n lizelnnr WBRKUMS ERFSKIP Dagelijks opvorderbaar 5% Termijngelden 2jr. vast 8% HYPOTHEKEN BESCHIKBAAR 1306 W O M 'ij M K jR A IV T 1439 TAXI?g bel Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. SR Pillot 4 RADIO HENGST WARKUM EN DE INTHIEMA'S NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD veer de gemeenten Workum, Hindeioopen en Zu^westlmk van Friesland INRVIL- WAGENS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA HAYE VAN DER WERF I ENTEVERGOEDING SPAARGELDEN BLANKSMA'S AUTOBEDRIJF YNTEMA BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 KEMPERS BLANKSMA SCHRALE N.V. ERIESCHE ONDERLINGE BELEGGINGS- EN VOORSCHOTBANK N O B A S. VAN DER MEULEN FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN V. D. WERF AGENDA FA. G. S. VISSER EN ZN. „SCHIESSER" (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR EISMA RIJSCHOOL SPEERSTRA Appelmarkt 16, Bolsward,Telefoon 05157 -3636 BHJok VOUR ZIEKENVERVOER en TROUWRIJDEN 0515! -*> MENS SPECIAL MODE Maart: mode - mode trefpunt M 100STE JAARGANG 7 GAZELLE FIETSEN H E De „KETTINGBREGE” gedoemA te verdwijnen! Warkum Laat Postrek. 836296 Kom vrijblijvend eens langs 10 11 15 14 17 19 19 22 24 7 31 8 7 Abonnementsprijs 5,50 per half jaar; per post 7,per halfjaar Wij hebben een steeds wisselende collectie Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 17 17 DONDERDAG 3 MAART 1977 NO. 9 EHBO Donateurskonsert Crescendo ODI 1-Philidor IV ODI 2-BPC 2 Kaart- en sjoelavond buurtver. ’t Dwarsnoard Ledenvergadering Vogelwacht Redaktie-adres HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM uw RADIO EN TELEVISIE wenne earste BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken verzorgen X. Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586. of 05151—1397 VI De aldste dochter fan Frederick Jr., Jouckje van Inthiema, troude BEL Gezellige mensen blijven kopen by DE SLIJTER WIJNHANDELAAR Tel. 05142—1313 KANTOOR GEOPEND: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag van 912 uur en van 24 uur. Bovendien op vrijdagavond van 7.309.00 uur. (dinsdags gesloten) ASSURANTIEKANTOOR M A K K U M Ds. L. Touwenlaan 32 Telefoon 1586—1689 SUD 22—24 - WORKUM Tel. 05151—1439 Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 Voor VERKOOP van uw woning en TAXATIES van alle Onroerende Goederen MAKELAARDIJ KOUDUM Nieuweweg 4 Ook uw adres voor BEHANG tegen verlaagde pryzen VERF meer dan 600 kleuren Noard 99—107 - Workum s'z-'z'z>zz-z‘z'z'‘zxz''zzzzzzz',zV'z-'zzz'V>z-'z'z>z' HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 FRISC Voor BLOEMEN Maandag 17 maart ODI I-Philidr IV Lezing (met fragmenten) Mattheus Passion Culturele avond van Friese Mij van Landbouw, Jongerein en Ned. Bond van Plattelandsvrouwen KPO demonstratie-avond Gemeentelijke Forumavond - Gemeente Workum Mattheus Passion Christelijke Plattelandsvrouwen Feestelijke jaarvergadering van V.O.O. Feestavond Supp. Ver. v.v. Wor kum Damesrekreatiedag Ned. Bond van Plattelandsvrouwen Jaarvergadering V.V.V. Wor kum Konsert door de fanfare Nij Libben uit Koudum en de brass band Crescendo uit Workum, in de Klameare 3 3 MERK - Telefoon 1358 'z V-, -z Ta bislüt it testamint dat jonker Frederick Jr. van Inthiema yn 1686 makke hat. Syn soan Reynolt wie doe al stoarn (1680). Ik wol net it hiele testamint bisprekke, der foai is it to lang en to yngewikeld. Men kin der üt opmeitsje dat de jonker bang is dat der tsierderij üt it erf skip komme kin (syn beide dochters wiene healsusfers) en hy wiist al fêst in abbekaet oan as it gerjucht der faeks oan to pas kom me moast. Hwat hy allegearre yn ’e hüs hat komme wy net oan ’e weet, hwant „begere dat het Ge rechte der stede Worckum sich met inventarisatie in myn sterffhuys en verdere gevolgen vandien niet sal hebben te bemoejjen, haer Acht- baerheden daer off by desen exclu- derende”. Seis hat hy al yn 1679 in ynfentarislyst opmakke, mar hwat der yn stiet is net bikend. In pear dingen der ’t oars faeks striid oer komme kin wurde wol yn dit testa mint neamd. Hy makket ta oan syn pakesizzer Frederick van Viers sen syn „golden kettingh hangende aen een blauw sijden lint, sullende hetselve kettingh in bewaringe blij ven onder mijn dochter Juffr. Ma ria van Inthiema ter tijt hy Frede rick vijff en twintigh Jaeren oldt sal sijn geworden”. Syn niisneamde dochter Maria dy ’t doe noch net troud wie kriget „alle de meubelen in het blauw huys binnen Worckum by myn ster ven bevonden sullende worden”. In ütsündering wurdt makke foar „het gemaekte silver”. Der fan kriget syn dochter foarüt het silveren lampet met de gieter ende het sur plus van hetselve silver tusschen mijn erffgenamen bij graden wor den gedeelt”. Maria kriget ek noch syn „gou den signet suffringh ende gouden tandt-stoocker”. Syn bibliotheek sil forkocht wurde en de opbringst is foar de erven mar Maria mei to- foaren safolle Datske- en Franske boeken der ütnimme as sy wol. W. T. B. yn 1674 mei Bruno van Vierssen. kaptein yn it leger. It liket my ta dat se altyd yn hawwe hoewol ik der de jierren nei harren trouwen gjin bi- wiis fan haw. Fêst stiet wol dat se fan 1686 oan ’t 1690 oan ’e west kant fan 'e Merk wenne hawwe yn itselde hüs der ’t earst pake Rey nolt yn siet. Yn 1694 wennen se yn it hüs fan Frederick Jr. (Jouckje har heit) op it Süd (Frederick seis libbe doe noch hwant hy is stoarn yn 1697). Nei Bruno syn dea yn 1708 kaem syn soan Assuerus der yn dy ’t dernei noch mar 5 jiei libbe hat. (De oare soan Frederick van Vierssen, hat noch koart, oan ’t syn dea yn 1715, yn it „Bascohüs” op ’e Merk wenne dat noch oan ’t 1721 eigendom west hat fan „juffr. van Vierssen”). De oare dochter fan jonker Fre derick van Inthiema, Mary (Ma ria Helena) troude yn 1690 mei Sjuck Tjaert Gemmes van Burma- nia. Hja binne koart nei elkoai stoarn, hy yn 1723, 65 jier aid, hja yn 1724 noch mar 56 jier aid. De iennige ban mei Warkum wie - bi- halve de famyljeban - harren bisit yn dizze stêd: sa as ,,’t Paradijs”, twa huzen op it Süd en twa pleat- sen yn it Warkumer Nylan. Ek in pleats yn Koudum hearde ta it fa- myljebisit. unmmu Workum - tel. 05151—1848 >^«^G<>-&<Z<z''>'zXz'z'z'z'^zzz--,'z-'.'z' WEEKBLAD F R I S O Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instrueteur VAMOR gediplomeerd :-A- i m' -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1