Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. TAXI? bel FYFTICH JIER LYN Dagelijks opvorderbaar 5% Termijngelden 2jr. vast 8% 1306 WORKUMEB KRANT 1439 BLANKSMA'S SEftiTEVERGOEDING SPAARGELDEN HYPOTHEKEN BESCHIKBAAR S. VAN DER MEULEN KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA BEL N.V. FRIESCHE ONDERLINGE BELEGGINGS- EN VOORSCHOTBANK BLOEMEN V. D. WERF FA. G. S. VISSER EN ZN. RADIO H1NGST FA. WESTERHUKS HAYE VAN DER WERF N O B A BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT EISMA „SCHIESSER" RIJSCHOOL SPEERSTRA I NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Appelmarkt 16, Bolsward,Telefoon 05157 -3636 5 trefpunt mode W DE KLINK - KOUDUM Zondag 20 februari: 05151 f A I uuim muizelaar MENS SPECIAL MODE 100STE JAARGANG „FRISO BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW ArS^S.3 GAZELLE FIETSEN Werkzaamheden l Tel. 05142—1313 1. 2. DONDERDAG 10 FEBRUARI 1977 NO. 6 Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven Abonnementsprijs 5,50 per half jaar; per post 7,per halfjaar Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merkz9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 uw RADIO EN TELEVISIE |F00K VOüR ZIEKEHVERVOER en TROUWRIJDEN 3. 4. ASSURANTIEKANTOOR M A K K U M Os. L. Touwenlaan 32 Telefoon 1586—1689 VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO !- h r n n e >- n d n s s >- I Redaktie-adres HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM Hielpen 1-Punt Ut L 20.10 uur H 3e klas: Punt Ut 2-DBS 5 20.50 uur H 2e klas: SVW 4-DBS 4 21.30 uur H 3e klas: Hanzestad 2-KPJ 2 19.30 uur Jun M: SVW a-KPJ 20.10 uur D 3e klas: Oosthem-Hielpen 2 20.50 uur D le klas: Hielpen 1-Oeverzwaluwen 21.30 uur D le klas: SVW 3-Makkum Gezellige mensen blijven kopen bij DE SLIJTER WIJNHANDELAAR BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken Koffieconsert Nij Libben met solist 'Zrijdag 25 februari: Feestavond Werkplaatsschap Zaterdag 26 februari: Zesde Marathon Bridge-Drive Zaterdag 5 maart: Solistenconcours Alg. Ned. Dnie v. Muziekver. WEEKBLAD Postrek. 836296 KANTOOR GEOPEND: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag van 9'12 uur en van 24 uur. Bovendien op vrijdagavond van 7.309.00 uur. (dinsdags gesloten) HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 KOUDUM Nieuweweg 4 Voor j.H I 11 Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 MERK - Telefoon 1358 Laat de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN RISO WORKUM SLA UW SLAG VELE AANBIEDINGEN SPECIALE PRIJZEN Noard 99—107 - Workum ..P-MfcsÉ niet van toepassing zijn voor: 1. motorrijtuigen in het bedrijf van febri- kariten en handelaren in die voorwerpen en deel uitmakende van den han delsvoorraad uitsluitend gebezigd voor proefritten. 2. motorrijtuigen ge houden door openbare lichamen. 3. motorrijtuigen, welke bestemd zijn om elders dan op wegen te worden gebruikt b.v. ten dienste van het landbouw bedrijf. 4. de stoom en motorwalsen.” F. VOLLEYBAL voor 11 februari 1977 19.3z uur H le klas: SVW 1-Oeverzwaluwen 20.10 uur H 3e klas: SVW 5-Hielpen 2 20.50 uur D 2e klas: Jongerein-Makkum 2 19.30 uur- H 2e klas: Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 Workum - tel. 05151—1848 (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd Ut de Friso fan 12 febr. 1927. „In Amsterdam werd het merkwaardige jubileum herdacht van de grootste Amsterdamsche machine-industrie onderneming „Werkspoor”. Het bedrijf door Paul van Vlissingen opgericht, bestond namelijk 100 jaar. Na talrijke wederwaardigheden dezer onderneming, welke vele ha chelijke momenten doormaakte en dikwijls aan den rand van den onder gang heeft gestaan, kan nu geconstateerd worden, dat een grootsch be drijf is tot stand gekomen en dat Paul van Vlissingen zijn belofte ge stand heeft gedaan, n.l. „de fabriek door zuinigheid, orde en activiteit doen bloeien.” „Gisteren werd in den Haag de oud minister dr. Th. de Visser gehul- verzorgen digd ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag. Daartoe had zich een com SP missie gevormd bestaande uit de heeren ter Haar, de Amsterdamsche wethouder; Hogerzeil, het Z.H. statenlid en H. J. de Groot, Inspecteur Generaal van het Nijverheidsonderwijs. Een honderdtal personen van al le richtingen op staatkundig- en godsdienstig gebied, vereenigde zich met de familie van dr. de Visser, aan een feestmaal, waar verschillende sprekers de uitnemende hoedanigheden van dezen grijzen staatsman naar voren brachten, voor hetgeen hij tot stand bracht.” „Parijs, 10 Februari. De verzoenende geest in Frankrijk, ten opzichte van Duitschland blijft zich goed ontwikkelen, vooral na het bereikte com promis ten aanzien van de Duitsche ontwapening. Men erkent, dat Duitschland blijkt gaf van goeden wil. Vooral in de plechtige verbintenis, geen nieuwe versterkingswerken te zullen bouwen, ziet men, het teeken eener geesteijke evolutie in Duitschland. Briand verklaarde in een rede, dat Frankrijk geen imperialistische begeerten heeft en openlijk tot de wereld zegt: Ik verklaar U den vrede. Tot het Duitsche volk, dat zijn gebreken als zijn goede hoedanigheden had, wilde hij zeggen: „Wij heb ben eeuwenlang gestreden, welnu, glooft gij, dat dit nog zal voortduren en dat wij periodiek, elke tien jaar opnieuw zullen moeten beginnen?” Wy alderen, witte mar to goed hwat der fan dy moaije wurden torjuch- te kommen is. „Naar wij vernemen had Woensdag jl. tengevolge van de mist een aan varing plaats tusschen de Enkhuizer veerboot, die plm. 9 uur v.m. van Stavoren vertrekt, en het met cement geladen tjalkschip van Daniël Vlietsart van Amsterdam. Hoewel volgens de geruchten het schip zou zijn gezonken, bleek later, dat dit aan de voorsteven zwaar was beschadigd en de haven van Sta voren kon bereiken. De veerboot liep lichte schade op.” „Workum. Bij de Zaterdag jl. gehouden verpachtingen ten gemeente- huize alhier, werd als volgt ingeschreven: Gemeentereiniging IJ Huisman Workum 3840, I. Sijbrandij Bolsward en A. Huitema Workum 3850, A. Dijkstra Workum 3733, H. Boersma Workum 3649, „De z.g. „wegenbelasting” welke eerstdaags in werking zal treden, zal aan de nieuwe Begraafplaats - -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1