wirn muizelnur WORKUMER KRANT Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. 1439 1306 Groene Kruis TAXI? bel KE INBOEDELS HAYE VAN DER WERF S. VAN DER MEULEN BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT MAKELAARDIJ BLANKSMA SCHRALE Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 OUDE OF ANTIE- ANTIEK NOBA NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland KEMPERS AUTOBEDRIJF YNTEMA BEL V.D. WERF EN ZN. „SCHIESSER” BLOEMEN EISMA JOH. KEMKER RIJSCHOOL SPEERSTRA FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN f fr Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157- 3636 Zomerspeelgoed trefpunt mode lAXIBEPRHF GUNNING CHR. LAGERE- EN KLEUTERSCHOOL TE WORKUM Iiy 05151. MEN S SPECIAL MODE Stook voor Dierenvervoer en TROUWRIJDEN CONSULTATIE BUREAU le woensdag van de maand zitting dokter Stoel Kraamcentrum HAARVERZORGING DAMESKAPSALON 100STE JAARGANG CAMPINGLOOP OEFENPROGRAMMA POSTDUIVENSPORT Joh. Seb. Bach. Abonnementsprijs 5,50 per half- 'aar; per post 7per halfjaar Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven Voor VERKOOP van uw woning en TAXATIES van alle Onroerende Goederen NOBA - Fa. de Boer Noard 99197 - Workum DONDERDAG 28 JULI 1977 NO. 28 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 uw RADIO EN TELEVISIE (geheel of gedeeltelijk) BEKKEMA WARNS Tel. 05149—272 Tandartsen: zaterdag, zon- en feestdagen van 10-10.30 en van 6.30-7 uur Fr. Haanstra, Gr.Dijyakker 53. Bolsward, telefoon 05157-23 S1* Redaktie-adres: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM Het oefenprogramma voor het seizoen 1977/1978 van Workum 1, ziet er als volgt uit: 2 augustus: NOK-Workum, -aan vang 19.00 uur 6 augustus: Workum-Veendam C. aanvang 14.30 uur Een dezer dagen is aan de fa. Draisma van Makku-m opdracht verleend voor de bouw van de nieuwe Chr. Lagere- en Kleuter- WORKUMER LOOPT VOOR DE 28ste KEER NIJMEEGSE VIERDAAGSE afgelopen week voor de 28ste keer de vierdaagse van Nijmegen meegelopen, ook de Workumer wandeltochten trekken zijn belang stelling, dit jaar deed hij hier voor de derde keer aan mee. Gasbedrijf Telefoon 05151—1531 of 1302 Dierenartsen: D. van der Zee W eekenddiensten Van vrijdagavond 6 uur tot maan- lagmorgen 7 uur dokter Stoel telefoon 1214 Gezellige r .ensei blijven kopen bjj DE SLIJTER WIJNHANDELAAR HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 en Te koop gevraagd: ook uw adres voor 1ISO 18 augustus: -C, aanvang 19.15 uur 20 augustus: Workum-F.C. Wolve- ga, aanvang 14.30 uur Voor de wedstrijden tegen Veen- dam-C en Heerenveen zal van ie der ook de donateurs en leden en tree worden geheven en wel 1, voor jeugd tot 16 jaar en 2,50 voor personen boven 16 jaar. De netto-baten zijn namelijk bestemd voor een jeugdfonds. KERKDIENSTEN voor 31 juli 1977 Workum RK voorm. 8 uur mis; voorm. 10 mis Bapt. voorm. 9.15 uur dienst Geref. voorm. 9.30 uur ds B. de Boer en 7.30 uur ds P. Vroeginde- weij gezamenlijke dienst in de hervormde kerk) Doopsgez. geen dienst Herv. voorm. 9.30 uur ds M. J. Pool; nam. 7.30 uur ds P. Vroeg- indeweij, gezamenlijke dienst met de gereformeerden Heidenschap Herv. voorm. 9.30 uur ds P. Vroeg- indeweij Geref. voorm. 9.30 uur leesdienst; nam. 1.30 uur ds W. Horlings Hindeloopen Doopsgez. geen dienst Herv. en Geref. voorm. 9.30 uur ds J. Bruin, dienst in de hervormde kerk; nam. 7.30 uur dienst in de ger eformeerde kerk Staveren Herv. voorm. 9.30 uur ds K. Beuc- kens, heilig avondmaal: nam. 7.30 uur ds H. Bousema van Woudsend Warns Herv. voorm. 9.30 uur G. Kuperus Koudum Herv. voorm. 9.30 uur ds A. P. J. van Ligten; nam. 7.30 uur ds J. H. Boerlij st Kapel de Finke voorm. 10.45 uur ds Ament Molkwerum Herv. voorm. 9.30 uur ds J. H. Boerlijst; nam. 7.30 uur ds A. P. J. van Ligten school te Workum. De school zal gebouwd worden in het nieuwe uitbreidingsplan „De Ikkers”. Met de bouw wordt zo spoedig mogelijk begonnen. verzorgen HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 13 augustus: Emmeloord-Workum ^0^ 18 au®us^us: Workum-Heerenveen De 67-jarige heer Jan Schmink is een verwoed wandelaar, zo zelfs dat hij hiervan een sport heeft gemaakt. Schmink die aan het Sylspaed no. 71 woont, heeft De door de Culturele Raad Wor kum georganiseerd tentoonstel ling over het werk van de Worku mer vioolbouwer Ernest Meijer blijkt bij het publiek bijzonder Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN FA. G.S. VISSER MERK - Telefoon 1358 (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR Laat RADIO HINGST PROGRAMMABOEKJE KURSUSAANBOD: EEN GOED IDEE In 1976 heeft de Stichting Suder- goa een boekje „Süd-West-Wizer” uitgegeven met een overzicht van de kursusmogelijkheden voor vol wassenen in de Zuidwesthoek. Öok voor het komende kursussei- zoen zal weer een dergelijk boekje worden samengesteld. Vorig jaar werden 5000 van deze boekjes in deze regio verspreid maar er wordt nu naar gestreefd de oplaag sterk uit te breiden opdat meer mensen worden bereikt. De opzet van het nieuwe programmaboekje zal zodanig zijn dat de lezer duide lijk kan herkennen welke kursusen ins zijn of haar omgeving worden gehouden en door welke vereni ging, groepering of persoon deze worden georganiseerd. Het bekend zijn met de mogelijk heden bij een breed publiek zal zeker een gunstige invloed op de deelname van de bevolking aan kursussen hebben en de Culturele Raad Workum heeft daarom ook op zich genomen om in deze ge meente de voor dit boekje beno digde gegevens te verzamelen. Vo rige week is aan een groot aantal verenigingen, waarvan bij de Cul turele Raad bekend was dat zij wel kursussen organiseren, een vragenlijst toegestuurd. Wil het programmaboekje effekt hebben dan is het noodzakelijk dat dit zo spoedig mogelijk na de vakanties wordt verspreid en de aangeschre ven. verenigingen zijn dan ook verzocht de vragenlijst per omme gaande terug te zenden. Mochten er verenigingen of personen zijn die geen vragenlijst hebben ont vangen maar het komende seizoen wel een kursus organiseren, dap kunnen deze contact opnemen met de heer E. Riemersma, secretaris van de Culturele Raad. WEEKBLAD F R I S O Op 16 juli gingen voor het eerst ook de in 1977 geboren jonge dui ven van start in Zutphen. In con cours waren niet minder dan 738 duiven. Gelost werd om 8.30 uur en de eerste duif kwam aan om 10.09 uur bij W. Kamstra met een snelheid van 67 km per uur. Op deze vlucht was weer een horloge te winnen, dat deze keer dus naar Ferwoude werd geëxporteerd! De enigszins verkorte uitslag luidt: W. Kamstra 1 4 7 11 21 28 40 42 43 47 en 84 J. Veenstra 2 30 33 59 97 D. Adema 3 14 16 H. Ketelaar 5 P. Venema 6 50 62 63 72 92 Comb. ’75 en 98 P. Velman 25 74 79 91 J. Nijenhuis en Co. 26 49 65 83 94 en 100 G. Wouda 34; C. Wouda 36; L. Ha gen 38; Sj. Wiersma 57; A. van der Baan 60 87 88; D. Dam 64 86; M. Bijlsma 66 69 71; P. R. Feenstra 70 76 95; J. Sikma 75 90; H. Kra mer 111; Comb. Nauta 123; H. Dijkstra 149; A. de Lang 150. Uitleenuren 12.30 uur tot 13 uur Zuster G. van der Wey-Huitema, Heeg, telefoon 051542737 Voor Workum - tel. 051511848 J. R. Flapper 8 58 61 81 J. Dijkstra 9 12 19 31 51 55 G. Edelman 10 85 G. IJntema 13 15 23 53 56 67 68 B. de Vries 17 32 45 46 Cemb. Flapper 18 20 27 29 39 41 52 en 54 E. de Jong 22 77 93 99 24 37 48 78 80 82 89 96 Hemelum - Bakhuizen - Warns e.o. J. C. Eisma 4e woensdag van de maand zitting dokter Mudde Op 16 juli werd de laatste midfond- vlucht gehouden van Noyon, af stand 415 kilometer. Gestart wer den 101 duiven om 6.30 uur. De eerste arriveerde om 11.49 uur met een gem. snelheid van 78 km per uur. Uitslag: J. Dijkstra 1 P. Venema 2 3 4 7 8 10 11 18 19 D. Adema 5 24 J. Veenstra 6 20 Sj. Wiersma 9 17 J. R. Flapper 12 21 23 25 W. Kamstra 13 14 G. IJntema 15 22 Comb. Flapper 16 P. Veldman 26 C. Wouda 27 Na deze vlucht is dus ook bekend het kampioenschap midfond over de serie van 5 vluchten over do middellange afstand in dit seizoen. Dit luidt als volgt: 1 P. Venema, 2 J. Dijkstra, 3 W. Kamstra, 4 Sj. Wiersma, 5 G. IJntema. Iedere eerste dinsdag van de maand van 2—3 uur spreekuur leidster kraatn- centrum ZOMER AVOND ORGELCON CERT MARTINIKERK TE BOLSWARD Het 8ste concert in de serie Zo- meravondconcerten in de Martini kerk te Bolsward zal worden ver zorgd door de organist Charles J. de Wolff op dinsdag 2 augustus a.s., aanvang 8 uur ’s avonds. Het programma,' dat Charles de Wolff zal spelen, vermeldt de vol gende werken: Grosze Phantasie über den Choral „Ad nos, ad salu- tarem undam” van Frans Liszt: „CHORAL I” van César Franck; „Pastorale” van Rogen Ducasse: „Postludium” van Leos Janacek: het Choralvorspiel ,,O Mensch, bewein dein Sünde grosz” en „Toccata und Fuge d-moll” van Voor al uw telefoon 05151—1526 Wilt u RULES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rtf-instructeur VAMOR gediplomeerd De vorige week woensdagavond werd op de camping een trimloop gehouden waarbij de weersomstan digheden verre van gunstig waren. Vlak voor de start viel er nog een fikse bui, terwijl een krachtige koude wind het de trimmers niet gemakkelijk maakte. Toch gingen er nog 60 sportmensen van start. Piter Wouda maakte van deze trimloop een training, hij nam op rustige wijze de leiding en zorgde er voor niet al te snel te gaan al kwam hij tenslotte wel als eerste over de eindstreep. Iedere deelne mer ontving na afloop een herine- ringsvaantje. Het parcours was in tegenstel ling met andere jaren nu eens zoveel mogelijk over de camping uitgezet, waar de deelnemers 2 ronden moesten afleggen en ver der liep het parcours via slinke- wei over de nieuwe strandweg, waar ook het keerpunt was. goed in de smaak te vallen. En te recht want de Culturele Raad is er met medewerking van de Fryske Kultuerried en de Workumer Foto kring in geslaagd een tentoonstel ling op te bouwen van een gehalte die tot nu toe niet werd bereikt. Hiermee willen wij uiteraard niets afdoen aan de eerder gehouden tentoonstellingen maar deze expo sitie is zonder meer een bovenslag en verdient dan ook een grote pu blieke belangstelling. In een vijftal vitrines zijn, zoals de titel „Van plank tot klank” al aangeeft op overzichtelijke wijze alle stadia weergegeven waarin een viool tot stand komt. Ook wordt een gedeel te van het gereedschap getoond waarmee de vioolbouwer werkt. Hoe nauwkeurig een vioolbouwer wel moet werken blijkt o.a. uit de zeer kleine schaafjes. Bovendien wordt deze tentoonstelling verle vendigd door een klankbeeld waar in aan de hand van dia’s gespro- ken tekst en vioolmuziek nadere uitleg wordt gegeven. Aan de wan den zijn verder een twintig foto’s opgehangen van oude platen waar op de viool ook het middelpunt is. Niet vergeten mogen we het mini atuur viooltje dat -inderdaad be speelbaar is. Niet alleen voor volwassenen maar ook voor de schooljeugd is dit een uitstekende gelegenheid om iets meer over de viool en haar bouw aan de weet te komen. Een bezienswaardige tentoonstelling die u beslist gezien moet hebben. Mocht u nog geen bezoek aan deze expositie in het stadhuis hebben gebracht dan kan dat nog tot aan staande zaterdag. De openingstij den zijn van 8.00-12.00 en van 13.00 -17.00 uur en op de vrijdagse koopavond van 7.30-9.00 uur. De toegang is gratis. Een bijzonder goede gedachte van de Culturele Raad om het eerlijke handwerk van deze Wor kumer kunstenaar, want na deze tentoonstelling te hebben bezien mogen wij Meijer zo wel betitelen, tentoon te stellen. „VAN PLANK TOT KLANK” TREKT VEEL PUBLIEK

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1