WORKUM FORUMAVOND FORUM - Enschede SUD102 A. de Jager Verrekijkers Kulturele Vereniging H.O. KEUKENS De Klink KOUDUM De Klink FOTO1 ponensl GRASDROGERIJ ondanks droge zomer toch gunstig resultaat „Die Lustige Witwe" I GEMEENTE AALTJE TOEGANG VRIJ BAKKERIJ V.D. WERF DE KLAMEARE M» J. SIKKEMA AE. V./D. BEEK MAANDAG14 MAART 1977 Huisartsen TEL. 1202 WORKUM Tandartsen: JU eekenddiensten >n- Gasbedrijf CONSULTATIE BUREAU le woensdag van de maand zitting dokter Stoel Hemelum e.o. is u- in er ar >t- op or n. ne er ;e- J. J. de Jong Lia met de bekende Léhar-operette op DONDERDAG 24 MAART a.s. TIMMERBEDRIJF NU NOG Sterke stijging van energieprijzen (gas en elktriciteit) goed merkbaar BIJ Aanbieding jaarverslag en ZAALVOETBAL DAMES •J •- F Voorzitter D. Tj. Dijkstra uit Warns neemt na drie zittingsperioden afscheid van zijn bestuursfunktie Workum, maart 1977 Hammole 9 Workum, maart 1977 Marianacker 32 os te Voorverkoop: vanaf 10 maart bij: Boekhandel Muizelaar (tel. 1294). Balkon 12,50, Zaal 10,— (C.J.P Pas 65-plus en bewoners van „Claerbergen” en „De Finke” reduktie zaal) Workum, 3 maart 1977 De Burd 7 Dankbaar en blij geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje Meinte Bergstra Feikje Bergstra-Algera Jacob BROOD - KOEK EN BANKET Dagelijks open van 13.3018.00 uur Vrijdags 21.00 uur Zaterdags 9.0012.00 uur en Tel. 05151—1224 of 1319 nd de Hindeloopen Doopsgez. voorm. 10.45 uur ds J. P. J. Knipscheer Herv. en Geref. voorm. 9.30 uur ds J. Bruin, dienst in de Hervormde De droogprijs voor het komende seizoen: gestart zal worden met 20 ct. per kg, later dalend naar 18 en 19 ct., in september weer op 20 ct. en met het einde van het seizoen in zicht stijgend naar 21 en 22 ct. ben voor kleine foutjes die nen worden gemaakt. ver- voor be* wor- ver- zaterdag, zon- en feestdagen van 10-10.30 en van 6.30-7 uur A. de Boer, Doltewal 12, Workum, telefoon 05151-1345 Van vrijdagavond 6 uur tot maan- fagmorgen 7 uur dokter Stoel telefoon 1234 kerk; nam. 7.30 uur ds J. H. Meij er van Oudega-W, dienst in de Ge reformeerde kerk tg er d. de 45 len ee- in len eel so len B. TJ. DIJKSTRA UIT WARNS de scheidende voorzitter Dwarsnoard 21 - Workum Telefoon 05151—1531 of 1302 4e woensdag van de maand zitting dokter Mudde Uitleenuren 12.30 uur tot 13 uur E. J. Meursing ia- ■ti- ar zal lie F' en an F’ F- :ht Langs deze weg wil ik u mede namens mijn vrouw en kinderen, hartelijk dank zeggen voor de vele kaarten, bloemen en fruit, zowel bij mijn thuiskomst als in het ziekenhuis ie Te koop gevraagd: INBOEDELS EN ANTIEK Zolderopruimingen BEKKEMA Telefoon 05149—272 ’s avonds 8 uur in Onze laatste BONTMANTELS bonthoeden. Bijv, van 795nu te geef slechts 349,— bijv, van 1075,nu te geef slechts 598, enz.. Div. bontmantels v. halve prijzen! De grootste en goedkoopste bontzaak van Nederland: DE BONTKONING Voorstreek 71 (één en ze ventig), Leeuwarden-C Extra: bij koop reisgeld terug (ook benzine auto) n- >1- jd at •ro lat en sb- ze- se- Voor al uw ROOKARTIKELEN SPECIAALZAAK Noard 45 - Workum Telefoon 1629 or en ijk te ,en ;rs al ien ta- oe- Ike al ien ien jni >en iod eld us- ret iet im >e- lel zo- lis lis ir- is- ni- in AUTORIJSCHOOL Hcgeterp 30 - Workum Telefoon 05151—1446 ;n ht Voor Allen die mij tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst hebben bedacht met kaarten, bloemen en fruit, wil ik graag ook namens mijn man, heel hartelijk bedanken H. Spijksma-Wassenaar Heidenschap Herv. en Geref. voorm. 9.30 uur ds P. Vroegindeweij, gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk Tidens de grote droogte leek het er op of zou het een dik verliesjaar worden, maar toen tegen de herfst de regen kwam kon weer volop produktie worden gedraaid. van te drogen gras liep plotseling zeer hoog op, zo hoog dat slechts met inzet van alleen en door hei maken van veel draaiuren, het aanbod toch in redelijke tijd ver werkt kon worden, aldus de voor zitter. Geen opmerkingen op de notulen dus dank aan de samensteller, de heer W. Castelein. Molkwerum Herv. voorm. 9.30 uur de heerO. Weissenfeld van Harich; nam. 7.30 uur ds A. P. J. van Ligten gen nominale waarde bij te kopen. Daarmee verwerft de drogerij zich een aandeel van bijna 50 procent in dit bedrijf. De direkteur, de heer H. H. de Jong, krijgt nu het woord voor een toelichting op het jaarverslag. Volgens de statistieken komen 2 zeer droge zomers achter elkaar praktisch niet voor, toch is dit de afgelopen twee jaar het geval ge weest. Het aanbod van te drogen produkt kon dankzij de Flevopol- der nog vrij lang worden gehand haafd, maar daarna kwam de zaak ook finaal plat te liggen. De plande produktiecijfers leken Van de kleine driehonderd leden die zijn aangesloten bij de Coöp. Groenvoederdrogerij annex Friese Mestdrogerij, was een kleine af spiegeling ter vergadering geko men op woensdag 2 maart in hotel de Wijnberg. Zij werden welkom geheten door voorzitter D. Dijk stra uit Warns, en een woord van bijzonder welkom was er voor de heren E. Dijkstra, ere-lid, oud-be- stuurslid Plantinga en de direkteur van de Rabobank, de bank die fi nancieel zeer nauw betrokken is bij het bedrijf. De droge zomer bracht schade aan het bedrijf en dat was logisch, alleen door met volle capaciteit te draaien werkt het bedrijf het meest economisch, maar na de zo mer kwam de herfst en het aanbod De Workumer dames speelden woensdag in Drachten tegen het Fean. Met fris e nopen spel were er met 6-0 gewonnen. Het was Willy Wesselius die 1-0 maakte, met die stand werd ér ge draaid en in de tweede speelhelft kwamen onze dames pas goed in hun spel. Cobie Wesselius scoorde 2-0, Ineke Kemker 3-0, Ria Ybema 4-0 en de steeds beter draaiende Willy maakte er 5-0 en 6-0 van. De Workumer dames groeien lang zaam over hun inzinking heen en ze zijn de laatste vier wedstrijden dan ook nog ongeslagen. Culterra BV in Lisse, het koopkantoor van de drogerij gedroogde mest, is een jong drijf, dat goed op poten moet den gezet, daarom besluit de gadering mee te gaan met het be stuursvoorstel om 60 aandelen te- worden en ook deze cijfers zijn me de van invloed op de kostprijs. Toch kon er het afgelopen jaar 70.000 gulden aan de reserve wor den bijgeboekt. De verwachtingen voor 1977 zijn gunstig en het bestuur is van me ning dat bij redelijk droogweer het kostencijfer goed in de hand kan worden gehouden en misschien nog wel iets naar beneden worden gedrukt. In 1976 werd 8835 ton droog pro dukt gedraaid, dit was in 1975 8065 ton, de uren waarin dit werd verwerkt waren in 1976 2288 uur en in 1975 1903 uur. Aardgasver bruik 1976: 2534578 m3, 1975 1805836 m3. Dan komt de sluiting, waarbij de scheidende voorzitter de direkteur lof toezwaait voor zijn koopman schap. Nu komen ook de kroketten op tafel, maar twee aanwezigen kun nen hier niet meer op wachten, de één wil Studio Sport niet missen, de ander krijgt bericht dat zijn koeien uit wandelen zijn gegaan en hij verlaat met spoed de vergade ring. De gemoedelijke en welbespraak te voorzitter, de heer B. Tj. Dijk stra van Warns, meent dat de tijd gekomen is' om zijn plaais in het bestuur in te ruilen voor een jon gere kracht. Hij heeft drie zittings perioden achter de rug en stelt zijn plaats beschikbaar. Na stemming komt de heer Maurits Hettinga als gekozen uit de bus. Hij zit met een probleem: Hij heeft zijn vrouw be loofd geen funkiies meer aan te ne men en nu toch weer gekozen. Hoe nu? Na enig denken schuift hij de belofte aan zijn vrouw gedaan op zij en neemt deze bestuursbenoe- ming aan. Dit houdt tevens in dat hij uit de financiële commissie gaat verdwijnen, en B. de Jong uit Koudum deze funktie zal overne men. ge- - --- in mist op te gaan. Tot zo tegen de herfst de regen kwam en deze droeg er zorg voor dat het gras de grond uitvloog, gevolg volop werk en tot 27 november kon gedraid worden. Dit betekende toch weer een produktie in 1966 van 8835 ton droog produkt. Met de kostprijs per kg. kan de drogerij een vergelijking met an dere drogerijen goed doorstaan, de Workumer kostprijs ligt daarbij vergeleken zelfs aan de lage kant. Al moet wel worden gekonstateerd dat de prijzen van gas en elek trisch schrikbarend hoog zijn ge- Het startgeld (dit is het bedrag dat moet worden betaald als een veehouder gras voor drogen aan biedt) blijft een stokpaardje bij de ze vergaderingen. Het is nu de hr. A. van der Zijpp, die hierover een balletje opgooit, waar direkt door bestuur en leden op ingehaakt wordt. Maar tot aller tevredenheid wordt deze zaak afgehandeld. Het komt wel eens voor (niet bij de drogerij in Workum), maar bij andere drogerijen, dat een boer het eindprodukt reeds in huis heeft en dat het gras nog op het land ligt! Duidelijk is dan dat bier ze ker van een vergissing kan wor den gesproken. Het eindprodukt dat de veehouder al heeft ontvan gen, moet het gras van een andere veehouder zijn geweest. Maar, zo als reeds gezegd, zoiets komt in Workum niet voor. Iedere veehou der krijgt zijn eigen gras gedroogd terug. Al moet men zeker oog heb ben voor kleine foutjes die kun- In het drukst van de tijd is het moeilijk telefonisch verbinding met de drogerij te krijgen. Het kan niet anders, meer lijnen zouden' ook dubbele afspraken tot gevolg kunnen hebben. Het nieuwe struktuurbrok, dat tegenwoordig op de markt wordt gemracht, is geen goedkope voer- methode, hier speelt veel bouw- boerbelang mee, die probeert een goede prijs voor het stro te ma ken. KERKDIENSTEN voor zondag 13 maart 1977 Workum R.K. voorm. 8 uur Mis; voorm. 10 uur Hoogmis Bapt. voorm. 9.15 uur dienst voorm. 11.15 uur zondagsschool Doopsgez. geen dienst Herv. 9.30 uur ds Stouttener van Leeuwarden-Huizum; nam. 7.30 uur ds P. Vroegindeweij Geref. voorm. 9.30 uur ds B. de Boer; nam. 2 uur kandidaat Jas pers Focks van Raalte Woensdag 9 maart Herv. en Geref. nam. 7.30 uur ds B. de Boer, geza menlijke dienst in de Gereformeer de kerk Koudum Herv. voorm. 9.30 uur ds A. P. J. van Ligten; nam. 7.30 uur ds J. H. Boerlijst Kapel Claerbergen: voorm. 10.45 uur ds W. H. G. Sie- not Kapel De Finke: voorm. 10.45 ur ds A. P. J. van Ligten Warns Herv. voorm. 9.30 uur ds K. Beuc- kens Voorzitter Dijkstra liet duidelijk merken dat de administrateur bij het bedrijf, de heer B. Branden burg, die zorg droeg voor het jaarverslag en tevens voor de ver werking van de financiële gege vens, bijna onmisbaar is bij dit be drijf. Maar hij heeft ook veel lol voor alle verdere medewerkers, die ten volle met hun bedrijf meele ven. Na het gunstige verslag van de financiële commissie, die de zaken gecontroleerd heeft, volgt goed keuring van de balans- en exploi tatierekening. Voor de rondvraag is het nog de heer S. Sj. de Witte, die namens ’t bestuur dank brengt aan de schei dende voorzitter. Hij heeft veel meegemaakt bij dit bedrijf, maar ook veel mee tot stand gebracht. Als dank wordt hem het boek „Hon derd jaar Friese Landbouw” over handigd. Dijkstra zegt in zijn ant woord, dat hij langzaamaan be jaard is geworden en zich nu te rugtrekt. Hij heeft altijd met veel plezier en met graagte dit droge rij werk gedaan. VOOR DE OUDE PRIJS 8x40 NU NOG 79,- - u

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 3