krant uuïm muiiemar! zzrx?— zensteun behoeft uit te keeien. hawwe sille noch wol witte, dat - SUD102 A. de Jager 1439 return»»»*’*’**’^ FYFTICH HER LYN bloemen KEUKENS agenda molenaar \yimMuizdaar bij-de-tijdsinniannenniode. w CXT™» X’X NIEUWS- en INRUIL- WAGENS ■i k L TAXI NODES? autobedrijf YNTEMA BLANKSMA'S assurantiekantoor JOH. KEMKER telefoon 051511526 AUTOBEDRIJF yntema V.D. WERF FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN SLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste kwaliteit RADIO BIWGST uw TAXI? bel 05151 1306 SCHRALE EISMA |gi s. VAN DER MEULEN FA. G. S. VISSER EN ZN. „SCHIESSER" (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TKmElHUÏ® SPEERSTR A Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd ::r“a:asob:x°vrtkr.n‘: ^WW®»*»»****^^^**^ agendb donderdag damnieuws mode t MEN'S SPECIAL MODE- XI 'y jr OOK VOOR ZlEKENVERVOER en TfiDLiWRIJDEN jSSmBolsward. Telefoon 05157 - 36 36 Maart: v0.r de h—- "X - - dumXX’eobter gelukkig lang niet allijd mlTde OÜIBEDRIH trefpunt I 17 MAART 1977 NO. 11 groente- 7 wie fan de ellinde en 4 TIMMERBEDRIJF Plaatselijk Jaarvergadering 31 Omheecfi Kleuter- en 28 19 26 3 10 17 24 31 van de c Redaktie-adres: HUNIA’S drukkerij WORKUM Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 0-2 1-1 2-0 2-0 0-2 2-0 2-0 0-2 1-1 BEL M A K K U M Ds. L. Touwenlaan 32 Telefoon 15861689 Voor al uw haarverzorging dameskapsalon Voor r Voor SUD 2224 - WORKUM Tel. 05151—1439 Noard 69 - Workum Telefoon 051511306 Ook voor EFCO bloem-, gras- en ZADEN Laat RADIO EN TELEVISIE verzorgen .^^^ZX^'ZZz'ZZZZZZZZZ^' kempers HET adres voor uw SPORI- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 19 22 Ned. Bond van 24 19 1 Abonnementsprijs 5,50 per half jaar; per post 7,- per halfjaar in Indië met het het verleden. Thans mag -eens ten inlandsche massa op handige wijze de aandacht van onze L- kennis komt, wanneer j Feestavond Supp. Ver. v.v. Wor kum Damesrekreatiedag plattelandsvrouwen Jaarvergadering V.V.V. Wor kum Ouderavond Openbare 1 de gespeelde wed- slIJJUC1. - onderlinge competi tie, gespeeld op 9 maart jl. 100STE JAARGANG WEEKBLAD F R I S O BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken Voor VERKOOP van uw woning cn TAXATIES van alle Onroerende Goederen MAKELAARDIJ rlanksma de provinciale landbouw- j van Landbouw, die van 5 tot Leeuwarden gehouden wordt, de beschik- -bestande uit de Wilhelmina- Noorden grenzende perceelen met ruim 14 H.A. Bovendien zal voor het houden en kleinvee, gebruik wor- oppervlakte van 2 Va H.A. Workum - tel. 05151 1848 Uitslagen strijden in Wij hebben een steeds wisselende collectie perWesselius-J. van der Meer Sj. Folkertsma-B. Visser H. de Vries-P. Couperus Tweede klas: M. van der Weide-H. Ylstra D. de Vries-D. Tjerkstra P. Bouma-IJ. Dijkstra R. Dijkstra-H. Pruiksma G. de Jong-P- Huisman J. Dijkstra-A. Visser worden gesteund uit de besten onder - j van het Nederlandsch ge- communisme nimmer vat krijgen Dagelijks open van 13.30—18.00 uur Vrijdags 21-00uur Zaterdags 9.00-12.00 uur en Tel. 05151—1224 of 1319 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven Noard 99—107 - Workum HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 Belang Konsert door de fanfare Nij Libben uit Koudum en de brass band Crescendo uit Workum, in de Klameare GAZELLE FIETSEN MERK - Telefoon 1358 daarop ingrijpen door onze Regeering be- worden geconstateerd dat deze duidelijkste he.n bewezen, d'E”°; in beroering wordt gebracht, dit Europeesche bestuursambtenaren ontgaat en het kwaad groote uitbreiding ge- WAAG 1932 (Op de voorgrond „Dove Kees’ APRIL: 1 Toneelver. Jimmer Gezellige mensen blijven kopen bij ur n n KHMER K R A IM T sujtek USD- ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 rijschool Kom vrijblijvend ccns langs KERK en 65-plussers Bedrijfsvolleybal Bedrijfsvolleybal MEI: Bedrijfsvolleybal Bedrijfsvolleybal Bedrijfsvolleybal Bedrijfsvolleybal Bedrijfsvolleybal JUNI: Finales bedrijfsvolleybal en instuif mogelijk te beperken. onder moe ten rangschikken elke maatreg markten voor de producten me„ dB meestal in meer enge„„minderen. Er kunnen worden genom narticulieren en Overheid, „ordt voortdurend getracht hestett.ngen h„ „oel. i au av tiid mei makke hawwe, sine in «i. -1 - dy ÜS WaC“' sjen stie. „De onrust hoort weer tot onrust weer te 1. aan eerst te hunner kregen heeft. otPeds onrust te zaaien, heeft De bekende taktiek der communis e gr00te massa wederoom bewezen de juiste voor hmstreven t J daarginds, die voor 95 procent noch lezen no de door de commu- gen ons bestuur m beweging wol en^g g„ukkig H„ meest te be- nisten gehoopte algemeene ops a - goedige en vreedzame („uren is daarbij, dat een groot aantal va dogoed g^ De zicht van onze ambtenaren laten regeeren. Wanneer deze adat-hoofden dan in hun regeertaa door de inlandsche intellectuelen, door ons gekozen hen, en door een onverbiddelijke handhaving zag door onze Regeering, dan zal het c„-- op de groote massa in Insulinde.” „Naar wij vernemen, is ten behoeve van tentoonstelling der Friesche Maatschappij 10 September van dit jaar te 1- king gekregen over een complex terreinen, baan, en de daaraan ten Westen en een totale oppervlakte van der keuringen van rundvee, paarden slachtvee den gemaakt van het veemakrtterrem, dat een beslaat.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1