MODES HOW BOER - WOUDA MODESCHOENEN MODEHUIS ERE DE Bloemsierkunst Groen met medewerking van Kaarten verkrijgbaar bij bovenstaande zaken Boomplantdag Grandioze feestavond van de S upportersvereniging WORKUM DINSDAGAVOND 5 APRIL 8 UUR IN DE KLAMEARE Groene Kruis BESTEMMINGSPLAN KERN WORKUM OFFICIËLE BEKENDMAKING I - 'j. Gasbedrijf W eekend diensten Tandartsen: zaterdag, zon- en feestdagen van 10-10.30 en van 6.30-7 uur i J, h PUBLIKATIE STADSBURGERWEESHUIS stuur meestal in april bijeenkomt om de dan ingekomen verzoeken te BEROEP AANGENOMEN 1-1 Burgemeester en wethouders van Workum maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 maart 1977, bij besluit no. 8, heeft besloten het pad gelegen tussen Pothüswyk en Schoolstraat door het plaatsen van bord nr. 60 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, aan te wijzen als onverplicht fietspad. Van dit besluit staat voor een iedere belanghebbende beroep open op de Kroon binnen een termijn van 30 dagen na de dag, waarop dit be sluit ter openbare kennis is gebracht. Het beroep dient aan de Kroon te worden gericht, doch bij de Com missaris der Koningin in de provincie Friesland te worden ingediend. Workum, 24 maart 1977. Burgemeester en wethouders voornoemd, J. J. L. Pastoor, burgemeester H. M. Gielink, sekretaris De burgemeester van Workum, J. J. L. Pastoor. Hindeloopen Doopsgez. geen dienst Herv. en Geref. voorm. 9.30 uur ds J. Briun, dienst in de hervormde kerk; nam. 7.30 uur ds Tijsma van Oostmarsum, dienst in de gerefor meerde kerk Heidenschap Geref. en Herv. voorm. 9.30 uur ds P. Vroegindeweij, gezamenlijke dienst in de gereformeerde kerk Geref. nam. 1.30 uur ds W. Schenk van Heeg Warns Herv. voorm. 9.30 uur de heer W. Postmal Staveren Herv. voorm. 9.30 uur ds K. Beuc- kens. nam. 7.30 uur ds M. B. Nieuwkoop Koudum Herv. voorm. 9.30 uur ds J. H. Boerlijst; nam. 7.30 uur ds A. P. J. van Ligten Kapel Claerbergen: voorm. 10.45 uur ds A. P. J. van Ligten Kapel de Finke: voorm. 10.45 uur ds W H. G. Sienot H. de Vries-P. Buma P. Wesselius-P. Couperus A. van Dijk-S. Talsma KERKDIENSTEN Workum voor zondag 27 maart 1977 R.K. voorm. 8 uur Mis; voorm. 10 uur Hoogmis Geref. voorm. 9.30 uur ds B. de Boer en nam. 7.30 ur ds P. Vroeg indeweij, gezamenlijke dienst met de hervormden Bapt. voorm. 9.15 uur de heer H. Oppentocht uit Hoogezand en voorm. 11.15 uur zondagsschool Doopsgez. voorm. 10.45 ur ds Knip- scheer, krktelefoon Herv. voorm. 9.30 uur ds B. A. Dubbeldam van Parrega; nam. 7.30 uur ds P. Vroegindeweij, geza menlijke dienst in de gereformeer de kerk; voorm. 9.30 uur zondags school en kindercrèche DAMMEN le klas: J. v.d. Meer-B. Visser 1-1 2 0 0-2 1-1 0-2 1-1 0-2 1-1 Telefoon 05151—1531 of 1302 Hemeluin e.o. Dokter W. J. Noordanus Zuster J. van der Goot Balk, telefoon 051403003 De burgemeester van Workum maakt ingevolge het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeente raad in zijn vergadering van 15 maart 1977, bij besluit nr. 6 heelt besloten te verklaren dat een bestemmingsplan - als partiële wijziging van het bestemmingsplan Kern Workum - wordt voorbereid voor het ge bied, waarvan de omgrenzing is aangegeven op de bij dit besluit beho rende tekening en daarbij behorende voorschriften. Het gebied is gelegen op het industrieterrein van de Aardewerkfabriek van de Fa. R. F. de Boer, hetwelk grenst aan de Hearewei. Dit raadsbesluit met bijbehorende tekening en voorschriften ligt vanaf heden voor een ieder ter gemeentesecretarie, afd. algemene zaken, ter inzage. Van vrijdagavond 6 uur tot maan dagmorgen 7 uur dokter Stoel telefoon 1234 behandelen. Toch meent het bestuur er goed aan te doen via deze publikatie nog Workum, 16 maart 1977. De traditionele boomplantdag vond heden plaats. Vorig jaar wer den door schoolkinderen bomen ge plaatst in het park, maar dit jaar geschiedde dit aan de nieuwe IJs- selmeerweg. Om half tien was men hier aanwezig. De kinderen uit het Heidenschap lieten verstek gaan in verband met het winderige en kille weer, zodat eerst de beurt was aan de kinderen van de Kath. school begeleid door het perso neel. De burgemeester opende het festijn met een korte beschouwing en zei onder anderen dat hij de eerste boom zou plaatsen en dat men goed moest zien, hoe dat ge beurde. Een en ander stond onder toe zicht van de heer Lenis van Molkwerum Herv. voorm. 9.30 uur ds A. P. J. van Ligten, dopdienst; nam. 7.30 uur ds J. H. Boerlijst helemaal mee te krijgen. Met hun laatste succes „Ik weet van voren niet hoe ik van achteren leef” was het een heksenketel in de zaal. Men stond te hossen en te sprin-. gen op de plaatsen. Nadat de Twee Pinten afscheid hadden genomen nam de heer S. Algera het woord. Hij bedankte al le artiesten voor deze fantastische feestavond, die mede op voortref felijke wijze was georganiseerd door theaterburo Holland-Telstar. Enkele Workumer zaken hebben er door hun sponsering toe bijge dragen dat deze avond financieel mogelijk kon worden, dit waren Fa. F. M. de Boer, Flapper Super markt, Fólkerts Banketbakkerij annex Snackbar, Fa. Kunst, Ga rage Siemonsma en Radio Hingst JAARVERGADERING VERENI GING VOOR CHRISTELIJK MAVO TE WORKUM een leerzame discussie. Door de voorzitter wordt de in leider een attentie aangeboden in de vorm van een boekenbon. Daar de rondvraag niets ople- verd, sloot de voorzitter om half elf de vergadering een ieder wel thuis wensend, waarna de heer Wisse sloot met dankgebed. Om plm. 8 uur opende de voor zitter van de Supportersvereniging Workum deze feestelijke avond in de Klameare. De heer S. Algera memoreerde in zijn openingswoord wat de voetbalclub voor de suppor tersvereniging betekende, iedere week weer spannende wedstrijden en in deze competitie nog een heel goede kans op het kampioenschap. Daarna wilde hij de heer J. Dijkstra even op het podium heb ben. De heer Dijkstra is van za terdagsmorgens bij de eerste wed strijd van de jeugd al op het veld te vinden, waarna hij ’s middags weer bij Workum I zijn plaats langs de lijn inneemt. Hij werd vervolgens onder luid applaus van de aanwezigen benoemd tot erelid van de Supportersvereniging, de hierbijbehorende versierselen wer den hem door de heer Algera op de jas gespeld. Hierna werd Teake Ketelaar op het podium uitgenodigd. Teake speelt al ruim 10 jaar onafgebro ken in het eerste elftal en elke week staat hij als „een rots in de branding” zijn plaats als laatste man schoon te houden. Hiervoor werd hem een prachtig wandbord overhandigd. Nadat de heer Algera nog naar voren bracht dat het hem speet dat er niet meer dan ongeveer 120 be- aan de Twee Pinten om de zaal Het bestuur, Mr. J. J. L. Pastoor, voorzitter Mevrouw^Tj. IJntema-Sikma Mevrouw A. Riemersma-Attema T. J. J. M. Terwisscha van Scheltinga G. Bakker T. Visser, administrateur Staatsbosbeheer. Deze opende met een enkel woord en zei dat de kin deren goed moesten opletten, ,,’t Komt altijd goed,” interuppeerde één der kinderen. De heer Lenis achtte het een groot belang dat de mooie weg met groen versierd wordt. Toen plantte de burgemees ter de eerste boom, geassisteerd door de heer Lenis in verband met de verspreiding van mest. Nadat de schoolkinderen met medewerking van vaklieden, per soneel van de gemeente, hun plicht gedaan hadden, volgden de school kinderen van de openbare school en die van de chr. scholen aan de Doltewal en de Begine. Zij deden allen hun uiterste best en hanteerden de schoppen vak kundig. langstellenden naar deze avond wa ren gekomen, gaf hij het woord aan de conferencier Will White die de ze avond op de hem bekende wij ze aan elkaar praatte. Programma onderdelen die ieder boeiden waren o.a. het optreden van het accordeon duo de Zernico’s en de goochelaar Martin Tonelli, tussen de bedrijven door werd de muziek verzorgd door de Zamora’s- Hierna was het hoogtepunt van de avond: het optreden van Marty met zijn gouden trompet. Hij bracht op geweldige wijze één van zijn grote successen „The Moon- serenade” naar voren en meerdere van zijn successen. Als extra toe gift werd iemand uit de zaal ge vraagd een stukje op zijn trompet te spelen. Frans Twijnstra uit Gaast was de man die deze eer te beurt viel. Met geen mogelijkheid kon hij geluid uit het instrument halen. „Jij mag wel longen als die werktijd zal gaan vullen. De ge- van een olifant hebben”, zei hij tegen Marty. Uiteindelijk met me dewerking van Marty slaagde hij er in om wat geluiden te voor schijn te halen.. Hiervoor werd hem de laatst gemaakte langspeel plaat van deze trompetvirtuoos overhandigd, waarmee hij nu zich kan oefenen hoe het wel moet. Na de pauze was het de beurt Ds M. J. Pool heeft het beroep aangenomen dat op hem werd'uit gebracht door de Ned. Hervormde Gemeente alhier. Het ligt in de bedoeling dat ds en mevrouw Pool mettertijd gaan wonen in de Hervormde Zuiderpas- torie. Het betekent dat ds Pool bij de Hervormde gemeente een beperkte 2e klas: P. Huisman-D. Tjerkstra G. de Jong-P. Bouma D. de Vries-A., Visser H. Ylstra-IJ. Hiemstra S. B. Algera-J. Dijkstra M. van der Weide-J. Dijkstra 2-0 meente tot nu toe in twee wijken verdeeld wordt weer èèn met twee predikanten, waarvan één (ds Pool) met een bijzondere taak en beperkte werktijd. Het is nog niet bekend wanneer ds Pool in dienst treedt. In 1966 werd het voormalige stadsburgerweeshuis gereorganiseerd tot een nieuwe stichting, de stichting Stadsburgerweeshuis. In plaats van de vroegere weesvoogden kwam een stichtingsbestuur. De taak van het bestuur bestaat uit het beheer van het (bescheiden) vermogen. De opbrengsten va n dit vermogen dienen - zoals de stich tingsakte zegt - voor het behartigen, door het verlenen van financiële steun, van algemeen Workumer belangen, welke liggen op sociaal, maat schappelijk, cultureel en recreatief gebied. De stichtingsakte vermeldt ook dat het niet de bedoeling is financiël steun te geven in de vorm van jaarlijkse subsidies. Wat betekent dit in de praktijk? Dat het be- Op dinsdag 15 maart jl. hield de Vereniging voor Chr. Mavo te Workum haar ledenvergadering in de Hammole school. Om ruim acht uur kon de voorzitter de heer J. A. Helmantel een 18 leden welkom heten. De opende de vergadering met het lezen van een bijbelgedeelte uit Jesaja 8 en gebed. Een bijzonder woord van welkom werd gericht tot de spreker van deze avond, de heer A. A. M. Wisse, leraar aan de Ped. Akade- mie te Sneek. Hierna werden de notulen voor gelezen, en vastgesteld. Uit het jaarverslag bleek dat het S. van Houten, Jongemastraat 13B Bolsward, tel. 05157-2049 eens te wijzen op het bestaan van de Stichting. Mocht een vereniging of organisatie van oordeel zijn, dat er aanleiding bestaat een beroep op de Stichting te doen, dan kan vóór 15 april a.s. een daartoe strekkend verzoek worden ingediend. Men dient daarbij wel te overwegen dat het niet de bedoeling is bijdra gen te geven in die gevallen dat een kas-versterking wel plezierig is, maar dat een speciale aanleiding voor een verzoek aanwezig moet zijn. Het ligt ook voor de hand dat het bestuur een keus zal moeten doen uit de ingekomen verzoeken. aantal leden der vereniging stij gende is, er zijn nu 113 leden. Het financieel gedeelte leverde ook geen problemen op, de vereni ging staat er goed voor, zodat aan de penningmeesteresse me vrouw A. Hornstra-Reen déchar ge werd verleend voor haar ge houden beheer met dank voor het vele werk door haar verricht. Bestursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar waren de heren W. Gietema, J. Haagsma en D. M. Wielinga, daar er geen tegen kandidaten waren binnengekomen had verder geen stemming plaats. Hierna werd het woord gegeven aan de heer Wisse, die een inlei ding hield over het christelijk on derwijs en dit toespitst op het Mavo onderwijs. Daar er niet zo veel leden waren, werden er dis cussiegroepen gevormd. Na de inleiding volgde er nog 1 t I II

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 3