WORKVMER KRANT Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. FYFTICH HER LYN 1439 gelukkig met luim muizelaar TAXI?/Ol bel 1 1306 KE INBOEDELS AGENDA NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA S. VAN DER MEULEN INRUIL- WAGENS NOBA V. D. WERF FA. G. S. VISSER EN ZN. FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN HAYE VAN DER WERF OUDE OF ANTIE- AUTOBEDRIJF YNTEMA ANTIEK KEMPERS BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT „SCHIESSER" TEXTIELHUIS MOLENAAR RADIO HINGST BLOEMEN EISMA RIJSCHOOL SPEERSTRA i Wv Ig i|l| i I' Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157 - 3636 Zomerspeelgoed mode TAXIBEDRIJF MhNb SPECIAL MODE trefpunt 100STE JAARGANG 1 Al draait men de Frso ook op z’n kop één ZWAAN blijft altijd ondersteboven staan F. 27 NO. 27 DONDERDAG 21 JULI 1977 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven Abonnementsprijs 5,50 per half- ;aar; per post 7,per halfjaar FRIS 13 13 NOBA - Fa. de Boer Noard 99197 - Workum (geheel of gdeeltelijk) BEKKEMA WARNS Tel. 05149—272 Redaktie-adres HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM ■TOOK VOOR ZIEKENI/ERI/OER en TROUWHEIDEN BEL HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 05151. Wü hebben een steeds wisselende collectie ook uw adres voor Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN MERK - Telefoon 1358 Voor al uw HAARVERZORGING BAMESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 vwwwwwvwwwwwwvwwwvw Gezellige 1 .ensei blijven kopen bij DE SLIJTER WIJNHANDELAAR en Kom vrijblijvend eens langs SUD 22—24 - WORKUM Tel. 05151—1439 Te koop gevraagd: 23 28 30 verzorgen HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 doende speling om zoo nu en dan den weg eens over’ te steken. Dit werd het paard noodlottig. Toen het weer zoo’n kijkje op den weg nam, kwam het pardoes voor de autobus van de Fa. Coehoorn. Remmen baatte niet meer en de stakker kwam terecht onder het paardlooze voertuig. Het paard bekwam zoodanige kwetsuren, dat het moest worden afge maakt. De woonwagenbewoner stelt thans pogingen in het werk om een nieuw rossinant te bekomen.” „Workum. Door onbekende oorzaak geraakte de veehouder P. Dijkstra alhier, Zaterdag toen hij het cadaver van een koe naar de noodslacht- plaats alhier vervoerde, op den terugweg met paard en wagen op hol. Benevens den voerman bevond zich oop zijn 4-jarig zoontje op dien wagen zoodat het geval zich dreigend liet aanzien. Het kind geraakte tijdens den rit echter van den wagen en kwam er met een kleine ont velling aan den kin af. Anders was het gesteld met den veehouder. Toen het paard ter hoogte van den zeesluis tot stilstand was gebracht, tverd D. bij den sluiswachter binnen gedragen, waar bleek dat hij een been gebroken had. Na verbonden te zijn achtte de ontboden geneesheer overbrenging naar het ziekenhuis tè Sneek noodzakelijk. Naar wij ver nemen is de toestand van den patient vrij gunstig. „Een nieuwe stormramp in de Achterhoek. Weer is een cycloon ge trokken over den Gelderschen Achterhoek, is dit gewest getroffen door een ramp erger nog dan de ramp van Borculo in 1925. Woensdagmiddag is over de buurtschappen Neede, Lichtenvoorde, Ei- bergen en Groenloo een wervelwind heengestreken, die boomen ontwor telde en deed afknappen, die boerderijen verwoestte, fabrieken tot ruïnes maakte en die de tol van verschillende mensenlevens eischte. De berichten spreken van een ramp, erger dan die van Borculo, waar door deze streek werd getroffen. Er zijn dooden en gewonden. Zeer vele huizen zijn verwoest in Avereest, Oldeneibergen, Hupsel, Groenloo, Bathmen en Harfsen. Te Neede zijn 20 huizen verwoest en ook de groote textielfabriek der firma Terweeme, waar vele arbeiders gewond en naar verluidt drie dooden zijn. Een detachement genie uit Utrecht is vertrokken naar Lichtenvoorde. Van de gewonden uit het zuikenhuis te Groenloo zouden eenigen overleden zijn. Een speciale verslaggever van Vaz Dias meldt: Hedenmorgen maakten wij een autotocht om den toestand rustig te kunnen overzien. Wij hebben kunnen constateeren, dat het aantal dooden zoo groot is als aanvankelijk werd gemeld. Men heeft vastgesteld, dat 5 personen zijn omgekomen. Het zijn de 13- jarige Anna Zandwijk uit Neede; de timmerman Wormmeester uit Eiber- gen die te Neede werd gedood; de 38-jarige J. Papen, die levenloos in een weide onder de gemeente Eibergen werd gevonden; de 45-jar. B. Brinke die een vrouw met vier kinderen achterlaat uit Eibrgen en de 20-jarige landbouwerskne.cht Jan Spieker uit Beltrum.” „Workum. Ons kwam ter oore, dat in de Herv. school alhier is inge broken. De politie heeft de zaak in onderzoek, doch heeft de daders nog niet kunnen opsporen.” „Workum. Aan de Lange Laan alhier had een woonwagenbewoner met zijn vehikel een tijdelijke verblijfplaats gekozen. Zooals gewoonlijk werd hét paard met ketting aan den wagen vastgelegd, doch kreeg vol- Wielerronde van Workum Optreden van de Popgroep B.Z.N. 22 tot en met 26. Zwemvierdaagse 9e IJsselmeertoertocht voor auto’s en motoren (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en bljjvendc pasvorm Laat uw RADIO EN TELEVISIE Voer Workum - tel. 051511848 Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd Vrijdagsavonds van 78 uur schrifavond Amnesty Interna tional in de bibliotheek JULI Ringrijden in friese sjezen Toeristische koopmarkt Voetbalwedstrijd „Veronica team”Jongerein Workum AUGUSTUS 4 Toeristische koopmarkt WEEKBLAD F RI S O I j; - I'ïïï t. - u:. ’’«hSg -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1