TAXI?O| 0 Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. m gebruik gesteld 1306 1439 WORKUMER KRANT Poldermolen „DE SNIP" Ju? - I uiim muizelaur HAYE VAN DER WERF MAKELAARDIJ BLANKSMA SCHRALE TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA S. VAN DER MEULEN JOH. KEMKER BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT KEMPERS KABIO HINGST NOB A ook uw adres voor Hengelsportartikelen Tuinmeubelen Kampeerartikelen GROTE SORTERING POPULAIRE PRIJZEN! NOB A - Fa. de Boer Noard 99197 - Workum V. «8. WERF Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 >00000000000000000000000? GAZELLE FIETSEN FA. G. S. VISSER EN ZN. TEXTIELHUIS MOLENAAR *00?>00000000000000000000? FA. WESTERHUIS EISMA RIJSCHOOL SPEERSTRA BLOEMEN NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland I' Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157-3636 05151 MEN b SPECIAL MODE 2-- mode trefpunt jflEKEWEEVOln an TIKH’WHiJDEN •■w ■ais 100STE JAARGANG ,0< 00000000000000000000O< >00000000000000000000000- >©O0000000000000->' >0000000000000000000004 0' Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven Uitgave: HUNIA’£ DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Abonnementsprijs 5,50 pei’ half- -nar; per post 7,per halfjaar Voor VERKOOP van uw woning cn TAXATIES van alle Onroerende Goederen NO. 23 DONDERDAG 9 JUNI 1977 uw RADIO ËN TELEVISIE Redaktie-adres: HUNIA'S DRUKKERIJ WORKUM Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 verzorgen K >000000000000000000000? BEL HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON telefoon 05151—1526 HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 500000000000000000000000? Laat >00000000000000000000000? 4«.» mode MERK - Telefoon 1358 >0000000000000000004-0000' „SCHIESSER" (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm FRISO de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN >00000000000000000000000? WEEKBLAD F R I S O Gezellige .ensei blijven kopen bij DE SLIJTER WIJNHANDELAAR blij te zijn dat hij weer een werke lijke funktie heeft gekregen. Dat ook het waterschap medewerking heeft verleend stemde hem tot grote voldoening. Nadat nog de heer Molenaar als voorzitter van de H.I.N. de stich ting had gefeliciteerd en voor de toekomst geldelijke steun had toe gezegd, sloot de voorzitter deze bijeenkomst. - het Heidenschap ging het gezin waartoe ze behoorde op een dag daar naar toe. De tocht werd te voet vanuit Workum ondernomen Omdat dat voor een kleuter van 3 wel wat teveel vergde werd ze in de kinderwagen gezet. Zo maakte zij haar eerste reis. De molen met omgeving had een grote in druk op haar gemaakt. Onuitwis baar was deze gebeurtenis in haar geheugen gegrifd. Toen ze dan ook in de Friso las, dat de molen gerestaureerd zou worden nam ze contact op met wijlen de heer Gaastra. Nu had ze de reis op nieuw gemaakt, nu echter vanuit Velp en met behulp van een rol stoel. Ze wou dit niet missen. De hear Bokma dy ’t spriek as foarsitter fan de Fryske Mole Stichting lokwinske de Warkumers mei dizze moaije oanwinst. It moat in greate soarch west haw- we om dit kerwei to klearjen. Hy spriek syn great respekt üt foar it wurk dat binammen de hear Gaastra dien hat. Spitich dat er it net biübbe hat. Der steane yn Fryslan mannich forsutere molens mar it is in goed ding dat dei wer ien klear is. Mei great fakmans- skip is dit ta stan brocht. Yn Fryslan sa ’n 40 molens wer sa fier. ny^zette oan om in circuit to meitsjen sadat de mole ris draeije kin. It is folie libbener sei er. De heer Beijerbergen, een 2e woningbezitter in het Heidenschap, zei dat een volk dat leeft aan zijn toekomst bouwt en een volk dat lief heeft aan zijn verleden. Tweede woningbezitters worden met bepaalde gevoelens tegemoet gezien, maar ook zij hebben de stichting moreel en geldelijk ge- Van diverse kanten kwam geld binnen en men begon met het ma ken van restauratieplannen en het opzetten van begrotingen. In fe bruari 1974 kwam subsidie af voor de eerste fase uit de aanvullende werkgelegenheid, terwijl het geld voor de tweede fase in november 1975 kwam. En nu is hij dan weer volledig maalvaardig en draait weer. Ve len hebben hun medewerking ge geven en het zou te ver voeren hen allen te noemen. Eén naam echter moet genoemd: Gaastra sr. Wat zou het hem deugd gedaan hebben hierbij te zijn. De heer Gaastra liep altijd met. kaarten van de mo len in zijn zak die hij voor ƒ1, per stuk rondom aan de man bracht. Zijn zoon heeft de openge vallen plaats in het stichtingsbe stuur nu ingenomen. Verder bracht de burgemeester dank aan de heer Hijdra en het Provinciaal bestuur en zei het op prijs te stel len dat de heer Hijdra getuige van het gebeuren wou zijn en de molen in bedrijf had willen stel len. De heer Klomp bestuurslid van de Hollandse Molen, sprak als vertegenwoordiger van die stich ting. Hij zei het plezierig te vin den dat er altijd nog mensen ge vonden kunnen worden die dat wat we mooi vinden willen hoe den, die in de bres springen voor onze monumenten, waaronder on ze molens. Fijn dat zovelen er te zamen de schouders onder zetten met dit resultaat. Hij sprak de hoop uit dat de molen goed onder houden zal worden. Mevrouw Van Rijswijk de Leeuw-Zijlstra uit Velp ging in haar herinnering zo’n 80 jaar te rug. Zij was ongeveer 3 jaar toen ze voor het eerst de molen zag. Uitgenodigd door een familie in steund. De heer Hijdra zei dat het een feestelijke dag voor ’t land, de provincie Friesland, de stad Wor kum en voor de Workumer Molen stichting was. Hij hoopte dat men de moed en de inspiratie zou vin den om bok andere molens aan te pakken. Hij dankte allen die aan de molen hebben gewerkt en zei Workum - tel. 05151—1848 Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd ■MMSIBIWU If II n m—wnaai Voor De vorige week dinsdagmiddag werd onder ideale weersomstan digheden de gerestaureerde molen „De Snip” met een feestelijk tint je officieel in gebruik gesteld. Tegen twee uur waren tal van belangstellenden van heinde en ver naar het Heidenschap getogen om dit gebeuren mee te maken. De verstwegkomenden waren on getwijfeld een jonge boer met zijn vrouw uit Zweden. Zij waren ge logeerd bij de heer Klomp van de stichting De Hollandse Molen wel ke voor deze gelegenheid uitgeno digd was. De molen en zijn omge ving hadden hun volle belangstel ling. Nadat vele behulpzame handen de zeilen op de wieken hadden aangebracht, maakte de heer Hijdra van de Rijksdienst voor Monumentenzorg, daarbij geassi steerd door de burgemeester de vang los. De wieken zetten zich in beweging en onder handgeklap maalde de molen na lange tijd weer water uit de polder. De restauratie is dus volledig voltooid en het resultaat is een lust voor het oog. De genodigden zetten koers naar de Petiele waar koffie met oranjekoek werd angeboden. Als voorzitter van de Workumer Mo len Stichting hield de burgemees ter een kort inleidend praatje. Hij wees er daarbij op dat niet alle molens zo snel draaien als de Snip, kennelijk doelend op de molens van de overheid. Hij me moreerde dat in 1972 een stichting in het leven was geroepen uit Workumer geledingen zoals VVV, Oudheidkundige Vereniging, Plaatselijk Belang uit Workum en Heidenschap en gemeentebestuur. De Oudheidkundige Vereniging gaf de benodigde 100,om de stichting in het leven te roepen. 9

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1