uuim muizelaar W ORKÜ MER KRANT Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. FYFTICH HER LYN WARKUMS ERFSKIP 1439 km at WARKUM EN DE INTHIEMA'S TROUWKAARTEN S. VAN DER MEULEN BLANKSMA'S KEMPERS MAKELAARDIJ BLANKSMA SCHRALE BLOEMEN FA. WESTERHUIS HAYE VAN DER WERF NOBA BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 NIEUWS-en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland EISMA OCCASSION HUNIA’S DRUKKERIJ V. D. WERF „SCHIESSER" RADIO HINGST uw AGENDA AUTOBEDRIJF YNTEMA AUTOBEDRIJF YNTEMA RIJSCHOOL SPEERSTRA Appelmarkt 16, Bolsward,Telefoon05157- 3636 WIJN moet u bij de wijnhandel zijn! HAYE VAN DER WERF trefpunt WAXiBEPRIJl MENS SPECIAL MODE U kunt ook bellen 1466 of 1767 en ze worden bij u thuis gebracht De modellenboeken liggen voor u klaar bij 'W0 Voor een fles goede Maart: ISO 100STE JAARGANG WEEKBLAD „FRISO bloem- 28 31 G. j. .Workum” in W. T. B. 19 19 14 22 24 15 28 17 F DONDERDAG 10 MAART 1977 NO. 10 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Abonnementsprijs 5,50 per half jaar; per post 7,per halfjaar Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven 17 17 Jaarvergadering Plaatselijk Belang Konsert door de fanfare Nij Libben uit Koudum en de brass band Crescendo uit Workum, in de Klameare Christelijke Plattelandsvrouwen Feestelijke jaarvergadering van V.O.O. Feestavond Supp. Ver. v.v. Wor kum Rcdaktie-adres HUNIA*S DRUKKERIJ WORKUM BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken Ook voor EFCO gras- en groente- ZADEN Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 Noard 99107 - Workum HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 ASS UR ANTI E K ANTOO R M A K K U M Ds. L. Touwenlaan 32 Telefoon 1586—1689 verzorgen HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 Voor VERKOOP van uw woning en TAXATIES van alle Onroerende Goederen Voor de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN Gezellige mensen blijven kopen bjj DE SLIJTER WIJNHANDELAAR KWALITEIT Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON Culturele avond van Friese Mij van Landbouw, Jongerejn en Ned. Bond van Plattelandsvrouwen Gemeentelijke Forumavond - Gemeente Workum KPO demonstratie-avond Maandag 17 maart GDI I-Philidr IV Mattheus Passion Workum - tel. 05151—1848 Voor een betrouwbare met Bovag-garantiebewijs boereskuorre. it „Inthiema stik fan 1665 Inthiema in Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN FA. G. S. VISSER EN £N. MERK - Telefoon 1358 (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHVIS MOLENAAR „De declamator I. Kuipers van Wist, zorgde met z’n luimige en ern stige voordrachten voor een aangename afwisseling. Terwijl mej. Pruiksma voor het muzikale gedeelte van dezen avond zorgde o.a. gaf ze eenige prachtige muzieknummers ten gehore.” En it forslach bislüt mei „Lang zal deze avond voor de leden van de afdeeling het geheugen blijven. Op waardige wijze is dit 8ste lustrum gevierd.” „De heer Joh. Kievit te Wassenaar, de bekende schrijver van kinder boeken, is uitermate gehuldigd, ter gelegenheid van zijn 70sten verjaar dag, dien hij evenwel pas ’t volgend jaar hoopt te’vieren. Het feestcomité, dat de huldiging op touw zette, had zich vergist en was een jaar te vroeg.” Ut de Friso fan 26 febr. 1927: „Zaterdag 5 Maart a.s. verschijnt No. 1 van Ons Kerkblad, wekelijksch orgaan voor de Ned. Her. Gem. van Workum en Heidenschap, dat in al le Hervormde gezinen bezorgd wordt. Advertenties voor het eerste nummer kunnen tot uiterlijk Maandag 28 Februari a.s. worden ingezonden bij F. J. Sikkes, Begijnestraat B 32. Prijs der Advertentiën 0,10 per regel; bij abonnement lager tarief.” „Onder groote belangstelling herdacht de afd. „Workum” van het Chr. Werklieden Verbond „Patrimonium” haar 40-jarig bestaan. De Geref. kerk die voor dat doel was afgestaan, was smaakvol versierd, wat bij. het binnentreden een gezellige aanblik gaf. Als feestleider trad op den WelEerw. Heer Ds. E. G. van der Laan. In een kort openingswoord riep de geachte feestleider de aanwezigen een hartelijk welkom toe en felici teerde daarna de feestvierende vereeniging met het grote voorrecht, dat ze deze avond mocht herdenken, dat ze voor 40 jaar geleden werd opge richt. Namens het Verbond brarht de WelEd. Heer J. Kraak, overgekomen van Leeuwarden de bgtste wensctign. aan de afdeeling „Workum” over. De voorzitter van Patrimonium de heer A. Wouda, liet daarna de aan wezigen het historisch overzicht hooren. Uit dit overzicht ontleenen wij het volgende: Onder leiding van Ds. Bruining, (Herv.) en Ds. Kapteijn (Geref) werd in den avond van den 17e Februari 1887 in het Lokaal „fle- hoboth” een vergadering gehouden met het doel om te komen tot op richting van een afdeeling van Patrimonium. Deze vergadering had tot resultaat, dat een afdeeling kon worden opgericht. Een commissie bestaande uit de heeren F. Reitsma, S. Zeijlstra, Wouda, S. de Vries en E. Bijlsma, had tot opdracht een reglement te ont- Laat RADIO EN TELEVISIE F. ii werpen, dat op een volgende vergadering door de leden werd goedge keurd. Den 17 April d.a.v. werd bericht ontvangen, dat het Hoofdbestuur geen bezwaren had inzake het huishoudelijk reglement, waarom de afdeeling Workum bij het Verbond werd toegelaten. Veel heeft Patrimonium mogen doen in deze 40 jaren. Toen er eenige jaren na de oprichting ook in Workum een groote werkeloosheid heersch- te, was het Patrimonium, dat trachtte de menschen aan het werk te zetten. Ze richtte een klompenmakerij op. Jammer echter, dat deze tak van industrie niet aan de gekoesterde vrwachtingen voldeed, zoodat ze op een fiasco uitliep. In het jaar 1909, werd onder leiding van Patrimonium het woning- vraagstuk behandeld, met gevolg, dat in Workum een woningbouw ver- U,y eeniging, na een rede van Ds. Idema, werd opgericht.’ A WAJfi’LK* Fierder wol ik üt dit greate forslach norh oer nimme: BEL SUD 22—24 - WORKUM Tel. 05151—1439 Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd Damesrekreatiedag Ned. Bond van Plattelandsvrouwen Jaarvergadering V.V.V. Wor kum Ouderavond Openbare Kleuter- en Lagere School (slot) Ek Jouckje giet fansels net foar- by, mar foar har wurde gjin foar- werpen by namme neamd. Nuver is wol, tinkt my, dat hwat har soan nen tatocht wurdt earst ünder de hoede fan har suster Maria bliuwe moat. Bitrout er it faeks syn skoan- soan. jonker van Vierssen, salang net ta? Fierders kriget syn nicht Cunera van Galama üt Harns 150 caroli goune. Foar de earmen fan de grifformearde tsjerke en ek foar it weeshüs hat hy 100 caroli goune ornearre. Oan ’t safier it testamint. Syn stins (it „blauwe hüs” üt it testamint) is, faeks ek neidat it ’n pear jier leech stien hat, sa yn forfal dat it fan 1717 oan ’t 1723 forgees forhierd wurdt. Dernei stiet it wer leech en neidat yn 1726 Ja cob Quader, de alde-üntfanger fan Beltsum (dij ’t ek syn pleatsen yn it Warkumer Nijlan yn eigendom krigen hat) de nije eigener wurdt, liket it öfbrutsen to wêzen om rom- te to meitsjen foar in nij hüs. De öfbylding fan it „Inthiema- huis” op it Süd is, ek yn fotogra- fyske forgreating yn Warkum wol to keap. Ik gean net op alle bi- sünderheden yn mar wol dochs op inkelde dingen wize. Wy sjugge in kompleks fan trije gebouwen: links in hüs mei twa greate doarren en in lytseren-ien der yn as by in Faeks is dit gebou koehuis” dat yn in neamd wurdt (Wie „jonkerboer”?). Derboppe in dub bel adelik wapen, wierskynlik in mane- en frouwapen, mar dat is net to sjen. Boppe op it dak in skoarstien mei in earrebarre op syn nést. Rjuchts der fan in hüs mei in moai biwurke soarte fan trepgevel. Der sit gjin foardoar yn. Dan de eigentlike stins, hwer fan de seiskantige toer efter it niis- neamde hüs stiet mei der tsjin oan it gebou dat üt'in pear fordjippin- gen bistiet. De toer bifettet ek in pear wapens. De beide sydgevels fan it haedgebou binne trepgevels mei oan elke kant in skoarstien. De stins stiet hwat efterüt. Dér foai is in binnepleats of tün. Ooan *e strjittekant rint der in muorre foar lans mei in fikse doar der yn. De ófbraek fan dizze stins is mei- iens de ein fan in perioade hwer yn ti staech fan de Inthiema’s in bi- langrike ynfloed ütoefene hat yn Warkum. A

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1