WORKUMER KRANT Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. FYFTICH /IFF LYN wim muizelaar j®W 1306 1439 RADIO HINGST ||1' II1' TAXI? bel 9 WWWWVV WVfWVW W. BEKKEMA MAKELAARDIJ BLANKSMA SCHRALE BLOMS SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT OCCASSION AUTOBEDRIJF YNTEMA V.D. WERF FA. G. S. VISSER EN ZN. BLOEMEN S. VAN DER MEULEN FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN NOB A KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA AGENDA BLANKSMA'S ASSURANTIEKANTOOR M A K K U M EISMA NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland „SCHIESSER" RIJSCHOOL SPEERSTRA z^^^^^^x******^**^*^^ zz^>^ ft - Zomerspeeigoed u„. mode BFOOK VOUR Z1EKENVERV0ER en TROUWRIJDEN F - 05151 MEN^ SPECIAL t MODE Appelmarkt 16, Bolsward,Telefoon 05157-3636 ^>7/ trefpunt TAXIBEDRIJF H sesR BW. -r’7 ook uw adres voor NOBA - Fa. de Boer Noard 99197 - Workum SYLSPAED-SUDERSE LEANE T-SPLITSING DE NIEUWE F. 27 30 Noard 78 - WARNS - Tel. 05149-272 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven Abonnementsprijs 5,50 per half- -nar; per post 7,per halfjaar 7 9 29 en 30 juni: Reünie van de vereniging van Oud-Worku- mers Zomeravondconsert Crescendo in de Finnen Toeristische markt Redaktie-adr es HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM uw RADIO EN TELEVISIE Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 23 28 30 Kom eens in onze ANTIEKZAAK kijken - U zult versteld staan wat wij te bieden hebben op allerlei gebied DONDERDAG 23 JUNI 1977 NO. 25 100STE JAARGANG Gezellige ^ensei blijven kopen b\j DE SLIJTER WIJNHANDELAAR HAYE VAN DER WERF Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 Laat Voor een betrouwbare met Bovag-garantiebewijs SUD 22—24 - WORKUM Tel. 05151—1439 Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN MERK - Telefoon 1358 Voor HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 verzorgen HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL Voor VERKOOP van uw woning en TAXATIES van alle Onroerende Goederen directeur. Dit voorstel wordt ondersteund door den heer Haijema. Het voorstel Brandsma-de Roest komt het eerst in stemming en wordt aangenomen met 6 tegen 5 stemmen. Vóór stemden de heeren Dijkstra, Sikkes, Brandsma, de Roest; Gaas tra- e nde Boer. Tegen de heeren Posthumus, de Vries, Ferwerda, van der Gaast en Haijtema.” It ein fan dit drama, komt letter wol. 30 JULI 2-3 Zeilwedstrijden Toeristische koopmarkt Toeristische markt 13 Bruggenkamp bridge drive 20 Campingprestatieloop Vrijdagsavonds van 78 uur schrifavond Amnesty Interna tional in de bibliotheek JUNI: 28, Toeristische koopmarkt Wielerronde van Workum Optreden van de Popgroep B.Z.N. 22 tot en met 26. Zwemvierdaagse 9e IJsselmeertoertocht voor auto’s en motoren BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken Ds. L. Touwenlaan 32 Telefoon 051581586 ra WEEKBLAD F R I S O j ,-iJ ijF wï 14 Toeristische koopmarkt 19 t.m. 23 Kermisattrakties 21 Toeristische markt Ringrijden in friese sjezen Toeristische koopmarkt Voetbalwedstrijd „Veronica team”Jongerein Workum AUGUSTUS 4 13 13 r n a Workum - tel. 05151—1848 FRISO (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR „De Voorzitter heeft Dijkstra medegedeeld overtuigd te zijn, dat hij heeft betaald. Gehoord de besprekingen in de vorige vergadering is hij met een nieuw adres gekomen. De heer Ferwerda zegt, dat de minnelijke schikking wordt gevraagd óp grond van een vergissing niett alleen van Dijkstra, doch ook van den directeur. De schuld van den directeur kan bestaan uit: 1. Niet doorha len van de post in de boeken. 2. Niet in kas storten van het bedrag. 3. Het geld op een onvindbare plaats deponeeren, of wel in eigen zak storten. En dit mag men toch niet aannemen. De schuld van Dijkstra kan beter worden verklaard. Deze kan: 1. geen kwitantie vertoonen. 2. Geen boekhouding laten zien, omdat hij deze niet voert. 3. Is Dijkstra bij den directeur gekomen, onder mededeeling, dat hij geld te weinig had, terwijl hij toen 45.overhield. Al deze argumenten toonen aan, dat Dijkstra zich vergist. Spr. wil daarom het verzoek van Dijkstra niet inwilligen, doch hem het volle laten betalen en dan b.v. in 5 jaren. De heer de Roest weet niet of de boeken op de gasfabriek in orde zijn, doch er is een nalatigheid geweest van den directeur. Spr. kan zich voorstellen, dat Dijkstra door het lang uitblijven der aanmaning om te betalen, terwijl in dien tusschentijd wel andere nota’s waren betaald, de overtuiging heeft gekregen, dat de bewuste nota is voldaan. Nu de toon van het adres in orde is, stelt spr. voor op het verzoek in te gaan, wijl er anders veel last uit kan voortvloeien. De heer Sikkes wil thans ook een oplossing, ’t Doet vreemd aan, dat eerst zoveel maanden later om betaling is gevraagd. Spr. stelt voor Dijkstra 90,te laten betailen. De heer Brandsma zegt nu de toon van het adres beter is en de Raad de overtuiging heeft, dat Dijkstra niet betaald heeft, wel op een minnelij ke schikking kan worden ingegaan. De Voorzitter vindt het een erg moeilijke kwestie. Als dit wordt aan genomen, hoe denkt men dan in de toekomst te handelen. Spr. wil of laten betalen of alles kwijtschelden, nu men overtuigd is, dat Dijkstra niet heeft betaald. De heer Brandsma zou dit voorstel niet doen als er geen nalatigheid bestond bij den directeur. Spr. stelt voor Dijkstra 65,20 te doen betalen in 3 maandelijksche termijnen, welk voorstel wordt ondersteund door dtn heer de Roest. De heer Ferwerda kan zich hier niet mee vereenigen en stelt voor de volle som, groot 130,40 in 5 jaren te doen betalen. In den ruimen beta- lingsvoorstermijn. ligt een erkenning van de nalatigheid van den Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1