FYFTICH JIER LYN taxi?Zz bel 0515! WORKUMER KRANT uuim muizelaar Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode 1439 1306 WERF KE INBOEDELS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA SRANKSMA'S S. VAN DER MEULEN OUDE OF ANTIE- W. BEKKEMA BLOEMEN EISMA BLANKSMA SCHRALE OCCASSION AUTOBEDRIJF YNTEMA ANTIEK BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN kVWWWWWWWWWVWWV Gezellige r ^ensei blijven kopen bij DE SLIJTER WIJNHANDELAAR HAYE VAN DER WERF NOB A ook uw adres voor HUISH. ARTIKELEN V.D EN SN. „SCHIESSER" RADIO HINGST KEMPERS RIJSCHOOL SPEERSTRA NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Appelmarkt 16, Bolsward,Telefoon 05157-3636 trefpunt MtzNb SPECIAL MODE OOK VOOR ZIEKENI/ERI/OER en TR°UWRIJDEN TAXIBEDRin mode 100STE JAARGANG Noard 78 - WARNS - Tel. (J5149-272 ge en f Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Milieu-bewuste bouwer?? Fout van Schoonheidscommissie In ieder geval, zo te zien - geen gebrek aan schoorsteentrek! (geheel of gedeeltelijk) BEKKEMA WARNS Tel. 05149—272 Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven Abonnementsprijs 5,50 per half- 'aar; per post 7,— per halfjaar DONDERDAG 18 AUG. 1977 NO. 31 Dames grijp de winst!! BONTMANTELS Alléén augustus 20% korting. Nu eerste keus uit voleldige kollektie 1977, a.s. winter pas betalen. Met garantie. De grootste goedkoopste bontzaak van Nederland: DE BONTKONING Voorstreek 71 (één en zeventig) Leeuwarden-C., tel. 05100-20713. Bij koop reisgeld terug (ook ben zine). Dus gratis reizen. Redaktie-adres: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken BEL ASSURANTIEKANTOOR M A K K U M Os. L. Touwenlaan 32 Telefoon 05158—1586 HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 en Kom eens in onze ANTIEKZAAK kijken - U zult versteld staan wat wij te bieden hebben op allerlei gebied Voor -- Workum - tel. 051511848 Voor VERKOOP van uw woning en TAXATIES van alle Onroerende Goederen MAKELAARDIJ Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 Voor een betrouwbare met Bovag-garantiebewijs Tel. 05151—1439 SUD 22—24 - WORKUM Te koop gevraagd: Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 NOBA - Fa. de Boer Noard 99—197 - Workum WEEKBLAD F R I S O FRISO V. Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN FA. G. S. VISSER MERK - Telefoon 1358 (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR Laat UW RADIO EN TELEVISIE verzorgen HET adres voor uw SPORT SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 r 1 verwekt veel sensatie.” Noch mear nijs oer dy ynbraek fine wy yn de Fyiso fan in wike letter. ..Workum. Uit betrouwbare bron vernemen wij, dat eenige klaarheid is gekomen inzake de gepleegde diefstal met braak in hotel Ketelaar”. Onze burgemeester heeft de leiding van het onderzoek op zich geno men en dank zij diens ijverige nasporingen, werd te Bolsward de hand gelegd op een groot gedeelte van het gestolen geld. Het bleek verder, dat de dader zeer waarschijnlijk te Bolsward woonachtig is. Wij hopn, dat het onze opsporingsambtenaren mag gelukken spoedig den dader zijn welverdiende straf te doen toekomen.” Advertinsje: „Stoomboot „Gérard” vaart Zaterdag 23 Juli naar de Zuiderzeewerken bij gunstig weer en genoegzame deelname. Aangifte ’s morgens vóór 10 uur. De Ondernemer Joh. v. d. Goot.” F. „Workum. In de nacht van 19 op 20 Juli jl. werd in het hotel „Kete laar” alhier, eigenaar de heer A. Oosterhoff, diefstal met braak pleegd. De onbekende dader heeft zich door het stukslaan van het kel derraam toegang tot het perceel verschaft en heeft daarop uit een zich aldaar in de achterkamer bevindende kast een trommel warin eenige goudstukken ontvreemd. De trommel werd later in den tuin van het aangrenzende perceel terug gevonden. De politie heeft de zaak in onderzoek. In de Leeuwarder Courant van Donderdag 21 Juli lezen we de volgen de bijzonderheden: „Gistermorgen 7 uur kwam men tot de ontdekking, dat er inbraak gepleegd was in hotel „Ketelaar”. De openstaande ach terdeur, een uitgesneden kelderraam van metaalglas en de openstaan/ de kastdeur in de achterkamer, tevens ontbijtkamer voor de logeergas - ten maakte dit duidelijk genoeg. Vóór iets aangeraakt werd, werd de hoofdagent van politie gewaarschuwd die terstond met het onderzoel begon. De heer Oosterhoff miste alleen een trommel met allerlei papieren, tevens bergplaats van 2325 gouden tientjes. Een vreemde roestige sleu tel was gebruikt om de wandkast te openen. De sleutel stak nog in het sleutelgat. Bovendien was een beitel of ander voorwerp gebruikt om het slot te forceeren. Veel half verbrande lucifers lagen op de vloermat in de kast, in de kelder en op het pad naar achteren. Beslijkte voetstappen werden gevonden op het grasveld bij de Droge Dolte. Indrukken daarvan ook in den tuin van den buurman. I Nog was men met het onderzoek bezig toen de heer Van Brug, rijks- ambtenaar van de belastingen, kwam melden, dat hij bij zijn kippenhok een opengebroken doos met allerlei papieren van Oosterhoff had gevon den. Alles lag verspreid op den grond en later bleek dat niets ontbrak dan het goudgeld. Het onderzoek is later voortgezet en ’s middags heeft e?n ambtenaai afdrukken genomen van de voetsporen en van de vingertasten helaas meest vegen op het deurglas achtergelaten. In kelder, gang en kamer waren absoluut geen voetsporen te vinden Wél bleek het, dat men met een beitel of ander steekwerktuig getrach heeft het raam van de kamer op te heffen. Twee moeten zijn duidelijk tf zien. Het gelukte niet het raam op te schuiven omdat de pen aan de bin nenkant dit verhinderde. Het is den dief naar het schijnt alleen te doei geweest om de trommel. Bankpapier, kleingeld, een horloge in de kas' een idem van de dienstbode op de tafel gelegen, werden niet meegene men. De inbraak in het midden van de stad, zeei’ dicht bij het politiebureau! Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gcdipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1