S I WORKUMER KRANT Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. FYFTICH JIER LYN 1306 1439 ■as i I TAXI? bel 1 NOB A EISMA KE INBOEDELS S. VAN DER MEULEN BLANKSMA'S FA. G. S. VISSER EN ZN. RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 OUDE OF ANTIE- W. BEKKEMA BLOEMEN V. D. WERF OCCASSION met Bovag-garantiebewijs AUTOBEDRIJF YNTEMA FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN HAYE VAN DER WERF BLANKSMA SCHRALE ANTIEK KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland tf „SCHIESSER" (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR RIJSCHOOL SPEERSTRA 1 Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157 - 3636 Zomerspeelgoed TAXIBEDUIF J Ili mode irooK voor ZIEKENVERVOER en TROUWflIJDEN 05151 MLN^SPEOAL t MODE mode trefpunt uiim muizelaar :fc 100STE JAARGANG WEEKBLAD „FRISO” zuidwester „SEBURCH” de Noard 78 - WARNS - Tel. 05149-272 wov en ook uw adres voor Workum - tel. 05151—1848 Tel. 05149—272 ■ii NO. 30 DONDERDAG 11 AUG. 1977 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Abonnementsprijs 5,50 per half- 'aar; per post 7,per halfjaar NOBA - Fa. de Boer Noard 99197 - Workum Redaktie-adres HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM Dames grijp de winst! BONTMANTELS Alléén augustus 20% korting. Nu eerste keus uit voleldige kollektie 1977, a.s. winter pas betalen. Met garantie. De grootste goedkoopste bontzaak van Nederland: DE BONTKONING Voorstreek 71 (één en zeventig) Leeuwarden-C., tel. 05100-20713. Bij koop reisgeld terug (ook ben zine). Dus gratis reizen. (geheel of gedeeltelijk) BEKKEMA WARNS BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken verzorgen HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 ASSURANTIEKANTOOR M A K K U M Os. L. Touwcnlaan 32 Telefoon 05158—1586 GAZELLE FIETSEN MERK - Telefoon 1358 Laat Voor al uw HAAR VERZORGING DAMESKAPSALON en Kom cens in onze ANTIEKZAAK kijken - U zult versteld staan wat wij te bieden hebben op allerlei gebied Voor Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 Voor een betrouwbare Tel. 05151—1439 SUD 22—24 - WORKUM WWWWWWWWWWWW Gezellige 7 >ensci blijven kopen bij DE SLIJTER WIJNHANDELAAR Voor VERKOOP van uw woning en TAXATIES van alle Onroerende Goederen MAKELAARDIJ Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 Te koop gevraagd: HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven FRISO „Dezer dagen werd gelijktijdig in Den Haag en Leiden bij een aantal Indonesiërs voornamelijk studenten, door de Justitie een inval gedaan, op vermoeden communistische en bolsjewisttische propaganda in de koloniën. Verschillende pakketten werden in beslag genomen. De Indo nesiërs verklaren, dat men niets bezwarends voor hen zal kunnen vin den en toonden zich zeer verwonderd over het een en ander. De over heid zal geen mededeelingen doen, alvorens alle bescheiden onderzocht zullen zijn, hetgeen geruimen tijd in beslag zal nemen”. „Workum. Terwijl de melkcontroleurs A. Hendriksma en O. Genee de vorige week Vrijdag op weg waren monsters te nemen, ontstond er een woordenwisseling met gevolg, dat Hendriksma van de fiets geraakte en zijn been brak. Hij is ter verpleging in het ziekenhuis te Sneek opgeno men.” „De brievenschrijvers zijn ook in hun nopjes. Want met ingang van 1 Juli is binnenlandsch brievenport van 10 cem op 7% cent verlaagd. Al weer een stap in de goede richting. Tante Post denkt: „Langzaam dan breekt het lijntje niet.” „Koudum. In den druk bereden Hemelumer weg zal over de Bakhuis ter vaart een nieuwe betonbrug worden gebouwd. Men verheugd zich daarover, want de oude brüg is slecht vertrouwd, maar dat de aanbe steding juist tegen de vacantie plaats heeft wekt terecht ontstemming. Want dan wordt het dubbel druk en moet men de komsten niet bemoei lijken. Een hulpbrug voor auto’s komt er niet.” :„Donderdag vertrok een 20 tal kinderen van de O.L. school te Wor kum onder geleide van het onderwijzend personeel om een paar dagen op Vlieland te logeeren. De reis was al mooi. Eerst met een 6 tal luxe auto’s naar Harlingen, toen met de „Prins Juliana” en ’t laatste stukje met de motorboot „Vlieland”. Na deze reis vol afwisseling was plm. 12 uur Vlieland bereikt en werd eerst de plaats van logies opgezocht, de voormalige zeevaartschool. Hier voelden allen zich gauw thuis, en geen wonder: ’t pension was uitstekend. Van het eiland en z’n attracties heeft de jeugd wel genoten, ’t Weer was echt zomersch, de bevolking allerhartelijkst en ’t landschap verrukkelijk mooi. Zaterdag halfzes werd de terugreis aanvaard en 9 uur ’s avonds arriveerde het gezelschap gezond en wel, ter dege gebruind, weer in Workum.” „Boottochten naar de Zuiderzeewerken met de stoomboot „Gérard”. Reeds lang werd door eerïige ingezetenen het plan opgevat om de door vele bladen beschreven Zuiderzeewerken meer van nabij te bezien, en zooals het met plannen maken bijna altijd gaat, hoe zullen wij dat ten uitvoer brengen. Totdat zulks onze stadgenoot Johs. van der Goot, on dernemer en kapitein van de stoomboot „Gcrard” ter oore kwam, die A K terstond het besluit nam, om er met zijn schip heen te varen; en om een ieder die daar iets voor voelde in de gelegenheid te stellen deze tocht mede te maken. Hij stelde de kosten op zegge 1.00 per persoon, wat zeker naar de afstand gerekend, een spotprijs genoemd mag den.” Sa bigjint in „ynstjürd” stik - hwat fiersto great is en nim dat yn syn geheel oer, derom allinne noch de leste rigels: „Alleen er waren te wei nig deelnemers waardoor deze tocht voor de ondernemer een schade post genoemd mag worden. Ik zou alle Workumers willen toeroepen: Indien gij nog eenigszins gevoel hebt voor de wonderen der techniek ga dan dat werk zien, dat is de kosten dubbel waard; te meer daar de on dernemer genegen was om bij genoegzame deelname over Stavoren Heegermeer terug te keeren. Nogmaals, dat is een uitstapje dat de moeite en kosten overwaard is.” Wy sille der yn ’e rin fan ’e tiid wol mear oer léze. F. IjSSll invalspoort van Workum Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Cjedipl. Rü-instructeur VAMOR gediplomeerd u - s

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1