In goede handen huid i LEMMER N*B.M EEAT KUNIGHEIDJE VERGETEN Morgenavond Lezing met fragmenten Matthaus Passion Ook dit jaar weer bedrijfs- en buurtvolleybal i NO. 14 F ECU. L E T O N door HENK VAN HEESWIJK die voor, van (WORDT VERVOLGD) WORKUM—LONDEN Groep Workumer dames is naar Londen vertrokken om een praktisch examen af te leggen in de engelse taal. WILLEMSKADE KAATSEN wa- twee rugslag zwom op vor- Cult. Raad Workum W. Koopmans-de Jong VERBOUWING Bascohof 14. nog een Lourens Peter zoon van Poorter Pieter en Bok Hendrika Maria GEHUWD: geen OVERLEDEN: Amsterdam Fekke oud 61 jaar, echtgenoot van Otten Cornelia in hotel „De Wijnberg”, aanvang 8 uur TOEGANG GRATIS door PIET POST 1 2 3 4 Na een sluiting van enkele weken werd vrijdagavond jl. Kemkers he renkapsalon weer voor het publiek als wij tot vlot met de aanmeldingen aanmeldingen zal gaan. Er WVWWVVVVWWWWMUVVWWWWV OOK IN WORKUM: „EEN GAST AAN TAFEL” De uitdrukking „Een gast aan tafel” zal wel niemand onbekend in de oren klinken. Het is het mot to van de aktie, die het NOVIB al jaren voert om iets te doen aan de bestrijding van de honger die in grote delen van De Derde Wereld wordt geleden. van ge- (donderdag 10 maart) Dat bant u bi] on>, uw aanbouwkaukanspecialiit Wa geven: •'n gedetailleerd advies 'n persoonlijke planning dat elke vriend al vrij gauw wat meer wil de dan zoenen en knuffelen en daar was de in dit opzicht vreselijk serieuze Gerda niet van gediend. Overigensze zat helemaal niet op een man te wachten. Evenwel nu was het wel goed aan met die twee, dus vader van Vuren wilde wel wat meer we ten over zijn schoonzoon in spé. Maar werd die avond nauwelijks iets wijzer. zal die samenge steld, gemengde teams, en heren teams. Met de afdeling volleybal SVW zal contact op worden nomen voor hulp bij het laten spe len van de wedstrijden, gedacht wordt aan scheidsrechters enz. Hij kijkt haar in het schemerdonker ge- „Kan ik ’t helpen? Moet ik dan maar een verhaaltje opdissen? De waarheid is, dat ik helemaal alleen sta in de wereld. Natuurlijk waren er vrouwen in mijn leven; ik was vast geen heilige. Maar het bleven stuk voor stuk enkel prettige in termezzo’s, als ik ze zo mag noemen. Met jou is het natuurlijk heel anders. Van jou houd ik en dat kun je weten. Overigens, ik ben niet het type, dat er een gebroken hart zal overhouden, als je ter elfder ure „nee” zou zeggen. Wellicht vind ik het poosje rot, maar daar kom ik dan wel overheen. Dusje zult me moeten ne- SI opengesteld. De heer D. Kemker heeft de zaak drastisch laten ver bouwen, waar voorheen achter het winkelgedeelte de kapsalon was, is nu een woonkamer gekomen, terwijl de winkel veranderd is in kapsalon. Een kleine etalage ver volmaakt het geheel. De kapsalon heeft nu praktisch weer dezelfde plaats gekregen als in de tijd toen de heer M. Kemker, de vader van de huidige kapper D. Kemker, hier de scepter zwaaide. Maar natuurlijk is het interieur aaangepast aan de eisen van de tijd. Moderne stoelen, spiegels en spoelbakken zorgen er voor dat de ze zaak een modern, maar tevens gezellige aanblik biedt. Zo tijdens de eerste openingsda gen heeft het de familie Kemker niet aan belangstelling ontbroken en werden vele gelukwensen met deze geslaagde verbouwing in ont vangst genomen. Graag rekenen de kerkeraden (voor zover gezinnen nog niet mee doen aan deze aktie) dat velen m Workum een gast aan tafel willen nemen. Vast en zeker zullen er veel Workumers zijn, die het stukje so lidariteit met deze naaste willen tonen! S.V.W. ZWEMNIEUWS AFDELING RECREATIEF Afgelopen zaterdag 5 maart ’77 werd de derde wedstrijd van de wintercrescompetitie gezwommen. Terwijl deze zaterdag ook in Wor kum verzwommen werd moest SVW deze keer naar Heerenveen waar de zwemclub HZPC uit deze plaats de organisatie in handen had. Deelnemende verenigingen ren: HZPC - Heerenveen LZC - Leeuwarden ZPD - Zwaagwesteinde SVW - Workum Na en moeilijke start wegens verschillende organisatorische pro bleempjes werd het programma nog vrij vlot afgewerkt. Iedere deelnemer zwom keer: onder 10 jaar: 25 meter schoolslag 10-14 jaar: 50 meter schoolslag 14 jaar en ouder: 50 meter vrije slag. Hierna zwom iedereen over dezelfde afstand. Workum vestigde zich vanaf het begin op de tweede plaats achter LCZ. Omdat er voor Workum geen manlijke deelnemers boven de 14 jaar waren leek deze positie twij felachtig. Gelukkig kon SVW zich door goed zwemmen op de tweede plaats handhaven, maar met een steeds groter wordend puntenver- schil geen bedreiging meer men voor de eerste plaats. Einduitslag: perfekt# inbouw klantenservice, ook jaren later. Een cursus engels enkele jaren geleden gestart onder leiding van mevrouw Thijssen en later overge nomen door mevrouw Smits had een uitstapje naar Londen tot ge volg. Gestart als een gezelligheidsclub je, wat het nu nog is, begon me vrouw Thijssen aan een aantal da mes de beginselen van het spreken in een vreemde taal, in dit geval het engels bij te brengen. Nadat zij door haar werkzaamheden moei lijk meer tijd kon vrijmaken om dit voort te zetten, werd het lesge ven overgenomen door mevrouw Smits, schooldekaan en lerares en gels aan de Mavo van Workum. En nadat zij gekonstatéerd had, dat de cursisten goede vorderin gen hadden gemaakt, kwam bij haar het plan naar voren om bij wijze van examen een uitstapje naar Londen te maken en daar het geleerde in praktijk te brengen. Het is voor de twaalf deelneem sters die naar Londen zijn afge reisd geen examen van één dag of van enkele uren, nee zij zullen een kleine week in het Mekka van de engelse taal doorbrengen en daar bij vele proeven van bekwaamheid moeien afleggen, zoals het winke len in Carnebystreet, het bezoeken van een theater, op theevisite bij verschillende gezinnen in Londen, het meedoen aan de gezelligheid en discussies in pubs, museum be zoek en een bezoek aan de Tower, waar o.a. de kroonjuwelen een be langrijke trekpleister vormen. Het nuttige wordt in deze trip naar Londen met het aangename gecombineerd, want niet alleen zal zoveel mogelijk engels gesproken worden, ook is er voldoende gele genheid om in deze metropole van alles te bezichtigen en de typische engelse sfeer mee te beleven. GEMEENTE HINDELOOPEN Burgerlijke stand over de maand februari 1977 GEBOREN: Erik, zoon van Amsterdam IJge en van Edelman Johanna Het P.A.C. (Plaatselijk Aktie Co mité) in Workum heeft besloten, mede op veler verzoek, om dit jaar weer een buurt- en bedrijfsvolley- bal competitie te organiseren. Met de gedachte aan het vorig jaar toen dit toernooi een groot succes werd daar toen niet minder dan 33 teams aan deelnamen, hoopt de or ganisatie dat het ook dit jaar weer de kun nen hoogstens 40 teams geplaatst worden en daarom is het zaak dat de deelnemende teams zich spoedig mogelijk opgeven bij punten LZC 132 SVW 163 HZPC 171 DZP 176 Dat ook de afdeling recreatief in zwemprestdties vooruit gaat blijkt wel uit het feit dat de nu genoteer de tijden van de meeste kinderen alweer beter, waren dan de tijden op de laatst gehouden clubkampi- oenSchappen. zo de sporthal, waar ook de inschrijffor mulieren verkrijgbaar zijn. In ie der geval sluit de datum van aan gifte op 31 maart a.s., wie daarna nog wil meedoen komt niet meer aan bod. Maar de mogelijkheid zit er natuurlijk ook in dat reeds eer der het programma is volgeboekt. De competitie wordt gespeeld over zeven avonden. De beginda tum is 19 april terwijl de finale zal worden gespeeld tijdens een grote instuif op zaterdag 4 juni. Die finales met daaromheen de instuif belooft een geweldige avond te worden, niet alleen zal het zwembad en daarbij de sportha’ voor allerlei spelen ingericht wor den, maar ook de sportterreinen zullen bij de instuif worden ge bruikt. Na afloop wordt dan voor alle deelnemende teams en de in- Standen bij de kaatsvereniging ,De Pripper’ na 21 avonden spelen. 1 J. Weerstra 103 punten uit 2C wedstrijden 2 T. Oosterbaan 102 uit 17 3 P. van Stralen 97 uit 20 4 G. Koopmans 95 uit 21 5 G. Kemker 92 uit 18 6 L. Bandstra 91 uit 17 7 IJ. Hiemstra 86 uit 18 8 J. Bosma 83 uit 15 9 F. Kuipers 82 uit 15 10 W. Zwiers 81 uit 16 11 K. van der Wey 76 uit 12 12 J. Bles 67 uit 13 13 G. Draier 67 uit 14 14 KI. Hoekstra 61 uit 12 15 H. Faber 47 uit 9 16 S. Talsma 40 uit 8 17 J. Meindertsma 30 uit 7 18 P. Posseth 28 uit 6 19 G. Blom 23 uit 5 20 J. Wester 22 uit 5 21 B. Haanstra 22 uit 6 22 J. Venema 7 uit 1 23 R. Venema 7 uit 2 24 P. Sprik 4 uit 1 DRUMBAND WORKUM Ondanks wordt Van Vuren niet veel wij zer. Hij voelt zijn knecht, die hij overigens al heel gauw een lot uit de loterij vond, aan de tand, omdat Gerda hem duidelijk te ver staan heeft gegeven, dat ze van Joop houdt omgekeerd zal het dan wel navenant zijn. De mogelijkheid bestaat dus, dat Joop van daag of morgen aan zal komen om toestem ming voor een huwelijk met zijn enige doch ter. Misschien heeft vader van Vuren aanvan kelijk andere plannen gehad voor Gerda. Indertijd maakte een collega - middelgrote aannemer, die voornamelijk rijkswerken uitvoerde - werk van de blonde Greet en hij, als vader, moedigde dit aan. Gerda zou zeker een goed huwelijk doen. Maar de man kwam ineens in een kwaad daglicht te staan, omdat hij in bedekte termen in de pers beschuldigd werd van malversaties. Het omkopen van ambtenaren en werken met steekpenningen. Het werd een publiek schandaal en hoewel de betrokken aanne mer er zonder al te veel kleerscheuren door heen kwam - er waren niet volodende be wijzen, dus werd het geen rechtszaak - had Gerda er genoeg van. Daarna had ze een enkele keer wel een vriend, maar nooit In het vorige week geplaatste artikeltje over de door de drum band Workum te organiseren rom melmarkt is een klein foutje ge slopen. De oefenavonden worden name lijk niet op maandag- maar donderdagavond gehouden. Voor degenen die zich nog lid willen opgeven vermelden nog even dat van half zeven kwart voor acht wordt geoefend in de voormalige R.K. lagere school aan het Noard. Nieuwe leden kun nen zich aanmelden bij de instruk- teur J. P. Atsma, Süd 62, of op de öefenavond. mijn vader had een broer, die in de oorlog verongelukt is. Geen tantes of ooms, wat nichten en neven en nog een paar heel ver re verwanten, maar daar heb ik eigenlijk nooit contact mee. Och, bij ons was men nooit zo erg familiezwak.” Nog helemaal vertrouwen deed ze het niet. „Jij hebt toch geen verleden of iets lang. Wat vader van Vuren niet wist was, dergelijks, he? Dat je voor ons verzwijgt?” Er klinkt enige dreiging in haar stem. Abrupt laat hij haar los. „Als de zaken er zo voor staanIs je me niet meer vertrouwd vóór een eventueel huwelijk, kun nen we voortaan maar beter ieder onze ei gen weg gaan.” Hij maakt aanstalten om de deur te openen en naar buiten te lopen, maar het meisje grijpt zijn arm. „Sorry, Joop, ik wil je niet beledigen. Alsjeblieft... Aan het eind van de avond liet Gerda -je weet, dat ik van je houd. En met je hem beneden uit. Ze kusten elkaar en Joop wil trouwen. Maar we weten zo weinig van voelde dat er een soort verkilling was ont- Je.” staan. Inderdaad was er bij Gerda een on behaaglijk gevoel ontstaan. Ze had flarden pikeerd aan. van het gesprek gehoord, dat vader met Joop voerde en daaruit wel begrepen, dat vader niet onverdeeld tevreden was over ’t resultaat. Daarom vroeg ze, terwijl ze met de armen om elkander stonden: „Wat wa ren de moeilijkheden, Joop?” „Moeilijkheden?” herhaalde de man ver wonderd, „die waren er helemaal niet. We hebben prettig met elkaar gesproken. Ik heb wat over mijn leven verteld; trouwens dat weet jij ook. Ik sta in feite helemaal alleen op de we reld, want mijn moeder was enig kind en aanbouwkeuken» De kerkeraden van de Gerefor meerde- en Hervormde gemeenten van Workum zijn in gezamelijk overleg tot het besluit gekomen om aan deze aktie -ók medewerking te geven. Wat is de bedoeling? Een spontane groep medewerksters zullen in de komende weken bij al le deuren aanbellen en vragen een geldbusje van „Een gast aan ta fel” in huis te nemen. Vader, moe der en kinderen hebben dan elke dag gelegenheid om even te den ken aan die mensen, die soms een gemiddeld jaarinkomen hebben dat lager ligt dan 200,a En om een klein offer te brengen, dat een beetje tegemoet komt aan de nood van de verre naast. Bijvoorbeeld 2x per jaar de inhoud van de bus jes samen te brengen, zodat het kan worden overgemaakt naar het NOVIB. men, zoals ik ben.” Joop Steeman weet niet, wat er ’s avonds nog boven in de woning van Evert van Vu ren is besproken tussen de ouders en hun dochter. Van Vuren houdt vol: „Ik ken hem ergens van, maar ik kan zijn gezicht niet thuisbrengen. Meteen die eerste keer toen hij hier kwam solliciteren, dacht ik: dat gezicht heb ik meer gezien. En naam komt me ook bekend voor, maar hoe Ze komen er niet uit en besluiten tenslot te maar naar bed te gaan, want het is in tussen al middernacht geworden. De vol gende morgen is Joop weer prompt op tijd op zijn werk, krijgt een opdracht en gaat vergenoegd op karwei. Is in de midag terug en moet in de werkplaats ’t een en ander klaarmaken voor de volgende ochtend. Maar Gerda ziet hij die middag niet; de thee wordt naar beneden gebracht door mevrouw zelf. Ze kijken elkander even aan. Joop zegt netjes: „Dank u wel, mevrouw”, en denkt: Misschien vertrouwen ze me toch niet helemaal. Wel, dat zou jammer zijn, maar ik kan er niets aan doen. Soms is het wel eens moeilijk een net mens te blijven. Je zou er zo weer de brui aan ge ven. stuifbezoekers een gezellige avond gehouden in het restaurant van de sporthal. Evenals vorig jaar zal elk team twee wedstrijden per avond spe len, de wedstrijden zulle vrij snel achter elkaar gespeeld worden, zo dat degenen die weer naar huis willen binnen het uur weer thuis kunnen zijn. De wedstrijden wor den op dinsdagavond gespeeld tus sen 7 en 10 uur, terwijl de mini mum leeftijd voor deelname in principe op 20 jaar is gesteld. Voor de zeven competitie-avon- den is per team een inleg van 45 gulden verschuldigd. Dat het ook dit jaar weer storm zal lopen blijkt wel uit het feit dat nu reeds enkele teams zich hebben opgegeven en hun inleggeld al heb ben gestort, dit om er vooral ze ker van te zijn om te kunnen mee doen. Nadat de aangiften voor deelna me binnen zijn zal een competi- tie-indeling worden gemaakt, waar bij zoveel mogelijk rekening worden gehouden met teams geheel uit dames zijn s™ 0^3

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 2