FORUMAVOND Park vrij voor honden Publieke belangstelling liet niets te wensen over Wijn drinken in plaats van roken AGENDA Eindstand competitie 1976-1977 slissingswerdstrijd nodig is om de 107 2.43 881 363 149 1.79 667 372 172 361 1,21 437 126 2.04 379 773 185 1.48 425 627 18 170 1.44 596 413 18 150 393 2.00 788 1.08 208 484 449 155 402 338 1.19 171 175 1.06 397 0.99 191 385 389 136 2.97 379 0.97 211 417 404 186 1.29 440 271 0.78 395 505 0.75 251 441 329 MUZIEKVRIENDEN 1 25 26 NAVIGATIE CURSUS 4 WANDELPAD ZO KAATSEN 4 19 3 10 14 17 24 31 toepasselijk rijmpje, vergezeld gaande van een paar flessen wijn. Voor kennisgeving aangenomen. (Nederlandse Hartweek 28 maart- 3 april 1977) BILJARTVERENIGING DE WIJNBERG EEN MENSENHART KLOPT DANKZIJ U! GEEF LEEF Zoals u elders in dit blad kunt lezen geven de fanfare Nij Libben uit Koudum en de brassband Cres cendo uit Workum een konsert in de Klameare. Dit is voor Workum een uniek gebeuren omdat het nóg niet vaker is voorgekomen dat een fanfare en een brassband op de zelfde avond een konsert hebben gegeven en een reden te meer om de verscheidenheid in de samen stelling van beide verenigingen te beluisteren, u zult dit kunnen horen aan de klankkleur. Het programma is zeer gevari eerd en is het beluisteren meer dan waard. Geachte lezer, laat ook dit mu- ziekgebeuren niet aan uw oor voor bijgaan en kom allen op naar de Klameare op donderdag 31 maart aanstaande. JUNI: Finales bedrijfsvolleybal en instuif Als extra mededeling (vandaag binnengekomen) een schrijven van de heer H. van der Werf in ver band met het op de hearing ter sprake gekomen rookverbod: een kum bijzonder blij zijn met dit ge geven en b&w proberen de werkge legenheid steeds uit te breiden. Bin nen afzienbare tijd is het mogelijk om met de auto in een half uur naar Leeuwarden te rijden waar door aan het nu al bestaande fo rensisme zeker uitbreiding kan wor den gegeven. Veel hangt af van de leefbaarheid die op alle mogelijke manieren getracht wordt te ver groten. Aangaande een aula is er op 21 maart een bespreking met het be stuur van de begrafenisvereniging. De PTT gaat de telefooncentrale sterk uitbreiden waardoor aan de lange wachtlijst een einde kan ko men. Evenals ook in de raad al eens gesteld, was er een vraag om het gesprokene in de raad te notuleren in de taal van het gesprokene. Mochten de ambtenaren daartoe niet in staat zijn dan, zo wTerd ge steld, zijn ze analfabeten in hun eigen taal. De burgemeester toon de weinig waardering voor deze vraag en sprong voor zijn ambte naren in de bres. We zijn een 2- talig gebied en bovendien is het buiten de schuld van de ambtena ren dat ze op school geen onder richt in de eigen taal hebben ge had. Niemand kan hen verplichten om het fries te gaan leren. Dat de cursus fries die de burgemeester heeft gevolgd goed aan hem is besteed bleek uit het feit dat hij de vraag zonder hakkelen voorlas en vervolgens een proeve gaf van een voortreffelijk uitgesproken stukje friese proza dat hem een hartelijk applaus uit de zaal deed oogsten. Zo eindigde deze forumavond toch nog op een gemoedelijke Wor- kumer wijze. Competitiestand bij de kaatsver- eniging De Pripper na 23 avonden. 1 T. Oosterboon 114 punten uit 19 wedstrijden 2 P. van Stralen 108 uit 22 J. Weerstra 108 uit 22 3 G. Koopmans 107 uit 23 4 G. Kemker 104 uit 20 5 L. Bandstra 103 uit 19 6 J. Bosma 95 uit 17 7 IJ. Hiemstra 94 uit 20 8 F. Kuipers 89 uit 16 9 W. Zwiers 84 uit 17 10 K. van der Wey 76 uit 12 11 J. Bles 74 uit 14 12 G. Draaier 67 uit 14 13 KI. Hoekstra 64 uit 13 14 H. Faber 52 uit 10 15 S. Talsma 47 uit 9 16 J. Meindertsma 37 uit 9 17 P. Posseth 35 uit 7 18 G. Blom 23 uit 5 19 J. Wester 22 uit 5 20 B. Haanstra 22 uit 6 21 J. Venema 7 uit 1 22 R. Venema 7 uit 2 23 P. Sprik 4 uit 1 Aan het Sylspaed ter hoogte van de boerderij van de familie Geer- ligs is gemeentewerken bezig het wandelpad te verbeteren. Mede in verband met de kruising van de nieuwe weg naar het IJsselmeer is het wandelpad veiliger gemaakt, maar ook bij de overgang van de dijksvaart ter hoogte van de wo ning van de heer K. Mein worden ovorzieningen gemaakt voor de voetgangers. Moesten in het verle den de wandelaars de brug pas seren over de rijweg in de toe komst kan men gebruik maken van een houten bruggetje dat naast de bestaande duiker komt te liggen. En dit is wel een grote verbetering bij dit moeilijk overzichtelijke punt. APRIL: Toneelver. Jimmer Omheech 65-plussers Kaarten in de Petiele 8 uur Bedrijfsvolleybal Ledenvergadering-ouderav. Chr. Schoolonderwijs Bedrijfsvolleybal MEI: Bedrijfsvolleybal Bedrijfsvolleybal Bazar Mariënacker Bedrijfsvolleybal Bedrijfsvolleybal Bedrijfsvolleybal De jaarlijkse gemeentelijke forumavond is in de loop der jaren uitge groeid tot een evenement dat in staat is een Klamearezaal vol publiek te trekken. Het directe contact tussen bestuur en bestuurden wordt in Workum als iets waardevols ervaren, getuige de grote toeloop. Dat ook het gemeente bestuur die mening is toegedaan viel te beluisteren uit de woorden waar mee de burgemeester de avond opende. Hij was verheugd dat zo veel Workumers zich betrokken voelen bij het wel en wee van hun stad. Op de publieke tribune bevonden onder een twintigtal dames, die zich een dertigtal personen, waar door de burgemeester welkom werden geheten. Men wist van hun komst: het betrof hier deelneem sters aan een ontwikkelingscursus V.O.S. (Vrouwen Oriënteren zich in de Samenleving). Nadat de heer Wiersma een paar opmerkingen over de notulen gemaakt had - er moest iets gewij zigd worden en er moest iets wor den geschrapt - vroeg de heer de Vries naar de betekenis van een gezegde in de notulen, waarop de voorzitter antwoordde dat men geen discussie voert over de notu len. Ten aanzien van de mededelin gen en wel het punt advies van de postcommandant der Rijkspolitie naar aanleiding van een vraag in de raad met betrekking tot de aan wijzing als voorrangsweg van de gehele doorgaande weg door Wor kum konden b&w zich verenigen, doch de gehele raad niet. Een en kel argument werd aangevoerd, terwijl de heer Friso er op wees, dat de weg reéds bij Garage Sie- monsma begint en de heer Hoek stra verklaart heeft achter b&w te staan, wordt het voorstel om niet akkoord te gaan uitgebracht door mevrouw de Vries en ondersteund door de heer S. de Vries met 8 te gen 3 stemmen verworpen. De rondvraag volgde en op een vraag van mevrouw de Vries om trent een bouwplan, blijkt dat dit bij de stedebouwkundige is en ruim op tijd door Leisure is inge diend. Verder vroeg zij naar de boomplantdag, welke op woensdag morgen zal plaats vinden aan de weg naar het IJsselmeer. Nadat de heer Wiersma een paar vragen had gesteld over het alarmsysteem van de brandweer en over de ver gadering van de ZWH en de heer S. de Vries naar aanleiding van de notulen nog een vraag stelde, sloot de voorzitter de vergadering om ca. 9 uur. Zoals gebruikelijk hingen er ve le tekeningen met diverse plannen waarbij nu ook een serie bijzonder mooie luchtfoto’s van Workum. Aan de hand van deze tekeningen ging de burgemeester nader op de plannen in. De Kettingbrêge, die na inspraak op de vorige forum avond zijn definitieve vorm heeft gekregen zal een ton meer moeten kosten door hem af te stemmen op de omgeving. Het bestemmings plan Prystershoek is goedgekeurd maar de gemeente heeft de grond nog niet in eigendom. De Spoardyk moet worden aangepast aan de thans geldende eisen waarbij een voetgangerstunnel wordt aange bracht onder de nieuwe Provincia le weg door. Op de vorige forumavond werd een plan getoond met aan één zijde een voetpad met daarnaast een fietspad. Om dat plan te verwezen lijken zou de bomenrij moeten sneuvelen. Naar aanleiding van de weerstand daartegen is een nieuw plan gemaakt waarbij het voetpad aan de ene kant van de weg is ge dacht en het fietspad aan de ande re kant. Wel moeten de voetgan gers nu oversteken om de tunnel te bereiken. De bomen kunen nu blij ven staan, terwijl de voortuinen van de woningen niet worden aan getast. Tevens werd hierbij opge merkt dat de tijdelijke aansluiting van de Spoardyk met de Vicaris wei een definitieve gaat worden. Verkeerstechnisch is dit een betere oplossing en men hoeft geen wonin gen af te breken. Het plan „Langs de Trekvaart” kan zeer binnenkort in uitvoering worden genomen. Er is hier plaats voor 60 woningen die eventueel als tweede woning mogen worden ge bruikt. Alles wijst er echter op dat er veel belangstelling is om hier permanent te wonen. Praktisch alle woningen komen aan het water. Naast tekeningen was er ook een makette van de voorgenomen be bouwing van Schoolstraat en Pan- wurk. Hier komen 14 woningen die aan de bestaande bebouwing aan gepast worden. Omstreeks de bouwvakvakantie zal worden gestart met de bouw van 23 woningwetwoningen in Bas- cohof II. Ook hiervan werd naast tekeningen een model getoond. Waar nu nog bulten modder een chaos ten toon spreiden zal bin nenkort als het weer wat mee zit de bouw van de woningen weer los barsten. Hierna weid even gepauzeerd om een tweede kopje koffie door de gemeente aangebden te gebrui ken en de eventuele schriftelijke vragen in te leveren bij het forum, bestaande uit het dagelijks bestuur van de gemeente plus de direkteur van gemeentewerken en de heer Helmantel van de Rijkspolitie, die de vragen over verkeersperikelen steeds voor zijn rekening neemt. De ingediende vragen gingen over zeer gevarieerde onderwer pen. Waarom krijgt de Oranje vereni ging geen subsidie van de gemeen te? Bij de begrotingsbehandeling komen de subsidie aanvragen in behandeling. Tot dusver was er nooit een aanvraag van de Oranje vereniging bij. Aanvragen dus! Kan, nu er binnenkort twee krui singen in de Hearewei komen, deze straat niet als voorrangsweg wor den aangeduid? Een voorrangsweg nodigt uit tot snel rijden waardoor eerder ongelukken ontstaan. Voet gangers oversteekplaatsen verho gen ook al niet de veiligheid omdat veel voetgangers een verkeerd gbruik van de zebra maken en vaak twijfelen. De urinoirs in de stad verdwij nen langzamerhand. Is het niet mogelijk in het centrum een te plaatsen. Want bij hege need is ’t wol hwat! Met de bouw van de kettingbrêge zal ook de daar aan wezige verdwijnen waardoor er één overblijft (stem: als monu ment bewaren). Naai’ aanleiding van deze vraag vertelde de direc teur gemeentewerken een aardige anekdote. Vroeger, vertelde hij, zag men instegen nogal eens het bordje met „verboden te wateren” er op. Eens betrapte een agent een overtreder in een steeg en vroeg of de man niet kon lezen. Het ant woord was: ,Sa heech kom ik net’. Het voetpad langs de Trekvaart wacht op uitvoering in het kader van anvullende werken. Het feit dat wij een naar verhouding laag werkloosheidscijfer hebben keert deze aanvullende werken op. Dit geldt ook voor de Spoardyk. Hoe wordt de toekomstige exploi tatie van It Soal. In een stichting of in particuliere handen? Een zeer breed samengestelde commissie gaat na wat de beste vorm is. Er zijn liefhebbers genoeg die er geld in willen steken maar er wordt ge zocht naar een vorm waarbij de Het voorstel om medewerking te verlenen bij de aanschaf van een kleuteraanrecht en een houten klimhuis voor de R.K. Kleuter school: hamerstuk, evenals het voorstel tot het nemen van een principebesluit voor het maken van een plan plaatselijk vormings- en ontwikkelingswerk voor volwas senen. De heer Friso had geen be zwaar, doch wel een vraag, name lijk blijft de subsidie 90 procent en zal het door de gemeente te beta len bedrag de resterende 19 pro cent ook te hoog worden, terwijl mevrouw de Vries haar compli ment uitspreekt aan het adres van de culturele raad: succes toege wenst. Het punt dat de vorige vergade ring was aangehouden namelijk de nieuwe politie-verordening nam de meeste tijd in beslag.. Vooral wat betreft de honden-kwestie kwamen de tongen los. De heer Visser acht te het loslopen van honden in het park niet juist en de heer Wiersma wees op het gevaar van loslopende honden in het buitengebied. Men hoort in de laatste tijd veel van doodbijten van schapen en hij vroeg of de politie gemachtigd is zo’n hond dood te schieten. De heer Hoekstra achtte het een gevaar voor kleine kinderen, als er grote honden los lopen in het park. Een uitvoerig verhaal van de burge meester volgde op de discussies. Het betrof een antwoord op de ge stelde vragen omtrint de hinder- In 1977 zullen 12000 Nederlanders in de eerste 15 minuten na het op treden van een hartaanval overlij den. Zij maken deel uit van de ruim 20.000 die overlijden door aan doeningen van de kransvaten om het hart. De totale tol aan sterfge vallen t.g.v. alle hartziekten teza men was in 1976 ca. 52.000. De Nederlandse Hartstichting vraagt in haar jaarthema 1977 vooral aandacht voor de strijd te gen de acute hartdood. Voor die 12000 Nederlanders, warvan men zich moet afvragen of er niet wat meer hulp mogelijk zou zijn gedu rende dat eerste kwartier. De ervaring heeft geleerd, dat de patient en zijn omgeving door gaans te laat reageren op de voor tekenen van hartinfact. Opnieuw wil daarom de Neder landse Hartstichting aktie voeren om iedereen vertrouwd te maken met de voortekenen van het hart infarct. Daarmee kan al veel wor den gewonnen. Uw Hartstichting vraagt om mensen met een hart, vraagt om mensen die houden van andere mensen. Uw Hartstichting vraagt om mensen die willen uitvoeren wat voor de hand ligt. Uw Hartstichting vraagt om mensen die met hoofd en hart en hand de harmonie terug willen brengen in het zieke hart van an deren. De navigatiecursus, waarvoor enige tijd geleden belangstellenden werden opgeroepen, is inmiddels van start gegaan. Deze cursus die wordt gegeven in een zijzaaltje van jachtwerf De Slinke, telt momenteel 11 cursis ten waarvan er twee uit Workum komen. De lessen worden op populaire wijze gegeven en omvatten het brede terrein van de plezievaart op de verchillende wateren, zoals de meren, kanalen, rivieren en natuurlijk het IJsselmeer. Verder komen er vele hulpmiddelen en technische zaken ter sprake. Materiaal bij het lesgeven nodig is in het leslokaal aanwezig. TONEELAVOND VOOR BEJAARDEN Jimmer Omheech organiseert ook dit jaar weer en toneelavond voor de bejaarden van Workum en omgeving en wel op vrijdag 1 april ’s avonds kwart voor acht in de Klameare. De traditie wordt voortgezet. Dit seizoen spelen wij weer een fries blijspel en wel „Het Heft in hannen”. Het is een kostelijk to neelstuk waar wel om gelachen kan worden. Degene die niet op eigen gele genheid naar de Klameare kan ko men en dus van een auto gebruik wil maken kan dat opgeven bij me vrouw J. Visser-Minnema, Syls paed no. 41, telefoon 2021. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. wet en uiteraard over de kwestie: het aanlijnen van honden. Het voorstel van de heer Hoek stra, ondersteund door de heer Gie- tema om ook de honden aan de lijn te houden in het park, werd verworpen met zeven stemmen te gen. Ook het daarop volgende punt: Voorstel tot vaststelling van een verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften, wat betrek king heeft op de politie-verordening werd aangenomen met de stem van de heer van der Bijl tegen. Deze wou een wijziging aanbren gen, doch zijn voorstel werd niet ondersteund. De commissie werd schriftelijk benoemd en bestaat uit de heren Sj. de Vries, G. Hoekstra en H. G. Visser. De voorzitter hoopt dat zij niet te vaak behoeven op te treden. Het voorstel tot aankoop van bouwterrein in het Panwurk en de Schoolstraat van de Ver. Volks huisvesting werd aangenomen, zo ook het voorstel om het pad tussen de Pothüswyk en de Schoolstraat aan te wijden als onverplicht fiets pad. De heer A. M. de Jong en mevrouw de Vries stelden hierover een vraag en uit het antwoord van de burgemeester bleek dat in som mige gevallen ontheffing kan wor den verleend. Ook het voorstel tot het onttrek ken van een gedeelte van de Kaei- dyk aan het openbaar verkeer werd goedgekeurd, na een vraag van mevrouw de Vries of dit goed wordt aangegeven bij de boerderij van de heer Hofman, waar voor gezorgd zal worden. Met het voorstel tot het verlenen van medewerking aan de BV Ne derlandse Combinatie Bouw te Harderwijk tot het in bouwexploi- tatie brengen van het plan „Langs de Trekvaart” ging de raad ak koord. Evenals met het voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor het bouw- rijpmaken van de eerste fase van het plan Bascohof II. Op een vraag van de heer Gietema of er ook een duiker aan de Vicariswei komt, werd pntkennend geant woord. Het laatste voorstel: Inzake grondoverdracht aan het Prov. Electrisch Bedrijf in Friesland was ook een hamerstuk. De competitie is afgelopen maar er is nog geen kampioen^ koploper Bergstra verloor zijn laatste partij tegen P. Flapper, zodat er een be- --__ji_ J- kampioen aan te wijzen. Deze wed strijd wordt gehouden op 31 maart in de Wijnberg tussen D. Bergstra en R. Flapper. financiële voordelen aan de Worku mers ten goede komen. De kosten van de reiniging gaan steeds omhoog terwijl de dienst verlening achteruitgaat. Hoe kan dat? De reinigingsrechten zijn een bil lijke bijdrage in de totale kosten. Deze kosten worden alweer hoger nu er niet meer gestort mag wor den op de jiskepolle. Om dit in de hand te'houden worden er kosten bespaard door éénmaal vuil op te halen. Wat doet de gemeente met de klandestiene bouwsels? Bij consta tering ervan direkt de bouw stop pen en proberen een oplossing te vinden om alsnog een bouwvergun ning af te geven. Het beste is steeds vooral een vergunning aan te vragen. Door de gemeente wordt zo’n 170 HA land geëxploiteerd. Voor recreatie en industrie wordt grond afgestaan. Kunnen boeren vooraf gaande aan de ruilverkaveling ook niet enige grond toegewezen krij gen? Wethouder van der Wal zegt hier, wellicht in tegenstelling met de rest van het college, wel voor te zijn. Wat is de reden dat een andere architect is gevraagd om een plan te maken voor Schoolstrat-Pan- wurk? De heer Reid heeft zich te- ruggetrokken en zijn opdracht te ruggegeven. Er is gezocht naar ’n architect met ervaring in het op vullen van gaten in de bebouwing van een oude binnenstad. Vandaar. Vinden b&w het noodgebouw voor de openbare lagere school niet een naar gezicht? Het is een vreselijk gezicht! Maar de school groeit zo snel dat er wel een nood gebouw moest komen. Bij een eventuele verbouw van de bestaan de school mocht hij niet in de weg staan zodat er geen andere plaats overbleef. Hoe staat het met de arbeids plaatsen in Workum en zien b&w in de toekomst Workum als foren sen stad voor Leeuwarden en Sneek? De bestaande werkgelegen heid is constant en groeit zelfs. Dat in tegenstelling met veel andere plaatsen waar door bedrijfssluitin gen. het aantal arbeidsplaatsen achteruit gaat. We kunnen in Wor- 15 10 15 W. Altenai 15 8 16 M. Bergstra 15 6 Hoogste serie P. Turk 26. Hoogste gemiddelde in een par tij 6. 12 1127 13 Tj. Folkerts 15 10 14 W. Glashouwer 568 1 D. Bergstra 15 22 I 2 R. Flapper 15 22 3 J. Siemensma 15 20 4 Y. Flapper 15 18 5 B. Huitema 15 6 J. Walta 15 7 R. Flapper 15 16 8 H. Koopman 15 16 9 S. van der Meulen 15 16 10 B. de Boer 15 14 11 P. Feenstra 15 14 12 P. Turk 15

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 2