KRANT WORKUMER Won Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. FYFTICH JIER LYN VAKANTIE luim muizelaar 1306 1439 TAXI? bel HAYE VAN DER WERF S. VAN DER MEULEN RADIO HINGST KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA BEL BLOEMEN K O B A FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN kwvwwwwwwwwwwwwwww AGENDA BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT P' Ji1' NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland „SCHIESSER" (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR EISMA RIJSCHOOL SPEERSTRA ZomerspeeSgoed Dierenvervoer en TROUWRIJDEN Appelmarkt 16, Bolsward,Telefoon 05157-3636 MEN b SPECIAL MODE f ;M Ij Mil V.D. WERF mode trefpunt Ir 100STE JAARGANG WEEKBLAD „FRISO” i van F. JULI NO. 26 DONDERDAG 30 JUNI 1977 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Abonnementsprijs 5,50 per half- :aar; per post 7,per halfjaar Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven NOBA - Fa. de Boer Noard 99197 - Workuni 13 20 22 27 Bruggenkamp bridge drive Campingprestatieloop Toeristische koopmarkt Kermisattrakties Toeristische markt Ringrijden in friese sjezen Toeristische koopmarkt Voetbalwedstrijd „Veronica team”Jongerein Workum |i! Redaktie-adres HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM uw RADIO EN TELEVISIE STOOK VOUR weer. Voor drukwerk kunt u ook tijdens de vakantie terecht bij: HUNIA’S DRUKKERIJ, MERK 9, TELEFOON 1466 Gezellige .ensei bljjven kopen bij DE SLIJTER WIJNHANDELAAR Toeristische koopmarkt Wielerronde van Workum Optreden van de Popgroep B.Z.N. tot en met 26. Zwemvierdaagse 9e IJsselmeertoertocht voor auto’s en motoren k HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 05151 Laat verzorgen HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 Voor ook uw adres voor Vrijdagsavonds van 78 uur schrifavond Amnesty Interna tional in de bibliotheek Het is weer zover en ook wij van de FRISO zullen ons voegen bij de grote uittocht van vakantiegangers die voor de deur staat. Of we nu met de boot of naar de camping of op andere wijze onze vakantie aanvangen, we hopen allen weer na enkele weken van weg te zijn geweest, het eigen en vertrouwde Workum weer op te zoeken. Dat geldt ook voor de FRISO, twee weken lang gaat de FRISO op vakantie, maar op MAANDAG 18 JULI zijn we weer present. En in die week verschijnt ook de FRISO AUGUSTUS 4 13 13 14 19 t.m. 23 21 23 28 30 Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN FA. G. S. VISSER EN ZN. MERK - Telefoon 1358 Workum. Bij de op 18 Mei 1927 gehouden verkiezing van leden van der Raad was het totaal uitgebrachte stemmen: Lijst 1. Anti Rev. partij 310. Lijst 2. S.D.A.P. 57. Lijst 3. Chr. Hist, partij 711. Lijst 4. Vrijheidsbond Vrijz. Dem. bond 309. Lijst 5. R.K. partij 433. Van onwaarde 17 stemmen. Gekozen lijst 1 de heeren H. Haijtema. L. Roelofs. Lijst 2 Géene. Lijst 3. H. de Vries. S. S. Hobma. H. van der Gaast en F. Sikkes. Lijst 4. P. Gaastra en E. de Roest. Lijst 5. G. Posthumus en A. Brandsma. „Advertentie. Stichting ^Volkspark.” Het Bestuur der Ver. „Plaatse lijk Belang” bericht aan de leden, dat de pogingen om tot bovengenoem de Stichting te geraken, worden stopgezet. Zie verder het in „Friso” heden opgenomen adres aan de Gemeenteraad. Het Bestuur.” „Workum. Aan den Raad der Gemeente Workum.” „Het bestuur der Vereeniging Plaatselijk Belang alhier, heeft met groot leedwezen van Gedeputeerde Staten een kennisgeving ontvangen, waarbij Uw besluit tot afstand van ons mooie Tillefennepad wordt goedgekeurd. Aangezien de meerderheid van Uwen raad, door het ne men van bovenbedoeld besluit, blijk heeft gegeven op behoud van na tuurschoon geen prijs te stellen, meent ons Bestuur, voor het stichten van een Volkspark dan ook geen verdere pogingen meer te moeten doen. Zij geeft Uwen Raad mitsdien de toezegging van het benoodigde ter rein terug. Zij doet zulks onder dankzegging aan die leden, die voor het behoud van het Tillefennepad tot het laatst hebben geijverd. Hetwelk doende, Het Bestuur van PI. Belang. Secr.” It like der dus op, dat alles yn icn klap fan ’e kaert reage wie. It Tillefonnepaed oan ’e kant en de plannen foar it „Volkspark” mislear- ren. Mar hoe is it dan kommen, dat nou fyftich jier letter Jit aide paed noes bistiet? Miskien fine wy op dy frage, letter it antwurd. „Workum. Volgens geruchten heeft het bestuur’ van de Vereeniging PI. Belang alhier, het voornemen tegen het besluit van H.H. Gedepu teerden van Friesland inzake de opheffing van het Tillefennepad met bijbehoorende werken, in beroep te gaan bij de Kroon.” „Workum. Op de alhier j.l. gehóuden voorjaarspaardenmarkt was de aanvoer geringer dan in voorgaande jaren. Slechts 17 paarden werden te verkoop aangeboden. De handel was traag.” „Amsterdam. Een gunstig teeken voor de toeneming van Amsterdam’s scheepvaartverkeer (en dus uitbreiding van de Nederlandschen handel) is, dat soms het aantal vertrekkende schepen zóó groot is, dat er een tekort aan loodsen bestaat. Zaterdag j.l. vertrokken er des namiddags niet minder dan 19 stoomers naar zee. De opleving heeft voortgang.” En yn de Friso fan in wike letter stiet to lézen: „De opleving van den Nederl. handel blijkt o.a. uit het groot aantal schepen, dat de Amsterdamsche haven binnen loopt. In Mei werden in IJmuiden ingeklaard 329 schepen. Er kwamen niet minder dan 58 houtbooten binnen of 39 meer dan vorig jaar. Men voorspelt, dat de houthavens van Amsterdam en Zaandam, dit jaar weer grote bedrijvigheid zullen ontwikkelen.” Workum - tel. 05151—1848 Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd i J i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1