I uuim muizelaar WORKUMER KRANT Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. be! FYFTICH JIER LYN 1439 1308 TAXI? MAKELAARDIJ BLANKSMA SCHRALE z'O B BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT BLANKSMA'S ASSURANTIEKANTOOR M A K K U M AUTOBEDRIJF YNTEMA INRUIL- WAGENS BLOEMEN FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA S. VAN DER MEULEN AGENDA V.D. WERF FA. G. S. VISSER EN ZN. „SCHIESSER” TEXTIELHUIS MOLENAAR RADIO HINGST EISMA RIJSCHOOL SPEERSTRA Appel markt 16, Bolsward, Telefoon 05157 - 36 36 Zamerspeeigoed s mode trefpunt iXIBEDRUF Br BOK VOOR ZlEKENVERVOtR en TROUWHEIDEN ||l' MEN S SPECIAL MODE 100STE JAARGANG FRISO” WEEKBLAD k^VVVVVVVVVVMAWVtAVVVV^'VVV.VVVV^ I F. 30 ook uw adres voor NOBA - Fa. de Boer Noard 99197 - Workum DE MAKKUMERDIJK VANAF HET „TILLEI ONNEPAED GEZIEN ■r M NO. 24 DONDERDAG 16 JUNI 1977 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Abonnementsprijs 5,50 per half- ■aar; per post 7,per halfjaar Advertenties kunnen tot en met ciinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven 28, 29 en 30 juni: Reünie van de vereniging van Oud-Worku- Zeilwedstrijden Toeristische koopmarkt Bruggenkamp bridge drive Campingprestatieloop Toeristische koopmarkt Kermisattracties Redaktie-adres HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM uw RADIO EN TELEVISIE Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 Gezellige .ensei öly'ven kopen bij DE SLIJTER WIJNHANDELAAR HAYE VAN DER WERF 05151 Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 051511526 BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken Ds. L. Touwenlaan 32 Telefoon 05158—1586 Kom vrijblijvend eens langs SUD 22—24 - WORKUM Tel. 05151—1439 Wy hebben een steeds wisselende collectie Voor *-V*5u 'X- RIS verzorgen HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 Voor VERKOOP van uw woning en TAXATIES van alle Onroerende Goederen Vrijdagsavonds van 78 uur schrifavond Amnesty Interna tional in de bibliotheek JUNI: 20 t/m 24 Avondvierdaagse fietstochten mers Zomeravondconsert Crescendo in de Finnen JULI 2-3 7 13 20 14 21 Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN MERK - Telefoon 1358 (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blyvende pasvorm Laat Yn de Friso fan 28 april 1977, waerden troch my inkelde punten oer- nommen üt. it Riedsforslach fan 13 april 1927. Punt 9, hannele oer it net biteljen fan kooks levere troch it gasfabryk oan de „brandstoffenhande laar J. Dijkstra”. B en W kamen mei it foarstel, „deze zaak door een rechtsgeding op te lossen. Besloten wordt hierover in de zitting met gesloten deuren te beslissen.” En ik skreau der doe al oer, ta in rjuchtsaek kaem it net, hwant, en dan komme wy nou ta de Riedssit- ting fan 11 maeije 1927 ta Punt 10. „Punt 10. Verzoek van J. J. Dijkstra te Workum om het tusschen hem en den directeur der gemeentelijke gasfabriek gerezen geschil in der minne te schikken. B. en W. zijn van oordeel, dat deze zaak voldoende is besproken en vragen thans de meening van den Raad. De heer Sikkes vindt, dat deze zaak eerst tusschen Dijkstra en den directeur moet zijn ui! gemaakt voor de Raad een beslissing neemt. Dijk stra zal wel aan het k.rtsïe eind trekken, doch er ligt ook eenig abuis bij den directeur. De heer de Roest wil Dijkstra maar de helft laten betalen en de zaak verder zoo laten. Spr. vindt het ’t beste niet uit te maken wie gelijk heeft. Op een vraag van d heer de Boer verklaart de Voorz., dat de direc teur dit stuk van Dijkstra in afschrift heeft ontvangen. Besluit de Raad Dijkstra de helft te laten betalen dan werpt men daarmee een blaam op den directeur;” zegt de voorzitter. De heer de Roest repliceert, dat het niet zijn bedoeling is een blaam te werpen, doch alleen een bemiddelingsvoorstel te doen. De heer Brandsma vindt, dat men het voorstel van Dijkstra niet kan aannemen omdat dan een blaam op den directeur wordt geworpen. Was de aanhef van het adres anders dan viel er over te spreken. In de gascommissie twijfelde niet een der leden er aan, dat Dijkstra de som is verschuldigd. De heer de Roest vraagt of er geen vergissing kan zijn. Spr. heeft iemand gehoord, die ook tweemaal door den directeur om betaling was gevraagd, doch toevallig nog de betaalde kwitantie had. Spr. zou het jammer vinden als Dijkstra twee keer moest betalen en wil het voorstel accepteeren. De heer d Vries is het eens met de heer Brandsma en wil niet ingaan op het adres. Spr. wil den betalingstermijn echter zeer ruim stellen. De heer Brandsma heeft een brandstofhandelaar gesproken, die nooit verschil met den directeur heeft. Zoolang geen ander adres van Dijkstra is ingekomen, kan de Raad hier op niet ingaan. Zonder hoofdelijke stemming wordt het adres van Dijkstra voor ken nisgeving aangenomen.” Der siet dus ors net op, as Jan Dijkstra soe bitelje moatte, hwant hy koe gjin kwitansje sjen litte. It wie en bleau in frjemde saek, dy lykwols hiel oars ütkaem as men tinke doarst. Dizze kwesje bleau oan itein fan 1927 ta sloeren, mar doe wie it raek. Om ’t wy der nou dochs mei dwaen- de binne, gean wy yn ien hael troch nei de Riedssitting fan 19 juny 1927, hwer opnij in adres fan Dijkstra ynkommen is. „Punt 7. Verzoek van J. J. Dijkstra om een minnelijke schikking inza ke het geschil met den directeur der gemeentelijke gasfabriek. In een nieuw adres stelt Dijkstra voor, aangezien vergissing, zoowel bij hem als bij den directeur mogelijk is, hem met betaling van de helft der vordering vrij te laten. In oare kear gean wy fierder. Workum - tel. 051511848 Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 t b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1