.00 uur Heren le klas SVW 1-SVW 3 21.40 uur Heren 3e klas' Hanzestad 1-SVW 2 Opspuitingswerkzamheden aaiRe Spoardyk in de beginfase van het werk aan de Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 MERK - Telefoon 1358 Laat BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken Os. L. Touwenlaan 32 Telefoon 1586—1689 Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 Bestelde loten afhalen op maandag 7, dinsdag 8 en woensdag 9 februari a.s. verzorgen X KEMPERS HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL Voor FRISO Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Totaal 19.30 uur Dames le klas: SVW 3-Wisky 1 20.10 uur Dames le kias: Hielpen 1-Makkum 20.50 uur Heren 3e klas: Oosthem-Punt Ut 2 21.30 uur Heren 3e klas: SVW 5-Jongerein 'SSr' WEEKBLAD De heer Maas vond de grote fout der verdedigers van medezeggen schap, dat zij niet voldoende de elementen der ondernemingen onder scheidden.^^or hen bestaat alleen de ondernemer-kapitalist en de kapi- taalloze arbeider”. „Minister Kan had dezer dagen weer een nieuwe conferentie met de vertegenwoordigers van de vier grootste gemeenten in Nederland ter be spreking van het vraagstuk der werkverschaffing en werkverruiming. Dientengevolge bracht de minister weer een bezoek aan Drente, tenein de zich te vergewissen of aard van en toestand in de ontginningen, als mede de huisvesting, geschikt waren voor de proef, die men op ge noemde conferentie besloot te nemen, n.l. uitzending van 25 werkloozen uit elk der vier grootste gemeenten, naar de Drentse ontginningen.” F. (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR ■- Ut de Friso fan 5 februwaerje 1927: „Workum. Scheepvaartbeweging over 1926. Aan werden geregistreerd over: 9 schepen tonneninhoud 35 schepen tonneninhoud 3408 54 schepen tonneninhoud 5514 60 schepen tonneninhoud 6671 49 schepen tonneninhoud 5414 34 schepen tonneninhoud 3612 45 schepen tonneninhoud 4604 31 schepen tonneninhoud 3018 54 schepen tonneninhoud 3348 41 schepen tonneninhoud 3448 31 schepen tonneninhoud 2413 10 schepen tonneninhoud 1917 462 schepen tonneninhoud 44126 19.30 uur Jun. H. SVW a-DBS a 20.10 uur Dames 3e klas: Oosthem-Wisky 3 20.50 uur Dames 2e klas: Punt Ut-SVW 4 21.30 uur Dames 3e klas: Hanzestad-SVW 5 Workum - tel. 05151—1848 Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd Houtvlotten werden niet geregistreerd. Stremming scheepvaart had niet plaats.” Adv. „Een Volkspark te Workum. van „Plaatselijk Belang” op Dinsdag 8 Februari a.s. ’s avonds 7% uur, op de Sociteit „Harmonie” zal bovenstaand onderwerp door den Heer J. E. Muller worden ingeleid. Ieder wordt uitgenoodigd deze belangrijke Vergadering bij te wonen. Niet leden kunnen zich laten introduceeren. Het Bestuur.” „Muziek Uitvoering van het Muziekkorps „Studio” te Heidenschap. Di recteur de heer W. Koopmans. Op Donderdag 10 Februari a.s. in het Gymnastiek lokaal der Christelijke school. Afgewisseld door Voordraachten van den WelEd. Heer Jac. de Vos van Oldeboorn. Aanvang 6% uur. Het Bestuur.” Ut de Friso fan 12 febrewaerje 1927: „Weg Workum-Ferwoude. Burgemeester en Wethouders van Workum maken bekend dat de weg Workum-Ferwoude voor het verkeer is open gesteld, met dien verstande, dat tot nadere aankondiging is verboden den weg met een rij- of voertuig in te rijden vanaf den kant van Workum, zoodat alleen is toegestaan vanaf den kant van Ferwoude met een rij- of voertuig op den weg te komen. Workum, den 12 Febr. 1927. A. Wagenaar Azn. Burgem.Van Bruggen. Secr.” „In Leiden vond het debat Stenhuis-Simon Maas plaats over de „Me dezeggenschap in Ondernemingen”. De heer Stenhuis zeide o.m., dat het kapitalisme als het ware in een crisisperiode verkeert. De oorlog is louter het gevolg geweest van de economische ontwikkeling vóór 1914. De heerschende klasse zag geen anderen weg weg uit de moeilijkheden, dan de thans gevolgde. „Het is mijn vaste overtuiging, dat het kapitalisme er niet in zal slagen de situatie weer meester te worden.” Wettelijke rege ling der medezeggnschap, achtte de spreker noodzakelijk. Gezellige mensen blijven kopen bij DE SLIJTER WIJNHANDELAAR HAYE VAN DER WERF SLA UW SLAG VELE AANBIEDINGEN SPECIALE PRIJZEN Noard 99—107 - Workum HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 WASAUTOMATEN w

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1