aïê' MODESHOW JELLESMA'S LOONBEDRIJF ervaren VERKOOPSTER BOETIEK JANICKE SLAGERIJ V. D. MEER Werkgroep vormings- en ont wikkelingswerk in Workum samengesteld MODEHUIS F. M. DE BOER D. KEMKER „BOETIEK JANICKE" ARJEN ELZINGA ENKELE ERVAREN TRACTORCHAUFFEURS GARANT It IN ONZE FÖHNEN WEGENS ENORM SUCCES DEZE WEEK NOGMAALS KALFSNIERTJES, HART, TONG OF LEVER - ALLES ZOLANG DE VOORRAAD STREKT NUCHTER KALFSVLEES IN DE REKLAME BAUKJE VISSER I KNIPPEN, WASSEN EN OCCASIONS MET KALFSLAPPEWSTUK KAJLFS- KALFSGEHAKT 00 gram SPEERSTRA B.V. FRISO - tweede blad 5 8 4 4,- 15,-- 750 DAMES- EN KINDERKLEDING SUD 8 500 gram 075 per KG In plaats van kaarten DONDERDAG 10 MAART 1977 Kinderen en kleinkinderen GEVRAAGD 1 Wij hebben op korte termijn plaats voor INLICHTINGEN: per KG AGENDA 11 1 GEDIPL. HAARKUNDIGE 12 2 3 13 4 meer aandacht voor hetzelfde geld SUD 6 TEL. 05151—1323 WORKUM 5 Harmen Engelsma Heidenskip, maeije 1977 6 7 8 9 10 den; want hier geldt een ijzeren wet: zonder plan, geen geld. SUD 8 WORKUM TEL. 05151—2080 Geeft een zomerse, sprankelende Kaarten a 3,incl. tropisch drankje, verkrijgbaar aan de Boetiek of bij „De Petiele” sfeervol, gemoderniseerde HER'ENKAPSALON bent p van harte welkom Maandag 21 maart ’s middags 14.30 uur en ’s avonds 20.00 uur in Restaurant „De Petiele” - Noard te Workum Met medewerking van 5 professionele mannequins. Maatjes 34 - 38 - 40 - 42 - 46 Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken zeggen wij langs deze weg hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven die wij van een ieder mochten ontvangen, na het plotseling overlij den van onze lieve vader, groot- en overgrootvader Sneek, maart 1977 Meliere 20 op de leeftijd van bijna 81 jaar; sedert 27 ok tober 1963 weduwe van Tjipke Bouwman Wij zijn dankbaar voor alle liefde die wij van haar mochten ontvangen ALGERABURREN 33 - WORKUM Telefoon 05151—1460 - 1752 1973 1975 1974 1973 met een moet Eltsenien hwa ’t oan my tocht hat doe ik in it sikenhüs wie: tige tank! het vor- ge- de Na een langdurige ziekte nam God tot Zich onze zorgzame moeder, groot- en overgroot moeder MERK WORKUM Onze kollektie JEANS is er! SLOOPY JEANS (een perfekte pasvorm) KATOENEN JUMPERS - BLOUSES ECRU KLEURIGE (jasmodel) VESTEN LEGER GROENE BERMUDA’S JEANS JUMPERS Voor de kinderafdeling: de veel gevraagde JEANS BROEKROKKEN LEGER OVERALLS en JAPONNEN zijn er! BIBA-COSM ETICS Gratis advies test voor deze zomer! 1974 nov. 1975 KOLLEKTE van 14 tot en met 19 maart: Natio naal Rheuma Fonds O In januari gaf staatssecretaris Meyer de eerste aanzet voor een gigan tische herverdeling van taken op C.R.M.-terrein tussen het rijk en de ge meente. Hij publiceerde de koncept-rijksbijdrage regeling sociaal-kultu- werk voor volwassenen, het klub- en buurthuiswerk, het opbouwwerk en reel werk, waarin de financiering van het vormings- en ontwikkelings- dergelijke geregeld wordt. Nu nog worden deze aktiviteiten betaald via rechtstreekse subsidies van C.R.M. Binnenkort zullen ze betaald worden door de gemeenten, met geld dat door C.R.M. verstrekt wordt. De gemeenten krijgen de vrijheid dat naar eigen goeddunken te verde len, maar ze moeten zich daarbij wel houden aan bepaalde normen en vooral aan het plan dat iedere gemeente moet opstellen en dat door C.R.M. goedgekeurd moet worden. Van deze eis kan niet afgeweken wor- BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 1 tot en met 7 maart 1977 GEBOREN: Aaltje dochter van Meinte Berg- stra en Feikje Algera Elisabeth dochter van Regnerus Ynte Foekema en Sietske Kunst ONDERTROUWD: Jan Grasman 20 jaar en Nieske van der Veen 18 jaar, beiden wonende te Workum GEHUWD: geen OVERLEDEN: Baukje Visser 80 jaar Wv. Tjipke Bouwman de Kaeidyk aan het openbaar verkeer Voorstel van b&w tot het verle nen van medewerking aan de BV Nederlandse Combinatie Bouw te Harderwijk tot het in bouwexploitatie brengen van ’t plan „Langs de Trekvaart” Voorstel van b&w tot het be schikbaar stellen van een aan vallend krediet voor het bouw- rijkmaken van de eerste fase van het plan Bascohof II Voorstel van b&w inzake grond overdracht aan het Provinciaal Electriciteitsbedrijf in Fries land 14 Begrotingswijzigingen voor TOTALE HAARVERZORGING voor de vergadering van de raad der gemeente Workum op dinsdag 15 maart 1977, ’s avonds om half acht in het stadhuis Notulen van de raadsvergade ring van 15 februari 1977 Ingekomen stukken en medede lingen Voorstel van b&w om aan het bestuur van de R.K. Kleuter school alhier op grond van ar tikel 50 van de kleuteronder- wijswet medewerking te verle nen bij de aanschaf van een kleuteraanrecht en een houten klimhuis Voorstel van b&w tot het ne men van een principe-besluit voor het maken van een plan plaatselijk vormings- en ont wikkelingswerk voor volwasse nen Voorstel van b&w tot vaststel ling van een nieuwe Algemene Politieverordening (aange houden in vorige vergadering) Voorstel van b&w tot vaststel ling van een verordening inza ke de behandeling van bezwaar schriften. Voorstel van b&w tot het ne men van een voorbereidingsbe- sluit voor het industrieterrein van de aardewerkfabriek van de fa. R.F. de Boer (Kern Wor kum) Voorstel van b&w tot aankoop van bouwterrein in het Pan- wurk en de Schoolstraat van de vereniging Volkshuisvesting Voorstel van b&w om het pad tussen Pothüswyk en de Schoolstraat aan te wijzen als onverplicht fietspad Voorstel van b&w tot het ont trekken van een gedeelte van Ook in Workum. Na het bekend worden van deze nieuwe regeling die vooral zins- speelt op groepen en verenigingen die door welke omstandigheden dan ook zelden in staat zijn iets aan vorming en ontwikkeling te doen, verzocht de Kulturele Raad van Workum, B&W om stappen te mo gen ondernemen, om dit plan op poten te zetten. Deze toestemming kwam een, zij het dat de Raad dit dezer dagen nog officieel goedkeuren. Omdat het bij de voorbereiding van dit plan en het daaruit voort vloeiende programma vooral aan komt op mogelijkheden die wor den gekreëerd voor de Workumer bevolking, is het een eerste ver- V.--’ SPORTINSTUIF Aanstaande zaterdag 12 maart aanvang 9.30 uur wordt er weer een Sportinstuif in het sportcen trum De Rolpeal gehouden, Toegang 1,- Hoek van Holland: S. Bouwman J. Bouwman-Danhoff Leeuwarden: A. Mink-Bouwman L. Mink Zaandam: G. Bouwman L. Bouwman-v.d. Velde Zaandam: K. Bouwman G. Bouwman-Wagenmakers Leeuwarden: F. v.d. Berg-Bouwman I. B. v.d. Berg Hanover, Canada: H. Klaver-Bouwman T. Klaver Leeuwarden: A. J. Bouwman U. T. Bouwman-Visser Klein- en achterkleinkinderen Workum, 7 maart 1977 .Mariënacker De rouwdienst is bepaald op vrijdag 11 maart a.s. ’s middags 2.00 uur in de Herv. Kerk te Workum Gelegenheid te condoleren: een half uur voor de rouwdienst digd welke zo is samengesteld, dat de werkgroep na invulling een schema kan maken van al datgene wat wel en niet gedaan wordt op vormings- en ontwikkelingsgebied. Momenteel wordt ook al gewerkt aan een vragenlijst, welke be stemd is voor iedere Workumer van boven de 17 jaar. Op deze ma nier kan worden gepeild welke be hoeften er op kursusgebied be staan. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd. Samnstelling werkgroep. Iedere groepering met eenzelfde doel of inslag heeft zitting geno men in de nieuwe werkgroep. Hierbij worden ze aan u voorge steld: Namens alle vrouwenverenigingen mevrouw H. Bokma-Vetter, Inthiemasingel 21 Namens de Jongerenverenigingen Herman de Bruin, Séburch Namens het Nut: mevrouw L. Venema-Boer- mans, Waechfinne 3 Namens de standsorganisaties P. van der Valk, Süd 54 Namens de Vakorganisaties: mevrouw IJ. Boekema-Poel- sma, Balkfinne 14 (voorzit ster) Namens de Kulturele Raad: Jac. G. Bouwhuis, Begine 36 (secretaris). Deze groep probeert met hulp van hun achterban, die onontbeerlijk is, en met de hulp van alle Wor- kumers, iets te bereiken op zeer belangrijke terrein van ming en ontwikkeling in onze meenschap. Wij houden u op hoogte. eiste de betrokken instellingen en groepen erin te betrekken. Daarom is onlangs een bijeen komst belegd warbij alle vertegen woordigers van alle Workumer verenigingen waren uitgenodigd. Uit deze verenigingen werd een werkgroep geformeerd, die de zeer zware taak op haar schouders krijgt om binnen een betrekkelijk korte tijd, namelijk voor november 1977, een plan en een programma samen te stellen over het vormings en ontwikkelingswerk in Workum. Een plan en programma waarbij niemand vergeten mag worden en waarin iedereen gekend moet worden. Binnenkort krijgen de meeste secretaressen en andere leiders van bepaalde centra en groepen, een vragenlijst overhan- VW PASSAT - S VW PASSAT 15000 km VW KEVER 1303 VW GOLF LS AUDI 100 DYANA 6 OOK IN ZELF-OPKNAPPERS GOEDE KEUS NIEUWE GOLF-BENZINE UIT VOORRAAD LEVERBAAR! AUTOMOBIELBEDRIJF WORKUM - Merk 16 Tel. 05151—1333 - 1666

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 5