ft Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. FYFTICH HER LYN 1305 WORKUMER KRANT 1439 m w w w w w w w w w bei BLANKSMA'S TAXI? RADIO HIWGST V.D. WERF FA. G. S. BISSER EN UN. FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN HAYE VAN DER WERF N O B A S. VAN DER MEULEN KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF WTEMA BLOEMEN BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT JOH. KEMKER EISMA „SCHIESSER" (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR RIJSCHOOL SPEERSTRA NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157-3636 z MEN'S SPECIAL MODE mode trefpunt S I uuim muizelaar 100STE JAARGANG „FRISO” BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW GAZELLE FIETSEN JACHTWERF SCHAAP - op één na alle boten nog in de winterslaap ge- winter KUSTNAVIGATIE S VOLLEYBAL 3-2 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Abonnementsprijs 5,50 per half jaar; per post 7,per halfjaar Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven 2-0 2-0 2-0 1-2 1-2 2-1 2-0 0-2 0-2 0-2 2-0 0-2 1-2 2-0 2-1 2-0 1-2 1-2 NO. 7 DONDERDAG 17 FEBRUARI 1977 Redaktie-adres HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM 0515! uw RADIO EN TELEVISIE STOOK VOUil ZIEKEWERVOER en TROUWRIJDEN ASSURANTIEKANTOOR M A K K U M Ds. L. Touwenlaan 32 Telefoon 1586—1689 VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken Laat Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 MERK - Telefoon 1358 *•'*•'*•-*■-*- Gezellige mensen blijven kopen bij DE SLIJTER WIJNHANDELAAR Ook uw adres voor BEHANG tegen verlaagde prijzen VERF meer dan 600 kleuren Noard 99107 - Workum HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 verzorgen HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL Voor I :J FRISO Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON telefoon 051511526 V-* prullen tot eindelijk de politie den oplichter bij den kraag vatte. De auto waarmee de „dokter” reisde, bleek gestolen te zijn.” „Een Belgisch ingenieur moet een apparaat hebben geconstrueerd, dat een vrijwel onfeilbare werking van een automatisch signaal-systeem voor onbewaakte overwegen waarborgt. Bij nadering van treinen wordt een rood licht ontstoken dat weer na het passeeren van den trein automa tisch dooft. Het proefapparaat moet al eenige weken Zonder fouten werken.” F. WEEKBLAD District D SVW 1-Bilgaard Dames le klas: SVW 3-Wisky 1 Hielpen 1-Makkum Dames 2e klas: Punt Ut-SVW 4 DBS 3-Jongerein Makkum 2-Wisky 2 Dames 3e klas: Hanzestad-SVW 5 Oosthem-Wisky 3 Junioren Meisjes: SVW a-DBS a DBS b-Makkum Wisky b-Oeverzwaluwen Heren le klas: SVW 1-SVW 3 Hanzestad 1-SVW 2 Oeverzwaluwen-SZWF Heren 3e klas: Oosthem-Punt Ut 2 SVW 5-Jongerein Wisky 3-KPJ 2 Junioren jongens: DBS b-SVW Wisky-DBS a Is dit eenmaal toegezegd, dan hoopt Natuurlijk rekent het daafbij op de algaTneene steun van on- Workum - tel. 05151—1848 „Workum. Stichting Volkspark. Gelijk reeds de vorige week meld, vond bovengenoemde zaak in de algemeene vergadering op 8 fe bruari onverdeelde sympathie. Van een oud-stadgenoot te Alkmaar was een zeer waardeerend schrijven ontvangen, inhoudende reeds eene toe zegging namens meerdere oud-Workumers voor het eventueel te stich ten park. Aan het bestuur werd opgedragen de eerste stappen te doen'tot ver werkelijking der stichting. Alvorens te trachten de noodige gelden bijeen te bekomen (wat wij ons voorstellen door middel van inteekenirig e.d. te bewerken) zal aan het gemeentebestuur worden gevraagd hr! terrein achter de gemeenteschool aan den Stationsweg beschikbaar te willen stellen. ’’s| ons Öèstuur de zaak krachtig aan als instructeur zal optreden. Het volledige lesrooster bestaat uit 10 lessen van elk 2 uur. Dit roos ter werd in tweeën gedeeld, waar bij de eerste vijf lessen de over- gang behandelen van de grote me ren naar het Ijsselmeer en de 2de 5 lessen de overgang van Ijssel meer naar Waddenzee en Noord zee. Dit voorjaar zal een begin wor den gemaakt met de eerste serie van 5 lessen en volgende met de volledige cursus. Inschrijving staat uiteraard open voor alle geïnteresseerden, voor in woners van Workum en omgeving ligt het in het voornemen een oi twee avonden te organiseren waar op het hoofdthema van deze cursus zal worden besproken. Wij hopen dat het instellen van deze cursus er aan kan bijdragen dat Workum als oude Zuiderzeeha- ven haar gerechtvaardigde plaats kan innemen in de rij van de an dere steden om deze oude maar zo aantrekkelijke en soms gevarlijke binnenzee. Op verzoek van verschillende kan ten om wat meer te weten van de consequenties verbonden aan het varen op het Ijsselmeer, vooral op het terrein van de veiligheid en de navigatie, werd deze winter in in tieme kring een experimentele cur sus kustnavigatie georganiseerd door onze stadgenoot de heer B. B. Bakker, oud-stuurman grote han delsvaart en oud-officier van de koninklijke marine, bovendien een enthousiast watersporter. Dat er in watersportkringen be hoefte bestaat aan dit soort cursus sen komt duidelijk naar voren door het 'feit dat onlangs door het „Ko ninklijk Nederlands Watersportver- bond” KNWV, het officiële certifi caat theoretische kustnavigatie werd ingesteld waarvoor een soort proef kan worden afgelegd aan eni ge van onze nationale zeevaartscho len. Aan een officiële erkenning van deze cursussen worden door de KN- voor wat betreft de instructeur maai ook de accomodatie en andere fa ciliteiten. Om een en ander gestalte te ge ven zullen nu deze cursussen voor- Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipt Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd te vatten. zer ingezetenen.” Hoe lang dé aksje foar it oan to lizzen „Volkspark” duorre hat wit ik net, mar de saék miglearre. En gjin wunder, der wie gjin jild under de minsken en op stipe fa-n de gemeente koe men ek net rekkenje. „De invoering van de 2.4-uur-tijdrekening bij de Spoorwegen, heeft in de vakpers reeds verschillende personen de pen doen opvatten. Hoofd zakelijk gaat het om de benaming van het middernachtelijk uur. Sommi gen wenschen, dat het hoogste uur, dat wordt aangewezen, 23.59 zij, daar na volgt 0. Anderen zijn van meening, dat evengoed als men gaat tot 12.59 men ook moet schrijven 24.59, Waarna 1 moet volgen. Wie de reeds overbeschilderde klokken van de Ned. Spoorwegen goed heeft bekeken, zal hebben gezien, dat onder het cijfer 12 in rood twee cijfers zijn vermeld, nl. 24/0. Hiermede heeft men niet de beide verschil lende meeningen willen tevreden stellen, maar dit is een navolging van de Belgische methode. Komt een trein te middernacht aan, dan wordt vermeldt 24.00. Vertrekt een trein te middernacht, dan schrijft menO.OO, dan volgt 0.01, 0.02 enz. tot en met 0.59 en dan komt 1.” It lit him hast wol tinke, dat dy tiid-foroaring foar in hiele bulte mins ken d; der mei to dwaen hiene, earst al efkes wenne moast. Nou ik wit noch skoan, - hwant ik hie der dageliks mei to meitsjen - dat it earst wol muoite koste om de slach to pakken to krijen. Binammen mei it oer- seinen fan tillegrammen sa middeis nei ien ure, moast men op jins tel len pasje. Hwant dan- wie ’t net ien ure, mar trettjin ensfh. Mar hawar wy ha ’t rédden. „Is in Friesland de brillekoopman, die den ber opgaat en aan de goed- geloovigen voor veel geld waardelooze en dikwijls zelfs schadelijke bril- WV bepaalde eisen gesteld len verkoopt, geen onbekend verschijnsel, ook in Zeeland maken derge lijke „oogspecialisten” het platteland onveilig. In Zeeuwsch Vlaanderen is dezer dagen een al heel brutaal heer gepakt. De man kwam deftig per auto, zeide oogspecialist te zijn en van de Utrechtsche universiteit te ko- lopig gegeven worden door de jacht men. Verschillende menschen kochten voor grof geld zijn waardelooze^^.^ ’a^heer Bakke?’ - >-•. I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1