i w Mi ■I o Kievitseieren /ac. v.cL Meer SYLSPAED 55 - WORKUM motorboot Charmant bij Weer&Wind in een Trenchcoat van Modetti Of regenen. De mooiste Donateurs Concert Crescendo Zilversmid vestigt zich in Workum aan het Noard v si tot V HM MCJÏTTI de veelzijdigste mode-specialisten GEMEENTE REINIGING WORKUM OFFICIËLE BEKENDMAKING GEMEENTE WORKVM BMW A J kW I .4 •AW Groene Kruis W4 Vlot gesneden Trenchcoat die erg fijn afkleedt. 220- i W ‘v’qV Bil y voor Een stalen buiten- Koudum Ook dit jaar kopen wij weer uw i fl „EENDRACHT VERWACHT’’ ge- Zuster M. Weitenberg, Bakhuizen,) telefoon 05148598 6% meter lang Te bevragen: Beukenlaan 12 Belanghebbenden worden er op gewezen, dat ingaande 7 maart a.s. het huis'- en grofvuil, in plaats van tweemaal per week, éénmaal per week wordt opgehaald. Hindeloopen. I.p.v. donderdagmiddag zal het huisvuil vrijdagmiddag worden opgehaald. maandagmorgen. ongewijzigd, behalve Mariënacker. vrijdagmorgen. Heidenschap ALBUM ERFGENAMEN FEIKE DE BOER De burgemeester voornoemd, J. J. L. Pastoor Tel. 1779 ’s avonds na 6 uur In de voormalige drogisterij van de familie Joz. Westra aan het Noard heeft zich nu een zilversmid gevestigd, die zijn zaak vanaf maandag jl. voor het publiek heeft opengesteld. De laatste maanden is in het pand Noard 121 druk gewerkt door Willem en Dimphy van Doorn, om alles in te richten voor de opening van hun bedrijf en maandag jl. was het dan zover dat de zaak voor het publiek opengesteld kon worden. TE KOOP krijgen boord t ff ft verder, twee actieve buurtwerkers, namelijk mevrouw R. Wesselius en de heer W. Boersma traden toe tot het bestuur van de Oranje Vereni ging. Het probleem waar deze avond het meest over gesproken is betrof de geldmiddelen, alle facetten van een dergelijk omvangrijk onder deel werd op uitvoerige wijze door gepraat met als resultaat, dat de buurtverenigingen hun volle mede werking hebben toegezegd. Daar men in feite geen leden op papier heeft, wil men trachten te komen tot een groot aantal vaste dona teurs (en iedere Workumer voelt natuurlijk voor Oranje), die admi nistratief ook worden bijgehouden. Daar men het bedrag zo laag aoor die aparte i1 X. knoopjes en 1 gezellige rxV sierstiksels. Dat is de gedachten gang ge weest van de Oranje Vereniging toen zij jl. maandag 28 febr. bij een kwam, met de besturen van de Buurtverenigingen. Alhoewel alle besturen niet vertegenwoordigd waren is de samenspreking volle dig geslaagd. Het bleek op de avond duidelijk dat de Oranje Vereniging echt wel een injectie van bereidwillige men sen nodig had. Natuurlijk werd die injectie vlot door de aanwezige buurtbestuur- ders toegezegd, men ging zelfs nog donderdags. Algeraburren, straten „Oer de Dolte”, Turflan, Emmabuert, Begine van de brug tot Spoardyk, Mariënacker, Spoardyk en de wijken „Bascohof” en „De Finnen”, (dus alles ten oosten van de Dolte). dinsdags. gedeelte Workum, waartoe behoort Dwarsnoard, Noard, Merk, Süd, Sylspaed, Kaeidyk en Slinkewei, Nonnestrjitte, Skil, Begine tot brug, Schoolstraat, Doltewal, Pothcswyk, Houtmolestreekje, Balkfinne, Brouwersdyk en Trekwei. (dus alles ten westen van de Dolte). Het winkelgedeelte heeft een forse verandering ondergaan. In plaats van de voorheen uitgestalde artikelen van de drogisterij branche, prijken nu edelstenen, zilveren sieraden, mineralen (half edelstenen) etc. in de vi trines en etalaves. De heer Van Doorn die van beroep edelsmid is, heeft de meeste siera den zoals oorbellen, armbanden .hangers enz. zelf gemaakt. Het is de bedoeling om in de toekomst er een open atelier van te ma ken, dat wil zeggen dat men ook kan zien hoe de verschillende sieraden gemaakt worden. Klameare. Na een toegift, waar het publiek op wachtte, kwam er weer een einde aan deze prachtige avond. U wordt verzocht het aan te bieden vuil zo vroeg mogelijk buiten te zet ten, omdat deze regeling zowel voor u als voor de gemeente-reiniging nieuw is en in de praktijk moet blijken hoe laat de reinigingsauto in uw straat kan zijn. drooghouders ontdekt u snel in. onze ruime Modetti-kollektie-. Volop modieuze Trenchcoats. Charmant bij weer wind. mogelijk heeft gehouden vertrouwt men er volkomen op, dat deze ak- tie zal slagen. Middels een circu laire die huis aan huis zal worden verspreid, zal een oproep worden gedaan, deze zaak te steunen, op deze circulaire zal ook het bedrag worden verweid dat men per gezin in alle bescheidenheid mag ver wachten. DUS NU AFWACHTEN WAT OP DE CIRCULAIRE TE LEZEN STAAT. De indruk kan gewekt zijn dat professor Jansen het album schonk aan Warkums Erfskip, maar dit werd geschonken door de erfgena men van Feike de Boer. Professor Jansen was degene die het voor hen overhandigde aan Warkums Erfskip. Afijelopen donderdap 3 maart gaf de brassband Crescendo haar jaarlijks donateurs concert plm. 140 belangstellenden. Om 8 uur opende de band deze avond met «de fanfare en enkele koralen, waarna de voorzitter ie dereen welkom heette in het bij zonder de ereleden K. Mein, S. Vis ser, C. Boersma en ere-voorzitter J. Bokma. Voor dit .donateursconcert waren er zelfs belangstellenden uit Bra bant en Leeuwarden gekomen, want de band geeft binnenkort een concert op uitnodiging in Brabant. Na de opening werd het pro gramma afgewerkt, hierbij vielen meteen op de prachtige klank in de ouverture „Calif of Bagdad” ook in de technische gedeelten kon men het raffinement waarnemen om dit onder de knie te moet veel gestudeerd worden. Dat dit nummer aansloeg bleek wel uit het geweldige applaus van de aan wezigen, hierna volgde een prach tig voorgedragen gedicht, getiteld „Mighty like a Rose”, dat zeer muzikaal werd voorgedragen, ook enkele marsen werden uitstekend naar voren gebracht, vooral de „Fly over”, die de band nog maar pas op de lessenaar heeft en hoge eisen aan de muzikanten stelt. In de ouverture „Die Felsenmühle” bewees men dat men van goede huize moet komen om dit stuk uit te voeren. Dat de anwezigen dit consert waardeerden bleek wel uit het ge weldige applaus, wat de leden van de band zeker toekomt. Na het slotwoord van de voor zitter dankte hij een ieder voor de belangstelling en de steun die al tijd aan „Crescendo” is gegeven. Jammer vond hij dat niet meer van de vele donateurs die „Cres cendo” heeft, aanwezig waren. Ho penlijk komen die dan 31 maart als de band weer een consert geeft dan samen met fanfare „Nij Lib- ben” uit Koudum, ook dan in de De burgemeester van Workum maakt bekend, dat burgemeester en wethouders voornemens zijn om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, junkto artikel 50, lid 8 van de Woning wet in afwijking van het geldende bestemmingsplan „De Finnen” (vast gesteld bij raadsbesluit d.d. 18 oktober 1971, nr. 12c, en goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 6 januari 1972, nr. 9956) vergunning te verlenen voor het bouwen van een woning aan de Hearwei nr. 17, ka dastraal bekend gemeente Workum, sektie A, nr. 5197. ged. Belanghebbenden kunnen gedurende 14 dagen, ingaande 11 maart 1977, bij burgemeester en wethouders van deze gemeente kenbaar maken, of zij tegen het verlenen van deze bouwvergunning bezwaren hebben. De hierop betrekking hebbende stukken zijn voor dit doel gedurende bovengenoemde termijn ter gemeentesecretarie, afdeling algemene za ken, ter inzage gelegd. Workum, 10 maart 1977. - hl 4 ■U

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 7