wim muizelaar ■0 WORKUMER KRANT Wim Muizelaar bi j-de-tijds in mannenmode. TAXI? bel Warkums Erfskip OER DE 1306 1439 GEMEENTE REINIGING WORKUM NOBA EFCO IELHANNEL MAKELAARDIJ BLANKSMA SCHRALE HAYE VAN DER WERF S. VAN DER MEULEN DOTING INRUIL- AUTOBEDRIJF YNTEMA FA. WESTERHUIS BLOMS SLAGERIJ voor de allerhoogste JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 AGENDA KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA V. D. WERF FA. a S. VISSER EN ZN. „SCHIESSER" (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR RADIO HINGST EISMA RIJSCHOOL SPEERSTRA TROUWKAARTEN WAGENS NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland HUNIA’S DRUKKERIJ 36 Appelmarkt 16, Bolsward, TelefoonX)5157 - WIJN moet u bij de zijn! wijnhandel HAYE VAN DER WERF trefpunt mode L TRXIBÈbRUF 0S15J MENb SPECIAL MODE .L J De modellenboeken liggen voor u klaar bij U kunt ook bellen 1466 of 1767 en ze worden bij u thuis gebracht Br GOK VOUR ÏIEKENVERVOfcR cn TROUWRIJDEN 100STE JAARGANG I W. T. B. DE BEGINE IN 1901 ii en VII 4 DONDERDAG 12 MEI 1977 NO. 20 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Abonnementsprijs 5,50 per half gaar; per post 7,per halfjaar Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven 24 31 17 21 Noard 3, Warkum Yngong Tillefonne In verband met Hemelvaartsdag wordt het ophalen van huis en/of grofvuil voor gedeelte Workum, waar normaal donderdags huisvuil opgehaald wordt, verschoven van donderdag 19 mei naar woensdag 18 mei. Nei de fordrinkingsdea fan Reij- enga waerd Doekte van ’t Veer ré foun dy syn plak yn to nimmen. Lyk as wy sjoen hawwe fordronk inkelde jierren letter Roelof Veen- stra (1893). Ek foar him waerd in opfolger foun n.l. Pieter de Blauw. It oare jiers kaem der noch in skipper by e nkaem men wer op Redaktie-adres: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM Gezellige r .enser blijven kopen bij DE SLIJTER WIJNHANDELAAR TUINZADEN BLOEMZADEN GRASZADEN Grote sortering Uit voorraad leverbaar Noard 99107 - Workum Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 Voor BLOEMEN WARKUMER KERAMYK keapje jo dochs yn in spesiaelsaek? By üs fine Jo in greate kolleksje BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken BLANKSMA'S ASSURANTIEKANTOOR M A K K U M Ds. L. Touwenlaan 32 Telefoon 05158—1586 Wij hebben een steeds wisselende collectie Kom vrijblijvend eens langs SUD 22—24 - WORKUM Tel. 05151—1439 de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN KWALITEIT Voor al uw II AAR VE RZORGING DAMESKAPSALON FRISO Voor VERKOOP van uw woning en TAXATIES van alle Onroerende Goederen Toeristische koopmarkt Wielerronde van Workum 22 tot en met 26. Zwemvierdaagse SEPTEMBER 28 Veekeuring Zeilwedstrijden Toeristische koopmarkt Bruggenkamp bridge drive Toeristische koopmarkt Campingprestatieloop Oriënteringsrit voor auto’s motoren Kermisattracties Toeristische koopmarkt Ringrijden in friese sjezen Toeristische koopmarkt Voetbalwedstrijd „Veronica team”Jongerein Workum AUGUSTUS 4 13 MEI: Bedrijfsvolleybal Grote rommelmarkt op de Merk Bedrijfsvolleybal Bedrijfsvolleybal JUNI: Finales bedrijfsvolleybal en instuif 21 19 t/m 23 23 28 30 F ff verzorgen HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL kanussen foar 5,50 it stik. Der is letter (1895) ek noch sprake fan in pear gerskuorren a 0,62% it stik. Ik neam dizze dingen mei sin om dat ik fan de lezers wol ris witte wol hwer alles foar tsjinne en hoe ’t se d’r ütseagen. Wy krije nou de léste fase fan de ielhannel yn Warkum. Om ’t Rint- sje Visser gjin bern hie dy ’t it bi- driuw oernimme koene, hat Jan Haagsma, syn aldomkesizzer, dy ’t as jongfeintsje al by syn aide om- kt yn ’t wurk wie, de saken foar de widdou fan Rintsje-baes de ear- ste pear jier waernommen. Fan dy tiid êf wie der ek in nije skipper: Auke Bijlsma. De saken giene op de selde foet fierder al wie der yn de rin fan de tiid al hwat forskil kommen yn de wize hwer op de iel oanfierd waerd. Ik sil dat mei in foarbyld düdlik meitsje. Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN MERK - Telefoon 1358 Laat uw RADIO EN TELEVISIE seis man. Dy nije skipper hjitte Jelle Dykstra. Ek hy soe slachtof fer fan syn birop wurde. De aek „Stanfries” der ’t hy skipper op west hat, is yn 1905 mei man en mus forgien ünder de Ingelske kust (Sjuch hjir oer yn de Friso fan maert 1952). Waerd it libben 'fan guon op sa ’n wize hommels ófbrutsen en faek to jong neffens minskelik oar- diel, oaren mochten harren krêf- ten langer jaen oan it farren op ielaken. It langst hat Harmen Toering dat dien: 35 jier lang hat hy syn baes as skipper op de iel aken tsjinne. Pas yn 1898 sei hy de aken farwol. Hy is Rintsje-baes oan 't syn dea ta trau bleaun. Nei it foTstjerren fan Rintsje Jans Visser dy ’t nést syn ielhan- nel ek noch it boargemastersamt yn Warkum ütoefenje moast, is in bilangryk tiidrek fan dizze öfslu- ten, in tiidrek fan greate bloei dat dizze ündernimmer gjin wynaeijen lein hat, al wie de kop der yn de léste jierren al hwat óf. (Rintsje Visser hat in oantal jierren ek noch frachtforfier mei in skoener op ü.o. Eastsélannen hawn mar dat is in oar forhael dat hjir net oan ’e oarder is) Doe ’t koart nei syn dea Rintsje^ syn testamint bikend makke waerd die ’t bliken dat hy ek oan syn aekfolk tocht hie. Elk fan har ren dy ’t oan ’t syn 60e jier ta Rintsje-baes trou op ’e aken tsjin ne hie krige oan ’t syn dea ta elke moanne in ütkearing. Foar de skippers wie dat 25,foar de oaren 17,50 (de widdous krigen in pear ryksdaelders minder). It jild waerd elke moanne troch de ald- ste skipper roun brocht dy ’t ek foar in sigaer soarge. It waerd bi- telle üt ’e opbringst fan de pleat- sen dy ’t Rintsje Visser hawn hie (Meidieling Gryt Riemersma). Foar dat ik nou mei de „felotak- te’ bigjin noch in pear snypsnaren. Bihalve iel waerd ek inkel wol ris hwat oare fisk forhannele. Sa fyn ik in post „snoekejild” yn 1855 fan 112,25, mar fan folie bitsjutting hat dit net west. Der moaèt ek wol ris nij ark oantügd wurde. Sa waer- den d’r yn 1860 fyftich platte kuorkes kocht foar twa kwartsjes it stik. Yn 1888 twa weachkuorren foar 3,50 it stik, tsien kopkuorren foar 4,it stik en dan noch 8 WEEKBLAD F SISO” ZWH Rijwieltocht 14 t/m 17 Avondvierdaagse wan deltochten 28 Stratenloop 20 t/m 24 Avondvierdaagse fietstochten JULI 2-3 7 13 14 20 00 Workum - tel. 051511848 Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1