Workum 1 met veel moeite naar magere 1 -0 overwinning Ernstig ongeval deed E.H.B.O. werkers in aktie komen s.v.w. VOETBALAGENDA 0-3 pop- FORUMAVOND voor zaterdag 12 maart 1977 WORKUM 2—VVT 2 3-0 verwacht 1 I Workum 2 heeft ht moeilijker ge had dan de 3-0 doet vermoeden, on voor man of vier, vijf passeren, sief de keeper, wardoor de stand 1-5 werd. WORKUM WON ZAALVOETBAL- TOERNOOI VIJFTIG JAAR REUMA BESTRIJDING IN NEDERLAND EEN MORGEN IN DE PEUTERSPEELZAAL SENIOREN: ’t Fean I-Workum I vertrek 11.45 uur Hardegarijp 2-Workum 2 vertrek 11.15 uur Scharnegoutum 4-Workum 4, ver trek 1 uur. JUNIOREN: Workum 1A-SDS aanvang 4.15 uur Workum 1 B zie kastje Workum 2C-RES 2C aanvang 11 uur WORKUM 1C-JOURE IC (beker) KANSEN BENUT!!! (District volleybal dames SVW I) Het was een oefening, maar dan wel een zeer realistische, die de vorige week donderda/g plaats vond in de omgeving van de Merk en waarbij de E.H.B.O.-ers zeer snel ter plaatse waren voor het verlenen van de eerste hulp PUPILLEN: Pupillen A-CVVO 2 vertrek 9.30 uur Pupillen B-Sleat 2 vertrek 9.45 uur Pupillen E-Hielpen, zie kastje OKKE VAN DER KAMP was zaterdag de doelverdediger bij Workum I. De al jaren in het eerste elftal van Workum keepende Gerrit van der Veen uit Bolsward werd voor deze wedstrijd door de trainer gepasseerd. Okke heeft een goede wedstrijd gekeept, maar spelers en publiek misten wel de standaard kreet van keeper van der Veen: „Hou je man”. Overigens is het nog niet zeker of Okke de plaats van Gerrit definitief zal innemen. De opstel ling van de wedstrijd voor a.s. zaterdag is nog niet bekend. Lucas Ybema, die na de rust de plaats als spitsspeler innam van Gerard Slootjes, maakte in de eer ste minuut van zijn optreden in Workum I het winnende doelpunt. bewust speelde de onderschatting een rol mee. Workum mocht aftrappen en T waren kansen voor beide partijen maar het was Auke Wouda die met werkelijk een prachtig doel punt keihard in de hoek knalde, dat betekende 1-0, met deze stanc werd er ook gerust. Na de rust had Workum de wind wat mee en het tweede doelpunt liet dan ook niet lang op zich wachten, een pass van Menno Venema belandde bij Ge rard Blom, die Auke op maat be diende en 2-0 scoorde. Onder aan voering van Yme de Jong begon Workum nu te drukken, eerst le pelde Menno de bal nog over het lege doel, maar even later herstel de hij zich door keihard in de schie ten 3-0. Workum had weer gewonnen, maar het was moeilijker dan de uit slag deed vermoeden omdat VVT altijd een ploeg is die enorm fel is. Workum 2 heeft nu 14 wedstrij den gespeeld - 24 punten - en een doelsaldo van 32 voor en 6 tegen. Volgede zaterdag wacht hun de zware uitwedstrijd tegen Hardega rijp. richting van de Merk begon te rij den, was er geen ontkomen meet aan. De Renault met inzittenden wedr door de kraanwagen ge kraakt, en ook de beide fietsers werden in het nauw gedreven en sloegen tegen de straatstenen. Zes gewonden lagen langs de straat of zaten half bekneld in de Renault, terwijl de chauffeur van de zware kraanwagen met de schrik vrij kwam en zich naar de Bistro be gaf om onder het genot van een kop koffie de hulpaktie op de Merk te volgen. De beide Workumer doktoren bleken die avond onbereikbaar en dan is er nog maar één hulpdienst waar op teruggevallen kan worden dat is natuurlijk de EHBO. Deze groep die zich van geen kwaad bewust was werd ingeschakeld en trad direkt handelend op. In de kortst mogelijke tijd werden diag noses gesteld, en verbanden aan gelegd, terwijl gewonden gereed werden gemaakt voor opname in het ziekenhuis. Snel en vakkundig optreden was het devies en dat werd gedaan. Het betrof hier een oefening, maar wel één waarvan de ge waarschuwde EHBO-ers niet op de hoogte waren, dit alles om de rea liteit zoveel mogelijk te benaderen En dat het realistisch opgezet was, bleek wel dat in de sporthal om acht uur ’s avonds verteld werd dat een ernstig ongeluk op de Merk had plaats gevonden en waarbij zeker doden en gewonden waren gevallen, een grote bloed plas kleurde de Merk rood! links werd het eens via rechts ge probeerd en met succes. Eerst scoorde W. Zwiers op een voorzet van J. Boekema, 5 minuten later brak J. van der Kamp door, trok voor van links en W. Zwiers was wederom aanwezig om de zaak af te ronden 0-3. In de 28e minuut snelde W. Zwiers weer op het doel af. Hij stuitte eerst op de keeper, deze greep maar half in, zodat de hattrich van W. Zwiers een feit was 0-4. Toen kwam Nijland even terug, een vrije trap verdween on houdbaar in de bovenhoek 1-4. Dit kon Workum niet op zich laten zit ten en daarom ging vijf minuten tijd J\ Boekema waar eens ’n inclu- eind- Als Workum nog een ronde ver der wil komen met de bekerwed strijden moest Workum met 2-0 winnen. In het begin ging het wel ardig goed met Workum, maar toch wisten ze niet een doelpunt te vermijden. Theo de Jong werd voor Jelle Bakker gewisseld, maar toch kon Workum de stand niet op 1-1 brengen. In de rust werd Jan Wes- selius gewisseld voor Wim van der Een magere overwinning op de in degratiegevaar verkerende ploeg van Delfstrahuizen. Het kan soms moeilijk zijn tegen een der gelijke club te spelen en boven dien had Workum vier invallers, waronder de keeper uit het twee de elftal, in verband met twee schorsingen, een blesure en een vervanging. Hoewel Workum in de eerste helft de meeste kansen kreeg om bijvoorbeeld een schot van Durk de Boer in de 17e mi nuut te noemen en 10 minuten la ter een schot van dezelfde speler tegen de lat; de doelman kon het leder nog net over de lat tippen! In de laatste minuten verspeel den de gasten een paar kansen en in de allerlaatste minuut schiep Workum nog een kans, maar de stand bleef 0-0. In de 20ste minuut van de twede helft schoot Jappie Harkema net over. In de 23ste mi nuut werd Gerard Slootjes vervan gen dooi’ Lucas Ybema. Het was niet te voorzien dat deze invaller een minuut later het enigste en dus winnende doelpunt zou scoren, en toch gebeurde dit, toen de kee per was uitgelopen en Lucas ge makkelijk kon scoren. Het leek er zowaar nog op dat hij nog een paar doelpunten zou maken. Hij was er wel dicht bij doch er werd niet meer gescoord. NIJLAN D5-WORKUM 4 1-5 Meerdere keren had leider H. IJbema de afgelopen maanden ’n opstelling voor Workum 4 ge maakt. maar evenzo vele keren de wedstrijden afgelast en keerden de spelers moedeloos terug van het kastje in de Begine. Zaterdag 'was het dan echter weer zover. Workum 4 moest op een stuk hob belig weiland in Folsgare probe ren Nijland 5 te bedwingen. Eer harde noordwester stond dwars over het veld en dit bemoeilijkte de combinaties, zodat het tot hal verwege de eerste helft duurde voor er werd gescoord. Op een ver re uittrap van invaller doelman G. Sikma wist D. Ybema de uitgelo pen keeper van Nijland te verras sen met een boogballetje. Verder dan dit feit kwam men in de eerste helft niet, zij het dan, dat er nogal wat gekraak van botten opklonk echter zonder noodlottige gevolgen mogelijk moesten enkele spelers nog wat loskomen na de lange win terslaap. In de tweede helft bleef het nog lang 0-1 voor Workum. Nijland pro beerde door te breken via lange uittrappen van hun keeper, maar aanvoerden E. Bleas hield achter de zaak goed dicht. Omstreeks de 18e minuut brak echter een perio de aan, waarin W. Zwiers zijn voet balkunde tentoon spreidde. Nadat de Workumer aanvallen door de harde wind steeds strandden op tafel gezet. Richard, Hanneke, A- dolf en Tia zitten gezamelijk om de tafel. Een plastic zakje wordt oper scoorde gedaan en de peuters eten sma kelijk uit de pannetjes van het ou de brood, dat voor het konijntje meegenomen was. Zo gaat de morgen verder. De een ploetert graag met water, de ander verft graag. Lietbeth en Ellen verkleden zich graag, totdat de leidster wel eens een handje moet helpen, om dat Ellen met beide benen in één broekspijp rondloopt. Op de buik de glijbaan af gaat ook heerlijk. Tien uur. De peuters zitten om de lange tafel; limonade en appel tjes worden uitgedeeld, daarna is ’t plasje plegen. Richard heeft geen tijd, hij hoeft niet zegt hij. Maar hij wordt toch door de leid- bestond uit G. ster meegenomen, nauwelijks het L. Miedema, broekje los, hoge nood. Gim met de paalkoppen, penkast of zingen, of samen op de grote tafel, welke de boot is. Zwaaien we naar moeders die nu al weer binnenkomen. Het is half twaalf. De laatste peuters helpen mee om de paalpoppen in de gro- Met veel spanning hebben de supporters van SVW I de uitslag van de uitwedstrijd tegen W.K. te gemoet gezien. Zó zelfs, dat onder de wedstrijd al telefoontjes te Gor- redijk kwamen van nieuwsgieri gen, die wilden weten, hoe het Wor kum daar in de „Wouden” ver ging. Nuhet ging Workum aardig voor de wind, hoewel er zo nu en dan wel wat tegenwind was. W.K. (gehandicapt door het gemis van twee speelsters) speelde lauw en weinig aanvallend. Workum bleef voorzichtig en rustig. De eerste set werd krap gewonnen 14-16. De Workumers voelden dat er winst inzat! De tweede set werd ruim gewonnen met 9-15. Tot 9-0 liep, de volleybaltrein van Workum gesmeerd. De eindhalte was in zicht meende men. Maar dat pakte anders uit. W.K. pepte zich wat op, er kwam wat gerom mel met de scheidsrechters, coach enz. ’t Gevolg was, dat Workum begon te prutsen en W.K. inliep. Gelukkig kon men toch aan het eind van de set opgelucht ademha len 12-15! De eerste positie van Workum op de ranglijst werd behouden met versterking van drie punten. W.K. is nu tweede met vijf punten ach terstand. Het is kwart voor negen de peu ters staan met hun moeders al te wachten voor de deur van de speelzaal. De leidster komt er aan. De kachels worden even hoger op geschroefd, heerlijk warm. Langzaam komen de peuters bin nendruppelen. Jeroen met een zak W.C.-rolletjes en doosjes, waar voor de leidster hem een extra klopje op z’n schouder geeft. Ook Ednar huppelt binnen met een plastic zakje oud brood voor het konijntje. Als de leidster vraagt zullen we het even op het kastje leggen, loopt ze snel weg. De trac tors met wagens zijn meestal het oerst bezet. Enkele peuters moe ten nog even wat bijkomen en zit ten eerst rustig even te puzzelen bij de tafel, of kijken eerst wat rond. Ook het poppenhoekje wordt veel door jongens en meisjes ge- obruikt. De een is mem en de an- Meer. °In de tweede helft speelde der heit. De_pannetjes_ worden op Workum iets minder en al gauw lag de tweede bal in het net. Alles- werd op alles gezet, maar het mocht niet baten. Joure nog éénmaal door onhoudbaar in te schieten. Andries Huisman, die al vele ballen uit het doel had gehou den, kon hier niks aan doen. Voor Workum was de wedstrijd verloren maar voor Joure niet, want die zijn een ronde verder. Workum IC moet nu maar proberen om in de competitie hoog op te klimmen. Reuma is een volksziekte waar aan ruim 200.000 landgenoten in min of meer ernstige vorm lijden en die een zware belasting kan zijn omdat ze de mens vaak belem mert in zijn dagelijks leven. Een belangrijk element bij de be strijding van Reuma is uiteraard de medische behandeling, maar veel belangrijker is de maatschap pelijke zorg die erop gericht is de patiënt zijn plaats in de samenle ving te hergeven, al naar gelang de mogelijkheden die hem resten. Het Nationaal Reuma Fonds, een in 1945 opgerichte dochierinstel- ling van de Nederlandse Vereni ging tot Rheumatiekbestrijding, is verantwoordelijk voor de fondsen werving waaruit o.a. de research op wetenschappelijk terrein wordt gefinancierd, beschikt over ruim 750 plaatselijke comité’s van vrij willigers in het gehele land die ’n hoofdrol spelen bij de jaarlijkse na tionale kollekte in maart, maar ook bij talloze andere activiteiten zoals deelneming aan beurzen en tentoonstellingen met een eigen voorlichtingsstand en bezoek aan patiënten, die door hun handicap aan huis gebonden zijn en daar door dreigen te vereenzamen. Al deze activiteiten worden be kostigd uit de opbrengst van de jaarlijkse kollekte en uit de bijdra gen van de begunstigers wier aan tal in de afgelopen anderhalf jaar enorm is gestegen van 60.000 tot 93.000! Deze ontwikkeling is mede te danken aan het tijdschrift var het Nationaal Rheumafonds, het Reumabulletin, dat enkele malen per jaar verschijnt en vele inte ressante wetenswaardigheden be vat over alle mogelijke facetten van de bestrijding van reuma in binnen- en buitenland. Wilt u een gratis Reumablad ont vangen, schrijft u dan - zonder postzegel - naar andwoordnummer 1530 te Den Haag. In de week van 1418 maart doet het Rheumafonds weer een beroep op u, onder het motto: GEEF GUL, GEEF GELUK! Omstreeks kwart voor acht, juist toen de bezoekers van het concert van Crescendo zich die donderdag avond naar de Klaemare spoeden, gebeurde op de Merk een ernstig ongeluk. Een Renault, waarin vier personen zaten kwam vanaf het Skil richting Merk rijden, twee fietsers kwamen vanaf het Süd eveneens richting Merk rijden. En toen de grote kraanwagen van Ga rage Speerstra zonder op alle ver dere verkeer te letten vanaf de bushalte voor de kerk ook in de In eerdere Friso’s heeft het al aangekondigd gestaan: Op maan dag 14 maart a.s. ’s avonds om 20.00 uur zal er in de Klameare weer een gemeentelijke farurfi- avond worden gehouden. Wat bete kent dat? Dat iedere ingezetene die daar prijs op stelt weer alle in formatie van het gemeentebestuur kan krijgen die hij (of zij) wil. Het voltallige college van burgemees ter en wethouders zal daar aan wezig zijn samen met de gemeen tesecretaris, de direkteur gemeen tewerken en de postcommandant van de rijkspolitie. Langs de wanden van de grote zaal van de Klameare zullen ver schillende foto’s en tekeningen worden opgehangen. Zo zullen daar een zestal nieuwe luchtfoto’s van Workum tentoongesteld wor den, zullen er o.m. tekeningen han gen van de Zuiderbrug, het plan Bascohof II, het plan Langs de Trekvaart en de eerste gedachten van het dagrecreatiegebied van ,It Soal’. Getoond zullen worden de verschillende tekeningen van onze stad, die vervaardigd zijn ter voor bereiding van de vaststelling van een beschermd stadsgezicht. Ook zullen in de zaal opgesteld worden de waquettes van de woningwet- bouw, die de woningbouwvereni ging „Volkshuisvesting” van plan is te realiseren op het Panwurk en in Bascohof II. Het gemeentebestuur een volle zaal.\ Zondag 6 maart hebben de Wor kumer zaalvoetballers een uitste kende indruk achtergelaten in Mak kum. Het team bestond uit G. Blom, G. Dijkstra, M. Venema, H. Venema, doel B. Brouwer en coach W. Venema. Workum moest het eerst opne men tegen Franeker. Uit een pass van L. Miedema schoot H. Vene ma keihard in. Na vier minuten maakte H. Venema er 2-0 van. Workum speelde 2-2 tegen Har- te kist te bergen, iingen. Door een misverstand in de achterhoede kwam Workum op 0-1 maar de gelijkmaker bleef niet lang uit. H. Venema scoorde 1-1. L. Miedema maakte er met een mooie omhaal 2-1 van in de laat ste seconden van de wedstrijd maakte Harlingen 2-2. Makkum was nu aan de beurt, door zeer taktisch spelen van Wor kum werd dit met 0-1 gewonnen door een uitgemeten pass van G. Dijkstra schoot H. Venema in. Nu moesten de kruisfinales ge speeld worden. Workum moest het opnemen tegen Sneek, maar kon niet verder komen dan 2-2. Doel puntenmakers waren M. Venema en H. Venema. Tenslotte won Workum met pe- naltyschieten, nadat de uitsteken de keeper B. Brouwer twee penal ty’s stopte. In de eindwedstrijd kwam Wor kum weer tegen Harlingen uit. De ze spannende strijd werd beslist door een goede trekbal van M. Ve nema afgerond door G. Blom. De prijsuitreiking vond plaats in hotel De Zwaan te Makkum. De gasten trachtten er een ge lijkspel uit te halen, doch strand den op de goede verdediging en Workum’s voorhoede kon maar niet tot scoren komen. Een erg aantrekkelijke wedstrijd was het niet, maar dit was mis schien een gevolg van het kille kli maat en de harde wind. Uiteindelijk is de zege terecht gekomen bij Workum, het elftal dat mede in de kopgroep zit en feitelijk wel verplicht was om te gen de onderste in deze competitie te winnen. Einduitslag 1-0.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 6