WORKUMER KRANT Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. bel Warkurns Erfskip OER DE 1306 1439 IELHANNEL MAKELAARDIJ BLANKSMA SCHRALE AUTOBEDRIJF YNTEMA S. VAN DER MEULEN RADIO HINGST NOB A ook uw adres voor OCCASSION HAYE VAN DER WERF FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT |l'! II'' V. D. WERF „SCHIESSER" EISMA RIJSCHOOL SPEERSTR A TAXI? as TROUWKAARTEN HUNIA’S DRUKKERIJ NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland □ML ton 05157-36 36 A i MLNb SPECIAL t MODE De modellenboeken liggen voor u klaar bij U kunt ook bellen 1466 of 1767 en ze worden bij u thuis gebracht mode trefpunt I luim muizelnur C.- IIj 100STE JAARGANG sX,: lc LUSTRUM Z.W.H. RIJWIELTOERTOCHT rond 1902 „IT FABRYK irxar«nra«»w7w%-z^r>*.-ri«irn«-' -wrrs (Slot) W. T. B. B 21 GESLAAGD 31 4 10 11 ■- - Abonnementsprijs 5,50 per half gaar; per post 7,per halfjaar Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven Zeilwedstr ij den Toeristische koopmarkt Bruggenkamp bridge drive Campingprestatieloop NO. 21 DONDERDAG 19 MEI 197 i' Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Redaktie-adres: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM uw RADIO EN TELEVISIE Gezellige r ^ensei blijven kopen bij DE SLIJTER WIJNHANDELAAR Voor het schriftelijk gedeelte van het Colloquim Doctum der fakulteit van de Rechtsgeleerd heid aan de Rijksuniversiteit te Groningen slaagde onze stadge noot de heer S. F. Doting. 14 00 Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 SUD 22—24 - WORKUM Tel. 05151—1439 HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 05151 BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken BLANKSMA'S ASSURANTIEKANTOOR M A K K U M Ds. L. Touwenlaan 32 Telefoon 051581586 Voer BLOEMEN Laat Hengelsportartikelen Tuinmeubelen Kampeer artikelen GROTE SORTERING POPULAIRE PRIJZEN! NOBA - Fa. de Boer Noard 99197 - Workum Voor een betrouwbare met Bovag-garantiebewijs i verzorgen HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 Foar de gegevens oer de iel- hannel sünt 1852 bin ik mefr. A Bokma-Haagsma myn tank skul- dich foar de gelegenheit dy ’t my bean is om fan de biskieden ken nis to nimmen. Sr OOK VOOR 7IEKENVERV0ER en TBOUWRIJDEN 21 19 t/m 23 23 28 30 't L. WEEKBLAD FHISO aek foar rekken fan J. Haagsma ónder skipper W. van der Mast. Troch Deenske konkurinsje gean de saken efterüt. Yn 1904 makket de „Mentor” syn léste reis. Noch datselde jiers komt skipper Auke Bijlsma yn Londen to forstjerren der ’t hy ek to hóf brocht wurdt. Twa nije skippers wurde ynhiert: Thomas Riemersma en Hotse de Jong. Mar dan yn 1905 komt de ramp der ’t al earder oer skreaun is. Allinnich noch hwat Gryt Rie mersma my der oer forhelle. Har heit, de al earder neamde Thomas foer mei ü.o. Pieter de Blauw op de aek, de „Stad Workum”. Twa bern fan Thomas, hwer fan Gryt ien wie, sieten noch op ’e lytse skoalle doe ’t harren sein waerd dat se mar nei hüs, nei mem, gean moasten. Mem, dy ’t in grea- te hushaiding hie, wie noch al strang, dat de bern„ dy ’t net rjucht wisten hwat dit to bitsjutten hie, wiene dea binaud dat mem harren straffe soe oar hwat? Ja, dat wisten se ek net. „Wy moasten nei hüs, mem, mar wy hawwe wier neat dien”, wit it earste dat se seine. Mar mem siet oan tafel to skriemen. It birjucht fan it for- gean fan in aek wie krekt bikend- wurden yn Warkum, mar .it wie net wis hakker aek dit wie. It koe de „Stad Workum” wol ris wêze der ’t Thomas Riemersma op foer. Letter die bliken dat it de ^land fries” wie mei oan board Jelle Dijkstra (59 jier), Jacob Mulder (27 jier) en Thomas Wiersma (23 jier). De „Stad Workum” hie hiel yn ’e fierte al waernommen dat der hwat frjemds mei de „Stand- fries” oan ’e han wie, it like wo] riek of sa, mar fierders net Twa jier letter - yn it léste jier hat de „Maria” noch in oanfaring mei in stomboat hawn - forkeapet Jan Haagsma it bidriuw oan de bruorren Lankhorst yn Heech. Dit bitsjutte foar Warkum de ein fan de forneamde ielhannel op Londen. Dit jaar organiseert het Wieler- comité Workum voor de 5e maal de ZWH-Rijwieltoertocht en wel op 11 juni 1977. Deze tocht is na een aarzelende start in 1973 uitge groeid tot een fietsevenment met een aanzienlijk aantal deelnemers Vijf jaar geleden ging een aantal Workumers, aangestoken door het fietsvirus, denken aan de organi satie van een wielertocht vanuit Workum. Naast Elfsteden- en Elfmerentocht was er namelijk verder niet veel aan fietsactivi- teiten in de Zuidwesthoek van Friesland. Om hierin verandering te bren gen is men toen begonnen met de ZWH-Rijwieltoertocht, met een startkapitaal van 10,per comi- tèlid (totaal nog geen 100, De deelnemersaantallen van de tocht ontwikkelden zich in de afge lopen vier jaar als volgt 1973: 250, 1974: 367; 1975: 539, 1976: 770. Dit jaar hoopt men duizend in schrijvingen te halen. Het eerste lustrum van deze tocht gaat natuurlijk niet onge merkt voorbij. Tijdens de tocht worden er enkele traktaties aan geboden terwijl iedere deelnemer, die de tocht volbrengt een fraaie herinneringsmedalje ontvangt. Dit jaar zullen ook de eerste herinne- ringsmedaljes worden uitgereikt aan diegenen, die de tocht voor de 5e keer uitrijden, dit kunnen er dit jaar een 20 tal zijn. Evenals voorgaande jaren is voor de deelnemers de keuze uit vier afstanden te weten: 25, 40, 65, 100 kilometer. De eerste start is op 11 juni om 8.00 uur ’s morgens, vanuit Sporthal De Rolpeal te Workum. De routes leiden door .de mooi ste streken van de Zuidwesthoek- gemeentes en strekken zich uit tot Oudemirdum in het zuiden, tot Cornwerd in het noorden. Voor nadere gegevens zie ook advertentie in dit blad. Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN FA. G. S. VISSER EN ZN. MERK - Telefoon 1358 (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHU1S MOLENAAR Toeristische koopmarkt Oriënteringsrit voor auto’s en motoren Kermisattracties Toeristische koopmarkt Ringrijden in friese sjezen Toeristische koopmarkt Voetbalwedstrijd „Veronica team”Jongerein Workum Voor VERKOOP van uw woning en TAXATIES van alle Onroerende Goederen FRISO Workum - tel. 051511848 As foarbyld fan dy oanfier nim ik it jier 1898. Mei de büs „Unitas” fan Inne Vlas 1476 poun iel „in oare büs („Wilhelmina”?) fan Abel Hospes 4450 poun iel „de blazer fan Roozendaal 5828 poun iel (fan ’e eilannen) „de Amsterdammer aek fan C. vd Akker 6.551 poun iel (ut Hollan) „de botter fan C. Visser 1642 poun iel üt ’e kop fan Oerisel) Meielkoar 19947 poun iel foar de ielaek. Letter yn 1898 wurdt ek noch in büs fan Haagsma seis neamd). Yn 1900 nimt Haagsma it hiele bidriuw oer. Hwat de ielfloat oan- giet: dizze bistiet üt de folgjende aken: „Stad Workum” boud yn 1855 „de Standfries” kocht yn 1894, boud yn 1875 „Mentor” boud yn 1857 „Herstelling” boud yn 1863 „Maria” boud yn 1872. De namme „Maria” wie troch Rintsje-baes oan de aek jown nei syn twadde houlik mei Maria Zandstra. Earst hjitte dizze aek de „London”. Op 25 april 1901 fart de earste J>,^jENDA MEI: Grote rommelmarkt op de Merk Bedrijfsvolleybal JUNI: Finales bedrijfsvolleybal en instuif Kampioenschap van Workum polstokverspringen ZWH Rijwieltocht 14 t/m 17 Avondvierdaagse wan deltochten 28 Stratenloop 20 t/m 24 Avondvierdaagse fietstochten JULI 2-3 7 13 20 AUGUSTUS 4 Toeristische koopmarkt 13 Wielerronde van Workum 22 tot en met 26. Zwemvierdaagse SEPTEMBER 28 Veekeuring Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1