WORKUMER KRANT WimMuizelaar bij-de-tijds in mannenmode. SUD102 A. de Jager autobedrijf yntema FYFTICH JIER LYN KEUKENS uuim muizelanr o JL JBh wM JL I TAXI? 1439 1306 ■b I NOBA AGENDA BIANKSMA'S HAVE VAN SER bel V.WERF JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 BLOEMEN KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA EISMA S. VAN DER MEULEN FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN BLANKSMA SCHRALE INRUIL- WAGENS '4* BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste kwaliteit RIJSCHOOL SPEERSTRA FA. G. S. VISSER EN ZN. „SCHIESSER" TEXTIELHUIS MOLENAAR RADIO HINGST veranderd, werden goedgekeurd. fiiii NIEUWS- en 1 WERF ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland 1 -I MEN S SPECIAL J MODE Ms®! I Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157 -3636 sum mode 'AXIBEPRIIJ- ■1 STOOK VOOR ZlEKENVERVOER en TROUWBIJDEN 05151 Iti» trefpunt H L- Hs- g M - tl'-3 till® I a TIMMERBEDRIJF de groote tentoonstelling dezen Wij hebben Kom vrijblijvend eens langs werd de heer Scho- ss<S!a.KSSsS„, 30 1 4 4 fiSi Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 O 10 17 24 31 NO. 13 DONDERDAG 24 MAART 1977 Redaktie-adres: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 •M BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken Toen 'de NOBA nog Keel klein was Ook voor EFCO bloem-, gras- en groente- ZADEN ASSURANTIEKANTOOR M A K K U M Ds. L. Touwenlaan 32 Telefoon 15861689 Gezellige mensen blijven kopen by DE SLIJTER WIJNHANDELAAR Noard 69 - Workum Telefoon 051511306 Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON Voor Abonnementsprijs 5,50 per half jaar; per post 7,per halfjaar ig— Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL SUD 2224 - WORKUM Tel. 05151—1439 Workum - tel. 051511848 Voor Noard 99—107 - Workum k^v******************"**********^ HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 051511738 Voor VERKOOP van uw woning en TAXATIES van alle Onroerende Goederen MAKELAARDIJ een steeds wisselende collectie Noch in forslach, mar fan in hiel oar „Maandag 28 gadering. Deze vergadering die ruim half acht uur door den - opend, waarna het jaarverslag 100STE JAARGANG WEEKBLAD F R I S O heer W. Rijpma, uitgebrachte ver- financiën der club, werd vastgesteld in ontvangst op een voordeelig saldo dus van Dagelijks open van 13.30—18.00 uur Vrijdags 21.00 uur Zaterdags 9.00-12.00 uur en Tel. 05151—1224 of 1319 tot bestuursverkiezing en de bovenzaal van den ledenvergadering gehouden van de afdee- de V.P.N. (Ver. van Pluimvee hóu- F. 26 Bedrijfsvolleybal MEI: Bedrijfsvolleybal. Bedrijfsvolleybal Bedrijfsvolleybal Bedrijfsvolleybal Bedrijfsvolleybal JUNI: Finales bedrijfsvolleybal en instuif Friso 5 maert 1927 Wy sette dizze kear ütein mei twa forslaggen. „Workum, 26 Febr. 1927. Gisteravond werd op heer Oosterhoff de algemeene ling „Workum en Omstreken” van ders Nederland). Voorzitter de heer J. E. Muller. Deze afdeeling telt 49 leden. Uit het Jaarverslag van den penningmeester bleek, dat op 1 Januari 1926 het saldo bedroeg: 237,08. Samengesteld met de ontvangsten ovei 1926, kwam men tot een bedrag van 318,02. De uitgaven waren 104,59, zoo- dat het batig saldo op 1 Jan. 1927 nog 213,53 was. Benoemd Werd tot afgevaardigde naar de V.P.N. te Leeuwarden, de heer K. Boorsma. Naar de Federatie Z.W. Hoek de heer W. R. de JonB, en naar de N.N.C. de Voorz. Het aftredend bestuurslid J. Ploegstra werd herbenoemd. Over 1926 waren Hoogste prijzen i en laagste 0,67. Besloten werd tot een excursie naai zomei te Leeuwarden te houden’ Ja dat wie yndertiid in warber ploegje minsken, it bistjür en dè leden fan de V.P.N. Namen as dy fan bakker Muller, Klaas Boorsma en \[elle Ploegstra wiene by alle minsken bikend. soarte forienging. Februari jl. hield de Ijsclub „Workum” c.a. hare ver- j een feestelijk karakter droeg, werd te Voorzitter den heer N. W. Schotanus ge- achtereenvolgens de notulen der vorige vergadering en 1926 door den secretaris werden voorgelezen, welke on- FRIS Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd verzonden 3090 kippen eieren en 1618 eende-eieren. der eerst 1,40. laagste 0,69; die der tweede 0,80 Kaart- en sjoelavond ’t Dwars noard 31 Konsert door de fanfare Nij Libben uit Koudum en de brass band Crescendo uit Workum APRIL: Toneelver. Jimmer Omheech 65-plussers Kaarten in de Petiele 8 uur GAZELLE FIETSEN MERK - Telefoon 1358 (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm Laat uw Het door den penningmeester, den RADIO EN TELEVISIE slag, betreffende de L- verzorgen 330,97% en in uitgaaf op 213,95, met 117,02%. Hierna werd overgegaan tanus weder herbenoemd. Uitgeloot vijf aandelen a 5,— en tien aandelen a 2,50. f Het zakelijk gedeelte der vergadering was hiermee afgeloopen, waar na door den heer Rijpma eenige komische films werden afgedraaid, die goed bij de aanwezigen in de smaak vielen, terwijl door verschillende da mes en heeren eenige voordrachten ten beste werden gegeven. T omstreeks 2 uur was het afficieele gedeelte van dezen gezelligen avond afgeloopen, en werd de vergadering door den voorzitter gesloten, waarna nog een geanimeerd bal volgde. Ut de Friso fan 12 maert 1927: „De H.D.O. de populaire draadlooze omroep zal per 31 Mei a.s. wor den opgeheven. Het bestuur heeft besloten per 1 Juni dan op te richten de Algemeene Nederlandsche Radio Omroep, wardoor grooter kans van ont- plooing wordt geboden; dan onder de huidige omstandigheden mogelijk is. De A.N.R.O. zal den Radio Omroep op breede basis verzorgen en een eigen orgaan uitgeven, voor de Radio programma’s. Een aardig Radio gebeuren was, dat een radioamateur te Bandoeng (Ned Indië) duidelijk het Radio-muziekprogramma opving, dat Philips dezer dagen op 30 M. golflengte voor experimenteels doeleinden uit zond. i|l jf'i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1