uuim muizelnar WimMuizelaar bij-de-tijds in mannenmode. 1308 1439 WORKUMER KRANT WARKUMS ERFSKIP yntema TAXI? bei BLANKSMA'S AUTOBEDRIJF WTEMA BLOEMEN OCCASSION BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland BLANKSMA SCHRALE S. EISMA HAYE VAN DER WERF N O B A VAN DER MEULEN FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN V.D. WERF FA. d S. VISSER EN ZN. „SCHIESSER" TEXTIELHUIS MOLENAAR RADIO HINGST TEMPERS TAXI NODEG? AUTOBEDRIJF JOH. KEMKER RIJSCHOOL SPEERSTRA ■Kux Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157 - 3636 WIJN moet u bij de wijnhandel HAYE VAN DER WERF trefpunt Voor een fles goede zijn! MENS SPECIAL MODE DE KLINK - KOUDUM mode Februari: Maart: lOOSTE JAARGANG BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AI, UW 10 11 19 19 voor 28 28 24 en 24 7 W.T.B. Yn dat selde jiers is Tjemck '1 DONDERDAG 24 FEBRUARI ’77 NO. 8 Abonnementsprijs 5,50 per half jaar; per post 7,per halfjaar Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven 15 14 17 17 17 22 24 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 26 25 ODI I-Philidr IV Lezing (met fragmenten) Mattheus Passion Culturele avond van Friese Mij van Landbouw, Jongerein en Ned. Bond van Plattelandsvrouwen KPO demonstratie-avond Gemeentelijke Forumavond - Gemeente Workum Mattheus Passion Christelijke Plattelandsvrouwen Feestelijke jaarvergadering van V.O.O. Feestavond Supp. Ver. v.v. Wor kum Damesrekreatiedag Ned. Bond van Plattelandsvrouwen Jaarvergadering V.V.V. Wor kum Ouderavond Openbare Kleuter- en Lagere School Jaarvergadering Plaatselijk Belang ASSURANTIEKANTOOR M A K K U M Ds. L. Touwenlaan 32 Telefoon 1586—1689 Redaktie-adres: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM 19.30 uur District D: SVW 1-VOP 21.00 uur H le klas: SVW 1-Wisky 1 21.40 uur H 3e klas: Hanzestad 1-SZWF VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken SUD 22—24 - WORKUM Tel. 05151—1439 05151 Voor Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 Voor een betrouwbare met Bovag-garantiebewjjs FRISO Voor VERKOOP van uw woning en TAXATIES van alle Onroerende Goederen MAKELAARDIJ 19.30 uur Jun., J SVW-Oeverzwaluwen 20.10 uur H 2e klas: Hielpen 1-DBS 3 20.50 uur H 3e klas: KPJ 2-Jongerein 21.30 uur H 3e klas: Hanzestad 2-DBS 5 EHBO Donateurskonsert Crescendo ODI 1-Philidor IV ODI 2-BPC 2 Kaart- en sjoelavond buurtver. ’t Dwarsnoard Ledenvergadering Vogelwacht Maandag 17 maart 19.30 uur D 2e klas: SVW 4-Makkum 20.10 uur D 3e klas: SVW 5-Oosthem 20.50 uur D le klas: SVW 2-Oeverzwaluwen Workum - tel. 051511848 VOLLEYBAL 26 februari 1977 Gezellige mensen blijven kopen bjj DE SLIJTER WIJNHANDELAAR Ook uw adres voor BEHANG tegen verlaagde prijzen VERF meer dan 600 kleuren Noard 99—107 - Workum HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 ses als huierder gebruickt, hebben- Vrijdag 25 februari: Feestavond Werkplaatsschap Zaterdag 26 februari: Zesde Marathon Bridge-Drive Zaterdag 5 maart: Solistenconcours Alg. Ned. Dnie v. Muziekver. to wenjen yn it hüs nést de stins. beide eartiids it eigendom fan Fre derick Sr. mar hwer fan nou it iene yn eigendom oergien wie oan jonker van Galama. Lang hawwe se net yn dat hüs wenne. Sophia kaem al foar 1664 to forstjerren. Har man die it hüs oer oan Juffr. T-XT-' Hottinga, faeks de skoanmem fan A/\ZA.RKUlS/1 ETn DE jonker Frederick Jr. en hat War kum wierskynlik forjitten. Mar T‘XTrr'TTTl'Ti yr A r O foardat dit barde kocht hy yn 1661 IN 1 H1EJVLA O de herberch ,,’t Paradijs” op ’e Merk. Tn stik je üt dy akte: ,,Jhr. V Georgh van Galama en Juffr. Sop- Ek it oare hüs oan ’e Merk wurdt hia van Inthiema J forkocht en wol yn 1666 oan in se- kete Willem Douwes tamint makke mar foardat ik der hwat oer meidiel earst hwat oer syn nicht Sophia van Inthiema syn beide dochters. Nicht Sophia, dochter fan syn om- ke Here (dy ’t yn Warkum seis gjin rol spile hat, der büten wol) troude yn 1658 mei Georg Tietes ■TOOK VOUB 7IEKENVERV0ER en TR0UWR1JDEN Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN MERK - Telefoon 1358 (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm Laat UW RADIO EN TELEVISIE verzorgen HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL van drieduysent en twee- Twa jier 8 letter forkeapet hy it al wer (faeks wie syn frou krekt forstoarn) oan syn sweager Frederick Jr. foar de somma van 400 goudgul- 2950 goudgoune. Vn drjt Qpddp iiprs is Tipmrk - - - - op d’coop - van seekere huisinge binnen dese „alwaer stede staende en gelegen alwaer het de fortuyn uithangt by Hanna Claes paradijs uithanght Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON telefoon 051511526 'SS, WEEKBLAD F R 1 S G forstoarn. Syn neef Frederick Jr., soan fan Reynoldt, hat foar Warkum fan mear bitsjutting west. Lyk as syn heit (en omke) hat hy jierren lang oan ’t syn dea ta yn it stedsbistjür sitten. It bisloech in perioade fan mear as fyftich jier n.l. fan 1646 oan ’t 1697. Hy hat yn dy tiid fjou- wer kear boargemaster west. In jier nei de dea fan syn heit troude hy mei Maycke (Maria) Hayes- dochter van Ringia (1647) en kaem doe wierskynlik yn it hüs fan syn heit, op ’e westside fan de Merk, to wenjen. Nei ’t ek syn omke op it Süd forstoarn wie (1652) kaem hy yn dy syn hüs, de stins, en forhier- de hy it hüs op ’e Merk. Nei syn frou forlern to hawwen (der ’t hy in soan en dochter by krige) tróu- de hy foar de twadde kear mei Catharina Lucia Eelsma van Hot tinga, der ’t hy noch in dochter by hie. Syn soan, Reynold, berne yn 1650, der ’t hy al syn hope op steld bie, üntfoel him yn Saumer yn Frankryk, krekt op de dei doe ’t hy 30 jier waerd. Hat hy der faeks op de grifformearde akademy gien Wy witte it net. Tige swier is him dit forties fallen. In roubuord yn ’e greate tsjerke tsjüget der fan. Rey nold hat net troud west en mei him is it staech fan de Inthiema’s vn manlike line ütstoarn. Ek dizze Frederick Jr. hat in tes- B OM Iedere maandagavond 20-00 uur scha ken in de Klameare 21 23 Wilt u RULES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd mum 111|||i||IIIWT7T1T Warkums Erfskip Ned. Bond van Plattelandsvrouwen van Galama en kaem datseïde jiers 22 Ledenvergadering Groene Kruis Feestavond Openbare Kleuter- Lagere School Feestavond van de Vrolijke Buurt in de Wijnberg 26 Nut en Culturele Raad Gehuwdendansav. bij Paul en Tine Feestavond Buurtvereniging Oer de Dolte 3 3 t gecogt van Jan Jansen Paradijs burger 7 de Anna Sytties ten Oosten en Al- binnen deze stede voor de bert Basco ten westen alsoo somma gekocht van Juffr. Tamarinda van hondert goudguldens”. Heerema, weduwe van wijlen Hen drick van Inthiema, in leven com mandeur binnen Aerdenbergh voor dens. Langzaam maar zeker vordert de restauratie van de Scheepswerf bij Séburch r.»

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1