W O RKV ME R KRANT VWm Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. A. de Jager Warkums Erfskip taxi nodig? AUTOBEDRIJF YNTEMA 1306 KEUKENS SUD 102 1439 TAXI?/! bel NOBA GEMEENTE WORKUM RADIO HINGST GEMEENTE WORKUM STEMMEN BI J VOLMACHT DOTING IELHANNEL VERKIEZING TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL OER DE HAYE VAN DER WERF BLANKSMA'S S. VAN DER MEULEN AUTOBEDRIJF YNTEMA KEMPERS BLOEMEN FA. G. S. VISSER EN ZN. FA. WESTERHÜIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN V.D. WERF BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT „SCHIESSEB" (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR EISMA NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157-36 36 TOEMIJF Voor point voos MEN 5 SPECIAL MODE v mode trefpunt H ujim muizelaar I 100STE JAARGANG „FRISO I 'v A GAZELLE FIETSEN DE MERK ROND 1920 STEMMEN IN EEN STEMBUREAU NAAR KEUZE VAN DE KIEZER Laat (12 Workum, 12 april 1977. De burgemeester voornoemd, J. J. L. Pastoor. W. T. B. Workum, 12 april 1977. De burgemeester voornoemd, J. J. L. Pastoor. Kom vrijblijvend eens langs Abonnementsprijs 5,50 per half- 4aar; per post 7,per halfjaar Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Noard 3, Warkum Yngong Tillefonne DONDERDAG 28 APRIL 1977 NO. 18 TIMMERBEDRIJF WARKUMER KERAMYK keapje jo dochs yn in spesiaelsaek? By üs fine Jo in greate kolleksje GROTE KEUS PLAKPLASTIC Redaktie-adres HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken Gezellige ^ensei blijven kopen bij DE SLIJTER WIJNHANDELAAR uw RADIO EN TELEVISIE De burgemeester van Workum brengt in verband met de op 25 mei a.s. te houden stemming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter openbare kennis, dat gelegenheid bestaat tot het indienen van een verzoekschrift om bij volmacht te stemmen. Het stemmen bij volmacht is mogelijk voor de kiezer, die niet in staat zal zijn in persoon aan de stemming deel te nemen. Het verzoekschrift wordt uiterlijk op 11 mei a.s. ingediend bij burge meester en wethouders van de gemeente, waar de verzoeker op de dag van de kandidaatstelling (12 april 1977) in het kiezersregister is opgenor men, indien schriftelijk en gemachtigde wordt aangewezen. Ter secretarie van elke gemeente zijn formulieren voor het verzoekschrift kosteloos verkrijgbaar; worden nadere inlichtingen verstrekt. üt. Yn 1870 keapet Rintsje-baes in botter foar 465,der ’t binam- men iel mei opkocht wurdt üt de kop fan Oerisel fan plakken as Vollenhove en Genemuiden. De üt- wreiding manifestearret him ek yn it oankeapjen yn 1872 fan de fiifde aek, ik tink fan de „London” Dy is alteast yn dat jier boud. Der wurde dat jiers wol fjirtich reizen makke. De nije skipper wurdt Roe lof Veenstra. Langer as tweintich jier hat hy skipper west op ’e verzorgen BEL ASSURANTIEKANTOOR M A K K U M Ds. L. Touwenlaan 32 Telefoon 1586—1689 Noard 99107 - Workum mvmuvwivwivwvwwmuv HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 05151 SUD 22—24 - WORKUM Tel. 05151—1439 HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 Wij hebben een steeds wisselende collectie INRUIL- WAGENS MERK - Telefoon 1358 FRISO ZiEKENVcR VOER en TROUWBIJOEN Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 Voor De hannel wreidet him fierder Dagelijks open van 13.3018.00 uur Vrtfdags 21.00 uur Zaterdags 9.0012.00 uur en Tel. 05151—1224 of 1319 WEEKBLAD Voor al uw HAAR VERZORGING DAMESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 „Stad Workum”, ien fan de êldste aken fan de Warkumer ielfloat. Mar dan fynt hy syn ein op sé. De 24e febrewaris 1893 forlit de „Stad Workum” de haven fan Starum om de reis nei London oan to gean. Twa dagen letter as it skip op ’e hichte fan Yarmouth under de Ingelske kust fart, slacht de jouns om fiif ure de 54- jierrige Veenstra oer board en fordrinkt. Yn 1880 komt der noch al hwat foroaring. Heit en soan van ’t Veer en teffens Age de Jong rom- je it plak foar Auke de Groot, Willem van der Mast en Frederik Reijenga. As Pieter Flapper, dy ’t foar ien fan de skippers ynfalt, op 9 sep- timber dat jiers Warkum forlit op wei nei Ingelun rekket hy in pear dagen letter by heech wetter en moai waer by Borgzand(?) oan ’e groun. It duorret twa dagen foardat de aek wer flot rekket. It gefolch hat west dat 7000 poun iel dea giet, hwat in greate strop bitsjut. It barde wol faker dat der iel dea gie yn ’e aken, meastal troch gebrek oan fask, skjin wet ter. Yn 1880 barde soks noch twa kear hwat Rintsje-baes in strop oplevere fan mar leafst 10.000, foar dy tiid in bidrach om jin oer to bisauwen. It oare jiers trof Rintsje-baes in slach dy ’t hurder oankaem: hy moast syn frou for- lieze, noch mar fyftich jier aid. (Hy is. letter wer troud n.l. mei Maria H. Zandstra). Yn dy tiid wiene der seis skippers (Tsjebbe v.d. Zee hat dat trije jier west) en ik nim oan ek safolle aken. Om in yndruk to jaen fan de hannel en soarten iel dy ’t forhan- nele waerden skriuw ik hjir in stikje oer üt in brief dy ’t F. Reijenga yn 1887 üt Londen oan syn baes yn Warkum skreau. Hjir komt dat stikje: „De laatste 39 bakken, zondag avond ontvangen, zijn door R. Veenstra in ontvangst genomen overeenkomstig U.E. schrijven, en verkocht, p.. van ’t Veer zal den kelijk deze week leeg worden. A. Fortuin (in konkurint üt Heech) bijna leeg met ronde doch heeft nog een partij kleine. S. de Jong (sil ek wol in konkurint wèze) drukte zich eergister uit hij had nog wel voor 14 dagen aal genoeg. Hoe waar dit is weet ik niet. Mijn Groote Middel zijn de laatste Maandag weggegaan, ronde heb ik deze week genoeg en dan nog een heele partij kleine. Buiten A. For tuin heeft Heeg hier nog twee la dingen. Eén ligt nog in de creek. R. Veenstra lost nu Groote Middel en tusschen beide eens een klant voor zijn wrakjes.” Bihalve dizze soarten wurde yn in oare brief ek noch neamd: Middel” en „doodjes”. De lésten bringe fansels net folie op. De konkurinsje fan Heech sprekt üt in oare brief der ’t Auke de Groot ü.o. yn skriuwt: „Ik had al lang de prijs willen verhoogen maar daar bestaat geen kans daar Heeg niet wil. Dit zal wel wagten denk ik, dat wij leeg zijn.” - De burgemeester van Workum brengt in verband met de op 25 mei a.s. te houden stemming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter openbare kennis, dat aan een kiezer op zijn verzoek wordt toegestaan IN EEN STEMBUREAU NAAR KEUZE aan de stemming deel te nemén. De kiezers, die van deze bevoegdheid gebruik wenst te maken, dient uiterlijk op 11 mei a.s. düarvan schriftelijk mededeling te doen aan de burgemeester der gemeente, waar hij op de dag der kandidaatstelling in het kiezersregister is opgenomen. Voor deze mededeling dient gebruik te worden gemaakt van een formulier dat ter secretarie van elke ge meente kosteloos verkrijgbaar is. En mondeling verzoek kan geschieden uiterlijk 20 mei a.s. ter secretarie der gemeente.waar de kiezer op de dag der kandidaatstelling in het kiezersregister is opgenomen. De kiezer legt bij dit verzoek over de hem toegezonden oproepingskaart. Wanneer het verzoek door de burgemeester is ingewilligd heeft de kiezer de'keuze aan de stemming deel te nemen. in de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling april 1977) in het kiezersregister is opgenomen of in een stembureau naar keuze. Workum - tel. 05151—1848 s -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1