W luim muizelaar lil KRANT WORKUMER Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. SCHAPPEN Dagelijks opvorderbaar 5% Termijngelden 2jr. vast B0/» HYPOTHEKEN BESCHIKBAAR 1306 1439 11 /I FIERLJEPPERSKAMPIOEN- bel TAXI? TROUWKAARTEN STAATS- LOTERIJ BLOEMEN EISMA HAYE VAN DER WERF MAKELAARDIJ BLANKSMA SCHRALE NOB A ook uw adres voor llliil RENTEVERGOEDING SPAARGELDEN S. VAN DER MEULEN RADIO HINGST BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT JOH. KEMKER BLANKSMA'S V.D. WERF FA. G. S. VISSER EN ZN N.V. FRIESCHE ONDERLINGE BELEGGINGS- EN VOORSCHOTBANK FA. WESTERHUIS NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA HUNIA’S DRUKKERIJ OCCASSION AUTOBEDRIJF YNTEMA AGENDA „SCHIESSER" MOLENAAR RIJSCHOOL SPEERSTRA lil 1 llii Appelmarkt 16, Bolsward,Telefoon 05157-3636 RHl MtNb SPECIAL t MODE De modellenboeken liggen voor u klaar bij U kunt ook bellen 1466 of 1767 en ze ivorden bij u thuis gebracht Spoor, voor 'V' i mode trefpunt v..;. fill 1111? 100STE JAARGANG WEEKBLAD F R I S O Op vrijdag 10 juni aanvang 19.00 is ■•w ORGANISATIE 2 4 4 10 11 j? 20 13 Voor Workum - tel. 051511848 NO. 23 DONDERDAG 2 JUNI 1977 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Abonnementsprijs 5,50 per half gaar; per post 7,per halfjaar Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven hebben zich nu reeds opgegeven. O.a. de bij een ieder bekende Wor- kumer aannemer en voetbalcoach Germ Dijkstra, en verder allround sportman Jappie Bouma, wedstrijd zeiler Durk Venema en net beman ningslid van de Tielsa en w'aterpo- loër van SVW Bob Hanenberg. Bestelde loten afhalen op maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 juni NOBA - Fa. de Boer Noard 99197 - Workum uw RADIO EN TELEVISIE Gezellige .ensei blijven kopen bij DE SLIJTER WIJNHANDELAAR Hengelsport artikelen Tuinmeubelen Kampecrartikclcn GROTE SORTERING POPULAIRE PRIJZEN! Ds. Touwenlaan 32 MA K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 Redaktie-adres HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM ENKELE BEKENDE WORKU- MERS Enkele bekende Workumers verzorgen KANTOOR GEOPEND: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag van 912 uur en van 24 uur. Bovendien op vrijdagavond van 7.309.00 uur. (dinsdags gesloten) Postrek. 836296 Tel. 05142—1313 HOBBY- EN DOE-HET-ZELI’ ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 05151 Laat Voor al uw HAARVE RZORGING BAMESKAPSALON telefoon 05151—1526 BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken ASSUR ANTI E KANTOOR M A K K U M Os. L. Touwenlaan 32 Telefoon 051581586 Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN MERK - Telefoon 1358 KOUDUM Nieuweweg 4 de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN 23 28 30 14 21 FRISO PET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL DEMONSTRATIE Tevens zal de Friese Ljeppers- boun deze avond extra nieveau ge ven met een demonstratie van en kele topljeppers o.a. Pieter Bult, Pier Tjaarda, Siebe Tjalsma, Jo hannes van der Werf. Deze avond zal van commentaar worden voor zien door de in Ljepperskringen bekende verslaggever S. van den Akker uit Hemelum. Voor VERKOOP van uw woning en TAXATIES van alle Onroerende Goederen Voor een betrouwbare met Bovag-garantiebcwijs SUD 22—24 - WORKUM Tel. 05151—1439 Voor de beste vijf sprongen zijn medaljes beschikbaar door de fa. Gorter. Tevens ontvangt de kam pioen een wisselbeker. De organisatie van dit unieke evenement is in handen van het sporthal-personeel, hiervoor en thousiast gemaakt door de zelf be kende Fierljepper Jan Melchers. Vrijdagsavonds van 78 uur schrifavond Amnesty Interna tional in de bibliotheek JUNI: 1 Toeristische koopmarkt Wielerronde van Workum 22 tot en met 26. Zwemvierdaagse SEPTEMBER 28 Veekeuring WIE KUNNEN MEEDOEN? Aan het kampioenschap kunnen meedoen sportieve Workumers in de leeftijd boven 18 jaar. Diegenen die zich willen opgeven, kunnen dit doen aan de kassa van de sporthal tot uiterlijk dinsdag 7 ju ni. Het inschrijfgeld bedraagt 1,50. In verband met het afwerken van de sprongen is het aantal deelnemers aan een maximum ge bonden. Dus springers wees er snel bij. Buurtvoetbal Buurtvoetbal Buurtvoetbal Finales bedrijfsvolleybal en instuif Kampioenschap van Workum polstokverspringen ZWH Rijwieltocht 14 t/m 17 Avondvierdaagse wan deltochten 14 Buitengewone ledenvergade ring van Plaatselijk Belang 20 t/m 24 Avondvierdaagse fietstochten JULI 2-3 7 13 Zeilwedstrijden Toeristische koopmarkt Bruggenkamp bridge drive Campingprestatieloop Toeristische koopmarkt Kermisattracties 19 t/m 23 Toeristische koopmarkt Ringrijden in friese sjezen Toeristische koopmarkt Voetbalwedstrijd „Veronica team”Jongerein Workum AUGUSTUS 4 VlEKENVERVOth en TROUWHEIDEN -u.- i_l— - - (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS WAAR? De plaats waar dit kampioen schap van Workum zal worden af gewerkt is het woongebied dt Finnen, aan het doodlopende ge deelte van de Vicariswei, landings plaats op het land van de heren Zoethout. Het publiek kan deze plaats be reiken via ingangen aan de Hea- rewei ingang Stêdsfinne. De toe gangsprijs voor dit evenement voor volwassenen 2,en voor kinderen 1 gulden. ■ggg'1 "•I Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gddipl. Rtf-instructeur VAMOR gediplomeerd - 1. él'e V

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1