WORKUMER KRANT Wm Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. be! Warkums Erfskip OER DE 1306 A de Jager 1439 KEUKENS SUD102 GEMEENTE WORKUM GEMEENTE WORKUM STEMMEN BIJ VOLMACHT DOTING IELHANNEL TAXI? VERKIEZING TWEBB® KAMER DER STATEN GENERAAL BIANKSMA'S BLOEMEN KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT S. VAN DER MEULEN HAYE VAN DER WERF NOB A V.D. WERF EN ZN. „SCHIESSER" RADIO HINGST EISMA I iuim muizelaar NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157 - 3636 MEN b SPECIAL MODE grar mk vouR F en 100STE JAARGANG I fa. Bakker SPOARDYK—BEGINE in 1912. Rechtsboven de windmolen van de STEMMEN IN EEN STEMBUREAU NAAR KEUZE VAN DE KIEZER Workum, 12 april 1977. De burgemeester voornoemd, J. J. L. Pastoor. Workum, 12 april 1977. De burgemeester voornoemd, J. J. L. Pastoor. n. W. T. B. Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 NO. 19 DONDERDAG 5 MEI 1977 Abonnementsprijs 5,50 per half- -aar; per post 7,per halfjaar Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven Noard 3, Warkum Yngong Tillefonne GROTE KEUS PLAKPLASTIC Redaktie-adres HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM WARKUMER KERAMYK keapje jo dochs yn in spesiaelsaek? By üs fine Jo in greate kolleksje VI Dat de reizen net altyd glêd 0515! BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken ASSURANTIEKANTOOR M A K K U M Os. L. Touwenlaan 32 Telefoon 1586—1689 TIMMERBEDRIJF Voor verzorgen HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 051511526 Noard 99—107 - Workum ^%vwv**********vm*yi/ia***v***y»v HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 -fc.-» Voor forrounen sil men bigripe kinne. Wy hawwe al sjoen dat der ris in aek by ’t Amelan forgien is en dat soe net de leste wéze. Dochs hawwe de aken oer ’t algemien de stoarmen goed trochstien. Dat it aeksfolk wol bange aventüren meimakke hat en net iens altyd x op ’e Noardsé kinne wy léze yn in brief dy ’t F. Reyenga bigjin 1884 üt Genemuiden oan syn ,,patroan” skreaun hat. Hy jowt wol sa ’n Dagelijks open van 13.3018.00 uur Vrijdags 21.00 uur Zaterdags 9.0012.00 uur en Tel. 05151—1224 of 1319 Gezellige .ensei blijven kopen bij DE SLIJTER WIJNHANDELAAR WEEKBLAD FRISO” libbene biskriuwing fan hwat se bilibben dat ik it greatste part fan de brief hjir folgje lit. De aek hie op 6 desimber 1883 Warkum for- litten op wei nei it Nije Djip by Den Helder. „Woensdagmorgen circa 8 uur verlieten we ’t Nieuwediep wind W.Z.W., flauwe koelte. Tegen de eb in bereikten we Tesselsch ha ven. Toen de vloed begon was het lYs uur, de wind ging opkrimpen tot Zuid, dik van regen, geen gezicht. Na veel zoeken gelukte het ons om met baken van de Nes Roode ,ton van de Bolle en baken van de westwal p.m. in driehoek het anker te laten vallen in bijna 4 vadem water. Wij staken dadelijk 30 padem van bakboords- ketting waarop we na de boel op geklaard te hebben ook het stuurboordsanker presenteerden wijl de wind alreeds was aangeno men tot- storm en luchtgesteldheid weinig goeds voorspelde. Vervol gens staken we bakboordsketting tot aan het eind uit, 75 vadem, van stuurboord al zoo. 30 vaden minder. Voor het donker werd wa ren we hiermede gereed en dach ten toen volgens zeemansgebruik, na voor ons oog het schip voor twee ankers en 120 vadem ket ting in veiligheid gebragt te dien. i ons teverdroogen en ons middag maal, ofschoon laat, te gebruiken. Doch inmiddels was de wind steeds aangroeijende en na het maal gebruikt te hebben moest het harnas ook dadelijk weder aan. Vreselijk waren de rukwin den die we somtijds ontwaarden. Ongeveer 8 uur des hvonds klaar de lucht op doch de wind ging dich nog verheffen. Later betrok zij weer buijiger wijze tot dat de wind zich tot orkaan verhief en ofschoon de plaats waar wij lagen rondom van Zuidwest met zon rond tot Noord overal van zanden en banken beschut was, geleek het somtijds alsof we in de Noordzee lagen zoo vreeselijk stoof het water op te meer daar de wind van Zuid was uitgegaan tot Noord west. Men was bijna niet ver trouwd aan ’t dek. Te half vier Donderdagmorgen met een vree- selijke rukwind en zware lucht- drukking brak het eerst ons stuurboordsanker. De schok daar door veroorzaakt was klaar te merken. Kort daarop begaf zich ook de andere. Toen viel het schip dwarszee en met het dek te water, door wind en zee aangeperst. In het eerst waren we zeer onthutst door de gebeurtenis doch spoedig besloten we met ons sleepende afgebroken kettingen en het werpanker in de sleeptros het zoo lang met een kippend anker drij vend te houden om voor dag een goede afstand van de Friesche kust te blijven om dan op de bank toe te gaan. Lang ging dit goed doch eindelijk begaf zich ook de tros en nu was het niet raadzaam lang meer te dralen om te beslui ten wat te doen. Z.O. ten O. dreef het ongeveer heen. Wij zouden dus binnen de hoek van Stavoren gesloten raken, sloegen de storm- slagfok aan moesten toen de beide overgebleven enden ketting na tuurlijk laten slippen ten einde boven het Vrouwenzand te kunnen reiken om een haven te kunnen aandoen zonder ankers. Besloten naar Genemuiden als de beste terwijl al de anderen met de ge legenheid die wij toen hadden (met Gods hulpe) gisternamiddag aandoénlijk waren en zijn hier te 2% uur aangekomen.” De beide ankers binne dochs noch opfiske, in 60 fiem fan de Flieter (it plak der ’t de léste iepening yn de ófslütdyk ticht- smiten is.) Dizze skipper Reijen- ga hat seis de dea yn it wetter foun. Yn 1890 is hy yn Londen fordronken FRIS De burgemeester van Workum brengt in verband met de op 25 mei a.s. te houden stemming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter openbare kennis, dat aan een kiezer op zijn verzoek, wordt toegestaan IN EEN STEMBUREAU NAAR KEUZE aan de stemming deel te nemen. De kiezers, die van deze bevoegdheid gebruik wenst te maken, dient uiterlijk op 11 mei a.s. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan de burgemeester der gemeente, waar hij op de dag der kandidaatstelling in het kiezersregister is opgenomen. Voor deze mededeling dient gebruik te worden gemaakt van een formulier dat ter secretarie van elke ge meente kosteloos verkrijgbaar is. En mondeling verzoek kan geschieden uiterlijk 20 mei a.s. ter secretarie der gemeente waar de kiezer op de dag der kandidaatstelling in het kiezersregister is opgenomen. De kiezer legt bij dit verzoek over de hem toegezonden oproepingskaart. Wanneer het verzoek door de burgemeester is ingewilligd heeft de kiezer de keuze aan de stemming deel te nemen. in de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (12 april 1977) in het kiezersregister is opgenomen of in een stembureau naar keuze. Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN FA. G. S. VISSER MERK - Telefoon 1358 (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTTELHUIS MOLENAAR Laat uw RADIO EN TELEVISIE Workum - tel. 05151—1848 De burgemeester van Workum brengt in verband met de op 25 mei a.s. te houden stemming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter openbare kennis, dat gelegenheid bestaat tot het indienen van een verzoekschrift om bij volmacht te stemmen. Het stemmen bij volmacht is mogelijk voor de kiezer, die niet in staat zal zijn in persoon aan de stemming deel te nemen. Het verzoekschrift wordt uiterlijk op 11 mei a.s. ingediend bij burge meester en wethouders van de gemeente, waar de verzoeker op de dag van de kandidaatstelling (12 april 1977) in het kiezersregister is opgeno men, indien schriftelijk en gemachtigde wordt aangewezen. Ter secretarie van elke gemeente zijn formulieren voor het verzoekschrift kosteloos verkrijgbciar w'orden nadere inlichtingen verstrekt. mode trefpunt TROUWRIJDtN

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1