WORKUMER KRANT FYFTICH JIER LYN SUD102 KEUKENS 1439 Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. A. de Jager 1306 TAXI? bel wwwwwwwwwwwww NOBA MAKELAARDIJ STAATS LOTERIJ BLANKSMA SCHRALE HAYE VAN DER WERF V. D. WERF FA. G. S. VISSER EN ZN. AUTOBEDRIJF YNTEMA BLANKSMA'S BLOEMEN VERF 660 kleuren BEHANG uit voorraad leverbaar S. VAN DER MEULEN KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT EISMA FA. WESTERHUIS „SCHIESSER" MOLENAAR RADIO HINGST RIJSCHOOL SPEERSTRA rWWWWWWWWWW NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland OCCASSION i 1 Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157-3636 rr mode ,.C TAXIBEDRIJF en TROUWgjJDEN ’W 05151 MENb SPECIAL MODE D0K V0UR ^ZIEKENVERVOER trefpunt uiim muizelaar 100STE JAARGANG „FRISO I oandacht door niet verzorgen als onge- voor een TIMMERBEDRIJF Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 NO. 14 DONDERDAG 31 MAART 1977 Abonnementsprijs 5,50 per half jaar; per post 7,per halfjaar Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven i „Verslag van de vergadering van den Raad der Gemeente Workum op Donderdag 10 Maart 1927, des namiddags 4 uur. Punt 10. Verzoek van R.B. de Jong om herbenoeming als stadswerk en TAXATIES van alle Onroerende Goederen Een plekje oud-Workum wat een toerist zelden te zien krijgt en wat de meeste Workumers ook moeilijk thuis zullen kunnen brengen Bestelde loten kunt u afhalen op: maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 april 1977 uw RADIO EN TELEVISIE BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken Gezellige mensen blijven kopen bij DE SLIJTER WIJNHANDELAAR Redaktie-adres HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 MERK - Telefoon 1358 SUD 22—24 - WORKUM Tel. 05151—1439 ASSURANTIEKANTOOR M A K K U M Ds. L. Touwenlaan 32 Telefoon 1586—1689 Dagelijks open van 13.3018.00 uur Vrijdags 21.00 uur Zaterdags 9.0012.00 uur en Tel. 05151—1224 of 1319 Voor Noard 99107 - Workum k*VVVVV»VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV1 HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL Voor al uw HAARVE RZORGING DAMESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 Workum - tel. 051511848 Voor een betrouwbare met Bovag-garantiebewijs de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN Voor WEEKBLAD (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS Laat Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipt Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd man. B. en W. stellen voor dit punt aan te houden tot een volgende vergade ring, met welk voorstel de Raad zich zonder stemming vereenigt.” En as wy dan de Friso fan in wike letter under eagen krije, fine wy deryn in ynstjürd stik. Hjir is it. „Ingezonden. Een open brief aan B. en W. der Gemeente Workum. WelEd. Heeren. Als getrouw lezer der raadsverslagen der Gem. Wor kum, welke verslagen steeds mijn volle aandacht hebben, ontmoette ik j.l. Vrijdag iets wat mijne goedkeuring niet kon wegdragen, of beter ge zegd, vond ik het voor den betrokken persoon hard en stootend, alles behalve „Eerend” hetgeen velen met mij zullen instemmen. Het betreft nl. Punt 10 der Agenda, dat aldus luidde: „De Stadswerk man R.B. de Jong had geadresseerd voor herbenoeming. Op voorstel van B. en W. werd dit punt voor nader onderzoek verdaagd.” Geeft zooiets niets te denken voor Workums ingezetenen en allen die dit punt passeeren? Waarom werd dit punt niet dadelijk afgehandeld en het verzoek van hem, die de Gemeente reeds 27 jaren heeft gediend in gewilligd, evenals het verzoek van de Gem. Architect om definitieve be noeming, waartoe werd besloten? Had dit onderzoek, indien het tenmin ste nodig was hetgeen voor mij een raadsel is, niet tevoren kunnen plaats hebben? Ik meen van wel! Men is nu m.i. oorzaak geweest, dat velen zich om trent deze zaak een vreemde gedachte hebben gevormd en tevens door deze handelswijze gtoond, al bitter weinig achting te hebben voor het Eergevoel van een eenvoudig werkman. Workum, 23 Maart 1927. - Een Plaatsgenoot.” Sa, dat wie dat! En om ’t wy dochs yn de Riedsseal sitte, foar Punt 13. Verzoek van neringdoenden in de gemeente om het venten ingezetenen te belemmeren. In de vergadering van 26 Januari jl. was een zelfde adres, teekend terzijde gelegd. De neringdoenden P. Dijkstra, F. van der Horst, L. de Haan, A. Visser Az. en J. de Jong, hebben daarop de koe bij de hoorns gevat en namens 65 van hun vakgenooten een nieuw adres inge diend. In dit stuk betoogen zij, dat, hoewel het zakenleven hier nijpender wordt nog steeds vele artikelen door niet ingezetenen worden rondge vent; daartegenover trekken slechts weinig Workumer handelaren naar buiten. Zij verzoeken den Raad bedoelde personen, door een flinke be- lasting-heffing in het venten te belemmeren. B.enW. zijn van oordeel, dat het venten wel aan eenige controle onderworpen mag worden, speciaal minder gunstige elementen onder de venters en stellen voor in zoo ver aan het verzoek tegemoet te komen, door in de politie-verordening bepaling op te nemen, dat niet ingezetenen slechts met vergunning van hun college mogen venten en krachtens de leges-verordening een recht van deze vergunningen te heffen. Dze onderwerpen zijn respectievelijk ter regeling aangeboden bij punt 14 en 15 der agenda, in verband waarmede de Voorzitter voorstelt deze beide punten meteen te behandelen, waartoe wordt besloten.” It wie lykwols sa maklik net as it wol like, doch der prate wy in oare kear noch wolris oer. Voor VERKOOP van uw woning

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1